ผู้ใช้:Octahedron80/ク

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

[แก้ไข]

 • ク活用 [クかつよう] /(n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "ki" and predicative form ending in "shi")/
 • ク語法 [クごほう] /(n) creating a noun by affixing "ku" to the end of an inflectable word (i.e. "omowaku", "osoraku", etc.)/

クー[แก้ไข]

クア[แก้ไข]

クイ[แก้ไข]

クウ[แก้ไข]

 • クウォート /(n) quote/
 • クウォウタ /(n) (1) quarter/(2) someone with one non-Japanese grandparent/(3) quota/
 • クウシンサイ /(n) (uk) Chinese water spinach (Ipomoea aquatica)/ong choy/kang kong/water morning glory/water convolvulus/swamp cabbage/hung tsai/rau muong/pak boong/swamp morning-glory/

クエ[แก้ไข]

クオ[แก้ไข]

クカ[แก้ไข]

 • クガイソウ /(n) (uk) Veronicastrum sibiricum (species of flowering plant)/

クキ[แก้ไข]

 • クギベラ /(n) bird wrasse (Gomphosus varius)/
 • クギベラ属 [クギベラぞく] /(n) Gomphosus/genus of marine wrasse in the family Labridae/

クク[แก้ไข]

 • ククー /(ik) (n) cuckoo/
 • ククク /(int) evil laughter/
 • クグ /(n) (uk) Pacific island flatsedge (Cyperus cyperoides)/

クコ[แก้ไข]

 • クコ /(n) (uk) Chinese matrimony vine (Lycium chinense)/Chinese wolfberry/goji/
 • クコの実 [クコのみ] /(n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense)/Chinese matrimony vine fruit/

クサ[แก้ไข]

 • クサイチゴ /(n) (uk) Rubus hirsutus (species of raspberry)/
 • クサカゲロウ /(n) (uk) green lacewing (esp. species Chrysopa intima)/
 • クサガエル科 [クサガエルか] /(n) Hyperoliidae/family of frogs/
 • クサガメ /(n) (1) (uk) Chinese pond turtle (Chinemys reevesii)/Reeves' turtle/(2) stink bug/shield bug/
 • クサギ /(n) (uk) harlequin glorybower (species of flowering plant, Clerodendrum trichotomum)/
 • クサグモ /(n) (uk) Agelena limbata (species of araneomorph funnel-web spider)/
 • クサスギカズラ /(n) (uk) Chinese asparagus (Asparagus cochinchinensis)/
 • クサソテツ /(n) (uk) Ostrich fern/Matteuccia struthiopteris/
 • クサフグ /(n) (uk) grass puffer (Takifugu niphobles)/
 • クサフジ /(n) (uk) tufted vetch (Vicia cracca)/cow vetch/
 • クサボケ /(n) (uk) dwarf Japanese quince (Chaenomeles japonica)/(Japanese) flowering quince/Maule's quince/japonica/
 • クサリトラザメ /(n) chain catshark (Scyliorhinus retifer, species found in the Western Atlantic)/
 • クサリヘビ /(n) (uk) viper (esp. a pitless viper)/

クシ[แก้ไข]

