ผู้ใช้:Octahedron80/キ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

キー[แก้ไข]

キア[แก้ไข]

キイ[แก้ไข]

キウ[แก้ไข]

キエ[แก้ไข]

キオ[แก้ไข]

キク[แก้ไข]

 • キクイタダキ /(n) (uk) goldcrest (species of passerine bird, Regulus regulus)/
 • キクイムシ /(n) (1) (uk) bark beetle (Scolytidae spp.)/(2) gribble (Limnoria lignorum)/
 • キクイモ /(n) (uk) Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus)/topinambur/girasol/girasole/
 • キクガシラコウモリ /(n) (uk) greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum)/
 • キクゴボウ /(n) (uk) scorzonera (Scorzonera hispanica)/Spanish salsify/viper's grass/
 • キクヂシャ /(n) (uk) endive (Cichorium endivia)/escarole/
 • キクラゲ /(n) (uk) cloud ear mushroom (Auricularia auricula-judae)/wood ear mushroom/Jew's ear mushroom/
 • キク科 [キクか] /(n) (uk) Asteraceae/Compositae/family of flowering plants comprising the asters, daisies, sunflowers, etc./

キサ[แก้ไข]

キシ[แก้ไข]

 • キシメジ /(n) (uk) man on horseback (species of mushroom, Tricholoma equestre)/yellow knight/
 • キシャヤスデ /(n) (uk) Parafontaria laminata (species of millipede)/
 • キシュ /(n) quiche (fre:)/
 • キショい /(adj-i) (sl) feel sick/(something is) weird/
 • キショイ /(adj-i) (sl) feel sick/(something is) weird/
 • キシラン /(n) xylan/
 • キシリトール /(n) xylitol (artificial sweetener)/artificial wood sugar (xylose)/
 • キシリトル /(n) xylitol (artificial sweetener)/artificial wood sugar (xylose)/
 • キシレン /(n) xylene/
 • キシロース /(n) xylose/
 • キシロール /(n) xylol/
 • キジ /(n) (uk) green pheasant (Phasianus versicolor)/Japanese pheasant/
 • キジカクシ /(n) (uk) Asparagus schoberioides/
 • キジハタ /(n) (uk) red-spotted grouper (species of fish, Epinephelus akaara)/Hong Kong grouper/
 • キジバト /(n) (uk) Oriental turtle dove (Streptopelia orientalis)/eastern turtle dove/rufous turtledove/
 • キジラミ /(n) (uk) psylla (any insect of family Psyllidae)/psyllid/jumping plant louse/
 • キジ科 [キジか] /(n) Phasianidae/pheasant family of birds/
 • キジ目 [キジもく] /(n) Galliformes/galliform order of birds/

キス[แก้ไข]

 • キス /(n) (uk) sillago (any fish of genus Sillago, esp. the Japanese whiting, Sillago japonica)/
 • キス /(n,vs) kiss/(P)/
 • キスアンドライド /(n) kiss-and-ride/dropping family member off at a station/
 • キスカール /(n) kiss curl/spit curl/
 • キスシーン /(n) kiss scene/
 • キスジアカボウ /(n) Polylepion russelli (species of wrasse)/
 • キスジゲンロクダイ /(n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus)/orangebanded coralfish/
 • キスマーク /(n) (1) lipstick mark (wasei: kiss mark)/(2) love bite/hickey/passion mark/
 • キズ /(n) (1) wound/injury/cut/gash/bruise/scratch/scrape/scar/(2) chip/crack/scratch/nick/(3) flaw/defect/weakness/weak point/(4) stain (on one's reputation)/disgrace/dishonor/dishonour/(5) (emotional) hurt/hurt feelings/
 • キズイセン /(n) (uk) jonquil (Narcissus jonquilla)/
 • キズテープ /(n) first-aid plaster/adhesive bandage/

キセ[แก้ไข]

キタ[แก้ไข]

キチ[แก้ไข]

 • キチ /(n-suf) (sl) mania/enthusiasm/maniac/enthusiast/nut/
 • キチキチ /(adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.)/(2) (used to denote a) grinding noise/(3) precisely/correctly (e.g. when working, etc.)/(n) (4) acrida cinerea/oriental longheaded locust/
 • キチキチバッタ /(n) (1) (uk) (col) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea)/(2) (obs) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust)/
 • キチジ /(n) (uk) broadbanded thornyhead (Sebastolobus macrochir)/broadfin thornyhead/kichiji rockfish/
 • キチョウ /(n) (1) (uk) large grass yellow (species of butterfly, Eurema hecabe)/common grass yellow/(2) yellow butterfly/
 • キチン /(n) (1) kitchen/(2) chitin/
 • キチンのサイクル /(n) Kitchin cycle/

キツ[แก้ไข]

キテ[แก้ไข]

キト[แก้ไข]

キナ[แก้ไข]

キニ[แก้ไข]

キヌ[แก้ไข]

キネ[แก้ไข]

キノ[แก้ไข]

キハ[แก้ไข]

