มอดูล:zh/data/nan-pron/005

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ah-khut 抑屈 ah 押 ah-chhut 押出 ah-lāi 押利 ah-hōe 押匯 ah-bóe/ah-bé 押尾 ah-bóe-āu/ah-bé-āu 押尾後 ah-āu 押後 ah-siàu 押數 ah-pńg 押榜 ah-pio-kim 押標金 ah-soah 押煞 ah-phiò 押票 ah-kái 押解 ah-chài 押載 ah-sàng 押送 ah-kim 押金 ah-ūn 押韻 ai-gō 挨餓 am/iám 掩 am-khàm/ng-khàm 掩khàm am-ko̍k-ke/ng-ko̍k-koe/ng-ko̍k-ke/ng-ko̍k-koe 掩咯雞 am-âⁿ 掩攔 am-ô͘ 掩胡 am-tham 掩貪 am-phīⁿ 掩鼻 ak-chhiú/at-chhiú/ak-chhiú 握手 ak-iú 握有

áu-lâng 拗人 áu-kè 拗價 áu-kháu 拗口 áu-chip 拗執 áu-khut 拗屈 áu-oan 拗彎 áu-chi̍h 拗折 áu-tn̄g 拗斷 áu-hoâiⁿ 拗橫 áu-khì 拗氣 áu-lí 拗理 áu-phiah 拗癖 áu-siòng-kong 拗相公 áu-chhìn-thâu 拗秤頭 áu-chóa 拗紙 áu-pô͘ 拗紨 áu-lo̍h-thoa 拗落拖 áu-bân 拗蠻 áu-bân-á 拗蠻仔 áu-kak 拗角 áu-ōe 拗話 áu-khiau 拗蹺 áu-niū-thâu 拗量頭 áu-ê-tiⁿ/áu-ôe-tiⁿ 拗鞋靪 áu-ut 拗鬱 áu-n̂g 拗黃 án-ne/àn-ni/àn-ne/án-ni/án-ní 按呢 án-ní-á 按呢仔 án-ní-seⁿ/án-ní-siⁿ/àn-ni-seⁿ/àn-ni-siⁿ 按呢生 án-cháiⁿ/án-chóaⁿ/àn-chóaⁿ 按怎 án-chóaⁿ-m̄ 按怎m̄ án-chóaⁿ-kóng 按怎講 án-goe̍h/án-ge̍h 按月 án-kiān 按鍵

àu-eh 懊呃 àu-hīn/àu-hūn 懊恨 àu-náu 懊惱 àu-náu-joa̍h 懊惱熱 àu-náu-phiah 懊惱癖 àu-thâu-chhìn-bīn 懊頭凊面 àu-ut 懊鬱 àn 按 àn-chia/àn-chiâ 按chia àn-hā 按下 àn-lē 按例 àn-peng-put-tōng 按兵不動 àn-tiāⁿ 按定 àn-chóaⁿ-iūⁿ/án-chóaⁿ-iūⁿ 按怎樣 àn-mô͘ 按摩 àn-ji̍t 按日 àn-sî 按時 àn-kî 按期 àn-iūⁿ 按樣 àn-chiàu 按照 àn-lí 按理 àn-pôaⁿ 按盤 àn-sǹg/hôa-sǹg 按算 àn-me̍h/hōaⁿ-me̍h 按脈 àn-pō͘-chiū-pan 按部就班 àn-thâu-lâi 按頭來

âⁿ-kui-pêng 攔歸pêng âⁿ-chhin 攔親

bō͘ 戊 boah 抹 boah-to 抹刀 boah-pêⁿ/boah-pîⁿ 抹平 boah-o͘ 抹烏 bín 抿 bín-á 抿仔 bín-sé/bín-sóe 抿洗 bú 拇 bán 挽 bán-chhoah 挽chhoah bán-chhùi-khí 挽嘴齒 bán-hôe 挽回 bán-me 挽搣 bán-kiù 挽救 bán-mo͘ 挽毛 bán-chúi 挽水 bán-liû 挽留 bán-kin/bán-kun 挽筋 bán-kin-chháu/bán-kun-chháu 挽筋草 bán-me̍h 挽脈 bán-kèⁿ 挽脛 bán-hoe 挽花 bán-tê 挽茶 bán-chháu 挽草 bán--lo̍h 挽落 bán--khí-lâi 挽起來 bán-bīn 挽面 bán-thâu-chi̍h-tāu 挽頭折脰 bán-khí 挽齒 biô 描 biâu-siá 描寫 biâu-hōe 描繪 biâu-su̍t 描述 bong/mo͘ 摸 bong-bē-chheng/bong-bōe-chheng 摸bē清 bong-chhōe/bong-chhē 摸chhōe bong-bē-tio̍h 摸不著 bong-chhiú-té/bong-chhiú-tóe 摸手底 bong-àm 摸暗 bong-mê/bo͘-mî 摸暝 bong-bô-cháng 摸無總 bong-bô-lō͘ 摸無路 bong-bô-mn̂g 摸無門 bong-bô-thâu-cháng 摸無頭總 bong-me̍h/mo͘-me̍h 摸脈 bong--tio̍h 摸著 bong-hî/bong-hû 摸魚 bú-tâi 撫台 bú-sut 撫恤 bū-ti 撫胝 bín-kám 敏感 bín-kám-tō͘ 敏感度 bín-kám-sèng 敏感性 bín-chia̍t 敏捷 bín-tāu 敏豆

chì-tī 懫治 chhàm 懺 chhàm-hóe 懺悔 chhiâⁿ/chiâⁿ/sêng/siâⁿ 成 chiâⁿ-lâng 成人 chhiâⁿ-lâng-hó 成人好 chhiâⁿ-lâng-chiâⁿ 成人成 chiâⁿ-kò-goe̍h/chiâⁿ-kò-ge̍h 成個月 chiâⁿ-chò/chiâⁿ-chòe 成做 chiâⁿ-chheng 成千 chiâⁿ-chheng-chiūⁿ-bān 成千上萬 chhiâⁿ-miā/chiâⁿ-miā 成命 chiâⁿ-kiáⁿ 成囝 chiâⁿ-tui 成堆 chhiâⁿ-ke/sêng-ka 成家 chiâⁿ-si̍t 成實 chiâⁿ-nî/sêng-liân 成年 chiâⁿ-hêng 成形 chiâⁿ-châi-chhut-kioh 成才出腳 chiâⁿ-liāu 成料 chhiâⁿ-kek 成格 chiâⁿ-iūⁿ 成樣 chiâⁿ-khoán 成款 chiâⁿ-mi̍h 成物 chêng-chông/chêng-chōng 成狀 chiâⁿ-pah 成百 chiâⁿ-lia̍p-chí 成粒子 chiâⁿ-kha-siàu/chiâⁿ-kioh-siàu 成腳數 chiâⁿ-bān 成萬 chiâⁿ-thé 成體 chhiâng 戕 chhiâng-á 戕仔 chhiâng-hāi 戕害 chhek 戚 chia̍t/choe̍h 截 cha̍h--leh 截leh cha̍h-í 截椅 chia̍t-chí 截止 chia̍t-jiân 截然 chia̍t-jiân-put-tông 截然不同 chia̍t-he̍k 截獲 chia̍t-kó 截稿 choe̍h-khui 截開 chiàn 戰 chiàn-loān 戰亂 chiàn-sū 戰事 chiàn-hû 戰俘 chiàn-pī 戰備 chiàn-chêng 戰前 chiàn-le̍k 戰力 chiàn-khu 戰區 chiàn-iú 戰友 chiàn-sú 戰史 chiàn-tē/chiàn-tōe 戰地 chiàn-tiûⁿ 戰場 chiàn-hô 戰壕 chiàn-sū 戰士 chiàn-chiòng 戰將 chiàn-kio̍k 戰局 chiàn-ia̍h 戰役 chiàn-āu 戰後 chiàn-sî 戰時 chiàn-kó 戰果 chiàn-pêⁿ 戰棚 chiàn-ki 戰機 chiàn-sí 戰死 chiàn-hóng 戰況 chiàn-hóe/chiàn-hé 戰火 chiàn-cheng 戰爭 chiàn-kah 戰甲 chiàn-kah-thâng 戰甲蟲 chiàn-lia̍k/chiàn-lio̍k 戰略 chiàn-khoe 戰盔 chiàn-sîn 戰神 chiàn-sòaⁿ 戰線 chiàn-chek 戰績 chiàn-chûn 戰船 chiàn-lām 戰艦 chiàn-su̍t 戰術 chiàn-pâu 戰袍 chiàn-chhia 戰車 chiàn-hûn-bi̍t-pò͘ 戰雲密佈 chiàn-hong-éng 戰風湧 chiàn-tò͘ 戰鬥 chiàn-tò͘-le̍k 戰鬥力 chiàn-tò͘-oân 戰鬥員 chiàn-tò͘-ki 戰鬥機 chiàn-kó͘ 戰鼓 chhok 戳 chha̍k-thàng 戳thàng chhop-ìn-á 戳印仔 chho̍k-kì 戳記 chhiú/siú 手 chhiú-ńg 手ńg chhiú-ńg-sok 手ńg束 chhiú-ńg-kho͘ 手ńg箍 chhiú-ńg-kóng 手ńg管 chhiú-ńg-tn̂g 手ńg長 chhiú-ńg-thâu 手ńg頭 chhiú-pê 手pê chhiú-ē/chhiú-hā/chhiú-ē 手下 chhiú-ē-chat 手下節 chhiú-tiong-sim 手中心 chhiú-kau-chhiú 手交手 chhiú-sìn 手信 chhiú-chheh 手冊 chhiú-lēng 手冗 chhiú-chek 手則 chhiú-tōng 手動 chhiú-sì/chhiú-sè 手勢 chhiú-ìn 手印 chhiú-chhe 手叉 chhiú-chí 手只 chhiú-lông 手囊 chhiú-thò 手套 chhiú-bóe/chhiú-bé 手尾 chhiú-bóe-la̍t/chhiú-bé-la̍t 手尾力 chhiú-bóe-jī/chhiú-bé-jī/chhiú-bóe-lī/chhiú-bé-lī 手尾字 chhiú-bóe-mi̍h/chhiú-bé-mi̍h 手尾物 chhiú-bóe-chîⁿ/chhiú-bé-chîⁿ 手尾錢 chhiú-kang 手工 chhiú-kang-gia̍p 手工業 chhiú-kang-gē 手工藝 chhiú-kin/chhiú-kun 手巾 chhiú-kin-chôa/chhiú-kun-chôa 手巾蛇 chhiú-té/chhiú-tóe 手底 chhiú-té-ngiau/chhiú-tóe-ngiau 手底撓 chhiú-té-hûn/chhiú-tóe-hûn 手底痕 chhiú-oan 手彎 chhiú-hêng 手形 chhiú-āu-nn̄g 手後卵 chhiú-āu-oan 手後彎 chhiú-āu-o 手後窩 chhiú-āu-khū 手後臼 chhiú-āu-teⁿ 手後蹬 chhiú-āu-khiau 手後蹺 chhiú-sim 手心 chhiú-ki 手技 chhiú-cháiⁿ/chhiú-chí 手指 chhiú-hōaⁿ 手按 chhiú-iap-āu 手挹後 chhiú-chiúⁿ 手掌 chhiú-thê-pau 手提包 chhiú-thê-sek 手提式 chhiú-thê-tē 手提袋 chhiú-iap-āu 手揜後 chhiú-chih-á-phō͘ 手摺仔簿 chhiú-chih-phō͘ 手摺簿 chhiú-the/chhiú-theⁿ 手撐 chhiú-ngiau 手撓 chhiú-tòng 手擋 chhiú-sò͘-liāu 手數料 chhiú-liāu-chîⁿ 手料錢 chhiú-oat-oan 手斡彎 chhiú-khiau 手曲 chhiú-koaiⁿ 手杆 chhiú-sok 手束 chhiú-pán 手板 chhiú-chím 手枕 chhiú-bô͘ 手模 chhiú-lok 手橐 chhiú-lok-á 手橐仔 chhiú-ki 手機 chhiú-tōaⁿ 手段 chhiú-khì 手氣 chhiú-kōaⁿ 手汗 chhiú-hoat 手法 chhiú-sio̍h 手液 chhiú-jiáu/chhiú-niáu 手爪 chhiú-jiáu-chiān 手爪賤 chhiú-khan-chhiú 手牽手 chhiú-khîm 手琴 chhiú-khoân 手環 chhiú-hûn 手痕 chhiú-sng-chîⁿ 手痠錢 chhiú-chiūⁿ 手癢 chhiú-pôaⁿ 手盤 chhiú-ba̍k 手目 chhiú-siòng 手相 chhiú-bâi-chhim 手眉深 chhiú-óaⁿ 手碗 chhiú-kó 手稿 chhiú-pit 手筆 chhiú-chat 手節 chhiú-liâm 手粘 chhiú-le 手絡 chhiú-phāng 手縫 chhiú-phāng-se 手縫疏 chhiú-sio̍k 手續 chhiú-sio̍k-hùi 手續費 chhiú-tó͘ 手肚 chhiú-kó͘ 手股 chhiú-kó͘-thâu 手股頭 chhiú-oán 手腕 chhiú-oán-kut 手腕骨 chhiú-lê 手腡 chhiú-pì 手臂 chhiú-khū 手臼 chhiú-gia̍h-tiáⁿ 手舉鼎 chhiú-gē 手藝 chhiú-su̍t 手術 chhiú-ńg 手袂 chhiú-siū 手袖 chhiú-chhìn 手襯 chhiú-chhìn-á 手襯仔 chhiú-ti-á/chhiú-tu-á 手豬仔 chhiú-chiān 手賤 chhiú-chiok 手足 chhiú-lō͘ 手路 chhiú-lō͘-hì 手路戲 chhiú-lō͘-chhài 手路菜 chhiú-tê-chiān 手蹄賤 chhiú-khiau 手蹺 chhiú-chhia 手車 chhiú-chhia-á 手車仔 chhiú-chhèng 手銃 chhiú-chhèng-á 手銃仔 chhiú-khàu 手銬 chhiú-kì 手鋸 chhiú-pió 手錶 chhiú-soh/chhiú-so̍h 手鐲 chhiú-mn̂g 手門 chhiú-êng 手閒 chhiú-lûi-tân 手雷彈 chhiú-tiān 手電 chhiú-tiān-á 手電仔 chhiú-pà 手霸 chhiú-khò 手靠 chhiú-bīn 手面 chhiú-bīn-chîⁿ 手面錢 chhiú-téng-chat 手頂節 chhiú-thâu 手頭 chhiú-thâu-ân 手頭ân chhiú-thâu-lēng 手頭冗 chhiú-thâu-tāng 手頭重 chhiú-hong 手風 chhiú-hong-khîm 手風琴 chhiú-kut 手骨 chhiú-kó͘ 手鼓 chhiú-ńg 手 chhiú-hōaⁿ 手 châi/chiah 才 chiah-bē/chiah-bōe 才bē chiah-lâi 才來 châi-khū 才具 châi-lú/châi-lí 才女 châi-chú 才子 châi-chêng 才情 chiah-chiah 才才 chiah-ē-sái 才會使 châi-khì 才氣 châi-so͘ 才疏 châi-lêng 才能 châi-hôa 才華 châi-gē 才藝 châi-tiāu 才調 chiah-koh-kóng 才閣講 chah/chat 扎 chah-khùi 扎氣 chhoaⁿ-chhì 扦刺 chāu 找 chhōe-sí-lō͘/chhē-sí-lō͘ 找死路 chhōe-khang-phāng/chhē-khang-phāng 找空縫 chāu-chîⁿ/chhōe-chîⁿ/chhē-chîⁿ 找錢 chhōe-thâu-lō͘/chhē-thâu-lō͘ 找頭路 chhōe-chia̍h/chhē-chia̍h 找食 chhau 抄 chhau--lâng 抄人 chhiau-lâng-kê 抄人鮭 chhiau-ke 抄家 chhau-siá 抄寫 chhiau-chhōe/chhiau-chhē 抄找 chhau-chiàⁿ 抄正 chhiau-sin-khu 抄身軀 chhau-kīn-lō͘/chhau-kūn-lō͘ 抄近路 chhau-lo̍k 抄錄 chiat/chih/chi̍h 折 chi̍h-lâng 折人 chiat-á-hì 折仔戲 chiat-pòaⁿ 折半 chiat-tùi-pòaⁿ 折對半 chih-ang-á 折尪仔 chiat-sêng 折成 chiat-khàu 折扣 chih-áu 折拗 chi̍h-iāng 折揚 chiat-bôa/chiat-mô͘ 折磨 chiat-hok 折福 chih-chat/chi̍h-chat 折節 chiat-siaⁿ 折聲 chiat-kū 折舊 chiat-tiong 折衷 chiat-hoán 折返 chiat-chîⁿ 折錢 chiat-thâu 折頭 choat-keng 拙荊 chiau/chio 招 chio-lâng 招人 chio-lâng-kheh 招人客 chio-lâng-bé/chio-lâng-bóe 招人買 chio--lâi 招來 chio-óa 招倚 chio-peng-mái-má 招兵買馬 chio-bō͘ 招募 chio-ho͘ 招呼 chio-ho͘-chām 招呼站 chio-kiáⁿ-sài 招囝婿 chio-sài 招婿 chiau-thāi 招待 chio-jiá 招惹 chiau-iâu 招搖 chiau-lám 招攬 chiau-sò͘ 招數 chiau-kà 招架 chio-pio 招標 chio-kui-tóng 招歸黨 chiau-pâi/chio-pâi 招牌 chiau-pâi-chhài 招牌菜 chiau-seng/chio-seng 招生 chio-seng-lí 招生理 chio-cho͘ 招租 chio-ang 招翁 chio-khó 招考 chio-kha 招腳 chio-kha-chhiú 招腳手 chiau-tì 招致 chiau-jīn 招認 chiau-châi-ông 招財王 chio-bé/chio-bóe 招買 chio-bē/chio-bōe 招賣 chhit 拭 chhit-á 拭仔 chhit-chhùi 拭嘴 chhit-kha-chhng 拭尻川 chhit-pò͘ 拭布 chhit-chhiú 拭手 chín-kiù 拯救 chūn-thâu 拵頭 chhōa 拽 chhōa-liō 拽尿 chhî-kú 持久 chhî-hun 持分 chhî-ke 持家 chhî-iú 持有 chhî-kó͘ 持股 cháiⁿ/chí/kí 指 chí-lēng 指令 chí-sú 指使 chí-chhut 指出 chí-lâm 指南 chí-miâ 指名 chí-hiòng 指向 chí-ap 指壓 chí-thian-chio 指天椒 chí-tēng 指定 chí-tō 指導 chí-tō-oân 指導員 chí-chiam 指尖 chí-ín 指引 chí-khòng 指控 chí-hui 指揮 chí-hui-koaⁿ 指揮官 chí-hui-ka 指揮家 chí-hui-pō͘ 指揮部 chí-tek 指摘 chí-kàu 指教 chí-sò͘ 指數 chí-bêng 指明 chí-phiau/chí-piau 指標 chí-bô͘ 指模 chí-chèng 指正 chí-ûi 指為 chéng-kah/chńg-kah/chéng-kah 指甲 chńg-kah-chhoaⁿ 指甲扦 chéng-kah-iû 指甲油 chńg-kah-hoe/chéng-kah-hoe 指甲花 chéng-kah-jiông/chńg-kah-jiông 指甲茸 chí-hûn 指痕 chí-sī 指示 chí-chheng 指稱 chí-bûn 指紋 chí-hō 指號 chí-kóng 指講 chí-chèng 指證 cháiⁿ-phó͘ 指譜 chí-chek 指責 chí-chiam 指針 chí-tîn 指陳 chéng-thâu-á/chńg-thâu-á 指頭仔 chéng-thâu-kong/chńg-thâu-kong 指頭公 chńg-thâu-bó/chéng-thâu-bó 指頭拇 chí-tiám 指點 chhò-pāi 挫敗 chín-chok 振作 chín-tāng/chín-tōng/tín-tāng 振動 chín-hùn 振奮 chín-heng 振興 chhiok-ná 捉拿 chia̍p 捷 Chia̍p-khek 捷克 chia̍t-pò 捷報 chia̍t-châi 捷才 chia̍p-chia̍p 捷捷 chia̍p-chia̍p-chhut 捷捷出 chia̍p-lut-lut 捷甪甪 chia̍p-khòaⁿ 捷看 chiap-kha-chiap-chhiú 捷腳捷手 chia̍p-chiok-sian-teng 捷足先登 chia̍t-ūn 捷運 chu̍t 捽 chu̍t-o͘ 捽烏 chiúⁿ 掌 chiáng-tiong-hì/chióng-tiong-hì 掌中戲 chiáng-tiong-pan/chióng-tiong-pan 掌中班 chiáng-sim-lûi/chióng-sim-lûi 掌心雷 chiáng-ak/chióng-ak 掌握 chiáng-khoân/chióng-koân/chiáng-koân/chióng-koân 掌權 chiúⁿ-hûn 掌痕 chiáng-koán/chióng-koán 掌管 chiáng-thâu/chióng-thâu 掌頭 chiⁿ 掙 chiⁿ-iû 掙油 chiⁿ-io̍h 掙藥 chhái 採 chhái-sìn 採信 chhái-chhú 採取 chhái-ku̍t 採掘 chhái-tiah 採摘 chhái-siu 採收 chhái-iōng 採用 chhái-khòng 採礦 chhái-la̍p 採納 chhái-hoe 採花 chhái-hoe-phang 採花蜂 chhái-hoe-chha̍t 採花賊 chhái-tê 採茶 chhái-hêng 採行 chhái-hóng 採訪 chhái-bé/chhái-bóe 採買 chhái-káng/chhái-kò͘ 採購 chhái-chi̍p 採集 chhái-tiám 採點 chiap 接 chiap-sòa 接sòa chiap-it 接一 chiap-lī-liân-saⁿ 接二連三 chiap-jīm 接任 chiap-ê-chhiú 接個手 chiap-ê-kha 接個腳 chiap-le̍k/chih-la̍t 接力 chiap-chō͘ 接助 chiap-siū 接受 chih-ko-ḿ 接哥姆 chiap-chhùi 接嘴 chiap-tē/chiap-tōe 接地 chiap-kheh 接客 chiap-thāi 接待 chiap-āu-siū 接後岫 chiap-èng 接應 chiap-chiáng/chiap-chióng 接掌 chih-chiap 接接 chih-chih-chiap-chiap 接接接接 chiap-siu 接收 chiap-thè/chiap-thòe 接替 chiap-ki 接枝 chiap-pāng 接棒 chiap-sún 接榫 chiap-khùi 接氣 chiap-ha̍p/chiap-hia̍p 接洽 chiap-lâu 接流 chiap-chè 接濟 chiap-he̍k 接獲 chiap-pan-jîn 接班人 chiap-seⁿ/chiap-siⁿ 接生 chiap-chèng 接種 chiap-koán 接管 chiap-la̍p 接納 chiap-sòa 接紲 chiap-sòaⁿ 接線 chiap-sòaⁿ-seng 接線生 chiap-phāng 接縫 chiap-sio̍k 接續 chiap-he̍k-bah 接肉肉 chiap-le̍k-bah 接肋肉 chiap-kha 接腳 chiap-kha-lâi 接腳來 chiap-kha-ê 接腳個 chiap--lo̍h-lâi 接落來 chiap-tio̍h 接著 chiap-kiàn 接見 chiap-chhiok 接觸 chiap-chhiok--tio̍h 接觸著 chih-châi-sîn 接財神 chiap-cháu 接走 chiap--khí-lâi 接起來 chiap-chéng-jî-lâi 接踵而來 chih-chài 接載 chiap-pān 接辦 chiap-kīn/chiap-kūn 接近 chiap-sàng/chih-sàng 接送 chiap-thong 接通 chiap-ūn 接運 chih-tāng 接重 chiap-hâm 接銜 chih-hō͘ 接雨 chiap-thâu 接頭 chiap-hong 接風 chiap-kut 接骨 chiap-kut-tan 接骨丹 chiap-kut-tâng 接骨筒 chiap-kut-chháu 接骨草 chhui/the/thui 推 chhui-chhiâu 推chhiâu chhui-sū/thui-sū 推事 chhui-chhiok 推促 chhia-tó 推倒 chhui-tēng/thui-tēng 推定 chhia-sái-thâng 推屎蟲 chhui-chhek/thui-chhek 推測 chhui-lí/thui-lí 推理 chhia-pùn-táu 推畚斗 chhui-sǹg/thui-sǹg/thui-soàn 推算 chhui-chiàn/thui-chiàn 推薦 chhui-lūn/thui-lūn 推論 chhia-poa̍h-péng 推跋反 chhia-lián-táu 推輦斗 chhui-siau/thui-siau 推銷 chhò-sû/chhò͘-sû 措詞 chò-sû 措辭 chhah/chhap 插 chhap-siâu 插siâu chhap-siâu-i 插siâu伊 chhap-chi̍t-kha 插一腳 chhah-siāng/chhah-siōng 插上 chhap-sū 插事 chhah-ji̍p 插入 chhah-chhùi/chhap-chhùi 插嘴 chhap-chhùi-chhap-chi̍h 插嘴插舌 chhap-chhùi-chhéng 插嘴筅 chhah-chō 插座 chhah-chhiú/chhap-chhiú 插手 chhah-chhun 插春 chhah-khek 插曲 chhap-ū-tio̍h 插有著 chhap-pâi 插牌 chhah-lê-bóe/chhah-lôe-bé 插犁尾 chhah-khang 插空 chhap-koán 插管 chhah-chiam 插簪 chhah-koh 插胳 chhah-io 插腰 chhah-kha 插腳 chhah-hoe 插花 chhah-hoe-á 插花仔 chhah-ōe/chhap-ōe 插話 chhap-cháu 插走 chhah-khí-lâi 插起來 chhah-tūi 插隊 chhap-cha̍p 插雜 chhah-thâu 插頭 chhah-hî/chhah-hû 插魚 chhip-á 揖仔 chhiûⁿ--lâng 揚人 chhōe 揣 chóe-chhek 揣測 chhiû 揪 chhiû-kin-goân/chhiû-kun-goân 揪根元 chhiû-tiāⁿ/chhiû-tiàⁿ 揪碇 chhiû-ōe 揪話 chhiû-tiàⁿ 揪錠 chhiau 搜 chhiau-chhut 搜出 chìⁿ-ji̍p 搢入 chìⁿ-chúi 搢水 chìⁿ-lâu 搢流 chìⁿ-chìn-chêng 搢進前 chìⁿ-thâu-pio 搢頭標 chìⁿ-thâu-tīn 搢頭陣 chìⁿ-hong 搢風 chhiúⁿ 搶 chhiúⁿ-chhoah 搶chhoah chhiúⁿ-siu 搶修 chhiúⁿ-pak 搶剝 chhiúⁿ-pak-chha̍t 搶剝賊 chhiúⁿ-kong 搶功 chhiúⁿ-kiap 搶劫 chhiúⁿ-toa̍t 搶奪 chhiúⁿ-hiâm 搶嫌 chhiúⁿ-ko͘ 搶孤 chhiúⁿ-chhī 搶市 chhiúⁿ-kiù 搶救 chhiúⁿ-àn 搶案 chhiúⁿ-than 搶灘 chhiúⁿ-hóe-sio/chhiúⁿ-hé-sio 搶火燒 chhiúⁿ-gán 搶眼 chhiúⁿ-chhìn-thâu 搶秤頭 chhiúⁿ-ōe-thâu 搶話頭 chhiúⁿ-kò͘ 搶購 chhiúⁿ-cháu 搶走 chhiúⁿ-thâu-chêng 搶頭前 chhiúⁿ-thâu-pio 搶頭標 chhiúⁿ-thâu-hiuⁿ 搶頭香 chek-kâu-kńg 搾猴管 chek-khí-ko 搾齒膏 chang 摠 chhôe 摧 chûi-kè-siàu 摧價數 chhui-sí 摧死 chhui-chhân 摧殘 chhui-húi 摧毀 chhe̍k-á-mī 摵仔麵 chhio̍k-thô͘ 摶土 chih 摺 chih-pîn 摺屏 chih-chóa 摺紙 chham/sám 摻 chham-chò-hóe/chham-chòe-hé 摻做夥 chham-chhap 摻插 chham-cha̍p 摻雜 chún-chat 撙節 chōng/tōng 撞 cheh-thoah 撮thoah chhè-á 撮仔 chhè-siong 撮傷 cheh-tī 撮治 choat-iàu 撮要 choān 撰 choān-siá 撰寫 choān-bûn 撰文 choān-su̍t 撰述 chhau 操 chhau-chok 操作 chhau-chok-oân 操作員 chhau-peng 操兵 chhau-lô 操勞 chhau-tiûⁿ 操場 chhau-siú 操守 chhau-sim 操心 chhau-ián 操演 chhau-hoân 操煩 chhò-khîm 操琴 chhau-liān 操練 chhau-chhiòng 操縱 chhau-chiu 操舟 chho-hēng 操行 chiⁿ-lâng 擠人 chek-chhut 擠出 chiⁿ-tāu-leng 擠豆奶 chhǹg 擤 chhǹg-phīⁿ 擤鼻 chhat 擦 chhat-á 擦仔 chhat-chhit 擦拭 chhat-sek 擦色 chhat-siau 擦銷 chham-lām 攙濫 chhoân-khang 攢空 chi-hù 支付 chi-chhut 支出 chi-lî 支厘 chi-kio̍k 支局 chi-chhî 支持 chi-oān 支援 chi-hōe 支會 chi-thiāu 支柱 chi-liû 支流 chi-iōng 支用 chi-phiò 支票 chi-sòaⁿ 支線 chi-pō͘ 支部 chi-phòe/chi-phè 支配 chi-lî 支釐 chi-niá 支領 chèng-sū 政事 chèng-lēng 政令 chèng-chè 政制 chèng-bū 政務 chèng-bū-koaⁿ 政務官 chèng-siong 政商 chèng-tôaⁿ 政壇 Chèng-tāi 政大 chèng-úi 政委 chèng-kheh 政客 chèng-kio̍k 政局 chèng-hú 政府 chèng-hú-kun 政府軍 chèng-chêng 政情 Chèng-chiàn-pō͘ 政戰部 chèng-koân 政權 chèng-tī 政治 Chèng-tī-tāi-ha̍k 政治大學 chèng-tī-ha̍k 政治學 chèng-tī-ka 政治家 Chèng-tī-kio̍k 政治局 chèng-tī-sèng 政治性 chèng-tī-hoān 政治犯 chèng-kài 政界 chèng-chhek 政策 chèng-keng 政經 chèng-chek 政績 chèng-iàu 政要 chèng-kiàn 政見 chèng-lūn 政論 chèng-piàn 政變 chèng-thé 政體 chèng-tóng 政黨

