ผู้ใช้:Octahedron80/ツ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

ツー[แก้ไข]

ツア[แก้ไข]

ツイ[แก้ไข]

ツウ[แก้ไข]

ツエ[แก้ไข]

ツカ[แก้ไข]

 • ツカツクリ /(n) (uk) megapode (any bird of family Megapodiidae, incl. brush turkeys and mallee fowl)/mound builder/
 • ツガ /(n) (uk) southern Japanese hemlock (species of conifer native to Japan, Tsuga sieboldii)/

ツキ[แก้ไข]

 • ツキ /(n) (uk) Japanese zelkova (species of elm-like tree, Zelkowa serrata)/
 • ツキ /(n,n-suf) (1) furnished with/including/(2) attached to/(3) impression/appearance/(n) (4) (uk) luck/(5) sociality/(n,n-suf) (6) under/assistant (e.g. to a manager)/(7) soup base/
 • ツキが悪い [ツキがわるい] /(exp) (1) not staying on well/not sticking on well/(2) unlucky/
 • ツキが回る [ツキがまわる] /(exp,v5r) to have fortune come your way/to become lucky/
 • ツキが良い [ツキがいい] /(exp) (1) stay well (on)/(2) lucky/
 • ツキチョウチョウウオ /(n) Hongkong butterflyfish (Chaetodon wiebeli)/panda butterflyfish/
 • ツキヌキニンドウ /(n) (uk) trumpet honeysuckle/Lonicera sempervirens/
 • ツキノワグマ /(n) (uk) Asian black bear (Selenarctos thibetanus)/moon bear/
 • ツキベラ /(n) ornate wrasse (Halichoeres ornatissimus)/
 • ツキヨタケ /(n) (uk) moonlight mushroom (Omphalotus guepiniformis)/

ツク[แก้ไข]

ツケ[แก้ไข]

 • ツケ /(n) (1) bill/bill of sale/payment invoice/(2) tab (for later payment)/credit/(3) (uk) contact move (in go)/direct attack to an enemy stone/(4) (uk) sound effect produced by striking with clappers a wooden board in kabuki/(5) (arch) letter/(6) (arch) reason/motive/pretext/(7) (arch) one's fortune/one's luck/
 • ツケが回ってくる [ツケがまわってくる] /(exp,vk) you'll have to pay for it/the bill will come due/there's no escaping/
 • ツケが回って来る [ツケがまわってくる] /(exp,vk) you'll have to pay for it/the bill will come due/there's no escaping/
 • ツケが回る [ツケがまわる] /(exp,v5r) (uk) you'll have to pay for it/the bill will come due/there's no escaping/
 • ツゲ /(n) (uk) Japanese box tree (Buxus microphylla var. japonica)/Japanese boxwood/

ツシ[แก้ไข]

 • ツシマテン /(n) (uk) Tsushima marten (Martes melampus tsuensis, a subspecies of the Japanese marten)/
 • ツシマヤマネコ /(n) (uk) Tsushima cat (variety of leopard cat, Prionailurus bengalensis euptailurus)/
 • ツジョン /(n) (chem) thujone/

ツタ[แก้ไข]

ツチ[แก้ไข]

 • ツチ /(n) Tutsi/Watusi/
 • ツチガエル /(n) (uk) wrinkled frog (Rana rugosa)/
 • ツチクジラ /(n) (uk) Baird's beaked whale (Berardius bairdii)/
 • ツチグリ /(n) (uk) barometer earthstar (Astraeus hygrometricus)/
 • ツチダンゴ /(n) (1) mud pie/(2) seed ball ("nature farming" technique)/(3) (uk) deer truffle (Elaphomyces granulatus)/false truffle/
 • ツチノコ /(n) mythical snake-like creature/tsuchinoko/
 • ツチバチ /(n) (uk) scoliid wasp (any wasp of family Scoliidae)/
 • ツチフキ /(n) (uk) Chinese false gudgeon (Abbottina rivularis)/
 • ツチブタ /(n) (uk) aardvark (Orycteropus afer)/

ツツ[แก้ไข]

 • ツッコミ /(n) (1) penetration/digging into something/(2) (uk) (in comedy) straight man/retort/quip/(3) (id) sex/intercourse/
 • ツッパリ /(n) delinquent youth/delinquent youngster/
 • ツツガムシ /(n) (uk) chigger/jigger/harvest mite (any mite of family Trombiculidae)/
 • ツツガムシ病 [ツツガムシびょう] /(n) scrub typhus/tsutsugamushi disease/
 • ツツジ /(n) (uk) azalea (Rhododendron spp.)/
 • ツツジ科 [ツツジか] /(n) Ericaceae/heath family/
 • ツツジ目 [ツツジもく] /(n) Ericales (order of plants)/
 • ツツドリ /(n) (uk) Oriental cuckoo (Cuculus saturatus)/
 • ツヅラフジ /(n) (1) (uk) Chinese moonseed (Sinomenium acutum)/(2) complex inter-relationship (as in the struggle between two types of vine over one piece of land)/
 • ツヅラフジ科 [ツヅラフジか] /(n) Menispermaceae/moonseed family of plants/

