ผู้ใช้:Octahedron80/カ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

[แก้ไข]

 • ヵ月 [かげつ] /(ctr) months (period of)/(P)/
 • /(ctr) counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted)/a noun read using its on-yomi/
 • カ月 [かげつ] /(ctr) months (period of)/(P)/
 • カ行 [カぎょう] /(n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "ku"/"ka" column or row of the kana syllabary/
 • カ行変格活用 [カぎょうへんかくかつよう] /(n) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru"/
 • カ国 [かこく] /(ctr) counter for countries/
 • カ国語 [かこくご] /(ctr) counter for languages/
 • カ氏 [カし] /(n,adj-no) degrees Fahrenheit/
 • カ氏温度 [カしおんど] /(n) Fahrenheit temperature/degrees Fahrenheit/
 • カ所 [かしょ] /(n,ctr) passage/place/point/part/
 • カ変 [カへん] /(n) (abbr) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru"/

カー[แก้ไข]

カイ[แก้ไข]

カウ[แก้ไข]

カエ[แก้ไข]

カオ[แก้ไข]

カカ[แก้ไข]

カキ[แก้ไข]

 • カキ /(n) (uk) oyster/oyster shell/
 • カキ /(n) kaki/Japanese persimmon (Diospyros kaki)/
 • カキ・パン /(n) heavy petting/
 • カキコ /(n) (abbr) (sl) post (to a BBS)/comment (on a blog)/(P)/
 • カキタレ /(n) (sl) woman one dates only with the purpose of having sex/
 • カキツバタ /(n) (uk) rabbitear iris (Iris laevigata)/
 • カキナ /(n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica)/
 • カキノキ /(n) (Japanese) persimmon tree (Diospyros kaki)/
 • カキノキ科 [カキノキか] /(n) Ebenaceae/family of flowering plants including the ebony/
 • カキノキ目 [カキノキもく] /(n) Ebenales (order of plants)/
 • カキパン /(n) heavy petting/
 • カキピー /(n) (abbr) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds/
 • カキフライ /(n) (uk) fried oysters/deep-fried oysters/
 • カキ氷 [カキごおり] /(n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup)/Italian ice/Sno-cone/snow cone/
 • カキ油 [カキあぶら] /(n) oyster sauce/
 • カギ /(n) (1) key/(2) lock/
 • カギムシ /(n) (uk) velvet worm (Onychophora)/
 • カギ穴 [カギあな] /(n) keyhole/
 • カギ爪 [カギづめ] /(n) claw/talon/

カク[แก้ไข]

カケ[แก้ไข]

 • カケス /(n) (uk) Eurasian jay (Garrulus glandarius)/

カコ[แก้ไข]

カサ[แก้ไข]

 • カサータ /(n) (1) (food) cassata (ita:)/Italian layered sponge cake/(2) ice-cream with nuts and preserved fruit/
 • カサカサ /(adj-na,vs,adv,adv-to) (1) (on-mim) dry/bone dry/(2) rustle/(P)/
 • カサガイ /(n) (uk) limpet (esp. species Cellana mazatlandica)/
 • カサコソ /(adv,adv-to) (on-mim) rustlingly/
 • カサゴ /(n) (1) (uk) scorpionfish/(2) (uk) marbled rockfish (Sebastiscus marmoratus)/
 • カササギ /(n) (uk) European magpie (Pica pica)/
 • カサレヴサ /(n) katharevousa (traditional literary form of modern Greek) (gre:)/
 • カザグルマ /(n) (1) windmill/(2) (uk) Clematis patens (species of climbing plant)/
 • カザフスタン /(n) Kazakhstan/
 • カザリキンチャクフグ /(n) Bennett's sharpnose puffer (Canthigaster bennetti)/

カシ[แก้ไข]

カス[แก้ไข]

カセ[แก้ไข]

カソ[แก้ไข]

カタ[แก้ไข]

カチ[แก้ไข]