e-tó 挨倒 e-hiân-á 挨弦仔 e-the/oe-the 挨推 e-bō 挨磨 e-bí-só͘ 挨米所 e-bí-ki 挨米機 e-kóe 挨粿 e--tio̍h/e-tio̍h 挨著 e-lê 挨螺

èng-sè 應世 èng-hù 應付 èng-ín/èng-ún 應允 èng-hūn 應分 èng-bō͘ 應募 èng-báu 應卯 èng-tiàu 應召 èng-tiàu-chām 應召站 èng-hô 應和 èng-tùi 應對 èng-tùi-jî-liû/èng-tùi-jû-liû 應對如流 èng-kài 應屆 èng-chhī 應市 èng-tit 應得 èng-teng 應徵 èng-kip 應急 èng-chiàn 應戰 èng-sêng 應承 èng-chiap 應接 èng-oān 應援 èng-hāu 應效 èng-kéng 應景 èng-iú-chīn-iú 應有盡有 èng-iōng 應用 èng-tong 應當 èng-phèng 應聘 èng-siaⁿ/ìn-siaⁿ 應聲 èng-chhì 應試 èng-kai/eng-kai 應該 èng-kai-jiân 應該然 èng-lo̍k 應諾 èng-hō͘ 應護 èng-piàn 應變 èng-ūn-lî-seng 應運而生 èng-soán 應選 èng-iau 應邀 èng-siû 應酬 èng-gia̍h 應額 èng-giām 應驗


gōng 戇 gōng-giàn-thâu 戇giàn頭 gōng-sô 戇sô gōng-tu̍h 戇tu̍h gōng-tu̍h-tu̍h 戇tu̍h-tu̍h gōng-lâng 戇人 gōng-á 戇仔 gōng-á-hî/gōng-á-hû 戇仔魚 gōng-á-soa 戇仔鯊 gōng--khì/gōng--khù 戇去 gōng-tai 戇呆 gōng-mà-mà/gōng-ma-ma 戇哞哞 gōng-tuh-tuh 戇嘟嘟 gōng-kiáⁿ 戇囝 gōng-gín-ná 戇囝仔 gōng-gín-á 戇囡仔 gōng-tōa-tai 戇大呆 gōng-tōa-tai 戇大獃 gōng-tōa-ti/gōng-tōa-tu 戇大豬 gōng-chú-tē 戇子弟 gōng-siūⁿ 戇想 gōng-gia̍h 戇愕 gōng-gōng 戇戇 gōng-gōng-siūⁿ 戇戇想 gōng-gōng-chhiò 戇戇笑 gōng-gōng-chháu 戇戇草 gōng-chhâ-chhâ 戇柴柴 gōng-chhiū 戇樹 gōng-gû 戇牛 gōng-káu 戇狗 gōng-kâu 戇猴 gōng-tai 戇獃 gōng-ba̍k 戇目 gōng-ti̍t 戇直 gōng-sîn 戇神 gōng-hok 戇福 gōng-chhiò 戇笑 gōng-táⁿ 戇膽 gōng-hó͘ 戇虎 gōng-ōe 戇話 gōng-a-sià 戇阿舍 gōng-pà-pà 戇霸霸 gōng-bīn 戇面 gōng-thâu-gōng-bīn 戇頭戇面 gōng-hî/gōng-hû 戇魚 góa 我 góa-piàng 我piàng góa-piàng--a 我piàng啊 góa-kiáⁿ-góa-lô͘ 我囝我lô͘ góa-iû-goân-sī-góa 我猶原是我 góa-khó͘ 我苦 góa-hêng-ngó͘-sò͘ 我行我素 góa-káiⁿ-nái 我間乃 giú-tōa-soh 扭大索 giú-āu-kha 扭後腳 giúhoâiⁿ-kho 扭橫科 giú-seng-lí 扭生理 gīm-tòa 扲帶 gīm-chhiú 扲手 gīm-me̍h 扲脈 gia̍p 挾 giap-á 挾仔 gia̍h 揭 giah-khui 揭開 gí 擬 gí-thò 擬妥 gí-tēng 擬定 gí-kó 擬稿 gí-chōe 擬罪 gí-tèng 擬訂 gí-chhiáⁿ 擬請 gí-gī 擬議 gí-pān 擬辦

hùn-hīn/hùn-hūn 憤恨 hùn-khài 憤慨 hùn-hùn-put-pêng 憤憤不平 hùn-jiân 憤然 hiàn-peng 憲兵 Hiàn-chong 憲宗 hiàn-chèng 憲政 hiàn-hoat 憲法 hiàn-chiong 憲章 hām-sū 憾事 hoâi-īn/hoâi-ūn 懷孕 hoâi-tek 懷德 hoâi-liām 懷念 hoâi-hīn/hoâi-hūn 懷恨 hoâi-phō 懷抱 hoâi-gî 懷疑 hoâi-gî-sī 懷疑是 hoâi-kū 懷舊 hoâi-nih 懷裡 hoâi-hiong 懷鄉 hâⁿ-leh 懸leh hiân-àn 懸案 hiân-sû 懸殊 hiân--jî-bē-koat 懸而未決 hiân-sióng 懸賞 he̍k-sī 或是 he̍k-chiá 或者 hì 戲 hì-kioh 戲kioh hì-hūn 戲份 hì-ke̍k-sèng/hì-kio̍k-sèng 戲劇性 hì-tâi 戲台 hì-hn̂g 戲園 hì-lāng 戲弄 hì-bûn 戲文 hì-tòaⁿ 戲旦 hì-khek 戲曲 hì-ho̍k 戲服 hì-pêⁿ/hì-pîⁿ 戲棚 hì-pêⁿ-kha 戲棚腳 hì-chiōng-goân 戲狀元 hì-pan 戲班 hì-pan-á 戲班仔 hì-sîn 戲神 hì-phō͘ 戲簿 hì-kioh 戲腳 hì-hó͘ 戲虎 hì-saⁿ 戲衫 hì-giân 戲言 hì-hiauh 戲謔 hì-ti/hì-tu 戲豬 hì-lō͘ 戲路 hì-bê 戲迷 hì-īⁿ 戲院 hì-koán 戲館 hì-chhut 戲齣 hō͘ 戶 hō͘-chú 戶主 hō͘-lāi 戶內 hō͘-kháu 戶口 hō͘-kháu-phō͘ 戶口簿 hō͘-miâ 戶名 hō͘-gōa 戶外 hō͘-ùi 戶尉 hō͘-hō͘ 戶戶 hō͘-chèng 戶政 hō͘-tēng 戶碇 hō͘-tēng-kha 戶碇腳 hō͘-che̍k 戶籍 hō͘-tiúⁿ 戶長 hō͘-thâu 戶頭 hò͘ 戽 hò͘-tâi 戽台 hò͘-āu-táu 戽後斗 hò͘-iā 戽掖 hò͘-táu 戽斗 hò͘-táu-chheⁿ/hò͘-táu-chhiⁿ 戽斗星 hò͘-táu-bīn 戽斗面 hò͘-sia̍h 戽杓 hò͘-hia 戽桸 hò͘-chúi 戽水 hò͘-cháu 戽走 hû/phô͘ 扶 hû-tōa-sian/phô͘-tōa-sian 扶大仙 hû-chhiú 扶手 hû-chhî 扶持 hû-chhah/phô͘-chhah 扶插 hû-song-hoe 扶桑花 Hû-lûn-siā 扶輪社 hû-iáng/hû-ióng 扶養 hut/put 拂 hu̍t-tîn 拂塵 hú 拊 hú-á 拊仔 hia̍p-sì/hia̍p-sè 挾勢 hia̍p-hiâm 挾嫌 hia̍p-tòa 挾帶 hia̍p-chhî 挾持 hô͘ 捊 hān-ōe 捍衛 hian 掀 hian-chheh 掀冊 hian-kòa-chhia 掀蓋車 hian-khí 掀起 hian-khui 掀開 hian-ku-kòa 掀龜蓋 hop--lo̍h-lâi 揜落來 hui 揮 hui-to 揮刀 hui-pia̍t 揮別 hui-chhiú 揮手 hui-hô 揮毫 hui-hoat-iû 揮發油 hui-bú 揮舞 hui-kun 揮軍 hoān-lē 援例 hú-sut 撫卹 hú-pêng 撫平 hú-ùi 撫慰 hú-io̍k 撫育 hú-oán 撫遠 hám 撼 hám-á 撼仔 hám-tōa-chháu 撼大草 hmh-sí 撼死 hiat-chhú 擷取 hiat-chhiú 擷手 hiahN-saⁿ 攇衫 hòng/pàng 放 hòng-jīm 放任 hòng-ká 放假 hòng-tōa 放大 hòng-khoan 放寬 hòng-siā 放射 hòng-siā-sèng 放射性 hòng-siā-sòaⁿ 放射線 hòng-iáⁿ 放影 hòng-sim/pàng-sim/pàng-sim/hòng-sim 放心 hòng-hòng 放放 hòng-khì 放棄 hòng-pńg 放榜 hòng-khoán 放款 hòng-seng/pàng-seⁿ/pàng-siⁿ 放生 hòng-seng-tî 放生池 hòng-gán 放眼 hòng-chhiòng 放縱 hòng-sù 放肆 hòng-táⁿ/hòng-tám 放膽 hòng-tōng 放蕩 hòng-tōng-chú 放蕩子 hòng-hêng 放行 hòng-sàng 放送 hòng-sàng-ki 放送機 hòng-sàng-thâu 放送頭 hòng-tio̍k 放逐 hòng-niá 放領 hāu 效 hāu-le̍k 效力 hāu-lô 效勞 hāu-bēng 效命 hāu-iû 效尤 hāu-tiong 效忠 hāu-kó 效果 hāu-hoat 效法 hāu-lu̍t 效率 hāu-iōng 效用 hāu-ek 效益 hāu-lêng 效能 hāu-giām 效驗

iu-iông 懮容 iu-ut 懮鬱 iah-m̄-sī 抑m̄是 iah-chá 抑早 ia̍h-sī 抑是 ia̍t-chhiú 拽手 ia̍t-hóe/ia̍t-hé 拽火 ia̍t-hong 拽風 iah/ó͘/óe/óe 挖 iah-thô͘ 挖土 iah-khang/óe-khang 挖孔 iah-té/iah-tóe 挖底 iah-té-tì/iah-tóe-tì 挖底柢 iah-té-tì/iah-tóe-tì 挖底蒂 iah-khàng 挖掐 iah-lā 挖撈 iah-kin-té/iah-kun-tóe 挖根底 iah-khang/uih-khang 挖空 iah-cháu 挖走 iap 挹 iap-phiah 挹僻 iap-bóe/iap-bé 挹尾 iap-chhiú 挹手 iap-kak 挹角 iap-thiap 挹貼 iân-kim/koan-kim 捐金 iân-gîn/iân-gûn/koan-gîn/koan-gûn 捐銀 iân-chîⁿ/koan-chîⁿ 捐錢 iân-tê/iân-tôe 捐題 iā 掖 iā-sòaⁿ 掖散 iā-chéng/iā-chèng 掖種 iā-chéng-chí 掖種子 iā-pûi 掖肥 iā-chîⁿ 掖錢 iah-khang-iah-phāng 控空控縫 iám-lâng-ba̍k 掩人目 iám-mâi-tiûⁿ 掩埋場 iám-sí-hî/iám-sí-hû 掩死魚 iám-tó͘ 掩肚 iám-chhàu 掩臭 iám-hō͘ 掩護 iám-sin 掩身 iám-sin-hoat 掩身法 iám-sin-su̍t 掩身術 iám-hong 掩風 iám-sek 掩飾 iám-thé 掩體 ioh-bōng-kóe/ip-bō͘-ké 揖墓粿 ip-lé 揖禮 iōng-ui 揚威 iāⁿ-khì 揚棄 iâng-khì 揚氣 iông-pho 揚波 iāⁿ-khîm 揚琴 iong-bâi-thò͘-khì 揚眉吐氣 iông-giân 揚言 iâng-khí 揚起 iông-tiông-jî-khì/iông-tiông-jî-khù 揚長而去 iap-phiah 揜僻 iap-siap 揜塞 iap-chhiú 揜手 iap-siam 揜瞻 iap-kak 揜角 iap-thiap 揜貼 iah-kha-siû/iah-kha-siû 揠腳泅 iô 搖 iô-kiáⁿ-chhài 搖囝菜 iô-bóe/iô-bé 搖尾 iô-bóe-káu/iô-bé-káu 搖尾狗 iô-chhiú/io-chhiú 搖手 iô-pái 搖擺 iô-pái-put-tēng 搖擺不定 iô-hōe 搖會 iô-pìⁿ 搖柄 iô-í 搖椅 iô-choah 搖泄 iô-choah 搖泏 iô-kún 搖滾 iô-kún-ga̍k 搖滾樂 iô-lō͘ 搖瘺 iô-kô 搖笱 iô-nâ/ô͘-nâ 搖籃 iô-kha-chhng-hoe 搖腳倉花 iô-tōng 搖蕩 iô-sin-chi̍t-piàn 搖身一變 iô-chîⁿ-chhiū 搖錢樹 iô-thâu 搖頭 iô-thâu-pái-náu 搖頭擺腦 iô-kó͘ 搖鼓 iô-kó͘-long 搖鼓鼕 ióng-sat 擁塞 ióng-tài 擁戴 ióng-iú 擁有 ióng-hō͘ 擁護


