ดัชนี:ภาษาจ้วง/l

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, r, s, u, v, w, y

L / l[แก้ไข]

 1. la
 2. laz
 3. lazbek
 4. lazdaeuj
 5. lazging
 6. laj
 7. lajbya
 8. lajbyonghhwnz
 9. lajbyongzngoenz
 10. lajdeih
 11. lajeiq
 12. lajfwngz
 13. lajgumz
 14. lajhoz
 15. lajlab
 16. lajmbanj
 17. lajmbwn
 18. lajnamh
 19. lajndang
 20. lajroq
 21. lajyaem
 22. lax
 23. laxda
 24. laxhangx
 25. laxlawz
 26. lah
 27. lahbyoengq
 28. lahhai
 29. lahleiz
 30. lahleizbwnh
 31. lahlungj
 32. lahminz
 33. lab
 34. labcab
 35. labhau
 36. lad
 37. laggyad
 38. lae
 39. laegienh
 40. lae'gyod
 41. laenod
 42. laerod
 43. laez
 44. laezheu
 45. laezmboemj
 46. laezvij
 47. laej
 48. laejmbwk
 49. laejsai
 50. laex
 51. laexdingh
 52. laexseij
 53. laeq
 54. laeh
 55. laehcei
 56. laehlwd
 57. laehnuengx
 58. laehvaih
 59. laeb
 60. laebbaenz
 61. laebceiq
 62. laebcin
 63. laebcou
 64. laebdaeb
 65. laebdih
 66. laebdoeng
 67. laebfap
 68. laebgemq
 69. laebgoeng
 70. laebhah
 71. laeblaz
 72. laeblaeng
 73. laeblez
 74. laebleb
 75. laebluenh
 76. laeg
 77. laegbauq
 78. laegfwngh
 79. laeggeq
 80. laeglemx
 81. laeglienh
 82. laeglingh
 83. laegraeh
 84. laegsag
 85. laegsak
 86. laegsog
 87. laek
 88. laekgaek
 89. laekgyaej
 90. laekgyawj
 91. laekhaemz
 92. laeklangh
 93. laeklez
 94. laem
 95. laemz
 96. laemzgip
 97. laemzguengq
 98. laemzlwd
 99. laemzseiz
 100. laemj
 101. laemx
 102. laemxdaemh
 103. laemxfanj
 104. laemxhun
 105. laemxlamh
 106. laemxmboujseiz
 107. laemxseiz
 108. laemxsim
 109. laemqbonj
 110. laemh
 111. laemhluem
 112. laemhvangz
 113. laemhvumz
 114. laenz
 115. laenzgaeuh
 116. laenzgaenh
 117. laenj
 118. laenjcaiz
 119. laenjmbwk
 120. laenjnyingz
 121. laenjsai
 122. laenjsau
 123. laenx
 124. laenxnaemj
 125. laenh
 126. laeng
 127. laengcax
 128. laengcin
 129. laenggoz
 130. laenggungq
 131. laenggyaeuj
 132. laenghaex
 133. laenghoz
 134. laeng'yat
 135. laeng'yid
 136. laengz
 137. laengzgaeq
 138. laengznyaengq
 139. laengzsaengj
 140. laengxyaengj
 141. laenghganh
 142. laep
 143. laepda
 144. laepha
 145. laeplaq
 146. laeplwlw
 147. laepmomj
 148. laepndwen
 149. laepsaengsaeng
 150. laepyaenz
 151. laet
 152. laeu
 153. laeuz
 154. laeuzgaeq
 155. laeuzlienh
 156. laeuzsingz
 157. laeuj
 158. laeujai
 159. laeujdiemq
 160. laeujgeq
 161. laeujliengh
 162. laeujmakit
 163. laeujndwq
 164. laeujnoh
 165. laeujvan
 166. laeujyw
 167. laeux
 168. laeuq
 169. laeuqsiengq
 170. laeuh
 171. laeuhbak
 172. laeuhdouj
 173. laeuhfeiz
 174. laeuhgae
 175. lag
 176. lag'aek
 177. lagreux
