ผู้ใช้:Octahedron80/ガ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

[แก้ไข]

 • ガ行 [ガぎょう] /(n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "gu"/"ga" column or row of the kana syllabary/
 • ガ目 [ガもく] /(n) Lepidoptera/

ガー[แก้ไข]

ガイ[แก้ไข]

ガウ[แก้ไข]

ガオ[แก้ไข]

ガカ[แก้ไข]

ガキ[แก้ไข]

 • ガキ /(n) (1) (uk) (col) brat/kids/urchin/little devil/(2) (Buddh) preta/hungry ghost/ghoul/
 • ガキ共 [がきども] /(exp) (uk) those damn kids/
 • ガキ共 [ガキども] /(exp) (uk) those damn kids/
 • ガキ大将 [ガキたいしょう] /(n) leader of the pack (of a group of kids)/neighborhood bully (neighbourhood)/

ガク[แก้ไข]

 • ガクアジサイ /(n) (uk) lacecap hydrangea (Hydrangea macrophylla f. normalis)/
 • ガクガク /(adj-na,adv,n,vs) (on-mim) body trembling/teeth clattering/something coming loose/
 • ガクガクブルブル /(vs) (on-mim) to tremble/to shiver (from stress, fear or panic)/(figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic/
 • ガクッ /(adv,adv-to) (sound effect for) collapsing/losing strength/slumping/losing balance/
 • ガクブル /(vs) (abbr) (on-mim) to tremble/to shiver (from stress, fear or panic)/(figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic/
 • ガクリ /(adv,adv-to) (sound effect for) collapsing/losing strength/slumping/losing balance/
 • ガクルクス /(n) Gacrux (aka Gamma Crucis)/
 • ガクンと /(adv) (on-mim) suddenly/with a jerk/
 • ガクンガクン /(adv-to,adv) jerkingly/

ガサ[แก้ไข]

 • ガサ /(n) (sl) household search (conducted by the police)/
 • ガサッ /(adv-to) (on-mim) with a swoosh/at one fell swoop/
 • ガサ入れ [ガサいれ] /(n,vs) (sl) premises search/household search/
 • ガザニア /(n) gazania (esp. species Gazania rigens) (lat:)/
 • ガザミ /(n) (uk) swimming crab (Portunus trituberculatus)/
 • ガザ地区 [ガザちく] /(n) Gaza Strip/

ガシ[แก้ไข]

ガス[แก้ไข]

ガセ[แก้ไข]

ガソ[แก้ไข]

ガタ[แก้ไข]

 • ガタ /(n) gutter/
 • ガター /(n) gutter/
 • ガタがくる /(exp,vk) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints)/to wear out (e.g. machinery)/
 • ガタイ /(n) (sl) body build/
 • ガタイがいい /(exp,adj-ix) big and brawny/well built/gigantic/
 • ガタイが良い [ガタイがよい] /(exp,adj-i) big and brawny/well built/gigantic/
 • ガタガタ /(adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rattle/clatter/(2) (on-mim) trembling/shivering/quaking/wobbling/swaying/(3) (on-mim) whining/grumbling/griping/bellyaching/(adj-no,adj-na,n) (4) (on-mim) rickety/shaky/wobbly/decrepit/ramshackle/broken down/(P)/
 • ガタゴト /(adv,adv-to) (on-mim) rattling/clattering/

ガチ[แก้ไข]

 • ガチ /(adj-na) (col) (abbr) serious/diligent/honest/earnest/
 • ガチで /(adv) (sl) truly/in earnest/
 • ガチッと /(adv) (on-mim) with a clashing or clanging sound/
 • ガチムチ /(adj-na) (sl) muscular/stocky/beefy/
 • ガチャ /(n) (1) capsule toy/vending machine toy/(2) method of selling random in-game items in mobile games (similar to how capsule toys are sold)/
 • ガチャック /(n) gachuck/device for applying small, clip-style paper fasteners/
 • ガチャポン /(n) capsule-toy vending machine/machine-vended capsule toy/
 • ガチャン /(adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver)/(with a) banging noise/(with a) clash (broken dish)/(with a) clank/(with a) bang/
 • ガチョウ /(n) (uk) goose/
 • ガチン /(adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver)/(with a) banging noise/(with a) clash (broken dish)/(with a) clank/(with a) bang/
 • ガチンコ /(n) (sl) competing in earnest (esp. in sumo)/

ガツ[แก้ไข]

ガテ[แก้ไข]