ìn-eh 應呃 ìn-chhùi 應嘴 ìn-chhùi-ìn-chi̍h 應嘴應舌 ìn-thīn 應媵 ìn-tap 應答 ìn-siaⁿ-lô 應聲鑼 ìn-ōe 應話

jiàu-á 抓仔 jiàu-pê-á 抓扒仔 jiàu-chiūⁿ 抓癢 ji̍h-tiàu 捏吊 ji̍h-tiàu-kúi 捏吊鬼 ji̍h-tiān-lêng 捏電鈴 jiû-thô͘-kha/liû-thô͘-kha 揉土腳 jôe-sí/jê-sí 揉死 jiû-sin-khu 揉身軀 jiû-sin-khu/liû-sin-khu 揉身驅 jîm-chhut 撏出 jîm-hó͘-chi̍h 撏虎舌 jîm-chîⁿ/chîm-chîⁿ 撏錢 jiáu-tōng/liáu-tōng 擾動 jiáu-bîn 擾民

khám-kiáⁿ 憨囝 khám-tōa-tai 憨大獃 khám-tōa-sià 憨大舍 khám-gōng 憨戇 khám-khì 憨氣 khám-tai 憨獃 khám-ê 憨的 khám-chhiò 憨笑 khám-ōe 憨話 khún-chhiat 懇切 khún-kiû 懇求 khún-tâm 懇談 khún-chhéng 懇請 kûi-gín-á 懷囡仔 kûi-sî-pió 懷時錶 kûi-chúi 懷水 khū-phà/khū-phàⁿ 懼怕 khū-khū-chhoah 懼懼chhoah khū-khū-chùn 懼懼戰 khū-khū-chun 懼懼蹲 khū-khū-chun/khū-khū-chùn/khū-khū-chùn/khū-khū-chun 懼懼顫 ko 戈 kài 戒 kài-pī 戒備 kài-giâm 戒嚴 kài-chí 戒子 kài-sim 戒心 kài-sīn 戒慎 kài-tiāu 戒掉 kài-to̍k-só͘ 戒毒所 kài-hóe-chháu/kài-hé-chháu 戒火草 kài-ian 戒煙 kài-hun 戒燻 kài-hō͘ 戒護 kài-chiú 戒酒 khat-á 戛仔 khat-á-kiû 戛仔球 khat-thô͘-chhia 戛土車 khat-chúi 戛水 khiat-hóe-chio̍h/khiat-hé-chio̍h 戛火石 khia̍k-thâu-khak 戛頭殼 kek 戟 kham-loān 戡亂 kng 扛 kng-chhut 扛出 kng-toh-á 扛桌仔 kng-kiō 扛轎 khà/khàu/khiò 扣 khàu-ap 扣壓 khàu-tú 扣抵 khàu-ah 扣押 khàu-tiāu 扣掉 khàu-kiám 扣減 khàu-liû 扣留 khà-phòa 扣破 khiò-sòe/khiò-sè 扣稅 khàu-nâ 扣籃 khàu-kiáu 扣繳 khà-lān-kho̍k 扣膦柝 khàu-sin 扣薪 khà-hó͘-lān 扣虎膦 khàu-chîⁿ 扣錢 khà-mn̂g 扣門 khàu-tî/khàu-tû 扣除 khà-lûi 扣雷 khà-tiān-ōe 扣電話 ki-sū 技士 ki-kang 技工 ki-khiáu 技巧 ki-su 技師 ki-chhiú 技手 ki-chèng 技正 ki-lêng 技能 ki-gē 技藝 ki-su̍t 技術 ki-su̍t-oân 技術員 koat 抉 koat-chhùi-phé 抉嘴phoe koat-chhùi-phóe 抉嘴phóe koat-te̍k 抉擇 koat-ti-phoe/koat-tu-phoe 抉豬胚 khòng-goân 抗原 khòng-bēng 抗命 khòng-chiàn 抗戰 khòng-kī 抗拒 khòng-ji̍t 抗日 khòng-pō 抗暴 khòng-jia̍t 抗熱 khòng-cheng 抗爭 khòng-seng-sò͘ 抗生素 khòng-hêng 抗衡 khòng-gī 抗議 khòng-gī-su 抗議書 khòng-piān 抗辯 khòng-thé 抗體 koái 拐 koái-á 拐仔 koái-tài 拐帶 koái-lāng/koái-lōng 拐弄 koái-kùn 拐棍 koái-ông 拐王 koái-iú 拐誘 koái-bē/koái-bōe 拐賣 koái-cháu 拐走 koái-phiàn 拐騙 kī-hù 拒付 kī-pó͘ 拒捕 kī-choa̍t/kū-choa̍t 拒絕 kī-kiáu 拒繳 khu 拘 khu-chip 拘執 khu-ia̍h 拘役 khu-ah 拘押 khu-pó͘ 拘捕 khu-thê 拘提 khu-sok 拘束 khu-liû 拘留 khu-liû-só͘ 拘留所 khu-phiò 拘票 khu-kìm 拘禁 khu-kín 拘謹 khu-ná-hoe 拘那花 khu-gô 拘鵝 koah 括 koat-hô͘ 括弧 koah-lâu 括流 koat-hō 括號 kióng 拱 kióng-chhiú 拱手 kēng-sio-óa 拱相倚 kēng-ku 拱龜 kûn 拳 kûn-ông 拳王 kûn-sài 拳賽 kûn-lō͘ 拳路 kûn-thâu 拳頭 kûn-thâu-sai 拳頭司 kûn-thâu-sai 拳頭師 kûn-thâu-bó 拳頭拇 kûn-thâu-pō͘ 拳頭步 kûn-thâu-bó/kûn-thâu-bú 拳頭母 kûn-thâu-phòe/kûn-thâu-phè 拳頭 khop-pih 拷貝 khioh 拾 khioh-hō͘-chê/khioh-hō͘-chôe 拾互齊 khioh-lâi-chhī 拾來飼 khioh-óa 拾倚 khioh-chò-hóe/khioh-chòe-hé 拾做伙 khioh-kiáⁿ 拾囝 khioh-kín-á-pô 拾囝仔婆 khioh-jī 拾字 khioh-kheh 拾客 khioh-oàn 拾怨 khioh-hīn/khioh-hūn 拾恨 khioh-si̍p 拾拾 khioh-chhâ 拾柴 khioh-he̍k 拾獲 khioh-sai-khia 拾私khia khioh-sòe/khioh-sè 拾稅 khioh-mî 拾芒 khioh--tio̍h 拾著 khioh-tio̍h-chîⁿ 拾著錢 khioh-hòe/khioh-hè 拾貨 khioh-khí 拾起 khioh--khí-lâi 拾起來 khioh-iû-phiò 拾郵票 khioh-kim 拾金 khioh-chîⁿ 拾錢 khioh-kut-thâu 拾骨頭 khioh-kéng 拾 khòa 挂 kí-tiong-cháiⁿ 指中指 kí-cháiⁿ/kí-kí 指指 kí-kí-tu̍h-tu̍h 指指tu̍h-tu̍h kí-tang-kiâⁿ-sai 指東行西 khoe̍h 挈 khoeh-chiap 挈汁 khoeh-kha/khoe̍h-kha 挈腳 khún 捆 khún-kang 捆工 koan 捐 koan-chhut 捐出 koan-chō͘ 捐助 koan-khoán/koan-khóaⁿ 捐款 koan-hiàn 捐獻 koan-hoeh/koan-huih 捐血 koan-chān 捐贈 kńg 捲 kńg-ji̍p 捲入 kńg-mo͘ 捲毛 kńg-chn̄g 捲漩 kńg-lê 捲螺 kńg-lê-á 捲螺仔 kńg-lê-chúi 捲螺水 khàng-to̍k 掐毒 kiān-koai 掔乖 khiàn-sńg 掔損 khiàn-siùⁿ 掔相 khian-chio̍h-thâu 掔石頭 khian-phang/khiàn-phang 掔芳 khiàn-phang-liāu 掔芳料 khiàn-thâu 掔頭 khiàn-thâu-ōe 掔頭話 ku̍t 掘 ku̍t-á 掘仔 ku̍t-thô͘ 掘土 ku̍t-thô͘-ki 掘土機 ku̍t-kim 掘金 kòa 掛 kòa-siāng/kòa-siōng 掛上 khòa-hē 掛下 kòa-tiàu 掛吊 kòa-miâ 掛名 kòa-sit 掛失 kòa-hà 掛孝 kòa-sòe 掛帥 kòa-chhái 掛彩 khòa-liām/kòa-liām 掛念 khòa-ì 掛意 kòa-hoâi/kòa-kūi 掛懷 kòa-chiau-pâi 掛招牌 kòa-táu 掛斗 kòa-tn̄g 掛斷 kòa-hoân/khòa-hoân 掛煩 kòa-teng 掛燈 kòa-pâi 掛牌 kòa-gî 掛疑 kòa-ba̍k-kiàⁿ 掛目鏡 kòa-gāi 掛礙 kòa-kóng-hia 掛管靴 kùi-chóa 掛紙 kòa-lūi 掛累 khòe-kha/khòa-kha 掛腳 kòa-hō 掛號 kùi-saⁿ 掛衫 kòa-saⁿ-keng 掛衫間 kòa-kut 掛骨 kòa-mī 掛麵 khàng 控 khòng-chè 控制 khàng-chè-tiâu 控制tiâu khòng-chè-khì 控制器 khàng-chè-koân 控制權 khòng-kò 控告 không-kuh-lih 控固力 khàng-to̍k 控毒 khòng-kiû 控球 khòng-sò͘ 控訴 khàng-khí-lâi 控起來 khàng-thâu-khak 控頭殼 kéng 揀 kéng-chhun-ê 揀伸的 kéng-chhut 揀出 kéng-hó-ê 揀好的 kéng-soán 揀選 kéng-chia̍h 揀食 kûi-chúi 揆水 khà-iû 揩油 khiú-tōa-soh 揪大索 khiú-āu-kha 揪後腳 khiú-tn̄g 揪斷 khiú-ti̍t 揪直 khiú-mn̂g 揪門 khiú-tàu-tīn 揪鬥陣 kiat-bō͘ 揭幕 kiat-áu 揭拗 khia̍t-khia̍t-jiàu 揭揭抓 kiat-hoat 揭發 kiat-sī 揭示 kheh-chhia 揳車 ku̍t 搰 kut-la̍t 搰力 kut-la̍t-kha 搰力腳 kòng 摃 kòng-siong 摃傷 kòng-khaⁿ-á 摃坩仔 kòng-tōa-kheh 摃大客 kòng-kha-chhng 摃尻川 kòng-thûi-á 摃槌仔 kòng-sí-pán 摃死版 kòng-hoan-thâu 摃番頭 kòng-phòa 摃破 kòng-phòa-hoe 摃破花 kòng-báng 摃蚊 kòng-kak 摃角 kònggîn-gû/kònggûn-gû 摃銀牛 kòng-chîⁿ 摃錢 kòngtiān-ōe 摃電話 kòng-thâu-khak 摃頭殼 kòng-ku 摃龜 kok-sak 摑sak kok-chi̍t-piⁿ 摑一邊 kok-chng-á 摑磚仔 kok-hong 摑風 khau 摳 khau-phôe/khau-phê 摳皮 kiāu-tiong-iâⁿ 撟中營 kiāu-á 撟仔 kiāu-khí-lâi 撟起來 kiāu-khui 撟開 kek 擊 kek-tó 擊倒 kek-chhut 擊出 kek-pāi 擊敗 kek-tîm 擊沉 kek-khùi 擊潰 kiat-chio̍h-thâu 擊石頭 kek-phòa 擊破 kek-thè/kek-thòe 擊退 kìn 擎 khêng-thian 擎天 khîm-lia̍h 擒lia̍h khîⁿ-peh 擒peh khîⁿ-ke 擒家 khîm-tòa 擒帶 khîⁿ-khi̍p 擒扱 khîm-ná 擒拿 khîⁿ-o͘-o͘ 擒烏烏 khîm-he̍k 擒獲 khîⁿ-kô͘ 擒糊 khîⁿ-kiō 擒轎 kì/kù 據 kì-i-ka-kī/kù-i-ka-kī 據伊家己 kì-chāi/kù-chāi 據在 kì-chāi-lâng/kù-chāi-lâng 據在人 kì-chāi-i/kù-chāi-i 據在伊 kì-chāi-lí/kù-chāi-lú 據在你 kì-chāi-góa/kù-chāi-góa 據在我 kì-pò/kù-pò 據報 kì-si̍t/kù-si̍t 據實 kì-ûi-kí-iú/kù-ûi-kí-iú 據為己有 kì-lí/kù-lí 據理 kì-chheng/kù-chheng 據稱 kì-tiám/kù-tiám 據點 koh-tī-leh 擱tī-leh kok-tiâu/koh-tiâu 擱tiâu koa-oaⁿ 擱垵 koa-káng 擱港 khok 擴 khok-chhiong 擴充 khok-tāi/khok-tōa/khòng-tāi/khòng-tōa 擴大 khok-tián 擴展 khok-tián-kàu 擴展到 khok-kiàn 擴建 khok-tiong/khòng-tiong 擴張 khok-sàn 擴散 khok-seng-ki 擴聲機 khok-im-khì 擴音器 khok-im-ki 擴音機 khok-thâu 擴頭 khok-thâu-pôaⁿ 擴頭盤 khok-hia̍h 擴額 kiáu/kiauh 攪 kiáu-chiâu 攪chiâu kiáu-thà 攪thà kiáu-loān 攪亂 kiáu-á-lê 攪仔螺 kiáu-tang-koe 攪冬瓜 kiáu-chhá 攪吵 kiáu-so/kiau-so 攪唆 kiáu-lā 攪撈 kiáu-lā 攪撓 kiáu-jiáu/kiáu-liáu 攪擾 kiáu-sòaⁿ 攪散 ká-sin-niû 攪新娘 kiáu-chúi 攪水 kiáu-ká 攪絞 kiau-ká-thiàⁿ 攪絞痛 kiáu-pè/kiáu-pòe 攪褙 kiáu-pn̄g 攪飯 kak/khioh 攫 ki 支 ki-thâu 支頭 khi-chi̍t-pêng 攲一爿 khi-khiau 攲蹺 khi-thâu 攲頭 kài/kái/ke/kóe 改 kái-jīm 改任 kái-phòaⁿ 改判 kái-chè 改制 kái-miâ 改名 kái-hiòng 改向 kái-siān 改善 kái-sió 改小 kái-hiân-e̍k-tia̍t 改弦易轍 kái-sêng 改成 kái-tiāu 改掉 kái-ōaⁿ 改換 kái-kî 改期 kái-chèng 改正 kái-ûi 改為 kái-î 改移 kái-cho͘ 改組 kái-phian 改編 kái-liâng/kái-liông 改良 kái-liâng-tiûⁿ/kái-liông-tiûⁿ 改良場 kái-hun 改薰 kái-hâng 改行 kái-chong 改裝 kái-koan 改觀 kái-tèng 改訂 kái-piàn/kai-pìⁿ/kóe-pìⁿ 改變 kái-tô͘ 改途 kái-chō 改造 kái-chìn 改進 kái-tō 改道 kái-soán 改選 kái-chiú 改酒 kái-chhò 改錯 kái-kek 改革 kái-kek-phài 改革派 kong 攻 kong-hā 攻下 kong-chiàm 攻佔 kong-khek 攻克 kong-sì/kong-sè 攻勢 kong-chiàm 攻占 kong-siâⁿ 攻城 kong-siú 攻守 kong-ka 攻家 kong-táⁿ 攻打 kong-kek 攻擊 kong-tho̍k 攻讀 kong-chhò 攻錯 kò͘ 故 kò͘-sū 故事 kò͘-kau 故交 kò͘-tián 故典 kò͘-kiong 故宮 Kò͘-kiong-phok-bu̍t-īⁿ 故宮博物院 kò͘-ki/kò͘-ku 故居 kò͘-ì 故意 kò͘-sat 故殺 kò͘-chóa 故紙 kò͘-hiong 故鄉 kò͘-chiòng 故障 kap-choh 敆作 kap-chò-hóe/kap-chòe-hóe 敆做夥 kap-chhùi 敆嘴 kap-hûn 敆痕 kap-ba̍k 敆目 kap-sûn 敆紃 kap-sòaⁿ 敆線 kap-chōa 敆逝 kiù 救 kiù-sè 救世 kiù-chú-tàn 救主誕 kiù-lâng 救人 kiù-peng 救兵 kiù-chhut 救出 kiù-chō͘ 救助 kiù-miā 救命 kiù-sim-chháu 救心草 kiù-kip 救急 kiù-oān 救援 kiù-pún 救本 kiù-tī 救治 kiù-chè 救濟 kiù-hóe/kiù-hé 救火 kiù-hóe-chhia/kiù-hé-chhia 救火車 kiù-chai 救災 kiù-seng-oân 救生員 kiù-seng-i 救生衣 kiù-hō͘ 救護 kiù-hō͘-chhia 救護車 kiù-khí 救起 kiù-lān 救難 kà-koai/kàu-koai 教乖 kàu-khū 教具 kà-chheh 教冊 kàu-bū 教務 kàu-bū-chhù 教務處 kàu-bū-tiúⁿ 教務長 kàu-hòa 教化 kàu-iú 教友 kàu-oân 教員 kàu-thoân 教團 kàu-tn̂g 教堂 kàu-tôaⁿ 教壇 kàu-ha̍k 教學 kàu-ha̍k-hoat 教學法 kàu-chong 教宗 kàu-koaⁿ 教官 kàu-sek 教室 kàu-tō 教導 kàu-kio̍k 教局 kàu-su 教師 kàu-su-chiat 教師節 kàu-têng 教廷 kàu-siū 教授 kàu-hōe 教會 kàu-châi/kàu-chhâi 教材 kàu-tiâu 教條 kàu-koân 教權 kàu-phài 教派 kàu-hū 教父 kàu-hông 教皇 kàu-tok 教督 kà-sī 教示 kàu-kho-su 教科書 kà-cheng 教精 kàu-liān 教練 kàu-gī 教義 kàu-chit 教職 kàu-chit-oân 教職員 kàu-io̍k 教育 kàu-io̍k-ka 教育家 Kàu-io̍k-kio̍k 教育局 Kàu-io̍k-thiaⁿ 教育廳 kàu-io̍k-kài 教育界 kàu-io̍k-hē 教育系 kàu-io̍k-pō͘ 教育部 kàu-kui 教規 kàu-hùn 教訓 kàu-hòe 教誨 kà-khò 教課 kàu-pian 教鞭 kàu-iáng/kàu-ióng 教養 kàu-iáng-īⁿ/kàu-ióng-īⁿ 教養院 kám/káⁿ/kiám 敢 káⁿ-m̄ 敢m̄ kám-m̄-sī/káⁿ-m̄-sī 敢m̄是 káⁿ-nā 敢但 káⁿ-sái 敢使 kám-sái-tio̍h/káⁿ-sái-tio̍h 敢使著 káⁿ-chiah--ní 敢即呢 káⁿ-mn̄g 敢問 kám-chhái 敢彩 káⁿ-káⁿ 敢敢 kám-káⁿ-thang 敢敢通 káⁿ-sī 敢是 káⁿ-sī-ā 敢是啊 kám-ē/káⁿ-ē 敢會 kám-ē-sái 敢會使 kám-ē-ēng 敢會用 kám-ū/káⁿ-sū 敢有 káⁿ-sí 敢死 kám-sú-tūi 敢死隊 kám-soah 敢煞 kám-kah 敢甲 káⁿ-nā-sī 敢若是 kám-kóng/káⁿ-kóng/kiám-kóng 敢講 kám-thang 敢通 khi 敧 khi-tó 敧倒 khi-kui-pêng 敧歸爿 khi-pêng 敧爿 khí-thâu 敧頭 khi-thâu-khòaⁿ 敧頭看 kèng 敬 kèng-gióng 敬仰 kèng-phòe/kèng-pōe 敬佩 kèng-ì 敬意 kèng-ài 敬愛 kèng-bō͘ 敬慕 kèng-gia̍p 敬業 kèng-ùi 敬畏 kèng-chiok 敬祝 kèng-sîn 敬神 kèng-lé 敬禮 kèng-chheng 敬稱 kèng-ló 敬老 kèng-nó͘-hōe 敬老會 kèng-khiân 敬虔 kèng-chhéng 敬請 kèng-siā 敬謝 kèng-chiú 敬酒 kèng-tiōng 敬重