 • カチオン /(n) cation/
 • カチカチ /(adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock/(2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock)/knocking/clicking/clacking/clattering/(adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard/(frozen) stiff/(4) (on-mim) hidebound/die-hard/stubborn/obstinate/bigoted/(5) (on-mim) scared stiff/tense/nervous/frightened/
 • カチコミ /(n) (sl) raid/
 • カチッ /(n) klik/plock/
 • カチューシャ /(n) (1) Alice band (rus: Katyusha)/horseshoe-shaped hairband made of metal or plastic (often covered with cloth)/(2) Katyusha rocket launcher (Soviet)/(P)/
 • カチンと来る [カチンとくる] /(exp,vk) (uk) to be annoyed (by)/to be offended (at)/to be irritated (with)/
 • カチンカチン /(adj-na) (1) rock hard/stiff and unyielding (personality)/(n) (2) clangor/
 • カチンコ /(n) clapperboard/
 • カチン語 [カチンご] /(n) Kachin (language)/
 • カチ割る [カチわる] /(v5r) (col) to hit and break open/to crush/to smash/

カツ[แก้ไข]

カテ[แก้ไข]

カト[แก้ไข]

カナ[แก้ไข]

カニ[แก้ไข]

 • カニ /(n) (uk) crab/
 • カニカマ /(n) (uk) imitation crab meat/crab sticks/
 • カニガラ /(n) crab shell (often ground or crushed and used as fertilizer)/crab shell meal/
 • カニクイアザラシ /(n) (uk) crabeater seal (Lobodon carcinophagus)/
 • カニクイイヌ /(n) (uk) crab-eating fox (Cerdocyon thous)/forest fox/wood fox/common fox/
 • カニクイキツネ属 [カニクイキツネぞく] /(n) Cerdocyon/genus containing the crab-eating fox/
 • カニクイマングース /(n) crab-eating mongoose (Herpestes urva)/
 • カニクサ /(n) (uk) Japanese climbing fern (Lygodium japonicum)/
 • カニグモ /(n) (uk) crab spider (any spider of family Thomisidae)/
 • カニコウモリ /(n) (uk) Parasenecio adenostyloides (species of daisy)/
 • カニダマシ /(n) (uk) porcelain crab (any decapod crustacean of family Porcellanidae)/
 • カニバリズム /(n) cannibalism/
 • カニバル /(n) cannibal/
 • カニミソ /(n) (1) (uk) brown meat (crab)/miso-like paste found inside a crab's (and arthropods in general) intestinal area/(2) miso mixed with crab innards or scraps/
 • カニムシ /(n) (uk) pseudoscorpion (any arachnid of order Pseudoscorpionida)/false scorpion/
 • カニューレ /(n) cannula (ger: Kanuele)/
 • カニ殻 [カニがら] /(n) crab shell (often ground or crushed and used as fertilizer)/crab shell meal/
 • カニ蒲 [カニかま] /(n) (uk) imitation crab meat/crab sticks/
 • カニ漁 [カニりょう] /(n) crab fishing/crabbing/
 • カニ目レンチ [カニめレンチ] /(n) adjustable pin wrench/adjustable pin spanner/

カヌ[แก้ไข]

カネ[แก้ไข]

カノ[แก้ไข]

 • カノープス壺 [カノープスつぼ] /(n) Canopic jar/Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy)/
 • カノーラ /(n) Canola (oil)/
 • カノチエ /(n) boater (fre: canotier)/
 • カノティエ /(n) boater (fre: canotier)/
 • カノプス壺 [カノプスつぼ] /(n) Canopic jar/Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy)/
 • カノポス壺 [カノポスつぼ] /(n) Canopic jar/Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy)/
 • カノン /(n) (1) canon/(2) (abbr) cannon (dut: kanon)/
 • カノン法 [カノンほう] /(n) canon law/
 • カノン砲 [カノンほう] /(n) cannon (esp. high-velocity artillery)/

カハ[แก้ไข]

カヒ[แก้ไข]

カフ[แก้ไข]

カヘ[แก้ไข]

カホ[แก้ไข]

カマ[แก้ไข]

カミ[แก้ไข]

カム[แก้ไข]

カメ[แก้ไข]

カモ[แก้ไข]

カヤ[แก้ไข]

