ผู้ใช้:Octahedron80/チ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

[แก้ไข]

 • /(n) ti/si/7th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale/

チー[แก้ไข]

チア[แก้ไข]

チエ[แก้ไข]

チオ[แก้ไข]

チカ[แก้ไข]

 • チカイエカ /(n) (uk) Culex pipiens molestus (subspecies of house mosquito)/
 • チカチカ /(adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) flickering/flashing on and off/twinkling/glittering/(2) (on-mim) glaringly (bright)/painfully (bright)/(3) (on-mim) prickling (pain)/
 • チカラシバ /(n) (uk) Chinese fountain grass (Pennisetum alopecuroides)/
 • チガヤ /(n) (uk) cogon grass (Imperata cylindrica)/

チキ[แก้ไข]

チク[แก้ไข]

チケ[แก้ไข]

チコ[แก้ไข]

チシ[แก้ไข]

チス[แก้ไข]

チセ[แก้ไข]

 • チセ /(n) chise (ain:)/traditional Ainu house/

チタ[แก้ไข]

チチ[แก้ไข]

チツ[แก้ไข]

チテ[แก้ไข]

チト[แก้ไข]

 • チトクロム /(n) cytochrome (ger: Cytochrom)/
 • チドリ /(n) (uk) plover/
 • チドリソウ /(n) (1) (uk) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea)/(2) rocket larkspur (Consolida ajacis)/
 • チドリ科 [チドリか] /(n) Charadriidae/family comprising the plovers/
 • チドリ目 [チドリもく] /(n) Charadriiformes/order of birds/

チヌ[แก้ไข]

 • チヌ /(n) (uk) black porgy (Acanthopagrus schlegeli)/
 • チヌダイ /(n) (uk) (obsc) black porgy (Acanthopagrus schlegeli)/

チノ[แก้ไข]

チハ[แก้ไข]

チヒ[แก้ไข]

 • チヒロザメ属 [チヒロザメぞく] /(n) Pseudotriakis (genus of ground shark in the family Pseudotriakidae whose sole member is the false catshark)/
 • チビ /(n) (1) (uk) (sens) small child/pipsqueak/small fry/small, cute versions of manga, anime, etc. characters, typically with oversized heads/(2) (sens) (uk) short person/midget/dwarf/(3) small animal/runt/(pref) (4) worn down (pencil, etc.)/
 • チビオジムヌラ /(n) short-tailed gymnure (Hylomys suillus)/
 • チビオマングース /(n) short-tailed mongoose (Herpestes brachyurus)/
 • チビオモグラ /(n) (uk) Himalayan mole (Euroscaptor micrura)/
 • チビトガリネズミ /(n) (uk) Eurasian least shrew (Sorex minutissimus)/lesser pygmy shrew/
 • チビナガヒラタムシ科 [チビナガヒラタムシか] /(n) Micromalthidae/family of beetles/
 • チビフクロモモンガ /(n) (uk) feather-tailed glider (Acrobates pygmaeus)/feathertail glider/flying mouse/pygmy gliding possum/

チフ[แก้ไข]

 • チフス /(n) (uk) typhoid fever (ger: Typhus, dut:)/typhus/(P)/
 • チフス菌 [チフスきん] /(n) typhoid bacillus/
 • チブス /(n) (uk) typhoid fever (ger: Typhus, dut:)/typhus/

チヘ[แก้ไข]

チホ[แก้ไข]

チマ[แก้ไข]

チミ[แก้ไข]

チム[แก้ไข]

チモ[แก้ไข]

チヤ[แก้ไข]

チユ[แก้ไข]

チヨ[แก้ไข]

チラ[แก้ไข]