lún 懍 lún-lún 懍懍 lún-liap/lún-neh 懍懾 lún-táⁿ 懍膽 lán/nōa 懶 lán-si 懶屍 lán-si-khùn 懶屍睏 lán-si-chôa 懶屍蛇 lán-si-ti/lán-si-tu 懶屍豬 lán-si-kut 懶屍骨 lán-tō 懶惰 lán-lán/nōa-nōa 懶懶 liap 懾 liap--lâng 懾人 liap-tám 懾膽 loân-jîn 戀人 loân-chêng 戀情 loân-ài 戀愛 loân-koa 戀歌 lio̍k-le̍k 戮力 lih-khiat-ōe 戾恝話 liú-lia̍h 扭lia̍h láu-tio̍h/ngiú-tio̍h/ngiú-tio̍h 扭著 láu-tio̍h-chhiú 扭著手 láu-tio̍h-kin/láu-tio̍h-kun 扭著筋 láu-tio̍h-ām-kún 扭著頷管 liú-lak 扭轆 liú-chang 扭鬃 liu-hó͘-chhiu 抽虎鬚 liu-khau/thiu-khau/liu-khau/thiu-khau 抽鬮 liam/ni 拈 liam-chhân-eⁿ 拈田嬰 liam-hiuⁿ 拈香 liam-khau/ni-khau/ni-khau 拈鬮 liam-khau-á 拈鬮仔 la-teng 拉丁 La-teng-kàu-hōe 拉丁教會 La-teng-bí-chiu 拉丁美洲 La-teng-gí/La-teng-gú 拉丁語 la-chioh 拉借 la-hôe 拉回 la-lûn-sio/la-lun-sio 拉圇燒 La-lá-soaⁿ 拉拉山 la-liâng 拉涼 la-liâng-ōe 拉涼話 la-sam 拉穇 La-sat 拉薩 la-kau 拉鉤 la-liān 拉鍊 la-êng 拉閒 la-sâm 拉饞 lia̍h-me̍h/phah-me̍h 拍脈 lêng 拎 lêng-tiâu-tiâu 拎tiâu-tiâu lêng-toh-á 拎桌仔 lêng-bé 拎馬 loah/loa̍h 捋 loa̍h-á 捋仔 loa̍h-á-chhân 捋仔田 loa̍h-pêⁿ/loa̍h-pîⁿ 捋平 loa̍h-chhiú 捋手 la̍k-la̍k-chhoah 捋捋chhoah lu̍t-gû-leng 捋牛奶 leh-soa 捋痧 loa̍h-thâng 捋蟲 lut-chîⁿ 捋錢 loa̍h-bīn 捋面 loa̍h-thâu 捋頭 loa̍h-thâu-mo͘ 捋頭毛 loa̍h-thâu-chang 捋頭鬃 lu̍t-khí-ko 捋齒膏 lia̍p-pò 捏報 lia̍p-chō 捏造 lia̍p-chō-iâu-giân 捏造謠言 lia̍p-mī-ang-á 捏麵尪仔 lia̍p-mī-kâu 捏麵猴 le̍h 捩 liàm 捻 liàm-bē-tn̄g 捻bē斷 liàm-hiat-ka̍k 捻hiat-kak liàm-chhùi-phé 捻嘴phé liàm-chhùi-phé/liàm-chhùi-phóe 捻嘴phoe liàm-chhùi-phóe 捻嘴 liàm-hông 捻皇 liàm-chhài 捻菜 liàm-chhài-hio̍h 捻菜葉 liàm-ke-ko/liàm-koe-ko 捻雞膏 lia̍h 掠 lia̍h-ân 掠ân lia̍h-tiâu 掠tiâu lia̍h-lâng 掠人 lia̍h-kē 掠低 lia̍h-lâi-pān 掠來辦 lia̍h-pau 掠包 lia̍h-khì-thiām-hái/lia̍h-khù-thiām-hái 掠去填海 lia̍h-chòng-teng 掠壯丁 lia̍h-iau 掠妖 lia̍h-pêⁿ/lia̍h-pîⁿ 掠平 lia̍h-thiau-hu 掠挑夫 lia̍h-siàu 掠數 lia̍h-ū-ì-sù 掠有意思 lia̍h-chún 掠準 lia̍h-hî--ê/lia̍h-hû--ê 掠漁的 lia̍h-lāu 掠漏 lia̍h-bô-thâu-cháng 掠無頭總 lia̍h-soah 掠煞 lia̍h-hoān-lâng 掠犯人 lia̍h-soa 掠痧 lia̍h-pe̍h-chha̍t 掠白賊 lia̍h-ti̍t 掠直 lia̍h-ti̍t-lō͘ 掠直路 lia̍h-khòaⁿ-bāi 掠看覓 lia̍h-khang-phāng 掠空縫 lia̍h-sǹg 掠算 lia̍h-ko-siû 掠篙泅 lia̍h-thâng 掠蟲 lia̍h-ōe-phāng 掠話縫 lia̍h-ōe-sat 掠話虱 lia̍h-kóng 掠講 lia̍h-phó͘ 掠譜 lia̍h-chha̍t 掠賊 lia̍h-cháu-su 掠走私 lia̍h-phòe/lia̍h-phè 掠配 lia̍h-tn̂g-pó͘-té 掠長補短 lia̍h-hong-so-îⁿ 掠風搓圓 lia̍h-hong-sahN-iáⁿ 掠風趿影 lia̍h-hî/lia̍h-hû 掠魚 lia̍h-hî-ê/lia̍h-hû-ê 掠魚的 lia̍h-hāu 掠鱟 lia̍h-chê/lia̍h-chôe 掠齊 lia̍h-lêng 掠龍 lia̍h-lêng-ê 掠龍的 liû-toh 揉桌 lio̍k-hái-phiâⁿ 搨海坪 lau-ōe 撈話 lā-ōe-thâu/lau-ōe-thâu 撈話頭 lā/ngiau/ngiáu 撓 lā-sū 撓事 lā-kin-le/lā-kun-le 撓根絡 lā-mi̍h-kiāⁿ 撓物件 lā-khang 撓空 lā-khang-thâu 撓空頭 láu-kin/láu-kun 撓筋 lā-ká 撓絞 lā-pûi 撓肥 lā-chhài 撓菜 láu-tio̍h 撓著 láu-tio̍h-kin/láu-tio̍h-kun 撓著筋 lā-ham 撓蚶 lā-ōe-thâu 撓話頭 lā-mn̂g-lō͘ 撓門路 lā-thâu 撓頭 liah-phiò 撕票 lián 撚 lián-á 撚仔 lián-chhùi-hoe 撚嘴花 lián-pó 撚寶 lián-pó-piáⁿ 撚寶餅 lián-pôaⁿ 撚盤 lián-hīⁿ-khang 撚耳空 lián-lô-si 撚螺絲 lián-gô-á 撚遨仔 lián-chîⁿ 撚錢 lián-tâu 撚骰 lòng-tó 撞倒 lòng-pháiⁿ/lòng-phái 撞歹 lòng--sí 撞死 lòng-tio̍h-siong 撞著傷 liâu 撩 liô-ám 撩ám liâu-chhâ 撩柴 liâu-chúi 撩水 liô-iû 撩油 liâu-chóa 撩紙 liô-tāu-phôe/liô-tāu-phê 撩豆皮 lûi 擂 lûi-tâi 擂台 lûi-thûi 擂椎 lûi-thûi 擂槌 lûi-chúi 擂水 lûi-phûn 擂盆 lûi-poah 擂缽 ló͘ 擄 liàm 擰 lù-á/lu-á 攄仔 lu-tó 攄倒 lù-chhùi-khí 攄嘴齒 lu-thô͘-chhia 攄土車 lu-pêⁿ/lu-pîⁿ 攄平 liàn 攆 liap 攝 liap-á-kheh 攝仔客 liap--khì/liap--khù/sia̍p-khì/sia̍p-khù 攝去 liap-chhú 攝取 liap-sái 攝屎 liap-sái-kheh 攝屎客 liap-iáⁿ 攝影 liap-iáⁿ-ka 攝影家 liap-iáⁿ-su 攝影師 liap-iáⁿ-pîⁿ 攝影棚 liap-liap 攝攝 liap-sī 攝氏 liap-lí 攝理 liap-sai-khia 攝私傢 liap-pó͘-pó͘ 攝脯脯 liap-kéng 攝襉 liap-hō͘-sòaⁿ 攝護腺 liap-kéng 攝 lám 攬 lám-leh-khàu 攬leh哭 lám-tiâu-tiâu 攬tiâu-tiâu láng-lâi 攬來 lám-sèng 攬勝 lám-bóe/lám-bé 攬尾 lám-tiâu-tiâu 攬椆椆 lám-heng 攬胸 lám-io 攬腰

mo͘h-piah 抈壁 mo͘h-piah-tû 抈壁廚 mo͘h-piah-kúi 抈壁鬼 mo͘h-phīⁿ-á 抈鼻仔 mô͘-thian 摩天 mô͘-chhat 摩擦 mô͘-lo̍k-ko 摩洛哥 mo͘-chhái 摸彩 mo͘-hui 摸飛 mai-khuh 擴音

nō͘-sì/nō͘-sè 懦勢 nō͘-sèng 懦性 nō͘-nō͘ 懦懦 nōa-sì/nōa-sè 懶勢 nōa-sèng 懶性 nōa-sèng-tē/nōa-sèng-tōe 懶性地 nōa-chōaⁿ 懶賤 ngó͘-kok 我國 ngó͘-hong 我方 ngó͘-kun 我軍 niú 扭 niú-le̍k 扭力 ngiú-kha-chhng 扭尻川 niú-khiok 扭曲 ná-chhiú 拿手 Ná-phò-lûn 拿破崙 nô͘-ui 挪威 nô͘-iōng-kong-khoán 挪用公款 ne̍h-ân/ni̍h-ân 捏ân ni-leh-khàng 捏勒控 ni̍h-kûn-thâu 捏拳頭 ni̍h-kûn-thâu-bó/ni̍h-kûn-thâu-bú 捏拳頭母 ni̍h-sí 捏死 ni̍h-hong-khîm 捏風琴 ni̍h-khí-ko 捏齒膏 nng 掄 ng-iap 掩揜 nóa-chhóaⁿ 撋琖 nóa-mī-hún 撋麵粉 ngiau-kha-chhng 撓尻川 ngiáu-khui 撓開 ngiauh-siâu 撠siâu ngiauh-khì/ngiauh-khù 撠去 ngiauh-chhùi 撠嘴 ngiauh-hê 撠蝦 ngiauh-than 撠蟶 ngiauh-khí 撠起 ngiauh-khí-lâi 撠起來 nôa--leh 攔leh nôa-cha̍h/nôa-choe̍h 攔截 nôa-cha̍h 攔閘 nôa-chó͘ 攔阻 nôa-thâu 攔頭

oe-m̄-kiâⁿ 挨m̄行 oe-chhoe-chhiùⁿ/oe-chhe-chhiùⁿ 挨吹唱 oe-chhoe-phah/oe-chhe-phah 挨吹拍 oe-oe-khoeh-khoeh/e-e-kheh-kheh 挨挨khoeh-khoeh oe-oe-tńg 挨挨轉 oe-soah 挨煞 oe-chiūⁿ 挨癢 oe-sat-bó-lâng/oe-sat-bú-lâng 挨虱母人 oe-kòe-sin/oe-kè-sin 挨過身 o͘ⁿ 捂 o͘ⁿ-o͘ⁿ-khùn 捂捂睏 o͘ⁿ-sè-kiáⁿ/o͘ⁿ-sòe-kiáⁿ 捂細囝 om-ba̍k-ke/am-ba̍k-koe 掩目雞 oān-nî-hō/ōaⁿ-nî-kō 換年號 oān-chō͘ 援助 oān-chō͘-chiá 援助者 oân-ín/oān-ín 援引 oān-chhiú 援手 oān-kiù 援救 oān-iōng 援用

ó͘-thó͘-ki 挖土機 óe-thô͘-chhia 挖土車 ó͘-chhiûⁿ-kha 挖牆腳 óe-hīⁿ-sái 挖耳屎 óe-phīⁿ-sái 挖鼻屎 ó͘-chhàu-khang 搗臭空

òe/thoah 挩 òe-mi̍h-kiāⁿ 挩物件


ōaⁿ-sak 換sak ōaⁿ--chit-ē 換一下 ōaⁿ-leng-khí 換乳齒 ōaⁿ-lâng 換人 ōaⁿ-ūi 換位 ōaⁿ-lâi 換來 ōaⁿ-chò/ōaⁿ-chòe 換做 ōaⁿ-tang 換冬 ōaⁿ-kháu-bī 換口味 ōaⁿ-kù-ōe-kóng 換句話講 ōaⁿ-chhùi 換嘴 ōaⁿ-chhùi-khí 換嘴齒 ōaⁿ-ni-khí 換奶齒 ōaⁿ-kang 換工 ōaⁿ-thiap 換帖 ōaⁿ-thiap-ê 換帖個 ōaⁿ-chhiú 換手 ōaⁿ-tiāu 換掉 ōaⁿ-pái 換擺 ōaⁿ-sóaⁿ-chîⁿ 換散錢 ōaⁿ-sin 換新 ōaⁿ-li̍t 換日 ōaⁿ-tiâu-tē 換朝代 ōaⁿ-chai 換栽 ōaⁿ-mn̂g/ōaⁿ-mo͘ 換毛 ōaⁿ-khì 換氣 ōaⁿ-thng-bô-ōaⁿ-io̍h 換湯無換藥 ōaⁿ-chún 換準 ōaⁿ-pêng 換爿 ōaⁿ-chèng 換種 ōaⁿ-sǹg 換算 ōaⁿ-iok 換約 ōaⁿ-âng 換紅 ōaⁿ-tō͘ 換肚 ōaⁿ-pho͘ 換舖 ōaⁿ-hâng 換行 ōaⁿ-saⁿ 換衫 ōaⁿ-saⁿ-khò͘ 換衫褲 ōaⁿ-chong 換裝 ōaⁿ-khì-lâi 換起來 ōaⁿ-chhia 換車 ōaⁿ-tô͘ 換途 ōaⁿ-chîⁿ 換錢 ōaⁿ-hông 換防 ōaⁿ-bīn 換面 ōaⁿ-thâu-lō͘ 換頭路 ōaⁿ-khí 換齒