 178. lai
 179. laicei
 180. laihai
 181. lainoix
 182. laisiuj
 183. laiz
 184. laizbeg
 185. laizda
 186. laizlah
 187. laizlawz
 188. laizlig
 189. laizlwnh
 190. laizyouz
 191. laijbet
 192. laijdaij
 193. laijgaij
 194. laijni
 195. laix
 196. Laiq
 197. laiqcaemq
 198. laih
 199. laihdai
 200. laihgik
 201. laihhaej
 202. laihlawh
 203. laihnaeuz
 204. laihyax
 205. lak
 206. lakmued
 207. Lamz
 208. lamz
 209. lamx
 210. lamq
 211. lamqdai
 212. lamh
 213. lamhdox
 214. lan
 215. lanbaex
 216. lanbawx
 217. lancaiz
 218. landaeuz
 219. langwiz
 220. lanhgwiz
 221. lanluz
 222. lanlux
 223. lanlwgmbwk
 224. lanmbauq
 225. lanmbwk
 226. lannyingz
 227. lanranzrog
 228. lansai
 229. lansau
 230. lansauq
 231. lanvaiqseng
 232. lanvaihseng
 233. lanz
 234. Lanz
 235. lanzcienh
 236. lanzgan
 237. lanzganj
 238. lanzganh
 239. lanzgiuz
 240. lanzswj
 241. lanjgwiz
 242. lanxgyanj
 243. lanxsanj
 244. lanh
 245. lanhhoenx
 246. lang
 247. langzgouj
 248. langzhaq
 249. langzmwi
 250. langj
 251. langx
 252. langxgyang
 253. langxliengz
 254. langq
 255. langh
 256. langhbuengq
 257. langhdangh
 258. langhlup
 259. langhrumz
 260. langhva
 261. langhyiengh
 262. lap
 263. lat
 264. lau
 265. laucouj
 266. laudoq
 267. lauheiq
 268. launaeuz
 269. launyaenq
 270. lauz
 271. Lauz
 272. lauzbenz
 273. lauzbenj
 274. lauzbingh
 275. lauzdau
 276. lauzdung
 277. lauzfaiq
 278. lauzgaij
 279. lauzgemq
 280. lauzleiz
 281. lauzluenh
 282. lauzmuengx
 283. lauzsaej
 284. lauzsaen
 285. lauzvangx
 286. laujgauz
 287. laux
 288. lauxbaeh
 289. lauxbaeg
 290. lauxbaeggaeu
 291. lauxbanj
 292. lauxbiuj
 293. lauxboih
 294. lauxcaengh
 295. lauxcangh
 296. lauxcauj
 297. lauxcauq
 298. lauxcik
 299. lauxcin
 300. lauxcoenx
 301. lauxcoeng
 302. lauxda
 303. lauxdaih
 304. lauxdoj
 305. lauxdoengz
 306. lauxgaemq
 307. lauxgawj
 308. lauxgeiq
 309. lauxgeng
 310. lauxgimj
 311. lauxginj
 312. lauxginq
 313. lauxgvemgvem
 314. lauxhangz
 315. lauxheiz
 316. lauxlienh
 317. lauxlig
 318. lauxloiz
 319. lauxlumj
 320. lauxndong
 321. lauxnoengz
 322. lauxsae
 323. lauxsaed
 324. lauxsix
 325. lauxsiengq
 326. lauxsouj
 327. lauxsouh
 328. lauxvaz
 329. lauxyah
 330. lauxyaem
 331. lauxyez
 332. lauxyoux
 333. lauq
 334. lauqgvaq
 335. lauqhong
 336. lauqyaemz
 337. lauh
 338. law
 339. lawz
 340. lawj
 341. lawx
 342. lawq
 343. lawh
 344. lawhndaem
 345. lawhnywk
 346. le
 347. lez
 348. lezsuz
 349. lezsw
 350. lej
 351. lejlaengq
 352. lex
 353. lexhe
 354. leq
 355. leqcaiz
 356. leqlaengq
 357. leqmbwk
 358. leqnyingz