 • カヤ /(n) (uk) Japanese nutmeg tree (Torreya nucifera)/
 • カヤカヤ /(adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily/in a crowd of people talking/clamorously/in a hubbub/
 • カヤクグリ /(n) (uk) Japanese accentor (Prunella rubida)/
 • カヤック /(n,vs) kayak/(P)/
 • カヤツリグサ /(n) (uk) galingale (any plant of genus Cyperus, esp. species Cyperus microiria)/
 • カヤネズミ /(n) (uk) harvest mouse (Mus minutus)/

カユ[แก้ไข]

カラ[แก้ไข]

カリ[แก้ไข]

カル[แก้ไข]

カレ[แก้ไข]

カロ[แก้ไข]

カワ[แก้ไข]

 • カワイソス /(exp) (sl) poor thing/what a pity/poor you/
 • カワイルカ /(n) (uk) river dolphin/
 • カワウ /(n) (uk) great cormorant (Phalacrocorax carbo)/
 • カワウソ /(n) (1) (uk) otter (Lutra lutra)/(2) (uk) Japanese river otter (Lutra lutra whiteleyi)/
 • カワカマス /(n) (uk) pike (esp. the Amur pike, Esox reichertii)/pickerel/
 • カワガラス /(n) (uk) brown dipper (Cinclus pallasii)/
 • カワゲラ /(n) (uk) stonefly (any insect of order Plecoptera, esp. those of family Perlidae)/
 • カワゴンドウ /(n) (uk) Irrawaddy dolphin (Orcaella brevirostris)/
 • カワシンジュガイ /(n) (uk) Margaritifera laevis (species of freshwater pearl mussel)/
 • カワスズメ /(n) (uk) Mozambique tilapia (tilapiine cichlid fish native to southern Africa, Oreochromis mossambicus)/
 • カワスズメ科 [カワスズメか] /(n) Cichlidae/family of fishes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure/
 • カワスズメ属 [カワスズメぞく] /(n) Oreochromis/genus of tilapiine cichlids in the fish family Cichlidae/
 • カワズ /(n) (1) (uk) frog/(2) kajika frog (Buergeria buergeri)/
 • カワセミ /(n) kingfisher (esp. the common kingfisher, Alcedo atthis)/
 • カワトンボ /(n) (uk) broad-winged damselfly (of family Calopterygidae)/
 • カワネズミ /(n) (uk) Japanese water shrew (Chimarrogale platycephala)/
 • カワハギ /(n) (1) (uk) thread-sail filefish (Stephanolepis cirrhifer)/(2) skinning (an animal)/stripping (a tree of its bark)/barking/skinner/barker/
 • カワバタモロコ /(n) (uk) golden venus chub (Hemigrammocypris rasborella)/
 • カワヒガイ /(n) (uk) Sarcocheilichthys variegatus variegatus (subspecies of cyprinid)/
 • カワヒバリガイ /(n) (uk) golden mussel (Limnoperna fortunei)/
 • カワヒメマス属 [カワヒメマスぞく] /(n) Thymallus/genus of freshwater fish in the salmon family Salmonidae/
 • カワマス /(n) (uk) brook trout (Salvelinus fontinalis)/
 • カワムツ /(n) (uk) dark chub (Nipponocypris temminckii)/
 • カワメンタイ /(n) (uk) burbot (Lota lota)/
 • カワモズク /(n) (uk) Batrachospermum gelatinosum (species of red alga)/
 • カワヤツメ /(n) (uk) Arctic lamprey (Lethenteron camtschaticum)/
 • カワヤツメ属 [カワヤツメぞく] /(n) Lethenteron/genus of lamprey in the family Petromyzontidae/
 • カワヤナギ /(n) riverside willow (esp. rosegold pussy willow, Salix gracilistyla)/
 • カワユス /(int) (abbr) cute!/adorable!/
 • カワラナデシコ /(n) (uk) large pink (Dianthus superbus var. longicalycinus)/
 • カワラニンジン /(n) (uk) Artemisia apiacea (species of artemisia)/
 • カワラバト /(n) (uk) rock pigeon (Columba livia)/rock dove/
 • カワラヒワ /(n) (uk) Oriental greenfinch (Carduelis sinica)/
 • カワラマツバ /(n) (uk) our lady's bedstraw (Galium verum)/yellow bedstraw/
 • カワラヨモギ /(n) (uk) capillary artemisia (Artemisia capillaris)/yin-chen wormwood/

カン[แก้ไข]