peh-pak 憋腹 pîn 憑 pîn-i 憑依 pêng-sìn/pîn-sìn 憑信 pîn-chún 憑准 pîn-lia̍h-chún 憑掠準 pîn-kì/pîn-kù 憑據 pîn-pún-sū 憑本事 pîn-tiâu 憑條 pîn-chún 憑準 pîn-hok-khì 憑福氣 pîn-liâng-sim/pîn-liông-sim 憑良心 pîn-chià 憑藉 pêng-chèng/pîn-chèng 憑證 pîn-thâu 憑頭 pîn-thâu-lâi 憑頭來 pâng/phâng 房 pâng-tiong-su̍t 房中術 pâng-sū 房事 pâng-kè 房價 pâng-chhù 房厝 pâng-khè 房契 pâng-kheh 房客 pâng-ok 房屋 pâng-koan-sòe/pâng-koan-sè 房捐稅 pâng-tong 房東 pâng-thiāu 房柱 pâng-sán 房產 pâng-thiāu 房祧 pâng-cho͘ 房租 pâng-sià 房舍 pâng-mn̂g 房門 pâng-keng 房間 pâng-thâu 房頭 pián/píⁿ 扁 píⁿ-chhùi 扁嘴 pín-taⁿ/pin-taⁿ/pin-taⁿ/píⁿ-taⁿ 扁擔 pin-taⁿ-hio̍h 扁擔葉 píⁿ-peh 扁柏 píⁿ-thô-sòaⁿ 扁桃線 píⁿ-tek 扁竹 píⁿ-láng 扁籠 píⁿ-kô 扁翱 pián-hiok/pián-thiok 扁蓄 píⁿ-tāu/pián-tāu 扁豆 píⁿ-lē/píⁿ-lōe/píⁿ-lòe 扁鑢 píⁿ-chǹg 扁鑽 pián-sit/pián-si̍t 扁食 pián-si̍t-tàⁿ 扁食擔 pián-si̍t-phôe/pián-si̍t-phê 扁食皮 píⁿ-hî/píⁿ-hû 扁魚 píⁿ-phīⁿ 扁鼻 pê 扒 pê-óa 扒倚 peh-sì-thián 扒四展 peh-pu̍ih 扒拔 peh-peⁿ 扒拼 pê-khàng-iah 扒控挖 pê-chiūⁿ 扒癢 peh-pak 扒腹 pê-chûn 扒船 peh-hó͘-niau 扒虎貓 pê-lêng-chûn/pê-liông-chûn 扒龍船 pān 扮 pān-sian 扮仙 pān-sì/pān-sè 扮勢 pān-chhiò-bīn 扮笑面 pān-kioh 扮腳 pān-thâu 扮頭 pán-á 扳仔 pan-tó 扳倒 pán-chhiú 扳手 pan-tn̄g 扳斷 pán-kim 扳金 phô͘-lān-pha 扶lān-pha phô͘-lān-pha 扶lān脬 phô͘-sáng 扶sáng phô͘-tháⁿ 扶tháⁿ phô͘--lâng 扶人 phô͘-sian 扶仙 phô͘-kha-chhng 扶尻川 phô͘-āu-kha 扶後腳 phô͘-chah 扶扎 phô͘-phô͘-tháⁿ-tháⁿ 扶扶tháⁿ-tháⁿ phô͘-iô-ti̍t-siāng/phô͘-iô-ti̍t-siōng 扶搖直上 phô͘-sáng 扶搡 phô͘-toh-á 扶桌仔 phô͘-kha 扶腳 phô͘-lān 扶膦 phô͘-lān-sian 扶膦仙 phô͘-lān-pha 扶膦脬 phô͘--khí-lâi 扶起來 phe/phoe 批 phoe-sak 批sak phe-lēng 批令 phe-kiāⁿ/phoe-kiāⁿ 批件 phe-sìn/phoe-sìn 批信 phe-chún 批准 phe-phòaⁿ/phoe-phòaⁿ 批判 phe-lông/phoe-lông 批囊 phe-ke̍k/phoe-ke̍k 批局 phe-kái 批改 phe-chat/phoe-chat 批札 phe-tháng/phoe-tháng 批桶 phe-lok/phoe-lok 批橐 phe-lok-á/phoe-lok-á 批橐仔 phe-khak/phoe-khak 批殼 phe-hoat-kè/phi-hoat-kè 批發價 phe-phôe/phoe-phê 批皮 phe-sī/phoe-sī 批示 phe-tâng/phoe-tâng 批筒 phe-siuⁿ/phoe-siuⁿ 批箱 phe-chóa 批紙 phoe-bah 批肉 phe-hok 批覆 phe-phêng/phoe-phêng 批評 phe-phêng-chiá/phoe-phêng-chiá 批評者 phe-hòe/phoe-hè 批貨 phe-kò͘/phoe-kò͘ 批購 phe-gîn/phoe-gûn 批銀 phe-oa̍t/phoe-oa̍t 批閱 phe-pok/phoe-pok 批駁 pé 把 pá-láng 把láng pé-tiûⁿ 把場 pá-siú 把守 pá-hì 把戲 pé-chhiú-bīn 把手面 pá-chhî 把持 pá-ak 把握 pá-pìⁿ 把柄 pá-oán 把玩 pé-chóaⁿ 把盞 pé-pa̍k 把縛 pé-lō͘ 把路 pá-hong 把風 phiⁿ/phǹg/piaⁿ 抨 piaⁿ-sak 抨sak pêng-kek 抨擊 phiaⁿ-chio̍h-thâu 抨石頭 phiⁿ-tńg-lâi 抨轉來 phi 披 phi-ta 披凋 phi-tiâⁿ 披埕 phi-kòa-siāng-tīn/phi-kòa-siōng-tīn 披掛上陣 phi-pha̍k 披曝 phi-chhek 披粟 phi-kian 披肩 phi-saⁿ 披衫 phi-sin 披身 phi-khui 披開 phi-lō͘ 披露 phāu/phō 抱 phō-ân-ân 抱ân-ân phō-leh 抱leh phō-liù-chhiú 抱liù手 phō-tiâu 抱tiâu phō-tiâu-tiâu 抱tiâu-tiâu phāu-put-pêng 抱不平 phāu-hu̍t-kha/phō-pu̍t-kha 抱佛腳 phō-ê 抱個 phō-tāng 抱動 phōgín-á 抱囝仔 phō-tōa-thúi 抱大腿 phō-tēng 抱定 phō-sim 抱心 phō-sim-pêng 抱心旁 phō-sim-soa 抱心痧 phāu-oàn 抱怨 phāu-pi-koan 抱悲觀 phō-tî 抱持 phāu-lok-koan 抱樂觀 phō-chhiū-liân 抱樹蓮 phō-chhiū-koeh 抱樹蕨 phō-khiām 抱歉 phāu-koat-sim 抱決心 phō-seⁿ/phō-siⁿ 抱生 phō-ê 抱的 phō-ún 抱穩 phāu-hū 抱負 phō-tāng 抱重 put-cháu 拂走 pha/phau 拋 pha-tiâu 拋tiâu phau-hā 拋下 pha-tò-tńg 拋倒轉 phau-kng 拋光 phau-chhut 拋出 pha-siû 拋售 pha-oan-lō͘ 拋彎路 pha-pha-cháu 拋拋走 pha-sa 拋捎 pha-sa 拋搔 pha-khì/phau-khì 拋棄 phau-bu̍t-sòaⁿ 拋物線 pha-tiāⁿ/pha-tiàⁿ 拋碇 pha-chng-ín-ge̍k 拋磚引玉 pha-tîn 拋籐 pha-bāng 拋網 phau-siù-kiû 拋繡球 pha-chûn 拋船 pha-hng 拋荒 pha-hng-tē/pha-hng-tōe 拋荒地 pha-tîn 拋藤 pha-chhia-lián 拋車輦 pha-chhia-lìn-táu 拋車輾斗 pha-lián-táu/pha-liàn-táu 拋輦斗 pha-lìn-táu 拋輾斗 pha-kīn-lō͘/pha-kūn-lō͘ 拋近路 pha-hn̄g-lō͘ 拋遠路 pha-tiāⁿ/pha-tiàⁿ 拋錠 pha-hî/pha-hû 拋魚 pha-kî-lîn 拋麒麟 pōaⁿ 拌 pōaⁿ-nóa 拌nóa pōaⁿ-chhùi-chi̍h 拌嘴舌 pōaⁿ-thô͘-hún 拌土粉 pōaⁿ-tiāu 拌掉 pôaⁿ-âng-mn̂g-thô͘ 拌紅毛土 pōaⁿ-hô͘-sîn 拌胡蠅 pōaⁿ-báng 拌蚊 pōaⁿ-sàm 拌鬖 pōaⁿ-chhiu 拌鬚 phah/phek 拍 phah-bē-tân/phah-bōe-tân 拍bē-tân phah-bē-sí 拍bē死 phah-bē-thong 拍bē通 phah-bē-khui 拍bē開 phah-hang 拍giâ phah-hoa 拍hoa phah-ka-chhiùⁿ 拍ka-chhiùⁿ phah-ka-la̍uh 拍ka-la̍uh phah-ka-la̍uh-sin 拍ka-la̍uh身 phah-kha-chhiùn 拍kha-chhiùn phah-kha-chhiùⁿ 拍kha-chhiùⁿ phah-khit 拍khit phah-khi̍t 拍khi̍t phah-ko̍k-ke 拍kok--ke phah-lut--khì/phah-lut--khù 拍lut去 phah-m̄-kìⁿ/phàng-kiàn/phàng-m̄-kìⁿ 拍m̄見 phah-m̄-kiaⁿ 拍m̄驚 phah-chhit-chiat 拍七折 phah-ka-la̍uh 拍交落 phah-i-bô-tiuⁿ-tî 拍伊無張持 phah--lâi 拍來 phah-chò/phah-chòe 拍做 phah-léng 拍冷 phah-léng-chhèng 拍冷銃 phah-chhut 拍出 phah-hun-sò͘ 拍分數 phah-chiân-chām 拍前站 phah-kiap 拍劫 phah-chhe 拍叉 phah-chhe-á 拍叉仔 phah-chhùi-phé 拍嘴phé phah-chhùi-kó͘ 拍嘴古 phah-chhùi-kó͘ 拍嘴鼓 phah-eh 拍噎 phah-hiáng 拍嚮 phah-ki-chhó͘ 拍基礎 phah-hāi 拍壞 phah-chí 拍子 phah-khang 拍孔 phah-jī/phah-lī 拍字 phah-lī-ki 拍字機 phah-koaⁿ-si 拍官司 phah-kúi-ē 拍幾下 phah-hêng 拍形 phah-chhiú 拍手 phah-chhiú-chhèng 拍手銃 phah-chiat/phah-chi̍h 拍折 phah-chiat-hòe/phah-chiat-hè 拍折貨 phah-la-liâng 拍拉涼 phah-chio-ho͘ 拍招呼 phah-kûn 拍拳 phah-kûn-thâu 拍拳頭 phah-chhap 拍插 phah-lûi-tâi 拍擂台 phah-chhat-siau 拍擦銷 phah-àm-hō 拍暗號 phah-bo̍k-sèng 拍木勝 phek-pán 拍板 phah-kè 拍架 phah-ke̍h 拍桀 phah-mî-á 拍棉仔 phah-mî-phōe/phah-mî-phē 拍棉被 phah-bô͘ 拍模 phah-iūⁿ 拍樣 phah-bú 拍武 phah-khì 拍氣 phah-iû-kek 拍游擊 phah-ló͘ 拍滷 phah-hóe/phah-hé 拍火 phah-hóe-ki/phah-hé-ki 拍火機 phah-bô 拍無 phah-bô--khì/phah-bô--khù 拍無去 phah-bô-tio̍h 拍無著 phah-la̍h 拍獵 phah-kiû 拍球 phah-jiâu 拍皺 phah-chio̍h 拍石 phah-chio̍h-sai 拍石師 phah-chio̍h-ê 拍石的 phah-kan-lo̍k 拍矸轆 phah-chhùi 拍碎 phah-chéng 拍種 phah-kó 拍稿 phah-khang 拍空 phah-kho͘ 拍箍 phah-kho͘-poe/phah-kho͘-pe 拍箍飛 phah-nâ-kiû 拍籃球 phah-chhek 拍粟 phah-chóa-chiuⁿ 拍紙漿 phah-kat 拍結 phah-kat-kiû 拍結球 phah-bāng-kiû 拍網球 phah-chóng 拍總 phah-hô͘-sîn 拍胡蠅 phah-heng-khám 拍胸坎 phah-kha-chhng 拍腳倉 phah-kha-chhng-phé 拍腳倉phé phah-lû 拍茹 phah-lo̍h 拍落 phah-lo̍h-kong 拍落公 phah-lo̍h-chúi-káu 拍落水狗 phah-khiap 拍袪 phah-chhek-soe 拍觸衰 phah-bē/phah-bōe 拍賣 phah-iâⁿ 拍贏 phah-cháu--khì/phah-cháu--khù 拍走去 phah-khí 拍起 phah-gô 拍遨 phah-chhéⁿ/phah-chhíⁿ 拍醒 phah-chiam 拍針 phah-chhèng 拍銃 phah-lô-kó͘ 拍鑼鼓 phah-mn̂g 拍門 phah-cha̍p-kia̍h 拍雜kia̍h phah-chheⁿ-kiaⁿ/phah-chhiⁿ-kiaⁿ 拍青驚 phah-hong 拍風 phah-liâu 拍饒 phah-kiaⁿ 拍驚 phah-kiaⁿ-tāng 拍驚動 phah-lân 拍鱗 phah-chiáu 拍鳥 phah-môa-chhiok 拍麻雀 phah-kó͘ 拍鼓 poe̍h/pu̍ih 拔 pa̍t-á-phiò 拔仔票 pu̍ih-chhut 拔出 poe̍h-kiàm/pu̍ih-kiàm 拔劍 pu̍ih-hong 拔封 pu̍ih-hong-kóng 拔封栱 pu̍ih-tiāu 拔掉 poe̍h-tháng 拔桶 poa̍t-hô 拔河 pu̍ih-kâu-thâu 拔猴頭 poe̍h-hûn 拔痕 pu̍ih-ba̍k 拔目 poa̍h-ti̍t 拔直 pu̍ih-soh 拔索 poe̍h-kèⁿ 拔脛 poa̍h-kha 拔腳 poe̍h-hó͘-chhiu/pu̍ih-hó͘-chhiu 拔虎鬚 pu̍ih--khí-lâi 拔起來 poa̍t-tî/poa̍t-tû 拔除 poe̍h-kut 拔骨 poe̍h-lo̍k-kak 拔鹿角 piàⁿ 拚 piàⁿ-sio̍k 拚俗 piàⁿ-sio̍k-hòe/piàⁿ-sio̍k-hè 拚俗貨 piàⁿ-kè 拚價 piàⁿ-kè-siàu 拚價數 piàⁿ-ji̍p 拚入 piàⁿ--ji̍p-lâi 拚入來 piàⁿ--chhut-khì/piàⁿ--chhut-khù 拚出去 piàⁿ-kàu-ūi 拚到位 piàⁿ-la̍t 拚力 piàⁿ-sì/piàⁿ-sè 拚勢 piàⁿ-poh 拚博 piàⁿ-kāu-po̍h 拚厚薄 piàⁿ-tâi 拚台 piàⁿ-miā 拚命 piàⁿ-ko͘-tù 拚孤注 piàⁿ-sèⁿ-miā/piàⁿ-sìⁿ-miā 拚性命 piàⁿ-pâng 拚房 piàⁿ-sàu 拚掃 piàⁿ-siak 拚摔 piàⁿ-mê-kang/piàⁿ-mî-kang 拚暝工 piàⁿ-sí 拚死 piàⁿ-khùi 拚氣 piàⁿ-tù 拚注 piàⁿ-sià 拚瀉 piàⁿ-seⁿ-sí/piàⁿ-siⁿ-sí 拚生死 piàⁿ-seng-lí 拚生理 piàⁿ-pôaⁿ 拚盤 piàⁿ-kín 拚緊 piàⁿ-kín-chhia 拚緊車 piàⁿ-pak 拚腹 piàⁿ-lo̍h-khì/piàⁿ-lo̍h-khù 拚落去 piàⁿ-hoeh/piàⁿ-huih 拚血 piàⁿ-kak-thâu 拚角頭 piàⁿ-kè-tì 拚計智 piàⁿ-hòe-té/piàⁿ-hè-tóe 拚貨底 piàⁿ-lō͘ 拚路 piàⁿ-sin-sí 拚身死 phe-chhia 拚車 piàⁿ-su-iâⁿ 拚輸贏 piàⁿ-tīn 拚陣 piàⁿ-thâu-chêng 拚頭前 piàⁿ-thâu-khak 拚頭殼 piàⁿ-koán 拚館 piàⁿ-tàu 拚鬥 pài 拜 pài-it 拜一 pài-saⁿ 拜三 pài-siāng-tè/pài-siōng-tè 拜上帝 pài-jī 拜二 pài-gō͘ 拜五 pài-têng 拜亭 pài-hu̍t/pài-pu̍t 拜佛 pài-hāu 拜候 pài-sian-seⁿ/pài-sian-siⁿ 拜先生 pài-la̍k 拜六 pài-pia̍t 拜別 pài-sì 拜四 pài-tn̂g 拜堂 pài-bōng/pài-bō͘ 拜墓 pài-siū 拜壽 pài-thiⁿ-tē/pài-thiⁿ-tōe 拜天地 pài-ang 拜尪 pài-thiap 拜帖 pài-sai-hū 拜師傅 pài-nî 拜年 pài-kúi 拜幾 pài-thok 拜托 pài-pài 拜拜 pài-thàm 拜探 pài-táu 拜斗 pài-hōe 拜會 pài-goe̍h/pài-ge̍h 拜月 pài-ho̍k 拜服 pài-toh 拜桌 pài-chiaⁿ 拜正 pài-sòe-lân 拜歲蘭 pài-hóe-kàu/pài-hé-kàu 拜火教 pài-seⁿ-ji̍t/pài-siⁿ-ji̍t/pài-seⁿ-li̍t/pài-siⁿ-li̍t 拜生日 pài-chó͘ 拜祖 pài-chó͘-chong 拜祖宗 pài-sîn 拜神 pài-sèng-thé 拜聖體 pài-kiàn 拜見 pài-thok 拜託 pài-hóng 拜訪 pài-tho̍k 拜讀 piⁿ-chhiú-bóe/piⁿ-chhiú-bé 拼手尾 piⁿ-peh 拼扒 piⁿ-pu̍ih/peⁿ-pu̍ih 拼拔 peng-hoat 拼法 phèng-pôaⁿ 拼盤 peng-im/pheng-im 拼音 pat 捌 pat-lī 捌字 pat-siūⁿ 捌想 pat-kiàn-siàu 捌見笑 pat-hòe/pat-hè 捌貨 pō͘-chhiú 捕手 pó͘-lô 捕撈 pó͘-sat 捕殺 pó͘-thâu 捕頭 phâng/phóng 捧 phâng-tiûⁿ 捧場 phóng-chúi-lim 捧水 phâng-óaⁿ 捧碗 phâng-tê 捧茶 phâng-tê-tòaⁿ 捧茶旦 phâng-chhài 捧菜 phâng-pn̄g 捧飯 pâi 排 pâi-á 排仔 pâi-á-thâu 排仔頭 pâi-á-kut 排仔骨 pâi-tá-sèng 排他性 pâi-sian 排仙 pâi-hóng 排仿 pâi-pat-sian 排八仙 pâi-peh-jī/pâi-poeh-jī 排八字 pâi-chhut 排出 pâi--chhut-lâi 排出來 pâi-lia̍t 排列 pâi-kàu 排到 pâi-ìn 排印 pâi-nn̄g-kî 排卵期 pâi-sià 排卸 pâi-kó͘-tóng 排古董 pâi-chí 排只 pâi-miâ 排名 pâi-chhiâng/pâi-tiûⁿ 排場 pâi-tôaⁿ 排壇 pâi-gōa 排外 pâi-jī 排字 pâi-jī-tīn 排字陣 pâi-tēng 排定 pâi-hì 排戲 pâi-lûi-tâi 排擂台 pâi-hòng 排放 pâi-thek/pâi-the̍k 排斥 pâi-kà-chú 排架子 pâi-toh 排桌 pâi-kî-kio̍k 排棋局 pâi-iūⁿ 排樣 pâi-pí 排比 pâi-khì 排氣 pâi-khì-kóng 排氣管 pâi-chúi 排水 pâi-chúi-kau 排水溝 pâi-chúi-khang 排水空 pâi-sià/pâi-siat 排泄 pâi-sià 排洩 pâi-ián 排演 pâi-pán 排版 pâi-pan 排班 pâi-kiû 排球 pâi-kiû-sài 排球賽 pâi-pe̍h 排白 pâi-pôaⁿ 排盤 pâi-óaⁿ-tī/pâi-óaⁿ-tū 排碗箸 pâi-chí 排祉 pâi-tē-it 排第一 pâi-tē-kúi 排第幾 pâi-liān 排練 pâi-hâng 排行 pâi-hâng-pńg 排行榜 pâi-kái 排解 pâi-siat 排設 pâi-khò 排課 pâi-tiúⁿ 排長 pâi-tn̂g-chôa-tīn 排長蛇陣 pâi-mn̂g-bīn 排門面 pâi-tīn 排陣 pâi-tî/pâi-tû 排除 pâi-tūi 排隊 pâi-thâu-lâi 排頭來 pâi-thâu-tia 排頭爹 pâi-hiuⁿ-toh 排香桌 pâi-kut 排骨 pâi-chê/pâi-chôe 排齊 peh-ha̍h 掰哈 póe-chhùi 掰嘴 póe-hōe 掰會 peh-phôe/peh-phê 掰皮 peh-phòa-bīn 掰破面 peh-ha̍h-á 掰笚仔 póe-chîⁿ 掰錢 phāiⁿ-chè 揹債 phāiⁿ-chîⁿ-cháu 揹錢走 poaⁿ 搬 poaⁿ-chhiau 搬chhiau poaⁿ-chiūⁿ 搬上 poaⁿ-ūi 搬位 poaⁿ-chhng 搬倉 poaⁿ-chhut 搬出 poaⁿ-kàu 搬到 poaⁿ-chhù 搬厝 poaⁿ-chhùi 搬嘴 poaⁿ-chhùi-chi̍h 搬嘴舌 poaⁿ-chhùi-gím 搬嘴錦 poaⁿ-tōa-hì 搬大戲 poaⁿ-pò͘-tē-hì 搬布袋戲 poaⁿ-sóa 搬徙 poaⁿ-sóa-ūi 搬徙位 poaⁿ-hì 搬戲 poaⁿ-thiau/poaⁿ-thio 搬挑 poaⁿ-tín-tōng 搬振動 poaⁿ-chhia 搬推 poaⁿ-kiù-peng 搬救兵 poaⁿ-mi̍h-kiāⁿ 搬物件 poaⁿ-chhia 搬硨 poaⁿ-pho͘ 搬舖 poaⁿ-chhiáⁿ 搬請 poaⁿ-hòe/poaⁿ-hè 搬貨 poaⁿ-cháu 搬走 poaⁿ-ūn 搬運 poaⁿ-ūn-hùi 搬運費 poaⁿ-chhian 搬遷 poaⁿ-pho͘ 搬鋪 piaⁿ/phiaⁿ/piàⁿ 摒 piàⁿ-hiat-kak 摒hiat掬 piàⁿ-liáu-liáu 摒了了 piàⁿ-chhng 摒倉 piàⁿ-chhng-khò͘ 摒倉庫 piàⁿ--chhut-khì/piàⁿ--chhut-khù 摒出去 piàⁿ-hn̂g 摒園 phiaⁿ-hìⁿ-sak 摒幌sak piàⁿ-pâng-keng 摒房間 piàⁿ-sàu 摒掃 phiaⁿ-tiāu 摒掉 piàⁿ-tàn-sak 摒掞sak piàⁿ-chúi 摒水 piàⁿ-tiâu 摒牢 piàⁿ-tn̄g 摒盪 piaⁿ-chio̍h-thâu/phiaⁿ-chio̍h-thâu 摒石頭 piàⁿpùn-sò 摒糞埽 piàⁿ-pho͘ 摒舖 piàⁿ-tn̄g 摒蕩 phiaⁿ-thó-ka̍k 摒討掬 piàⁿ-bē/piàⁿ-bōe 摒賣 pèng-tî/pèng-tû 摒除 pio 摽 pio--lâng 摽人 pio-hōa 摽嘩 pio-koa 摽歌 pio-kún 摽滾 pio-kún-hōa 摽滾嘩 pio-chhiò 摽笑 phiat 撇 phiat-sak 撇sak phiat-á 撇仔 phiat-chhe/phoat-chhe 撇叉 phia̍t-bóe/phia̍t-bé 撇尾 phiat-sàng 撇桑 phiat-pō͘ 撇步 phiat-chheng 撇清 phia̍t-si̍t 撇翼 phoat-kha 撇腳 phoah/poah/póe 撥 poah-hō͘ 撥hō͘ poah-kau 撥交 poah-lâng 撥人 poah-hù 撥付 poah-chhut 撥出 poah-kang 撥工 poah-só͘-chāi 撥所在 póe-chhōe/póe-chhē 撥找 poah-sî-kan 撥時間 poah-khoán 撥款 poah-iōng 撥用 poah-hoat 撥發 poat-kha 撥腳 poah-hō 撥號 poah-piⁿ 撥邊 poah-khui/póe-khui 撥開 pò͘ 播 pò͘-chhut 播出 pò͘-hòng 播放 pò͘-chhun 播春 pò͘-chhân 播田 pò͘-ng-á 播秧仔 pò͘-chéng 播種 pò͘-tiū 播稻 pò͘-sàng 播送 pò͘-im 播音 phok 撲 phok-khek-pâi 撲克牌 pho̍k-pho̍k-tōaⁿ 撲噗彈 phak-tē-hó͘/phak-tōe-hó͘ 撲地虎 phok-phok 撲撲 phok-phok-tōaⁿ 撲撲彈 pho̍k-pho̍k-chháiⁿ 撲撲筅 phut-phut-tiô 撲撲趒 phok-phok-chhia 撲撲車 phū-phū-poe/phū-phū-pe 撲撲飛 phok-kiù 撲救 phok-sat 撲殺 phok-bia̍t 撲滅 pho̍k-bô-tio̍h 撲無著 phok-khang 撲空 pho̍k-tio̍h 撲著 phia̍k 擗 phia̍k-á 擗仔 phia̍k-chhut 擗出 phia̍k-chhùi-phóe 擗嘴-卑頁 phia̍k-thô͘ 擗土 peh-phôe/peh-phê 擘皮 peh-phòa 擘破 pái 擺 pái-á 擺仔 pái-pò͘ 擺佈 pái-chhut 擺出 pái--chhut-lâi 擺出來 pái-chhioh 擺尺 pái-pêng 擺平 pái-lōng 擺弄 páiⁿ-thāiⁿ/pái-thāiⁿ 擺態 pái-ōaⁿ 擺換 pái-poah 擺撥 pái-pái 擺擺 pái-bêng 擺明 pái-thè/pái-thòe 擺替 pái-siaⁿ 擺聲 pái-thoat 擺脫 pái-kha 擺腳 pan-seng 攀升 phan-teng 攀登 pan-khui/pian-khui 攀開 phan-hū 攀附 pàng-bē-khui 放bē開 pàng-bē-lī/pàng-bē-lî 放bē離 pàng-hiat-tiāu 放hiat掉 pàng-hiat-kak 放hiat掬 pàng-hō͘-góa 放hō͘我 pang--leh 放leh pàng-lēng 放lēng pàng-sak 放sak pàng-siàu 放siàu 沙可|pàng-khòa 放|沙可 pàng-chi̍t-khiah 放一khiah pàng-hē 放下 pàng-i-soah 放伊煞 pàng-phōaⁿ 放伴 pàng-tò-tńg 放倒轉 pàng-kè 放價 pàng-ji̍p/pàng--li̍p 放入 pàng-lēng 放冗 pàng-tang 放冬 pàng-chhìn-chhái 放凊彩 pàng-chhut 放出 pàng-tiau 放刁 pàng-lī-sek 放利息 pàng-cha̍p-hó͘ 放十虎 pàng-pòaⁿ-ba̍k 放半目 pàng-nn̄g 放卵 pàng-gōa-gōa 放外外 pàng-kóng-pe̍h 放孔子 pàng-ko͘-poe/pàng-ko͘-pe 放孤飛 pàng-ha̍k/pàng-o̍h 放學 pang-tiāⁿ 放定 pàng-ke-hóe/pàng-ke-hé 放家伙 pàng-jiō/pàng-liō 放尿 pàng-phùi 放屁 pàng-phùi-chhia 放屁車 pàng-sái 放屎 pàng-sái-jiō/pàng-sái-liō 放屎尿 pàng-kang 放工 pàng-thiap 放帖 pàng-chhiú 放手 pàng-pha-hng 放拋荒 pàng-tiāu 放掉 pàng-kak 放掬 pàng-sak 放提 pàng-poah 放撥 pàng-kì-chāi/pàng-kù-chāi 放據在 pàng-kì-chāi-i/pàng-kù-chāi-i 放據在伊 pàng-hòng-hòng 放放放 pàng-sòaⁿ 放散 pàng-siàu 放數 pàng-chá 放早 pàng-hē 放暇 pàng-hoâiⁿ-chè 放橫債 pàng-khoân 放權 pàng-pō͘ 放步 pàng-pō͘-kiâⁿ 放步行 pàng-to̍k 放毒 pàng-chúi 放水 pàng-chúi-lâu 放水流 pàng-chúi-teng 放水燈 pàng-iûⁿ 放洋 pàng-káng 放港 pàng-káng-ê 放港的 pàng-sip-sip 放濕濕 pàng-hóe/pàng-hé 放火 pàng-hóe-sio/pàng-hé-sio/páng-hóe-sio/páng-hé-sio 放火燒 pàng-phàu 放炮 pàng-phàu-á 放炮仔 pàng-ian-hóe/pàng-ian-hé 放煙火 pàng-soah 放煞 pàng-joa̍h 放熱 pàng-loa̍h-sî 放熱時 pàng-gû 放牛 pàng-gû-pan 放牛班 pàng-bo̍k 放牧 pàng-káu-phùi 放狗屁 pàng-lī 放痢 pàng-pe̍h-thiap 放白帖 pàng-chīn-pōng 放盡磅 pàng-ba̍k 放目 pàng-ti̍t 放直 pàng-lé-phàu 放禮砲 pàng-chéng 放種 pàng-khang 放空 pàng-khang-iâⁿ 放空營 pàng-khang-chhia 放空車 pàng-khang-chhèng 放空銃 pàng-pit 放筆 pàng-ko͘ 放箛 pàng-hún-chiáu 放粉鳥 pàng-chhek-chheⁿ/pàng-chhek-chhiⁿ 放粟青 pàng-pùn 放糞 pàng-âng 放紅 pàng-chóa-hó͘ 放紙虎 pàng-pô͘ 放紨 pàng-bāng 放網 pàng-kún-á 放緄仔 pàng-sòaⁿ 放線 pàng-iûⁿ 放羊 pàng-siaⁿ 放聲 pàng-siaⁿ-khàu 放聲哭 pàng-kha-kin/pàng-kha-kun 放腳筋 pàng-chhàu-phùi 放臭屁 pàng-hng 放荒 pàng-lo̍h 放落 pang--lo̍h-khì/pang--lo̍h-khù 放落去 pàng-hó͘-lāi 放虎利 pàng-báng-tà 放蚊罩 pàng-bi̍t 放蜜 pàng-thâng 放蟲 pàng-hoeh/pàng-huih 放血 pàng-tiāⁿ 放訂 pàng-ōe-sng 放話栓 pàng-kōng 放誆 pàng-sia 放賒 pàng-cháu 放走 pàng-nńg 放軟 pàng-tāng-chè 放重債 pàng-tāng-lāi 放重利 pàng-tiò 放釣 pàng-chhèng 放銃 pàng-khui/phau-khai 放開 pàng-tiān 放電 pàng-pé 放靶 pàng-hong 放風 pàng-hong-chhoe/pàng-hong-chhe 放風吹 pàng-hong-siaⁿ 放風聲 pàng-poe/pàng-pe 放飛 pàng-chhī 放飼 pàng-sang 放鬆 pàng-hî/pàng-hû 放魚 pàng-tiám 放點 pàng-sak 放 pāi 敗 pāi-kè 敗價 pāi-pak 敗北 pāi-miâ 敗名 pāi-lo͘ 敗嘍 pāi-hoāi 敗壞 pāi-hāi 敗害 pāi-ke 敗家 pāi-chiòng 敗將 pāi-chhī 敗市 pāi-tek 敗德 pāi-chiàn 敗戰 pāi-chhiú 敗手 pāi-pán 敗板 pāi-to̍k 敗毒 pāi-hóe/pāi-hé 敗火 pāi-pit 敗筆 pāi-thóng-kiáⁿ 敗統囝 pāi-chek 敗績 pāi-siaⁿ 敗聲 pāi-sīn 敗腎 pāi-hèng 敗興 pāi-hiat 敗血 pāi-hiat-chèng 敗血症 pāi-sò͘ 敗訴 pāi-lián 敗輦 pāi-thè/pāi-thòe 敗退 pāi-mn̂g-hong 敗門風 pāi-hām 敗陷 pāi-lō͘ 敗露 pāi-lūi 敗類 pāi-bé 敗馬