 • ガテン /(n) (1) job seeker magazine for manual labourers published by Recruit Inc. (1991-2009)/(2) physical work/(3) physical workers/blue-collar workers/
 • ガテン系 [がてんけい] /(n) (1) physical work/(2) physical worker/blue-collar worker/

ガト[แก้ไข]

ガナ[แก้ไข]

 • ガナッシュ /(n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre:)/

ガニ[แก้ไข]

ガハ[แก้ไข]

ガヒ[แก้ไข]

 • ガビーン /(int) (m-sl) indicates shock and disappointment (not actually said out loud)/
 • ガビアル /(n) gharial (fre:)/gavial (large crocodilian found on the Indian subcontinent)/
 • ガビガビ /(adj-na,n) (col) dried stiff (esp. of something sticky)/

ガフ[แก้ไข]

ガヘ[แก้ไข]

ガホ[แก้ไข]

ガマ[แก้ไข]

 • ガマアンコウ /(n) (uk) toadfish (any fish of family Batrachoididae, esp. the Pacuma toadfish, Batrachoides surinamensis)/
 • ガマガエル /(n) (uk) toad (esp. the Japanese toad, Bufo japonicus)/
 • ガマズミ /(n) (uk) linden arrowwood (Viburnum dilatatum)/Japanese bush cranberry/

ガミ[แก้ไข]

ガム[แก้ไข]

ガメ[แก้ไข]

 • ガメ /(n) Gamay (variety of grape)/
 • ガメる /(v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong)/(2) to swipe/to nick/to pilfer/
 • ガメイ /(n) Gamay (variety of grape)/
 • ガメラン /(n) gamelan (traditional Indonesian music ensemble) (ind:)/(P)/

ガヤ[แก้ไข]

 • ガヤ /(n) (1) background chatter on a soundtrack/(2) extra (actor)/(3) (and) many others/
 • ガヤガヤ /(adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily/in a crowd of people talking/clamorously/in a hubbub/

ガラ[แก้ไข]

ガリ[แก้ไข]

 • ガリ /(n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi)/pickled ginger/(2) (abbr) mimeograph/(3) reprimand/rebuke/censure/reproof/(4) (sl) (derog) overly skinny person/
 • ガリ /(n) gully/
 • ガリー /(n) (1) gully/(2) galley/
 • ガリア /(n) Gaul (lat: Gallia)/
 • ガリア人 [ガリアじん] /(n) Gaulish people/(a) Gaul/
 • ガリウム /(n,adj-no) gallium (Ga)/(P)/
 • ガリウムひ素半導体 [ガリウムひそはんどうたい] /(n) gallium arsenide semiconductor/
 • ガリウムヒ素 [ガリウムヒそ] /(n) gallium arsenide (GaAs)/
 • ガリウム砒素 [ガリウムひそ] /(n) gallium arsenide (GaAs)/
 • ガリウム砒素リン [ガリウムひそリン] /(n) (comp) Gallium Arsenide Phosphide/GaAsP/
 • ガリウム砒素半導体 [ガリウムひそはんどうたい] /(n) gallium arsenide semiconductor/
 • ガリガリ /(adj-na,n) (1) (uk) skin and bones/appearing to be underweight/(adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound)/(3) desperately/recklessly/(adj-no) (4) crunchy hardness/(5) selfishness/selfish person/
 • ガリセン /(n) (sl) person physically attracted to thin people/
 • ガリバー /(n) (1) Gulliver/(2) preeminent example of its kind/(P)/
 • ガリバー商品 [ガリバーしょうひん] /(n) outstanding product/market leader/
 • ガリバルディ /(n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California)/official state marine fish of California/
 • ガリレイ衛星 [ガリレイえいせい] /(n) (astron) Galilean moons (four moons of Jupiter)/Galilean satellites/
 • ガリレイ式望遠鏡 [ガリレイしきぼうえんきょう] /(n) Galilean telescope/
 • ガリレオ /(n) Galileo/(P)/
 • ガリレオ衛星 [ガリレオえいせい] /(n) (astron) Galilean moons (four moons of Jupiter)/Galilean satellites/
 • ガリンペイロ /(n) prospector (por: garimpeiro)/
 • ガリ専 [ガリせん] /(n) (sl) person physically attracted to thin people/
 • ガリ版 [ガリばん] /(n) mimeograph/
 • ガリ勉 [ガリべん] /(n) (1) drudge/grind/swot/someone who studies too much/(n,vs) (2) cram-study (for exam, etc.)/swotting/

ガル[แก้ไข]

ガレ[แก้ไข]

ガロ[แก้ไข]

ガン[แก้ไข]