 359. leqsai
 360. leqsau
 361. leh
 362. lehyah
 363. led
 364. ledged
 365. ledrauq
 366. leg
 367. Leiz
 368. leiz
 369. leizdaengj
 370. leizfeiz
 371. leizgaeq
 372. leizguenj
 373. leizmeix
 374. leizroeg
 375. leizseij
 376. Leix
 377. leix
 378. leixhaih
 379. leixlangh
 380. leixseih
 381. leixsingq
 382. leixyungh
 383. leih
 384. leihcingh
 385. leihhaih
 386. leih'ik
 387. leihlaeuj
 388. leihsik
 389. leihyungh
 390. lek
 391. lekdungx
 392. lekmamx
 393. lem
 394. lemh
 395. len'ai
 396. lenz
 397. lenzhoz
 398. lenzlei
 399. lenzmungz
 400. lenj
 401. lenjmbauq
 402. lenj'sau
 403. lenh
 404. lenhhuhu
 405. leng
 406. lengz
 407. lengzgengz
 408. lengj
 409. lengx
 410. lengxhanh
 411. lengxluengq
 412. longxsiuq
 413. lengq
 414. lengqboux
 415. lengqlengq
 416. lengqwnq
 417. lenghlex
 418. lenghlengh
 419. let
 420. letfet
 421. leu
 422. leuma
 423. leuj
 424. leuxcih
 425. leuxle
 426. leuq
 427. leuqvaiz
 428. Liz
 429. liz
 430. lizcangz
 431. lizgyae
 432. liznenz
 433. lizsij
 434. lizswh
 435. Lij
 436. lij
 437. lijbai
 438. lijbau
 439. lijdwg
 440. lijgwz
 441. lijhingz
 442. lijled
 443. lijlun
 444. lijsiengj
 445. lijyouz
 446. lix
 447. lixmbaq
 448. lih
 449. lihcih
 450. libgib
 451. lid
 452. lieb
 453. liebgai
 454. liebyawj
 455. lied
 456. lieg
 457. liek
 458. liem
 459. liemlulu
 460. liemz
 461. liemzbangh
 462. liemzdaiq
 463. liemzfeiz
 464. liemzfwngz
 465. liemzgawq
 466. liemzgo
 467. liemzgvangj
 468. liemzhaz
 469. liemzheuj
 470. liemzngaeu
 471. liemzsauq
 472. liemzsip
 473. liemzvuet
 474. liemx
 475. lienz
 476. lienzcienz
 477. lienzdaemh
 478. lienzdaiq
 479. lienzdienz
 480. lienzfuengz
 481. lienzhab
 482. lienzhaeh
 483. lienzhaemh
 484. lienzlih
 485. lienzlienz
 486. lienzluz
 487. lienzmingz
 488. lienzmuengz
 489. lienzngoenz
 490. lienzsij
 491. lienzsing
 492. lienzvanz
 493. lienzvuen
 494. lienzyaemh
 495. lienzyungh
 496. lienjwtwt
 497. lienh
 498. lienhgaeu
 499. lienhguh
 500. lienhhoz
 501. lieng
 502. Liengz
 503. liengz
 504. liengzdaiz
 505. liengzdiemq
 506. liengzdingz
 507. liengzfaenj
 508. liengzhaiz
 509. liengznywj
 510. liengzsiz
 511. liengzsim
 512. liengzyauj
 513. liengj
 514. liengjyiemh
 515. liengx
 516. liengh
 517. lienghcueng
 518. lienghvax
 519. lig
 520. ligdaih
 521. liggaeuq
 522. liglaiz
 523. ligliengh
 524. ligmaz
 525. ligmoq
 526. ligsouj
 527. lik
 528. likbax
 529. limz
 530. limq
 531. limqva
 532. limh
 533. lin'gyaeq
 534. linleq
 535. Linz
 536. linz
 537. linzfeiz
 538. linzmungx
 539. linj
 540. linjmbaj
 541. linx