sêng-kau 成交 sêng-kau-liāng/sêng-kau-liōng 成交量 sêng-jîn 成仁 sêng-á 成仔 sêng-hūn 成份 sêng-choân 成全 sêng-hun/sêng-hūn 成分 sêng-kong 成功 Sêng-kong-tāi-ha̍k 成功大學 Sêng-kong-niá 成功嶺 Sêng-kiat-su-hān 成吉思汗 sêng-miâ 成名 sêng-oân 成員 sêng-oân-kok 成員國 sêng-būn-tê/sêng-būn-tôe 成問題 sêng-in 成因 Sêng-tāi 成大 sêng-hun 成婚 sêng-chong 成宗 sêng-ka-li̍p-gia̍p 成家立業 sêng-tùi 成對 sêng-chiū 成就 sêng-chiū-kám 成就感 sêng-liân-lâng 成年人 sêng-khîm 成擒 sêng-pāi 成敗 sêng-bûn 成文 sêng-pún 成本 sêng-pún-kē 成本低 sêng-châi 成材 sêng-kó 成果 sêng-li̍p 成立 sêng-chiong 成章 sêng-soàn 成算 sêng-chek 成績 sêng-chek-toaⁿ 成績單 sêng-kûn-kiat-tūi 成群結隊 sêng-io̍h 成藥 sêng-kiàn 成見 sêng-chhin 成親 sêng-gí/sêng-gú 成語 Sêng-to͘ 成都 sêng-tióng 成長 sêng-tióng-lu̍t 成長率 sêng-siang 成雙 só͘ 所 só͘-í 所以 só͘-í-jiân 所以然 só͘-ki̍p 所及 só͘-chāi 所在 só͘-chāi-tē/só͘-chāi-tōe 所在地 só͘-ha̍k 所學 só͘-sio̍k 所屬 só͘-hēng 所幸 só͘-tek 所得 só͘-tit-sòe/só͘-tit-sè 所得稅 só͘-iú/só͘-ū 所有 só͘-iú-jîn 所有人 só͘-ûi 所為 só͘-hoat 所發 só͘-ek 所益 só͘-tì 所致 só͘-ūi 所謂 só͘-kóng 所講 só͘-kóng-ê 所講的 só͘-hùi 所費 só͘-tiông 所長 só͘-khò 所靠 sìⁿ-tūi 扇墜 sìⁿ-bah 扇肉 sìⁿ-hio̍h 扇葉 sìⁿ-kut 扇骨 sêng/sîn 承 sêng-pau 承包 sêng-pau-siong 承包商 sêng-siū 承受 Sêng-tek 承德 sêng-chiap 承接 sêng-tam 承擔 sêng-lám 承攬 sîn-chúi 承水 sîn-kiû 承球 sêng-hoat 承發 sêng-cho͘ 承租 sêng-sio̍k 承續 sîn--lo̍h-lâi 承落來 sêng-chè 承製 sîn-ōe-chhiu 承話鬚 sêng-jīn 承認 sêng-lo̍k 承諾 sêng-pān 承辦 sêng-chō 承造 sêng-ūn 承運 sîn-chhèng-chí 承銃子 sêng-siau 承銷 sêng-siau-jîn 承銷人 sîn-hō͘ 承雨 sîn-thâu-thûi 承頭槌 su-chêng-si 抒情詩 su-hoat 抒發 siā-ke̍k 拍槍 soán-chí/chàn-chí 拶指 so 挲 so-pêⁿ/so-pîⁿ 挲平 so-so 挲挲 so-loa̍h 挲捋 sa 捎 sa-lia̍h 捎lia̍h siau-táu 捎倒 sa-liu 捎溜 sa-bô-cháng 捎無總 sau-bé 捎馬 siá-sim 捨心 siá-sì/sià-sì 捨施 sàu/sò 掃 sàu-thô͘-kha 掃土腳 sàu-tè/sàu-tòe/sàu-tè 掃地 sàu-bōng/sàu-bō͘ 掃墓 sàu-siā 掃射 sàu-chhiú/sàu-chiú 掃帚 sàu-chhiú-chheⁿ/sàu-chhiú-chhiⁿ 掃帚星 sàu-chhiú-tek 掃帚竹 sàu-chhiú-hê 掃帚蝦 sàu-biâu-khì 掃描器 sàu-se/sàu-soe 掃梳 sàu-biâu/sàu-biô 掃瞄 sàu-biâu-khì 掃瞄器 sàu-tōng 掃蕩 sàu-sè 掃酒 sàu-tî/sàu-tû 掃除 sàu-lûi 掃雷 sàu-thé-biān/sàu-thé-bīn 掃體面 siū-ú 授予 siū-chheh 授冊 siū-ì 授意 siū-kî 授旗 siū-khoân/siū-koân 授權 siū-tiân 授田 sai-chhùi-phé 揌嘴phoe soeh 揳 soeh-khǹg 揳khǹg soeh-āu-chhiú 揳後手 soeh-khang 揳空 seh-chîⁿ/soeh-chîⁿ 揳錢 sńg-chè-kiáⁿ 損債囝 sún-siong 損傷 sún-sit 損失 sún-hāi 損害 sńg-tn̄g 損斷 sńg-húi 損毀 sńg-ek 損益 sńg-ba̍k 損目 sún-ba̍k-chiu 損目睭 sún-gán 損眼 sńg-sîn 損神 sńg-ūi/sún-ūi 損胃 sńg-tn̄g 損蕩 sún-sin 損身 so-îⁿ 搓圓 so-îⁿ-á 搓圓仔 so-îⁿ-á-thng 搓圓仔湯 so-iù-iù 搓幼幼 so-chhiú 搓手 so-o͘-bīn 搓烏面 so-chháu 搓草 sa 搔 so-chhiú 搔手 so-loa̍h 搔捋 so-o͘-bīn 搔烏面 so-chiūⁿ 搔癢 so-chháu 搔草 so-thâu 搔頭 so-thâu-khak 搔頭殼 so͘-kiù 搜救 só͘-cha/so͘-cha 搜查 so͘-sek 搜索 so͘-chi̍p 搜集 siàn-chhùi-phóe 搧嘴-卑頁 siàn-chhùi-phé 搧嘴phoe siàn-chhùi-kó͘ 搧嘴鼓 siàn-tōa-hīⁿ 搧大耳 siàn-ian-tâu 搧嫣投 siàn-pa-chiúⁿ 搧巴掌 siàn-thiu 搧抽 siàn-tang-hong 搧東風 siàn-pô͘ 搧紨 siàn-hong 搧風 sut 摔 sut-á 摔仔 siak-tó 摔倒 siàng-tōa-bîn 摔大眠 siàng-tōa-hong 摔大風 siàng-bóe-āu 摔尾後 sut-āu-phàu 摔後炮 sut-khok-khia̍k 摔柝戛 siak-toh-í 摔桌椅 siak--sí 摔死 sut-ba̍k 摔目 sut-ba̍k-bóe/sut-ba̍k-bé 摔目尾 sut-ba̍k-chìⁿ 摔目箭 siak-phòa 摔破 siak-tio̍h-siong 摔著傷 sut-kak 摔角 siàng-poa̍h-chē 摔跋坐 siàng-hong 摔風 siak-iâm-bí 摔鹽米 sám-phún 摻翸 sám-io̍h-hún 摻藥粉 sám-khai 摻開 sám-iâm 摻鹽 siâm 撏 siâm-tiâu-tiâu 撏椆椆 soah 撒 Sat-tàn 撒旦 sāi-phoat/sat-phoat 撒潑 sāi-phòa-nōa 撒潑爛 soah-pe̍h-thn̂g 撒白糖 sāi-phòa-nōa 撒破爛 soah-hô͘-chio 撒胡椒 sāi-hēng 撒行 soah-tāu-iû 撒豆油 sāi-tèng-hēng 撒釘行 seh-iâm/soah-iâm 撒鹽 siu 收 siu-khǹg 收khǹg siu-siàu 收siàu siu-sū 收事 siu-kiāⁿ 收件 siu-kiāⁿ-jîn 收件人 siu-tò-tńg 收倒轉 siu-ji̍p/siu--ji̍p 收入 siu-peng 收兵 siu-tang 收冬 siu-koah 收割 siu-chhú 收取 siu-siū 收受 siu-toaⁿ 收單 siu-chhùi 收嘴 siu-hôe 收回 siu-hê-chîⁿ 收回錢 siu-kian 收堅 siu-tiûⁿ 收場 siu-chûn 收存 siu-iông 收容 siu-iông-só͘ 收容所 siu-ba̍t 收密 siu-bóe/siu-bé 收尾 siu-soaⁿ 收山 siu-kang 收工 siu-tiàm 收店 siu-tô͘-tē 收徒弟 siu-ho̍k 收復 siu-sêng 收成 siu-ah 收押 siu-si̍p 收拾 siu-iân 收捐 siu-tàⁿ 收擔 siu-kì/siu-kù 收據 siu-chi 收支 siu-chi-pêng-hêng 收支平衡 siu-hāu 收效 siu-liám 收斂 siu-hong 收方 siu-sok 收束 siu-pán 收板 siu-tiâu 收條 siu-koan 收棺 siu-khoán 收款 siu-kui 收歸 siu-liām/siu-liám 收殮 siu-pìn 收殯 siu-chúi 收水 siu-sip 收濕 siu-soah 收煞 siu-he̍k 收獲 siu-liû 收留 siu-phí 收疕 siu-hoat 收發 siu-phôe/siu-phê 收皮 siu-ek 收益 siu-pôaⁿ 收盤 siu-khòaⁿ 收看 siu-cho͘ 收租 siu-sòe/siu-sè 收稅 siu-chek 收積 siu-pit 收筆 siu-âng-pau 收紅包 siu-phian 收編 siu-siok/siu-sok 收縮 siu-thiaⁿ 收聽 siu-thiaⁿ--tio̍h 收聽著 siu-kha 收腳 siu--lo̍h-lâi 收落來 siu--tio̍h 收著 siu-chông 收藏 siu-chông-ka 收藏家 siu-sī 收視 siu-bé/siu-bóe 收買 siu-hùi 收費 siu-hòe 收賄 siu-kò͘ 收購 siu-gîn-ki/siu-gûn-ki 收銀機 siu-lo̍k 收錄 siu-chîⁿ 收錢 siu-chi̍p 收集 siu-im 收音 siu-im-ki 收音機 siu-iáng/siu-ióng 收養 siu-kiaⁿ 收驚 sū 敘 Sū-lī-a 敘利亞 sū-su̍t 敘述 sàn/sóaⁿ/sòaⁿ 散 sóaⁿ-khiā 散khiā sàn-lim 散lim sàn-loān 散亂 sòaⁿ-liáu-liáu 散了了 sòaⁿ-kau 散交 sòaⁿ-sian 散仙 sàn-pò͘ 散佈 sàn-hiong 散兇 sàn-hiong-lâng 散兇人 sóaⁿ-chiam 散占 sóaⁿ-chiam-sóaⁿ-kak 散占散角 sòaⁿ-khì/sòaⁿ-khù 散去 sòaⁿ-tiûⁿ 散場 sòaⁿ-jí-á 散子仔 sòaⁿ-o̍h 散學 sòaⁿ-bóe-khôe 散尾葵 sòaⁿ-kang 散工 sòaⁿ-chhī 散市 sàn-pò͘ 散布 sàn-chng 散庄 sòaⁿ-hêng 散形 sàn-sim 散心 sàn-sim-á-siūⁿ 散心仔想 sàn-sim-á-iû 散心仔遊 sám-siūⁿ 散想 sàn-giān-giān 散懨懨 sòaⁿ-iā-iā/sóaⁿ-iā-iā 散掖掖 sòaⁿ-iā-kúi 散掖鬼 sóaⁿ-chhap 散插 sòaⁿ-chhau 散操 sòaⁿ-thoaⁿ 散攤 sàm-sàm/sòaⁿ-sòaⁿ/sóaⁿ-sóaⁿ 散散 sàn-sàn--leh 散散leh sàn-bûn 散文 sòaⁿ-táu 散斗 sàm-pō͘/sàn-pō͘ 散步 sàm-mô͘-káu 散毛狗 sàn-khùi 散氣 sàn-kōaⁿ 散汗 sàm-tām 散淡 sòaⁿ-phóng-phóng 散滂滂 sàn-bān 散漫 sóaⁿ-káu 散狗 sàn-phí-phí 散疕疕 sàn-hoat/sòaⁿ-hoat 散發 sòaⁿ-phiò 散票 sóaⁿ-chéng 散種 sàn-giuh-giuh/sàn-giuh-giuh 散縮縮 sàn-phún 散翸 sòaⁿ-phún-phún 散翸翸 sòaⁿ-kó͘ 散股 sàn-táⁿ 散膽 sòaⁿ-lak-lak 散落落 sòaⁿ-phōng-phōng 散蓬蓬 sàn-io̍h 散藥 sán-io̍h-á 散藥仔 sòaⁿ-hoeh-chháu/sòaⁿ-huih-chháu 散血草 sàn-ke-lō͘/sàn-koe-lō͘ 散街路 sòaⁿ-chng 散裝 sóaⁿ-kak 散角 sóaⁿ-niau 散貓 sòaⁿ-bē/sòaⁿ-bōe 散賣 sàn-chhiah 散赤 sàn-chhiah-lâng 散赤人 sàn-chhiah-kiáⁿ 散赤囝 sàn-chhiah-té/sàn-chhiah-tóe 散赤底 sóaⁿ-thàn 散趁 sàn-hiong 散鄉 sàn-chiú 散酒 sòaⁿ-iân 散鉛 sòaⁿ-khui 散開 sòaⁿ-tīn 散陣 sòaⁿ-hêng 散雄 sàn-chia̍h 散食 sòaⁿ-koán 散館 sàn-kúi 散鬼 sàn-kúi-kúi 散鬼鬼 sàn-hûn 散魂