ツテ[แก้ไข]

ツナ[แก้ไข]

ツノ[แก้ไข]

 • ツノガエル /(n) (uk) horned frog (Ceratophrys spp.)/
 • ツノガレイ /(n) (uk) Alaska plaice (Pleuronectes quadrituberculatus)/
 • ツノガレイ属 [ツノガレイぞく] /(n) Pleuronectes (genus of flatfish in the family Pleuronectidae)/
 • ツノクサリヘビ /(n) (uk) cerastes/horned viper/horned adder/
 • ツノクサリ蛇 [ツノクサリへび] /(n) (uk) cerastes/horned viper/horned adder/
 • ツノゴケ /(n) (uk) hornwort/
 • ツノゴケ類 [ツノゴケるい] /(n) hornworts (non-vascular plants of order Anthocerotopsida)/
 • ツノサケビドリ /(n) (uk) horned screamer (Anhima cornuta)/
 • ツノザメ /(n) (uk) dogfish (any shark of family Squalidae)/
 • ツノシマクジラ /(n) Omura's whale (Balaenoptera omurai)/
 • ツノゼミ /(n) (uk) treehopper (any insect of family Membracidae, esp. the species Orthobelus flavipes)/
 • ツノダシ /(n) (uk) moorish idol (Zanclus cornutus, species of Indo-Pacific perciform fish)/
 • ツノダシ科 [ツノダシか] /(n) Zanclidae/family of perciform fish whose sole member is the moorish idol/
 • ツノダシ属 [ツノダシぞく] /(n) Zanclus (sole genus of the family Zanclidae containing the moorish idol as its sole extant species)/
 • ツノトカゲ /(n) (uk) horned lizard/horned toad/
 • ツノナス /(n) (uk) nipplefruit/apple of Sodom (Solanum mammosum)/titty fruit/cow's udder/
 • ツノハシバミ /(n) (uk) Japanese hazel (Corylus sieboldiana)/
 • ツノハタタテダイ /(n) horned bannerfish (Heniochus varius)/hunchbacked coralfish/
 • ツノメドリ /(n) (uk) horned puffin (Fratercula corniculata)/
 • ツノモ /(n) (uk) dinoflagellate of genus Ceratium/

ツハ[แก้ไข]

 • ツバイモモ /(n) (obsc) nectarine/
 • ツバキ /(n) (uk) common camellia/Camellia japonica/
 • ツバキ科 [ツバキか] /(n) Theaceae/family of flowering plants comprising the camellias and other shrubs and trees/
 • ツバキ目 [ツバキもく] /(n) Theales (order of plants)/
 • ツバクロエイ /(n) (uk) butterfly ray (Gymnura japonica)/
 • ツバクロザメ /(n) daggernose shark (Isogomphodon oxyrhynchus, species of requiem shark found in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil)/
 • ツバクロザメ属 [ツバクロザメぞく] /(n) Isogomphodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae with one extant species known as the daggernose shark)/
 • ツバサハゼ /(n) (uk) loach goby (Rhyacichthys aspro)/
 • ツバス /(n) (ksb:) young Japanese amberjack (Seriola quinqueradiata)/
 • ツバメ /(n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family)/martin/(2) barn swallow (Hirundo rustica)/(3) younger man involved with an older woman/(P)/
 • ツバメの巣 [ツバメのす] /(n) (1) swallow's nest/(2) (food) swift's nest (used to make bird's nest soup)/
 • ツバメウオ /(n) (1) (uk) longfin batfish (Platax teira, species of Indo-West Pacific spadefish)/Tiera batfish/(2) (uk) (obsc) flying fish (esp. the Japanese flying fish, Cypselurus agoo)/
 • ツバメウオ属 [ツバメウオぞく] /(n) Platax (genus of 5 extant species of Indo-Pacific batfish in the spadefish family Ephippidae)/
 • ツバメコノシロ /(n) (uk) threadfin (any fish of family Polynemidae, esp. the striped threadfin, Polydactylus plebeius)/
 • ツバメチドリ /(n) (uk) Oriental pratincole (Glareola maldivarum)/eastern collared pratincole/large Indian pratincole/swallow-plover/
 • ツバメトビ /(n) (uk) swallow-tailed kite (Elanoides forficatus)/
 • ツバル /(n) Tuvalu/
 • ツパイ /(n) (1) tree shrew (order Scandentia, esp. family Tupaiidae) (may: tupai)/(2) common tree shrew (Tupaia glis)/

ツフ[แก้ไข]