 • チラコイド /(n) thylakoid/
 • チラシ /(n) (1) scattering/(2) (uk) leaflets/(3) (abbr) sushi rice in a box or bowl with a variety of ingredients sprinkled on top/(4) (abbr) writing in an irregular hand/(P)/
 • チラチラ /(adv-to,vs) (1) (on-mim) falling lightly (e.g. snow, petals, confetti)/fluttering/(2) (on-mim) flickering/twinkling/glimmering/sparkling/dazzling/(3) (on-mim) appearing and disappearing/catching glimpses/(4) (on-mim) glancing (repeatedly)/(5) (on-mim) (hear, see) from time to time/intermittently/
 • チラッチラッ /(adv-to,vs) (1) (on-mim) falling lightly (e.g. snow, petals, confetti)/fluttering/(2) (on-mim) flickering/twinkling/glimmering/sparkling/dazzling/(3) (on-mim) appearing and disappearing/catching glimpses/(4) (on-mim) glancing (repeatedly)/(5) (on-mim) (hear, see) from time to time/intermittently/
 • チラツキ /(n) flickering (e.g. on a video display)/
 • チラノサウルス /(n) (1) (abbr) Tyrannosaurus rex (lat:)/T. rex/(2) tyrannosaurus/
 • チラノザウルス /(n) (1) (abbr) Tyrannosaurus rex (lat:)/T. rex/(2) tyrannosaurus/
 • チラミン /(n) tyramine/
 • チラ見 [チラみ] /(n,vs) (sl) glancing look/
 • チラ見せ [チラみせ] /(n,vs) (sl) giving someone a peek (of cleavage, etc.)/

チリ[แก้ไข]

チル[แก้ไข]

チロ[แก้ไข]

チワ[แก้ไข]

チン[แก้ไข]

 • チン /(adv-to,adv) (1) (on-mim) ding (of a bell)/bing/ting/tinkle/ring/(2) (on-mim) honk (i.e. sound of blowing one's nose)/snort/(n,vs) (3) (col) heating in a microwave/cooking in a microwave/microwaving/nuking/
 • チン /(n) (1) chin/(2) ching (tha:)/Thai finger cymbals/(3) jing (kor:)/Korean gong/(P)/
 • チン /(n) (uk) Japanese spaniel/Pekinese/chin/
 • チンする /(exp,vs-i) (col) to microwave/to nuke/
 • チンアナゴ /(n) (uk) spotted garden eel (Heteroconger hassi)/
 • チンカス /(n) (sl) (vulg) penile smegma/dick cheese/
 • チンキ剤 [チンキざい] /(n) tincture/
 • チンクエデア /(n) cinquedea (Italian short sword)/
 • チンクエディア /(n) cinquedea (Italian short sword)/
 • チンク油 [チンクゆ] /(n) zinc oxide oil/
 • チンケ /(adj-na) worst/poor and boring/uncool/
 • チンゲ /(n) (vulg) (sl) (uk) pubic hair (on a male)/
 • チンゲン菜 [チンゲンさい] /(ik) (n) (uk) bok-choy (Brassica rapa var. chinensis) (chi:)/Chinese cabbage/bok choi/pak choi/
 • チンゲン菜 [チンゲンサイ] /(n) (uk) bok-choy (Brassica rapa var. chinensis) (chi:)/Chinese cabbage/bok choi/pak choi/
 • チンコ /(n) (1) (col) (vulg) (chn) penis/(2) (ktb:) practice/
 • チンシバイ /(n) (uk) sorbaria/
 • チンスコー /(n) Okinawan biscuit (similar to shortbread)/Okinawan cookie/
 • チンチョウゲ /(n) winter daphne (Daphne odora)/
 • チンチラ /(n) chinchilla/
 • チンチラ兎 [チンチラうさぎ] /(n) chinchilla rabbit/
 • チンチン /(adv,adv-to) (1) (on-mim) chink/jingle/tinkle/whistle (kettle)/(n,vs) (2) begging (animal)/(n) (3) (chn) penis/
 • チンパンジー /(n) common chimpanzee (Pan troglodytes)/chimpanzee/chimp/
 • チンピラ /(n,adj-no) (young) hoodlum/small-time yakuza/delinquent boy/delinquent girl/hooligan/punk/(P)/
 • チンプンカンプン /(exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language/incoherent language/talking nonsense/"all Greek to me"/double Dutch/(something) incomprehensible/babble/gibberish/jargon/gobbledygook/