 • クシ /(n) comb/
 • クシェット /(n) couchette (fre:)/non-private sleeper car or berth on a European train/
 • クシクラゲ /(n) (uk) comb jelly (any jellyfish-like animal of the phylum Ctenophora)/
 • クシクラゲ類 [クシクラゲるい] /(n) comb jellies (jellyfish-like animals of the phylum Ctenophora)/
 • クシファクティヌス /(n) Xiphactinus (extinct genus of predatory bony fish)/
 • クシマンセ /(n) common kusimanse (Crossarchus obscurus)/long-nosed kusimanse/
 • クシマンセ属 [クシマンセぞく] /(n) Crossarchus/genus of mongooses comprising the kusimanses/
 • クシメ鏝 [クシメごて] /(n) notched trowel/
 • クシャーナ朝 [クシャーナちょう] /(n) Kushan dynasty (of India, approx. 60-375 CE)/
 • クシャトリヤ /(n) (uk) Kshatriya (member of India's military caste) (san:)/
 • クシャミ /(n) (uk) sneeze/
 • クシャン朝 [クシャンちょう] /(n) Kushan dynasty (of India, approx. 60-375 CE)/
 • クジメ /(n) (uk) spotbelly greenling (Hexagrammos agrammus)/
 • クジャク /(n) (uk) peafowl (incl. the male peacock, female peahen, and young peachick)/
 • クジャクオオトカゲ /(n) peacock monitor (Varanus auffenbergi, species of carnivorous monitor lizard native to the island of Roti in Indonesia)/Auffenberg's monitor/
 • クジャクシダ /(n) (uk) northern maidenhair (Adiantum pedatum)/
 • クジャクスズメダイ /(n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific)/
 • クジャクソウ /(n) (1) (uk) marigold (esp. the French marigold, Tagetes patula)/(2) plains coreopsis (Coreopsis tinctoria)/(3) northern maidenhair (Adiantum pedatum)/
 • クジャクチョウ /(n) (uk) peacock butterfly (Inachis io)/European peacock/
 • クジャクバト /(n) (uk) fantail pigeon/
 • クジラ /(n) (uk) whale (Cetacea spp.)/
 • クジラウオ目 [クジラウオもく] /(n) Stephanoberyciformes/Cetomimiformes/order of fishes containing the whalefishes/
 • クジラ肉 [クジラにく] /(n) whale meat/

クス[แก้ไข]

 • クス /(n) (uk) camphor tree (Cinnamomum camphora)/camphorwood/camphor laurel/
 • クスクス /(n) (1) couscous (fre:)/(2) cuscus (variety of phalanger)/
 • クスクス笑う [クスクスわらう] /(exp,v5u) to giggle/
 • クスコ /(n) Cusco's speculum/
 • クスダマツメクサ /(n) (uk) hop trefoil (Trifolium campestre)/low hop clover/
 • クスッと /(adv) unintentionally/slipping out (e.g. a chuckle)/
 • クスッと笑う [クスッとわらう] /(exp,v5u) to give a little chuckle/to let out a giggle/
 • クスノキ /(n) (uk) camphor tree (Cinnamomum camphora)/camphorwood/camphor laurel/
 • クスノキ科 [クスノキか] /(n) Lauraceae/laurel family of plants/
 • クスリ漬け [クスリづけ] /(n,adj-no) overprescription/overmedication/drug dependence/
 • クス玉 [クスだま] /(n) (1) ornamental ball-shaped scent bag/(2) decorative paper ball (for festive occasions)/
 • クズ /(n,adj-f) (1) (uk) waste/scrap/garbage/dregs/(2) (comp) chad/
 • クズアナゴ /(n) (uk) duck-billed eel (Nettastoma parviceps)/
 • クズイモ /(n) (uk) jicama (Pachyrhizus erosus)/yam bean/Mexican turnip/
 • クズウコン /(n) (uk) arrowroot (Maranta arundinacea)/
 • クズネッツの波 [クズネッツのなみ] /(n) Kuznets swings/
 • クズネッツ循環 [クズネッツじゅんかん] /(n) Kuznets cycle/
 • クズリ /(n) (uk) wolverine (Gulo gulo)/glutton/carcajou/
 • クズ鉄 [クズてつ] /(n) scrap iron/

クセ[แก้ไข]

 • クセ /(n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight/(n-pref) (2) wrong/improper/indecent/
 • クセノン /(n) xenon (Xe)/

クソ[แก้ไข]