 • ツブ /(n) (1) (uk) whelk (esp. Neptunea and Buccinum spp.)/(2) small spiral-shelled snail (esp. a pond snail)/
 • ツブラジイ /(n) (uk) Castanopsis cuspidata (species of chinquapin)/
 • ツブ貝 [ツブがい] /(n) whelk (esp. Neptunea and Buccinum spp.)/

ツヘ[แก้ไข]

ツホ[แก้ไข]

 • ツボ /(n) (1) jar/pot/vase/(2) dice cup/(3) depression (i.e. the basin of a waterfall)/(4) (arch) target (when aiming an arrow)/(5) (uk) (figurative) bull's-eye/(6) (uk) key point (of a conversation, etc.)/(7) (uk) acupuncture point/moxibustion point/(8) (uk) nodes on a fingerboard (of a shamisen, etc.)/
 • ツボに嵌まる [ツボにはまる] /(exp,v5r) (1) (uk) to hit the bull's-eye/(2) (uk) to go as expected/to succeed (e.g. a plan)/
 • ツボる /(v5r) to hit the bullseye (of tastes, humour, etc.)/
 • ツボカビ /(n) (uk) chytrid (any simple, algaelike fungi of order Chytridiales)/
 • ツボクラリン /(n) tubocurarine/

ツマ[แก้ไข]

ツミ[แก้ไข]

 • ツミ /(n) (uk) Japanese sparrowhawk (Accipiter gularis)/

ツム[แก้ไข]

 • ツムギハゼ /(n) (uk) yellowfin toxic goby (Yongeichthys criniger)/horny goby/
 • ツムブリ /(n) (uk) rainbow runner (Elagatis bipinnulata)/rainbow yellowtail/Spanish jack/Hawaiian salmon/

ツメ[แก้ไข]

 • ツメ /(n) (abbr) to close up (editing mark)/
 • ツメガエル /(n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis)/
 • ツメタガイ /(n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma)/
 • ツメダニ /(n) (uk) cheyletid (any mite of the family Cheyletidae)/
 • ツメバケイ /(n) (uk) hoatzin (Opisthocomus hoazin)/
 • ツメ研ぎ [つめとぎ] /(n) (1) claw sharpening/(2) scratching post (for cats)/claw sharpener/

ツモ[แก้ไข]

ツヤ[แก้ไข]

ツユ[แก้ไข]

 • ツユクサ /(n) (uk) Asiatic dayflower (Commelina communis)/
 • ツユベラ /(n) African coris (Coris gaimard)/yellow tail coris/clown wrasse/

ツラ[แก้ไข]

 • ツライチ /(n,adv) (uk) flushness (esp. of wheels and fenders on an automobile)/tsuraichi/

ツリ[แก้ไข]

ツル[แก้ไข]

 • ツル /(n) crane (any bird of the family Gruidae, esp. the red-crowned crane, Grus japonensis)/
 • ツルウメモドキ /(n) (uk) Celastrus orbiculatus/
 • ツルキンバイ /(n) (uk) Potentilla yokusaiana (species of cinquefoil)/
 • ツルコケモモ /(n) (uk) small cranberry (Vaccinium oxycoccos)/
 • ツルツル /(adj-na,adv,vs,adj-no) (1) (on-mim) slick/slippery/smooth/sleek/(adv-to) (2) (on-mim) slurping (noodles)/
 • ツルボ /(n) (uk) Scilla scilloides (species of squill)/
 • ツルマキ /(n) (uk) zebra sole (Zebrias zebrinus)/
 • ツルムラサキ /(n) (uk) Malabar spinach (Basella alba)/Indian spinach/
 • ツルリンドウ /(n) tsururindo (Tripterospermum japonicum)/
 • ツルレイシ /(n) (uk) bitter melon (Momordica charantia)/bitter gourd/
 • ツル科 [ツルか] /(n) Gruidae/bird family comprising the cranes/

ツワ[แก้ไข]

 • ツワナ語 [ツワナご] /(n) Tswana (language)/Setswana/
 • ツワブキ /(n) (uk) Japanese silverleaf (Farfugium japonicum)/

ツン[แก้ไข]

 • ツンと /(adv,vs) (1) (on-mim) standoffishly/primly/prickly/irritably/aloofly/(2) (on-mim) pungent (smell)/acrid/sharp/(3) (on-mim) pointed/
 • ツンと来る [ツンとくる] /(exp,adj-f) (uk) pungent/irritating/acrid/
 • ツングース /(n) Tungus (Tungusic-speaking people, esp. the Evenki)/
 • ツングース語 [ツングースご] /(n) Tungusic language (esp. Evenki)/
 • ツングース諸語 [ツングースしょご] /(n) Tungusic languages/
 • ツンデレ /(adj-f,n) (col) normally being cold but at some prompt suddenly becoming lovestruck/hot-cold personality type/
 • ツンドラ /(n) (1) cold desert/tundra/(adj-f,n) (2) (m-sl) sharp and sarcastic without ever acting lovestruck/