 542. linxbit
 543. hnxbuh
 544. linxdou
 545. linxgae
 546. linxgaeq
 547. linxmauh
 548. linxsaj
 549. linxswj
 550. linh
 551. linhseiz
 552. lingz
 553. Lingz
 554. lingzbaiz
 555. lingzcingz
 556. lingzdaeuz
 557. lingzding
 558. lingzdoeng
 559. lingzgienh
 560. lingzgoeng
 561. lingzlaeux
 562. lingzleih
 563. lingzlengq
 564. lingzloengz
 565. lingzluenh
 566. lingzsing
 567. lingzsingq
 568. lingzuk
 569. lingzveih
 570. lingzvued
 571. lingzyungh
 572. lingjdauj
 573. lingjgwiz
 574. lingjsiu
 575. lingx
 576. lingxcingx
 577. lingxdiuz
 578. lingq
 579. lingqlangq
 580. lingqlanglang
 581. lingh
 582. linghdieg
 583. linghmwnq
 584. linghranz
 585. linghvaih
 586. lit
 587. litfwngz
 588. liu
 589. Liu
 590. liubag
 591. Liuz
 592. liuz
 593. liuzlangh
 594. liuzyoz
 595. liuj
 596. liux
 597. liuxfeiz
 598. liuxlaz
 599. liuxsaeh
 600. liuq
 601. liuqgiq
 602. liuh
 603. liuhdaengz
 604. liuhhaw
 605. liuhleix
 606. liuhsiengj
 607. lo
 608. lodaeuh
 609. loz
 610. lozboz
 611. lozbuenz
 612. lozdiuz
 613. lozgoj
 614. lozmwz
 615. lozmwnz
 616. lozsiz
 617. lozswhdingh
 618. lozyieng
 619. lox
 620. loxyaz
 621. loxlez
 622. loxlex
 623. loxleg
 624. loq
 625. loqlengx
 626. loqlingh
 627. loqsiengj
 628. loh
 629. lohcingq
 630. lohdaeng
 631. lohdin
 632. lohfeiz
 633. lohgangh
 634. lohgenz
 635. lohgengz
 636. lohgungz
 637. lohgyawj
 638. lohlaeng
 639. lohlanglang
 640. lohleh
 641. lohlingq
 642. lohlingh
 643. lohnag
 644. lohndang
 645. lohnga
 646. lohraemx
 647. lohsienq
 648. lohsoq
 649. lohyawz
 650. lod
 651. loeb
 652. Loeg
 653. loeg
 654. loegcak
 655. loegciengx
 656. loegcin
 657. loegcuk
 658. loegdoengz
 659. loegfuengz
 660. loeglienh
 661. loegyaem
 662. loegyungz
 663. loek
 664. loekcak
 665. loekci
 666. loekdaeng
 667. loekdox
 668. loekfouz
 669. loekgawq
 670. loekheuj
 671. loeklak
 672. loeknaemx
 673. loekngaz
 674. loekraemx
 675. loekrumz
 676. loeksaj
 677. loem
 678. loemz
 679. loemj
 680. loemq
 681. loemqlak
 682. loemh
 683. loen
 684. loenloen
 685. loenq
 686. loenqsoso
 687. loenh
 688. loeng
 689. loengca
 690. loengcawq
 691. loenggvaiq
 692. loenghoz
 693. loengleq
 694. loengz
 695. loengzcaej
 696. loengzfeiz
 697. loengzlaenh
 698. loengzlingh
 699. loengzloiz
 700. loengzmax
 701. loengx
 702. loengxdoengj
 703. loengxsaenq
 704. loengxsoeng
 705. loengxsoengx
 706. loengxswiz
 707. loengq
 708. loengh
 709. loenghfap
 710. loenghgvij
 711. loenghriu
 712. loenghseg
 713. loet
 714. log
 715. lognaeng
 716. logsieng
 717. loiz
 718. loij
 719. loixbaez