 • クソ /(n) (1) (col) feces/excrement/dung/(adj-f) (2) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.)/damned/
 • クソガキ /(n) (uk) (derog) stupid brat/son of a bitch/
 • クソゲー /(n) (uk) (abbr) shit video game/embarrassingly bad video game/
 • クソゲーム /(n) shit video game/embarrassingly bad video game/
 • クソタワケ /(n) (derog) (uk) idiot/shitbrain/
 • クソトビ /(n) (uk) (col) (obsc) common buzzard (Buteo buteo)/
 • クソニンジン /(n) annual mugwort (Artemisia annua)/annual wormwood/sweet sagewort/sweet Annie/sweet wormwood/
 • クソバエ /(n) (col) greenbottle/
 • クソビッチ /(n) (sl) (derog) bitch/
 • クソボケ /(n) (uk) (derog) shit for brains/
 • クソミソ /(adj-na,n) (1) harsh/severe (e.g. criticism, verbal attack)/(n) (2) (uk) sweeping denunciation/
 • クソワロタ /(exp) (sl) roll on the floor laughing/ROFL/ROTFL/
 • クソ味噌 [クソみそ] /(adj-na,n) (1) harsh/severe (e.g. criticism, verbal attack)/(n) (2) (uk) sweeping denunciation/

クタ[แก้ไข]

クチ[แก้ไข]

クツ[แก้ไข]

クテ[แก้ไข]

 • クテノポマ /(n) climbing gourami (of genus Ctenopoma or Microctenopoma) (lat: Ctenopoma)/
 • クテノポマ属 [クテノポマぞく] /(n) Ctenopoma/genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae/

クト[แก้ไข]

 • クトゥルフ /(n) Cthulhu (fictional divinity created by H.P. Lovecraft)/

クニ[แก้ไข]

 • クニマス /(n) (uk) Oncorhynchus nerka kawamurae (rare Japanese subspecies of sockeye salmon)/

クヌ[แก้ไข]

クネ[แก้ไข]

 • クネクネ /(adv,adv-to,vs) (on-mim) winding/meandering/wriggling/wiggling/waving/swaying/twisting and turning/
 • クネル /(n) (food) quenelle (fre:)/

クハ[แก้ไข]

クヒ[แก้ไข]

クフ[แก้ไข]

クマ[แก้ไข]

 • クマアリ /(n) (obsc) (uk) Japanese carpenter ant (Camponotus japonicus)/
 • クマゲラ /(n) (uk) black woodpecker (Dryocopus martius)/
 • クマザサ /(n) (uk) kuma bamboo grass (Sasa veitchii)/Veitch's bamboo/
 • クマシデ /(n) (uk) Japanese hornbeam (Carpinus japonica)/
 • クマゼミ /(n) (uk) Cryptotympana facialis (species of cicada)/
 • クマタカ /(n) (uk) Hodgson's hawk eagle (Nisaetus nipalensis)/mountain hawk-eagle/
 • クマツヅラ /(n) (uk) common vervain (Verbena officinalis)/common verbena/
 • クマツヅラ科 [クマツヅラか] /(n) Verbenaceae/vervain family of plants/
 • クマドリキンチャクフグ /(n) shy toby (Canthigaster ocellicincta)/
 • クマネズミ /(n) (uk) black rat (Rattus rattus)/roof rat/
 • クマノコガイ /(n) (uk) Chlorostoma xanthostigma (species of sea snail)/
 • クマノミ /(n) (uk) clownfish (Amphiprioninae spp., esp. the yellowtail clownfish, Amphiprion clarkii)/anemone fish/
 • クマバチ /(n) (1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans)/(2) (col) wasp/hornet/yellow jacket/
 • クマムシ /(n) (uk) water bear/tardigrades/
 • クマヤナギ /(n) (uk) Berchemia racemosa (species of flowering plant related to buckthorn)/
 • クマリン /(n) (chem) coumarin/
 • クマンバチ /(n) (1) (uk) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans)/(2) (col) wasp/hornet/yellow jacket/
 • クマ科 [クマか] /(n) Ursidae/family comprising the bears/

クミ[แก้ไข]

クメ[แก้ไข]

クモ[แก้ไข]

クラ[แก้ไข]

クリ[แก้ไข]

クル[แก้ไข]

クレ[แก้ไข]

クロ[แก้ไข]

クワ[แก้ไข]

クン[แก้ไข]