tōaⁿ-kut 憚骨 táng-hiáⁿ 懂哧 têng-kài 懲戒 têng-hoa̍t 懲罰 thâm 懸 téng 戥 téng-á 戥仔 téng-á-gî 戥仔儀 téng-kong-á 戥公仔 tè-jīm 戴任 tì-tōa-bō 戴大帽 tì-san-bō 戴山帽 tì-bō-á 戴帽仔 tì-chheⁿ-chháu/tì-chhiⁿ-chháu 戴星草 tì-phí 戴疕 tì-loe̍h 戴笠 tì-le̍h-á 戴笠仔 tì-khí-lâi 戴起來 tì-kè-chiáu 戴髻鳥 tiām 扂 tiām-tiāⁿ 扂定 tiām-tiām 扂扂 tiām-tiām-á 扂扂仔 tiām-châi 扂才 tiām-tī 扂治 tiām-tīⁿ 扂滇 tiām-chēng 扂靜 tāng-ko-pi 扎咖啡 táⁿ 打 táⁿ-chah 打chah táⁿ-kiāⁿ 打件 táⁿ-tó 打倒 táⁿ-ji̍p 打入 táⁿ-kiap 打劫 táⁿ-tōng 打動 táⁿ-pau-phiò 打包票 táⁿ-khah 打卡 táⁿ-ha̍p 打合 táⁿ-chō 打坐 táⁿ-jī 打字 táⁿ-koaⁿ-ōe 打官話 táⁿ-chah 打扎 táⁿ-pān 打扮 táⁿ-pān-chò/táⁿ-pān-chòe 打扮做 táⁿ-chiat 打折 táⁿ-chiat-khàu 打折扣 táⁿ-phō-put-pêng 打抱不平 táⁿ-sàu 打掃 táⁿ-thàm 打探 táⁿ-tia̍p 打揲 táⁿ-lô 打撈 táⁿ-lûi-tâi 打擂台 táⁿ-kek 打擊 táⁿ-kek-lu̍t 打擊率 táⁿ-kek-chiá 打擊者 táⁿ-jiáu 打擾 táⁿ-pāi 打敗 táⁿ-chéng 打整 táⁿ-toān 打斷 táⁿ-khì 打氣 táⁿ-hoat 打法 táⁿ-siau 打消 táⁿ-iû-kek 打游擊 táⁿ-káu 打狗 táⁿ-hiān 打現 táⁿ-hiān-kim 打現金 táⁿ-tia̍p 打疊 táⁿ-hoat 打發 táⁿ-sǹg 打算 táⁿ-mē/táⁿ-mā 打罵 táⁿ-thai 打胎 táⁿ-kak 打角 táⁿ-niau 打貓 táⁿ-tó͘ 打賭 táⁿ-pian-kó͘ 打邊鼓 táⁿ-chîⁿ 打錢 táⁿ-hān 打限 táⁿ-chian 打饘 táⁿ-má-iû 打馬油 táⁿ-má-hóe/táⁿ-má-hé 打馬火 táⁿ-má-ka 打馬膠 táⁿ-tàu 打鬥 táⁿ-tiám 打點 thok 托 thuh-ē-táu 托下斗 thuh-ē-hoâi/thuh-ē-hâi 托下頦 thok-jî-só͘ 托兒所 thuh-chhùi-khí 托嘴齒 thok-bāng 托夢 thuh-koái-á 托枴仔 thuh-tiâu 托椆 thuh-phòa 托破 thok-hok-chhek-giām 托福測驗 thuh-cheng-sîn 托精神 thok-poat 托缽 thuh-chhàu 托臭 thuh-ōe-kut 托話骨 thuh-chhéⁿ/thuh-chhíⁿ 托醒 thok-thâu 托頭 tùn-tiuⁿ 扽張 tùn-chhiú 扽手 tìm-sek 抌色 tâu 投 tâu--lâng 投人 tâu-pó 投保 tâu-ji̍p 投入 tâu-ha̍p 投合 tâu-kò 投告 tâu-phun 投奔 tâu-hiâm 投嫌 tâu-siok 投宿 tâu-siā 投射 tâu-chhiú 投手 tâu-hāu 投效 tâu-su 投書 tâu-àn 投案 tâu-pio 投標 tâu-ki 投機 tâu-chúi 投水 thiàu-chúi-sí 投水死 tâu-chù 投注 tâu-kiû 投球 tâu-chio̍h 投石 tâu-chio̍h-būn-lō͘ 投石問路 tâu-phiò 投票 tâu-phiò-só͘ 投票所 tâu-kó 投稿 tâu-nâ 投籃 tâu-bāng 投網 tâu-khó 投考 tâu-thai 投胎 tâu-khó͘ 投苦 tâu-sò͘ 投訴 tâu-ōe 投話 tâu-sêng 投誠 tâu-chu 投資 tâu-chu-jîn 投資人 tâu-sin 投身 tâu-kun 投軍 tâu-hâng 投降 tâu-khò 投靠 thiah-làu 折落 thai-kí/thai-kú 抬舉 tú 抵 tí-bē-tio̍h/tí-bōe-tio̍h 抵bē著 tí-siàu 抵siàu tí-hù 抵付 tí-chū 抵住 té-chè/tí-chè/tí-chè 抵制 tí-sek 抵塞 tú-hó 抵好 tú-pêⁿ/tú-pîⁿ 抵平 tú-chhiú/té-chhiú 抵手 tí-khàu 抵扣 té-khòng/tí-khòng 抵抗 tí-khòng-le̍k 抵抗力 tí-khòng-sèng 抵抗性 tú-tú 抵抵 tú-tú-cháu 抵抵走 tí-ah 抵押 tí-ah-phín 抵押品 tí-ah-koân 抵押權 tú-chhái 抵採 tú-tn̄g 抵撞 tí-tòng 抵擋 tí-tek/tú-te̍k 抵敵 tú-siàu 抵數 tú-chúi 抵水 tí-siau 抵消 tí-tong 抵當 tí-gū 抵禦 té-thóng/tí-thóng/té-thóng 抵統 tí-chōe 抵罪 tú-tio̍h 抵著 tí-chhiok/tí-tak 抵觸 tú-khí 抵起 tí-ta̍t 抵達 tí-hoân 抵還 tí-siau 抵銷 tí-gia̍h/tú-gia̍h 抵額 thiu 抽 thiu-chhoah 抽chhoah thiu-lò 抽lò thiu-hūn 抽份 thiu-peng 抽兵 thiu-chhut 抽出 thiu-to 抽刀 thiu-hun 抽分 thiu-kiàm 抽劍 thiu-tāng 抽動 thiu-chhú 抽取 thiu-siū 抽壽 thiu-thāng 抽弄 thiu-āu-sòaⁿ 抽後線 thiu-āu-kha 抽後腳 thiu-siâⁿ 抽成 thiu-thiu 抽抽 thiu-ōaⁿ 抽換 thiu-poah 抽撥 thiu-cha 抽查 thiu-iūⁿ 抽樣 thiu-hòe-siū/thiu-hè-siū 抽歲壽 thiu-khì-ki 抽氣機 thiu-chúi 抽水 thiu-chúi-ki 抽水機 thiu-chióng 抽獎 thiu-thiàⁿ 抽疼 thiu-thiàⁿ 抽痛 thiu-soa 抽砂 thiu-sòe/thiu-sè 抽稅 thiu-kó 抽稿 thiu-khang 抽空 thiu-kin/thiu-kun 抽筋 thiu-kin-chèng/thiu-kun-chèng 抽筋症 thiu-chhiam 抽籤 thiu-si 抽絲 thiu-khó 抽考 thiu-thoah/thiu-thoat 抽脫 thiu-hoeh/thiu-huih 抽血 thiu-siōng 抽象 thiu-siōng-bêng-sû 抽象名詞 thiu-siōng-khài-liām 抽象概念 thiu-siōng-ōe 抽象畫 thiu-siōng-lūn 抽象論 thiu-thè/thiu-thòe 抽退 thiu-tn̂g 抽長 thiu-thâu 抽頭 thiu-hong-ki 抽風機 thiah 拆 thiah-sak 拆sak thiah-siū 拆siū 竹殘|thiah-chhoaⁿ 拆|竹殘 thiah-hóe-chàu/thiah-hé-chàu 拆伙灶 thiah-hóe-tiáⁿ/thiah-hé-tiáⁿ 拆伙鼎 thiah-chhù 拆厝 thiah-ha̍h 拆合 thiah-toaⁿ 拆單 thiah-tôaⁿ 拆壇 thiah-hóe 拆夥 thiah-hóe-kì 拆夥計 thiah-jī 拆字 thiah-jī-sò͘ 拆字數 thiah-hāi 拆害 thiah-hong 拆封 thiah-hong-tiâu 拆封條 thiah-phe/thiah-phoe 拆批 thiah-tiāu 拆掉 thiah-sòaⁿ 拆散 thiah-sóaⁿ-bē/thiah-sóaⁿ-bōe/thiah-sòaⁿ-bē/thiah-sòaⁿ-bōe 拆散賣 thiah-bêng 拆明 thiah-chhe 拆杈 thiah-húi 拆毀 thiah-pe̍h 拆白 thiah-phòa 拆破 thiah-chhùi-chhùi 拆碎碎 thiah-phiò 拆票 thiah-ha̍h 拆笚 thiah-kó͘ 拆股 thiah-thúi 拆腿 thiah-lo̍h 拆落 thiah-io̍h 拆藥 thiah-io̍h-á 拆藥仔 thiah-io̍h-toaⁿ 拆藥單 thiah-li̍h 拆裂 thiah-sin 拆身 thiah-khui 拆開 thiah-khui-ēng 拆開用 thiah-ia̍t 拆閱 thiah-tî/thiah-tû 拆除 thiah-chia̍h 拆食 thok 拓 thok-khoan 拓寬 thok-tián 拓展 thok-hong 拓荒 thoa 拖 thoa-hō͘-pêⁿ/thoa-hō͘-pîⁿ 拖hō͘平 thoa-á/thoah-á 拖仔 thoa-á-ê/thoa-á-ôe 拖仔鞋 thoa-tó 拖倒 thoa-chè 拖債 thoa-miā 拖命 thoa-thi̍h 拖喋 thoa-thô͘ 拖土 thoa-thūi 拖墜 thoa-bóe-chheⁿ/thoa-bóe-chhiⁿ 拖尾星 thoa-sái-liân/thoah-sái-liân 拖屎連 thoa-kang 拖工 thoa-pò͘ 拖布 thoa-phâng 拖帆 thoa-pêⁿ/thoa-pîⁿ 拖平 thoa-iân 拖延 thoa-iân-chiàn-su̍t 拖延戰術 thoa-āu-thúi 拖後腿 thoa-nōa 拖懶 thoa-thê 拖提 thoa-chhôe 拖摧 thoa-táu 拖斗 thoa-thi̍h 拖昳 thoa-sî-kan 拖時間 thoa-pêⁿ 拖棚 thoa-khiàm 拖欠 thoa-soa 拖沙 thoa-pēⁿ/thoa-pīⁿ 拖病 thoah-ba̍k 拖目 thoa-ba̍k-bóe/thoa-ba̍k-bé 拖目尾 thoa-ti̍t 拖直 thoa-bôa/thoa-bòa 拖磨 thoah-thang 拖窗 thoah-thang-ba̍k 拖窗目 thoa-lūi 拖累 thoa-bāng-hî-chûn/thoa-bāng-hû-chûn 拖網漁船 thoa-tîⁿ 拖纏 thoa-lāu-miā 拖老命 thoa-chûn 拖船 thoa-sin-miā 拖身命 thoa-chhia 拖車 thoa-kòe/thoa-kè 拖過 thoa--kòe-khì/thoa--kè-khù 拖過去 thoah-liān-á 拖鍊仔 thoa-tn̂g 拖長 thoah-mn̂g 拖門 thoa-pok 拖駁 thoa-phiaⁿ 拖骿 thí-khui 拸開 the̍h--chhut-lâi 拿出來 tî 持 tî-hông 持防 thio 挑 thiau-lāng 挑lang thiau-làng 挑làng thiau-liāng/thiau-liōng 挑亮 thiau-so 挑唆 thiau-tn̂g 挑堂 thiau-hu 挑夫 thiau-lāng/thiau-lōng 挑弄 thiau-lōng-sī-hui 挑弄是非 thiau-chiàn 挑戰 thiau-chiàn-su 挑戰書 thiau-chiàn-hêng-ûi 挑戰行為 thiau-hì 挑戲 thio-chhiú-pêng 挑手爿 thiau-poah 挑撥 thiau-poah-lī-kan/thiau-poah-lî-kan 挑撥離間 thio-bêng 挑明 thiau-thiòng 挑暢 thio-teng 挑燈 thio-kam 挑疳 thio-pûi-kéng-sán 挑肥揀瘦 thio-hoe 挑花 thio-tak 挑觸 thiau-khí 挑起 thio-khin-kiaⁿ-tāng 挑輕驚重 thiau-soán 挑選 thio-chhéⁿ/thio-chhíⁿ 挑醒 thio-chîⁿ 挑錢 thà 挓 thà-kin-té/thà-kun-tóe 挓根底 tioh-chi̍h-kin/tioh-chi̍h-kun 挓舌根 thà-khui 挓開 tín-tāng-tio̍h 振動著 thiāⁿ 挺 thiāⁿ-goân-khì 挺元氣 théng-seng 挺升 thiāⁿ-sèⁿ-miā 挺性命 thiāⁿ-táⁿ 挺膽 théng-sin 挺身 thóng 捅 thóng-chhut-lâi 捅出來 thóng-gōa-goe̍h/thóng-gōa-ge̍h 捅外月 thóng-thâu 捅頭 thóng-chhiu 捅鬚 tûi 捶 tûi-sim-koaⁿ 捶心肝 tûi-o͘-tāu 捶烏豆 tûi-kin-á/tûi-kun-á 捶筋仔 tûi-heng-chàm-kha 捶胸-彳參腳 tiō 掉 tiō-í-khin-sim 掉以輕心 tiàu-ōaⁿ-pau 掉換包 tàn-tiāu 掞掉 tàn-chio̍h-thâu 掞石頭 tham 探 thàm-á 探仔 thàm-cheng 探偵 thàm-khàm 探勘 thàm-oân 探員 thàm-chú 探子 thàm-chú-má 探子馬 thàm-cha 探查 thàm-kiû 探求 thàm-chhek 探測 thàm-chhek-khì 探測器 thàm-pēⁿ/thàm-pīⁿ 探病 thàm-kaⁿ 探監 thàm-ti 探知 thàm-kiù 探究 thàm-soh 探索 thàm-thiaⁿ 探聽 thàm-thiaⁿ-chai 探聽知 thàm-chhin 探親 thàm-thó 探討 thàm-hóng 探訪 thàm-sûn 探詢 thàm-lō͘-koan 探路關 thàm-sin 探身 thàm-hiám 探險 thàm-thâu/tham-thâu/tham-thâu 探頭 thàm-má 探馬 the-sak 推sak tu-sam-seng 推三牲 thui-siāng/thui-siōng 推上 thui-kng 推光 thui-chhut 推出 thui-tōng 推動 thui-sià 推卸 thui-sià-chek-jīm 推卸責任 thui-hiòng 推向 the-gōa-gōa 推外外 thui-tián 推展 thui-chông 推崇 thui-kóng 推廣 thui-sióng 推想 thui-toàn 推斷 thui-phài 推派 thui-phài-tāi-piáu 推派代表 tu-lâu 推流 thui-ián 推演 the-pēⁿ/the-pīⁿ 推病 thui-ngē-á/thui-ngī-á 推硬仔 thui-î 推移 thui-hoan 推翻 thui-kha 推腳 thui-kí/thui-kú 推舉 thui-chiàn 推荐 thui-chiàn-su 推薦書 thui-hêng 推行 thui-hêng-jîn 推行人 tu-se-ló͘ 推西魯 thui-thok 推託 thui-jiōng 推讓 thui-chek-jīm 推責任 thui-nńg-á 推軟仔 the-sì/the-sî/thui-sû 推辭 thui-chìn 推進 thui-chìn-ki 推進機 thui-soán 推選 thui-kim 推金 thui-siau-oân 推銷員 the-khui 推開 the-lī-lī/the-lî-lî 推離離 the-sak 推 thê 提 the̍h-bē-tio̍h 提bē著 the̍h-hō͘ 提hō͘ thê-kau 提交 thê-kiong 提供 thê-kiong-hō͘ 提供給 thê-chhiòng 提倡 thê-chhut/the̍h-chhut 提出 thê-kàu 提到 thê-seng 提升 the̍h--khì/the̍h--khù 提去 thê-ki̍p 提及 thê-chhú 提取 the̍h-kó͘-koan/thê-kó͘-koan 提古關 thê-miâ 提名 thê-miâ-chiá 提名者 the̍h-gín-á 提囡仔 thê-chûn 提存 the̍h-phe-á 提批仔 thê-poa̍t 提拔 the̍h--tiāu 提掉 thê-hê 提攜 thê-chá/the̍h-chá 提早 thê-seng 提昇 thê-àn 提案 thê-àn-jîn 提案人 thê-khoán 提款 thê-liān 提煉 thê-teng 提燈 thê-khîm-ka 提琴家 thê-sîn 提神 thê-chhéng 提請 thê-gî 提議 thê-hòe/thê-hè 提貨 thê-hòe-toaⁿ/thê-hè-toaⁿ 提貨單 the̍h-cháu 提走 the̍h-khí/thê-khí 提起 thê-chhéⁿ/thê-chhíⁿ 提醒 the̍h-chîⁿ 提錢 thê-hông 提防 thê-thâu 提頭 thê-thâu-ōe 提頭話 thê-ko 提高 tìm-chio̍h-thâu 揕石頭 tia̍p 揲 thí 搋 thí-ba̍k 搋目 thí-khui 搋開 tiuh 搐 táu 搗 táu-pâi 搗牌 tûi 搥 tûi-sim-koaⁿ 搥心肝 tûi-píⁿ 搥扁 tûi-heng 搥胸 tûi-io-chiah-kut 搥腰脊骨 thah-pún/thap-pún/thap-pún 搨本 thap-phìⁿ 搨片 thn̄g 搪 tn̄g-tio̍h 搪著 tah 搭 tah-hiahN 搭hiahN tah-kú-á 搭久仔 tah-hóe-si̍t/tah-hé-si̍t 搭伙食 tah-óa 搭倚 tah-kò-sī 搭告示 tah-hiahN 搭嚇 tah-piah 搭壁 tah-piah-chóa 搭壁紙 tah-piah-liân 搭壁蓮 tah-piah-n̂g 搭壁黃 tah-kheh 搭客 tah-bā 搭密 tah-liâu-á 搭寮仔 tah-hōaⁿ 搭岸 tah-bā 搭峇 tah-pò͘-phâng 搭布篷 tah-pò͘-phâng 搭布蓬 tah-té/tah-tóe 搭底 tah-kiàn 搭建 tah-sim 搭心 tah-sim-á 搭心仔 tah-chiàn-pêⁿ 搭戰棚 tah-chiàn-pîⁿ 搭戲棚 tah-chhiú 搭手 tah-tah 搭搭 tah-lûi-tâi 搭擂台 tah-kiù 搭救 tah-chhun-liân 搭春聯 tah-kè 搭架 tah-toh-á 搭桌仔 tah-pêⁿ 搭棚 tah-ki 搭機 tah-soa-hî/tah-soa-hû 搭沙魚 tah-iû 搭油 tah-tō͘ 搭渡 tah-iâⁿ 搭營 tah-chhìn-thâu 搭秤頭 tah-lia̍p 搭粒 tah-chóa 搭紙 tah-bah-chhì 搭肉刺 tah-bah-lêng 搭肉綾 tah-heng 搭胸 tah-heng-khám 搭胸坎 tah-ōe 搭話 tah--khí-lâi 搭起來 tah-chài 搭載 tah-kīn/tah-kūn 搭近 tah-iû-phiò 搭郵票 tah-phòe/tah-phè 搭配 tah-chiú 搭酒 tah-kim 搭金 tah-kau 搭鉤 tah-thâu 搭頭 tah-se 搭魦 tâ 搽 tiah 摘 tiah-ko͘-toaⁿ 摘孤單 tiah-ko͘-poe/tiah-ko͘-pe 摘孤飛 tiah-hì 摘戲 tiah-chhiū-oe 摘樹oe tiah-chit 摘職 tiah-hoe 摘花 tek-iau/tiah-iàu 摘要 tiah-ngeh/tiah-ngoeh 摘鋏 tiah-chhut 摘齣 the/thèⁿ/thìⁿ 撐 thìⁿ--tiâu 撐tiâu thìⁿ-chāi 撐在 thìⁿ-tiûⁿ-bīn 撐場面 thìⁿ-ē-tiâu 撐會tiâu theⁿ-í/the-í 撐椅 thèⁿ-tiâu 撐椆 the-tō͘/theⁿ-tō͘ 撐渡 thèⁿ-sai/thìⁿ-sai/thìⁿ-sai/thèⁿ-sai 撐腮 thìⁿ-thúi 撐腿 thìⁿ-mn̂g-bīn 撐門面 thèⁿ-thâu/thìⁿ-thâu/thèⁿ-thâu 撐頭 thìⁿ-thâu-hoan-chî/thìⁿ-thâu-hoan-chû 撐頭番薯 thèⁿ-ām/thìⁿ-ām/thìⁿ-ām 撐頷 tōng-koái-á 撞枴仔 tōng-kiû 撞球 tōng-kiû-keng 撞球間 tōng-phòa 撞破 tōng-khang 撞空 tōng-tu̍t 撞突 tn̄g-tio̍h/tōng-tio̍h/tōng--tio̍h 撞著 tn̄g-thâu 撞頭 thiat-jīm 撤任 thiat-peng 撤兵 thiat-chhut 撤出 thiat-hôe 撤回 thiat-siú 撤守 thiat-ōaⁿ 撤換 thiat-siau 撤消 thiat-chit 撤職 thiat-cháu 撤走 thiat-thè/thiat-thòe 撤退 thiat-hông 撤防 thiat-tî/thiat-tû 撤除 thiat-lī/thiat-lî 撤離 thiat-lêng 撤靈 te̍k-pô 擇婆 te̍k-kî 擇期 tòng 擋 tòng-bē-tiâu/tòng-bōe-tiâu 擋bē-tiâu tòng-tiām 擋tiām tòng-tiâu 擋tiâu tòng-kú 擋久 tòng-á 擋仔 tòng-khah-kú 擋卡久 tòng-táu 擋搗 tòng-ē-tiâu 擋會tiâu tòng-iâⁿ 擋贏 tòng-lō͘ 擋路 tòng-chhia 擋車 tòng-su 擋輸 tòng-mn̂g 擋門 tòng-thâu 擋頭 tòng-hong-po-lê 擋風玻璃 tòng-kà 擋駕 taⁿ/tàⁿ 擔 taⁿ-bē-khí 擔bē起 taⁿ-bē-khí--lâi 擔bē起來 taⁿ-teh 擔teh tàⁿ-á 擔仔 tàⁿ-á-mī 擔仔麵 tam-jīm 擔任 tam-pó 擔保 taⁿ-kang 擔工 tam-tài 擔帶 tam-sim 擔心 tam-iu 擔憂 tam-sêng/taⁿ-sîn 擔承 taⁿ-tàⁿ 擔擔 tam-kà-chhn̂g 擔架床 taⁿ-chúi 擔水 tam-hoân 擔煩 tam-tng 擔當 tàⁿ-kah 擔笚 taⁿ-chho͘ 擔粗 taⁿ-chōe 擔罪 taⁿ-keng 擔肩 taⁿ-hū 擔負 tam-hū-khí 擔負起 taⁿ-chek-jīm 擔責任 taⁿ-chek-sêng 擔責成 tam-sin-miā 擔身命 tam-su-iâⁿ 擔輸贏 tam-niá 擔領 tàⁿ-thâu 擔頭 tàⁿ-thâu-tāng 擔頭重 tioh 擢 tioh-ka-lé 擢傀儡 tioh-kè 擢價 tioh-bī 擢味 tioh-koâiⁿ 擢懸 tioh-chhiú 擢手 tioh-chhiú-bóe/tioh-chhiú-bé 擢手尾 tioh-chi̍h-kin/tioh-chi̍h-kun 擢舌根 tàn-tiāu 擲掉 tih-tāng-ke/tih-tāng-koe 擿動雞 tih-tok-ku 擿啄龜 tih-tuh 擿注 tih-sih 擿熾 tih-sih-chhiú 擿熾手 thoaⁿ 攤 thoaⁿ-ūi 攤位 thoaⁿ-té/thoaⁿ-tóe 攤底 thoaⁿ-khoán 攤款 thoaⁿ-hoàn 攤販 thoaⁿ-hêng/thoaⁿ-hoân 攤還 thoaⁿ-chîⁿ 攤錢 thoaⁿ-thâu 攤頭 tiⁿ-nâ-âu 敁嚨喉 tháu-pàng 敁放 tháu-khì/tháu-khùi 敁氣 tháu-pa̍k 敁縛 tháu-thoah 敁脫 tháu-khui 敁開 thek-lēng 敕令 thek-hong 敕封 tun-hō͘ 敦厚 tun-phok 敦樸 Tun-hông 敦煌 tun-bo̍k 敦睦 tun-chhéng 敦請