 720. loiq
 721. loih
 722. loihmwz
 723. loihroiz
 724. lok
 725. lom
 726. lomz
 727. lomx
 728. lomh
 729. lon
 730. londenz
 731. lonz
 732. lonq
 733. longdinzmaet
 734. longz
 735. longzbongh
 736. longzfwed
 737. longzmax
 738. longzva
 739. longx
 740. longxriu
 741. longh
 742. longhhu
 743. longhmangx
 744. lot
 745. lotbad
 746. lotdoih
 747. lotfwngz
 748. lotgyab
 749. lotlaeng
 750. lotndip
 751. lou
 752. Louz
 753. louz
 754. louzcingz
 755. louzdoeg
 756. louzhag
 757. louzlienh
 758. louzniemh
 759. louzsim
 760. louzsouj
 761. louzvah
 762. louh
 763. lu
 764. lubw
 765. luma
 766. lune
 767. lunwi
 768. luz
 769. Luz
 770. luzdiet
 771. luzfwngz
 772. luzgei
 773. luzlet
 774. luzlonz
 775. luzmoq
 776. luzmwnz
 777. luj
 778. Luj
 779. lujlaj
 780. luq
 781. luqlaq
 782. luqlawq
 783. luh
 784. lub
 785. lubnaiz
 786. lued
 787. lueg
 788. luekva
 789. luemj
 790. luemjrog
 791. luenz
 792. luenjfaz
 793. luenx
 794. luenh
 795. luenh'aep
 796. luenhbien
 797. luenhbyubbyub
 798. luenhcaengcaeng
 799. luenhcauh
 800. luenhdaeuj
 801. luenhfaenfaen
 802. luenhgangj
 803. luenhlablab
 804. luenhlag
 805. luenhlaih
 806. luenhloengz
 807. luenhnauh
 808. luenhngab
 809. luenhnyaengnyaeng
 810. luenhnyagnyag
 811. luenhriuz
 812. luenh'uep
 813. lueng
 814. luengz
 815. luengzdamz
 816. luengj
 817. luengx
 818. luengq
 819. luengqgvaengh
 820. luengqhongh
 821. luengh
 822. luenghliengz
 823. luep
 824. luet
 825. luetloengz
 826. lug
 827. lugbaex
 828. lugcaiz
 829. luggwi
 830. luggwiz
 831. luglux
 832. lugmbauq
 833. lugnyingz
 834. lugsau
 835. luij
 836. luix
 837. luiq
 838. luih
 839. luk
 840. luklik
 841. lumz
 842. lumzbongh
 843. lumzgaeq
 844. lumzgoek
 845. lumzlangh
 846. lumj
 847. lumjbaenz
 848. lumjgaeuq
 849. lumjliuxliux
 850. lumjmaz
 851. lumx
 852. lumq
 853. lumh
 854. lumhlaep
 855. lumhlaepyix
 856. lumhleh
 857. lundenj
 858. lundiu
 859. lunzhan
 860. lunx
 861. lwnhnaeuz
 862. lungz
 863. lungzconz
 864. lungzgoet
 865. lungzgoetceq
 866. lungzgoetci
 867. lungzgwiz
 868. lungzmeg
 869. lungzsoengq
 870. lungzvuengz
 871. lungjdon
 872. lungghvaq
 873. lup
 874. lupga
 875. luplap
 876. lut
 877. lutluj
 878. lw
 879. lwz
 880. lwzgaet
 881. lwj
 882. lwh
 883. lwd
 884. lwddiuz
 885. lwed
 886. lweddai
 887. lwedgux
 888. lwedguenj
 889. lwedhanh
 890. lwedhaw
 891. lwedhwq
 892. lwednoh
 893. lwedyaengyaeng
 894. lwenz
 895. lwenj
 896. lwenq
 897. lwenqda
 898. lwenqdwkdwk
 899. lwenhnaeuz
 900. lwet
 901. lwg
 902. lwgbaex
 903. lwgbaed
 904. lwgbag
 905. lwgbawx