キヒ[แก้ไข]

 • キビ /(n) (uk) (common) millet (Panicum miliaceium)/proso millet/
 • キビタキ /(n) (uk) narcissus flycatcher (Ficedula narcissina)/
 • キビナゴ /(n) (uk) silver-stripe round herring (Spratelloides gracilis)/
 • キビレボウズハギ /(n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines)/blackspine unicornfish/little unicorn/

キフ[แก้ไข]

キヘ[แก้ไข]

キホ[แก้ไข]

キマ[แก้ไข]

キミ[แก้ไข]

キム[แก้ไข]

 • キムパ /(n) (food) gimbap (kor:)/kimbap/Korean-style makizushi/
 • キムパプ /(n) (food) gimbap (kor:)/kimbap/Korean-style makizushi/
 • キムラグモ /(n) (uk) Heptathela kimurai (species of burrowing spider)/

キメ[แก้ไข]

 • キメポーズ /(n) signature pose/trademark pose/
 • キメラ /(n) (1) chimera (mythological)/chimaera/(2) chimera (biological)/chimaera/(P)/
 • キメラマウス /(n) chimeric mouse/
 • キメ顔 [キメがお] /(n) (col) posed look (chic, sexy, sultry, etc.)/facial expression and orientation presented when being photographed/

キモ[แก้ไข]

キヤ[แก้ไข]

キユ[แก้ไข]

キヨ[แก้ไข]

キラ[แก้ไข]

キリ[แก้ไข]

 • キリ /(n) end/ending/bottom/
 • キリがいい /(exp,adj-ix) (uk) good place (to leave off)/
 • キリがよい /(exp,adj-i) good place (to leave off)/
 • キリのいい /(exp,adj-ix) (uk) good place (to leave off)/convenient/
 • キリのよい /(exp,adj-i) good place (to leave off)/convenient/
 • キリエ /(n) Kyrie (gre:)/Lord/
 • キリギリス /(n) (1) (uk) Japanese katydid (Gampsocleis buergeri)/(2) katydid/bush-cricket (Tettigoniidae)/long-horned grasshopper/(3) (arch) cricket/
 • キリシタン /(n) (uk) early Japanese Christianity (from the later Muromachi period) (por: cristao)/early Japanese Christian/(P)/
 • キリシタンパテレン /(n) Christian priest (por: cristao padre)/
 • キリシタン版 [キリシタンばん] /(n) books printed in Japan by the Jesuits (1590-1612)/
 • キリスト教 [キリストきょう] /(n) Christianity/(P)/
 • キリスト教国 [キリストきょうこく] /(n) Christian countries/
 • キリスト教式 [キリストきょうしき] /(n) Christian rites/
 • キリスト教社会主義 [キリストきょうしゃかいしゅぎ] /(n) Christian socialism/
 • キリスト教徒 [キリストきょうと] /(n) Christians/
 • キリスト教民主同盟 [キリストきょうみんしゅどうめい] /(n) Christian Democratic Union (Germany)/Christian Democrats/CDU/
 • キリスト降誕祭 [キリストこうたんさい] /(n) Christmas/
 • キリバス /(n) Kiribati/
 • キリリク /(n) (col) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000)/
 • キリル /(n) Cyrillic/(P)/
 • キリル文字 [キリルもじ] /(n) Cyrillic character/
 • キリン /(n) (1) (uk) giraffe (Giraffa camelopardalis)/(2) qilin (Chinese unicorn)/
 • キリンケツ /(n) (uk) dragon's blood palm (Daemonorops draco)/bright red resin used in medicine, dyes, etc./
 • キリンサイ /(n) (uk) Eucheuma muricatum (species of red algae)/
 • キリンソウ /(n) (uk) Kamchatka stonecrop (Sedum kamtschaticum)/
 • キリンレイヨウ /(n) (uk) gerenuk (Litocranius walleri)/Waller's gazelle/
 • キリン科 [キリンか] /(n) Giraffidae/family containing the giraffe and the okapi/
 • キリ番 [キリばん] /(n) good turning point number (10000, 12345 etc., often referring to web site visit counts)/

キル[แก้ไข]

キレ[แก้ไข]

 • キレート /(n) chelate/
 • キレート化合物 [キレートかごうぶつ] /(n) chelate compound/
 • キレート滴定 [キレートてきてい] /(n) chelatometric titration/
 • キレる /(v1,vi) (col) to get angry/to snap/to blow one's top/to lose one's temper/to flip/
 • キレイメ /(adj-na) (uk) neater (clothing, appearance, etc.)/sharper/more businesslike/more formal/more put-together/
 • キレカワ /(adj-no) (sl) cute and pretty/
 • キレット /(n) (uk) gap (in a mountain ridge)/
 • キレネ学派 [キレネがくは] /(n) Cyrenaic school (of philosophy)/
 • キレ落ち [キレおち] /(n,vs) (sl) ragequit/quitting an online game in anger (over losing)/

キロ[แก้ไข]

キワ[แก้ไข]

キン[แก้ไข]