 906. lwgbeixnuengx
 907. lwgbeuz
 908. lwgbieng
 909. lwgbiengnou
 910. lwgbongq
 911. lwgbyai
 912. lwgbyuz
 913. lwgcaenh
 914. lwgcengz
 915. lwgcengh
 916. lwgceu
 917. lwgceudaengj
 918. lwgcid
 919. lwgciengx
 920. lwgcoengz
 921. lwgcot
 922. lwgcuizroq
 923. lwgcwd
 924. lwgda
 925. lwgdaeuz
 926. lwgdej
 927. lwgdeih
 928. lwgdih
 929. lwgdieng
 930. lwgdin
 931. lwgdoengcungq
 932. lwgdog
 933. lwgduz
 934. lwgfaeg
 935. lwgfeiz
 936. lwgfet
 937. lwgfit
 938. lwgfog
 939. lwgfouz
 940. lwgfwngz
 941. lwgfwngzcaemj
 942. lwgfwngzcod
 943. lwgfwngzgyang
 944. lwgfwngzvix
 945. lwgfwngh
 946. lwggaendaeuj
 947. lwggaeng
 948. lwggaet
 949. lwgge
 950. lwggeiz
 951. lwggeiq
 952. lwggeuh
 953. lwggi
 954. lwggingx
 955. lwggit
 956. lwggox
 957. lwggutgangh
 958. lwggva
 959. lwggvaek
 960. lwggvat
 961. lwggve
 962. lwggwz
 963. lwggwiz
 964. lwggwizmoq
 965. lwggyax
 966. lwggyaeuj
 967. lwggyag
 968. lwggyoz
 969. lwggyoh
 970. lwggyoij
 971. lwggyoux
 972. lwggyouh
 973. lwggyuz
 974. lwggyuk
 975. lwggyukgang
 976. lwghaemz
 977. lwghaeuq
 978. lwghag
 979. lwghauq
 980. lwgheuj
 981. lwgho
 982. lwghuq
 983. lwglaj
 984. lwglaed
 985. lwglaeuq
 986. lwglan
 987. lwglanz
 988. lwgleizbya
 989. lwglimz
 990. lwgloengx
 991. lwgloengxgaex
 992. lwglok
 993. lwgloux
 994. lwglunz
 995. lwgmax
 996. lwgmak
 997. lwgmanzdoengz
 998. lwgmanh
 999. lwgmanhbyaek
 1000. lwgmanhcijmbwn
 1001. lwgmanhdaengloengz
 1002. lwgmanhdingjmbwn
 1003. lwgmanhgaeq
 1004. lwgmanhgaeuvaiz
 1005. lwgmanhhaeux
 1006. lwgmbauq
 1007. lwgmbwk
 1008. lwgminz
 1009. lwgmoed
 1010. lwgndae
 1011. lwgndaeroeg
 1012. lwgndaeu
 1013. lwgndai
 1014. lwgndiq
 1015. lwgndik
 1016. lwgnding
 1017. lwgndo
 1018. lwgndot
 1019. lwgnemz
 1020. lwgngaeuh
 1021. lwgniengq
 1022. lwgnoenh
 1023. lwgnomj
 1024. lwgnou
 1025. lwgnuengx
 1026. lwgnyez
 1027. lwgnyinh
 1028. lwgraz
 1029. lwgrazbag
 1030. lwgraq
 1031. lwgraez
 1032. lwgrang
 1033. lwgrenz
 1034. lwgriengz
 1035. lwgroeg
 1036. lwgrou
 1037. lwgrug
 1038. lwgrumz
 1039. lwgsa
 1040. lwgsae
 1041. lwgsaeg
 1042. lwgsaek
 1043. lwgsai
 1044. lwgsau
 1045. lwgsauyot
 1046. lwgsiengq
 1047. lwgsongseng
 1048. lwgswj
 1049. lwgya
 1050. lwgyah
 1051. lwgyae
 1052. lwgyaek
 1053. lwgyienz
 1054. lwi
 1055. lwix
 1056. lwk
 1057. lwklwq
 1058. lwn
 1059. lwnz
 1060. lwnzban
 1061. lwnzci
 1062. lwnzfan
 1063. lwnj
 1064. lwnx
 1065. lwnh
 1066. lwnhdiuh
 1067. lwnhgwnz
 1068. lwnhhwnz
 1069. lwngz
 1070. lwngq
 1071. lwngqma
 1072. lwngqmou
 1073. lwngqnou
 1074. lwt
 1075. lwtdwt
 1076. lwtfaiq