ùn-chúi 搵水 ùn-tāu-iû 搵豆油


return {
	["憋心憋肝"] = "peh-sim-peh-koaⁿ",
	["憋腹"] = "peh-pak",
	["憐憫"] = "lîn-bín",
	["憑"] = "pîn",
	["憑依"] = "pîn-i",
	["憑信"] = "pêng-sìn/pîn-sìn",
	["憑准"] = "pîn-chún",
	["憑掠準"] = "pîn-lia̍h-chún",
	["憑據"] = "pîn-kì/pîn-kù",
	["憑本事"] = "pîn-pún-sū",
	["憑條"] = "pîn-tiâu",
	["憑準"] = "pîn-chún",
	["憑福氣"] = "pîn-hok-khì",
	["憑良心"] = "pîn-liâng-sim/pîn-liông-sim",
	["憑藉"] = "pîn-chià",
	["憑證"] = "pêng-chèng/pîn-chèng",
	["憑頭"] = "pîn-thâu",
	["憑頭來"] = "pîn-thâu-lâi",
	["憔悴"] = "chiâu-chūi",
	["憚"] = "tōaⁿ",
	["憚骨"] = "tōaⁿ-kut",
	["憢疑"] = "giâu-gî",
	["憤怒"] = "hùn-nō͘",
	["憤恨"] = "hùn-hīn/hùn-hūn",
	["憤慨"] = "hùn-khài",
	["憤憤不平"] = "hùn-hùn-put-pêng",
	["憤然"] = "hùn-jiân",
	["憨"] = "khám",
	["憨囝"] = "khám-kiáⁿ",
	["憨大獃"] = "khám-tōa-tai",
	["憨大舍"] = "khám-tōa-sià",
	["憨戇"] = "khám-gōng",
	["憨氣"] = "khám-khì",
	["憨獃"] = "khám-tai",
	["憨的"] = "khám-ê",
	["憨笑"] = "khám-chhiò",
	["憨話"] = "khám-ōe",
	["憲兵"] = "hiàn-peng",
	["憲宗"] = "Hiàn-chong",
	["憲政"] = "hiàn-chèng",
	["憲法"] = "hiàn-hoat",
	["憲章"] = "hiàn-chiong",
	["憶著"] = "it--tio̍h/it-tio̍h",
	["憾事"] = "hām-sū",
	["懂哧"] = "táng-hiáⁿ",
	["懇切"] = "khún-chhiat",
	["懇求"] = "khún-kiû",
	["懇談"] = "khún-tâm",
	["懇請"] = "khún-chhéng",
	["應"] = "èng/ìn/ín",
	["應世"] = "èng-sè",
	["應付"] = "èng-hù",
	["應信"] = "ìn-sìn",
	["應允"] = "èng-ín/èng-ún",
	["應分"] = "èng-hūn",
	["應募"] = "èng-bō͘",
	["應卯"] = "èng-báu",
	["應召"] = "èng-tiàu",
	["應召站"] = "èng-tiàu-chām",
	["應呃"] = "ìn-eh",
	["應和"] = "èng-hô",
	["應嘴"] = "ìn-chhùi",
	["應嘴應舌"] = "ìn-chhùi-ìn-chi̍h",
	["應媵"] = "ìn-thīn",
	["應對"] = "èng-tùi",
	["應對如流"] = "èng-tùi-jî-liû/èng-tùi-jû-liû",
	["應屆"] = "èng-kài",
	["應市"] = "èng-chhī",
	["應得"] = "èng-tit",
	["應徵"] = "èng-teng",
	["應急"] = "èng-kip",
	["應戰"] = "èng-chiàn",
	["應承"] = "èng-sêng",
	["應接"] = "èng-chiap",
	["應援"] = "èng-oān",
	["應效"] = "èng-hāu",
	["應景"] = "èng-kéng",
	["應有盡有"] = "èng-iú-chīn-iú",
	["應滕"] = "ín-thīn",
	["應用"] = "èng-iōng",
	["應當"] = "èng-tong",
	["應答"] = "ìn-tap",
	["應聘"] = "èng-phèng",
	["應聲"] = "èng-siaⁿ/ìn-siaⁿ",
	["應聲鑼"] = "ìn-siaⁿ-lô",
	["應試"] = "èng-chhì",
	["應話"] = "ìn-ōe",
	["應該"] = "èng-kai/eng-kai",
	["應該然"] = "èng-kai-jiân",
	["應諾"] = "èng-lo̍k",
	["應護"] = "èng-hō͘",
	["應變"] = "èng-piàn",
	["應運而生"] = "èng-ūn-lî-seng",
	["應選"] = "èng-soán",
	["應邀"] = "èng-iau",
	["應酬"] = "èng-siû",
	["應額"] = "èng-gia̍h",
	["應驗"] = "èng-giām",
	["懊"] = "àu",
	["懊呃"] = "àu-eh",
	["懊恨"] = "àu-hīn/àu-hūn",
	["懊惱"] = "àu-náu",
	["懊惱熱"] = "àu-náu-joa̍h",
	["懊惱癖"] = "àu-náu-phiah",
	["懊落"] = "ò-lo̍h",
	["懊頭凊面"] = "àu-thâu-chhìn-bīn",
	["懊鬱"] = "àu-ut",
	["懍"] = "lún",
	["懍懍"] = "lún-lún",
	["懍懾"] = "lún-liap/lún-neh",
	["懍膽"] = "lún-táⁿ",
	["懦"] = "nō͘",
	["懦勢"] = "nō͘-sì/nō͘-sè",
	["懦性"] = "nō͘-sèng",
	["懦懦"] = "nō͘-nō͘",
	["懫治"] = "chì-tī",
	["懮容"] = "iu-iông",
	["懮鬱"] = "iu-ut",
	["懲戒"] = "têng-kài",
	["懲罰"] = "têng-hoa̍t",
	["懵"] = "báng",
	["懶"] = "lán/nōa",
	["懶勢"] = "nōa-sì/nōa-sè",
	["懶屍"] = "lán-si",
	["懶屍睏"] = "lán-si-khùn",
	["懶屍蛇"] = "lán-si-chôa",
	["懶屍豬"] = "lán-si-ti/lán-si-tu",
	["懶屍骨"] = "lán-si-kut",
	["懶性"] = "nōa-sèng",
	["懶性地"] = "nōa-sèng-tē/nōa-sèng-tōe",
	["懶惰"] = "lán-tō",
	["懶懶"] = "lán-lán/nōa-nōa",
	["懶賤"] = "nōa-chōaⁿ",
	["懷囡仔"] = "kûi-gín-á",
	["懷孕"] = "hoâi-īn/hoâi-ūn",
	["懷德"] = "hoâi-tek",
	["懷念"] = "hoâi-liām",
	["懷恨"] = "hoâi-hīn/hoâi-hūn",
	["懷抱"] = "hoâi-phō",
	["懷時錶"] = "kûi-sî-pió",
	["懷水"] = "kûi-chúi",
	["懷疑"] = "hoâi-gî",
	["懷疑是"] = "hoâi-gî-sī",
	["懷舊"] = "hoâi-kū",
	["懷裡"] = "hoâi-nih",
	["懷鄉"] = "hoâi-hiong",
	["懸"] = "thâm",
	["懸leh"] = "hâⁿ-leh",
	["懸案"] = "hiân-àn",
	["懸殊"] = "hiân-sû",
	["懸而未決"] = "hiân--jî-bē-koat",
	["懸賞"] = "hiân-sióng",
	["懺"] = "chhàm",
	["懺悔"] = "chhàm-hóe",
	["懼怕"] = "khū-phà/khū-phàⁿ",
	["懼懼chhoah"] = "khū-khū-chhoah",
	["懼懼戰"] = "khū-khū-chùn",
	["懼懼蹲"] = "khū-khū-chun",
	["懼懼顫"] = "khū-khū-chun/khū-khū-chùn/khū-khū-chùn/khū-khū-chun",
	["懾"] = "liap",
	["懾人"] = "liap--lâng",
	["懾膽"] = "liap-tám",
	["戀人"] = "loân-jîn",
	["戀情"] = "loân-chêng",
	["戀愛"] = "loân-ài",
	["戀歌"] = "loân-koa",
	["戇"] = "gōng",
	["戇giàn頭"] = "gōng-giàn-thâu",
	["戇sô"] = "gōng-sô",
	["戇tu̍h"] = "gōng-tu̍h",
	["戇tu̍h-tu̍h"] = "gōng-tu̍h-tu̍h",
	["戇人"] = "gōng-lâng",
	["戇仔"] = "gōng-á",
	["戇仔魚"] = "gōng-á-hî/gōng-á-hû",
	["戇仔鯊"] = "gōng-á-soa",
	["戇去"] = "gōng--khì/gōng--khù",
	["戇呆"] = "gōng-tai",
	["戇哞哞"] = "gōng-mà-mà/gōng-ma-ma",
	["戇嘟嘟"] = "gōng-tuh-tuh",
	["戇囝"] = "gōng-kiáⁿ",
	["戇囝仔"] = "gōng-gín-ná",
	["戇囡仔"] = "gōng-gín-á",
	["戇大呆"] = "gōng-tōa-tai",
	["戇大獃"] = "gōng-tōa-tai",
	["戇大豬"] = "gōng-tōa-ti/gōng-tōa-tu",
	["戇子弟"] = "gōng-chú-tē",
	["戇想"] = "gōng-siūⁿ",
	["戇愕"] = "gōng-gia̍h",
	["戇戇"] = "gōng-gōng",
	["戇戇想"] = "gōng-gōng-siūⁿ",
	["戇戇笑"] = "gōng-gōng-chhiò",
	["戇戇草"] = "gōng-gōng-chháu",
	["戇柴柴"] = "gōng-chhâ-chhâ",
	["戇樹"] = "gōng-chhiū",
	["戇牛"] = "gōng-gû",
	["戇狗"] = "gōng-káu",
	["戇猴"] = "gōng-kâu",
	["戇獃"] = "gōng-tai",
	["戇目"] = "gōng-ba̍k",
	["戇直"] = "gōng-ti̍t",
	["戇神"] = "gōng-sîn",
	["戇福"] = "gōng-hok",
	["戇笑"] = "gōng-chhiò",
	["戇膽"] = "gōng-táⁿ",
	["戇虎"] = "gōng-hó͘",
	["戇話"] = "gōng-ōe",
	["戇阿舍"] = "gōng-a-sià",
	["戇霸霸"] = "gōng-pà-pà",
	["戇面"] = "gōng-bīn",
	["戇頭戇面"] = "gōng-thâu-gōng-bīn",
	["戇魚"] = "gōng-hî/gōng-hû",
	["戈"] = "ko",
	["戊"] = "bō͘",
	["成"] = "chhiâⁿ/chiâⁿ/sêng/siâⁿ",
	["成丁"] = "sêng-teng",
	["成交"] = "sêng-kau",
	["成交量"] = "sêng-kau-liāng/sêng-kau-liōng",
	["成人"] = "chiâⁿ-lâng",
	["成人好"] = "chhiâⁿ-lâng-hó",
	["成人成"] = "chhiâⁿ-lâng-chiâⁿ",
	["成仁"] = "sêng-jîn",
	["成仔"] = "sêng-á",
	["成份"] = "sêng-hūn",
	["成個月"] = "chiâⁿ-kò-goe̍h/chiâⁿ-kò-ge̍h",
	["成做"] = "chiâⁿ-chò/chiâⁿ-chòe",
	["成全"] = "sêng-choân",
	["成分"] = "sêng-hun/sêng-hūn",
	["成功"] = "sêng-kong",
	["成功大學"] = "Sêng-kong-tāi-ha̍k",
	["成功嶺"] = "Sêng-kong-niá",
	["成千"] = "chiâⁿ-chheng",
	["成千上萬"] = "chiâⁿ-chheng-chiūⁿ-bān",
	["成吉思汗"] = "Sêng-kiat-su-hān",
	["成名"] = "sêng-miâ",
	["成命"] = "chhiâⁿ-miā/chiâⁿ-miā",
	["成員"] = "sêng-oân",
	["成員國"] = "sêng-oân-kok",
	["成問題"] = "sêng-būn-tê/sêng-būn-tôe",
	["成囝"] = "chiâⁿ-kiáⁿ",
	["成因"] = "sêng-in",
	["成堆"] = "chiâⁿ-tui",
	["成大"] = "Sêng-tāi",
	["成婚"] = "sêng-hun",
	["成宗"] = "sêng-chong",
	["成家"] = "chhiâⁿ-ke/sêng-ka",
	["成家立業"] = "sêng-ka-li̍p-gia̍p",
	["成實"] = "chiâⁿ-si̍t",
	["成對"] = "sêng-tùi",
	["成就"] = "sêng-chiū",
	["成就感"] = "sêng-chiū-kám",
	["成年"] = "chiâⁿ-nî/sêng-liân",
	["成年人"] = "sêng-liân-lâng",
	["成形"] = "chiâⁿ-hêng",
	["成才出腳"] = "chiâⁿ-châi-chhut-kioh",
	["成擒"] = "sêng-khîm",
	["成敗"] = "sêng-pāi",
	["成文"] = "sêng-bûn",
	["成料"] = "chiâⁿ-liāu",
	["成本"] = "sêng-pún",
	["成本低"] = "sêng-pún-kē",
	["成材"] = "sêng-châi",
	["成果"] = "sêng-kó",
	["成格"] = "chhiâⁿ-kek",
	["成樣"] = "chiâⁿ-iūⁿ",
	["成款"] = "chiâⁿ-khoán",
	["成物"] = "chiâⁿ-mi̍h",
	["成狀"] = "chêng-chông/chêng-chōng",
	["成百"] = "chiâⁿ-pah",
	["成立"] = "sêng-li̍p",
	["成章"] = "sêng-chiong",
	["成算"] = "sêng-soàn",
	["成粒子"] = "chiâⁿ-lia̍p-chí",
	["成績"] = "sêng-chek",
	["成績單"] = "sêng-chek-toaⁿ",
	["成群結隊"] = "sêng-kûn-kiat-tūi",
	["成腳數"] = "chiâⁿ-kha-siàu/chiâⁿ-kioh-siàu",
	["成萬"] = "chiâⁿ-bān",
	["成藥"] = "sêng-io̍h",
	["成見"] = "sêng-kiàn",
	["成親"] = "sêng-chhin",
	["成語"] = "sêng-gí/sêng-gú",
	["成都"] = "Sêng-to͘",
	["成長"] = "sêng-tióng",
	["成長率"] = "sêng-tióng-lu̍t",
	["成雙"] = "sêng-siang",
	["成體"] = "chiâⁿ-thé",
	["我"] = "góa",
	["我piàng"] = "góa-piàng",
	["我piàng啊"] = "góa-piàng--a",
	["我囝我lô͘"] = "góa-kiáⁿ-góa-lô͘",
	["我國"] = "ngó͘-kok",
	["我方"] = "ngó͘-hong",
	["我猶原是我"] = "góa-iû-goân-sī-góa",
	["我苦"] = "góa-khó͘",
	["我行我素"] = "góa-hêng-ngó͘-sò͘",
	["我軍"] = "ngó͘-kun",
	["我間乃"] = "góa-káiⁿ-nái",
	["戒"] = "kài",
	["戒備"] = "kài-pī",
	["戒嚴"] = "kài-giâm",
	["戒子"] = "kài-chí",
	["戒心"] = "kài-sim",
	["戒慎"] = "kài-sīn",
	["戒掉"] = "kài-tiāu",
	["戒毒所"] = "kài-to̍k-só͘",
	["戒火草"] = "kài-hóe-chháu/kài-hé-chháu",
	["戒煙"] = "kài-ian",
	["戒燻"] = "kài-hun",
	["戒護"] = "kài-hō͘",
	["戒酒"] = "kài-chiú",
	["戕"] = "chhiâng",
	["戕仔"] = "chhiâng-á",
	["戕害"] = "chhiâng-hāi",
	["或是"] = "he̍k-sī",
	["或者"] = "he̍k-chiá",
	["戚"] = "chhek",
	["戛仔"] = "khat-á",
	["戛仔球"] = "khat-á-kiû",
	["戛土車"] = "khat-thô͘-chhia",
	["戛水"] = "khat-chúi",
	["戛火石"] = "khiat-hóe-chio̍h/khiat-hé-chio̍h",
	["戛頭殼"] = "khia̍k-thâu-khak",
	["戟"] = "kek",
	["戡亂"] = "kham-loān",
	["戥"] = "téng",
	["戥仔"] = "téng-á",
	["戥仔儀"] = "téng-á-gî",
	["戥公仔"] = "téng-kong-á",
	["截"] = "chia̍t/choe̍h",
	["截leh"] = "cha̍h--leh",
	["截椅"] = "cha̍h-í",
	["截止"] = "chia̍t-chí",
	["截然"] = "chia̍t-jiân",
	["截然不同"] = "chia̍t-jiân-put-tông",
	["截獲"] = "chia̍t-he̍k",
	["截稿"] = "chia̍t-kó",
	["截開"] = "choe̍h-khui",
	["戮力"] = "lio̍k-le̍k",
	["戰"] = "chiàn",
	["戰亂"] = "chiàn-loān",
	["戰事"] = "chiàn-sū",
	["戰俘"] = "chiàn-hû",
	["戰備"] = "chiàn-pī",
	["戰前"] = "chiàn-chêng",
	["戰力"] = "chiàn-le̍k",
	["戰區"] = "chiàn-khu",
	["戰友"] = "chiàn-iú",
	["戰史"] = "chiàn-sú",
	["戰地"] = "chiàn-tē/chiàn-tōe",
	["戰場"] = "chiàn-tiûⁿ",
	["戰壕"] = "chiàn-hô",
	["戰士"] = "chiàn-sū",
	["戰將"] = "chiàn-chiòng",
	["戰局"] = "chiàn-kio̍k",
	["戰役"] = "chiàn-ia̍h",
	["戰後"] = "chiàn-āu",
	["戰時"] = "chiàn-sî",
	["戰果"] = "chiàn-kó",
	["戰棚"] = "chiàn-pêⁿ",
	["戰機"] = "chiàn-ki",
	["戰死"] = "chiàn-sí",
	["戰況"] = "chiàn-hóng",
	["戰火"] = "chiàn-hóe/chiàn-hé",
	["戰爭"] = "chiàn-cheng",
	["戰甲"] = "chiàn-kah",
	["戰甲蟲"] = "chiàn-kah-thâng",
	["戰略"] = "chiàn-lia̍k/chiàn-lio̍k",
	["戰盔"] = "chiàn-khoe",
	["戰神"] = "chiàn-sîn",
	["戰線"] = "chiàn-sòaⁿ",
	["戰績"] = "chiàn-chek",
	["戰船"] = "chiàn-chûn",
	["戰艦"] = "chiàn-lām",
	["戰術"] = "chiàn-su̍t",
	["戰袍"] = "chiàn-pâu",
	["戰車"] = "chiàn-chhia",
	["戰雲密佈"] = "chiàn-hûn-bi̍t-pò͘",
	["戰風湧"] = "chiàn-hong-éng",
	["戰鬥"] = "chiàn-tò͘",
	["戰鬥力"] = "chiàn-tò͘-le̍k",
	["戰鬥員"] = "chiàn-tò͘-oân",
	["戰鬥機"] = "chiàn-tò͘-ki",
	["戰鼓"] = "chiàn-kó͘",
	["戲"] = "hì",
	["戲kioh"] = "hì-kioh",
	["戲份"] = "hì-hūn",
	["戲劇性"] = "hì-ke̍k-sèng/hì-kio̍k-sèng",
	["戲台"] = "hì-tâi",
	["戲園"] = "hì-hn̂g",
	["戲弄"] = "hì-lāng",
	["戲文"] = "hì-bûn",
	["戲旦"] = "hì-tòaⁿ",
	["戲曲"] = "hì-khek",
	["戲服"] = "hì-ho̍k",
	["戲棚"] = "hì-pêⁿ/hì-pîⁿ",
	["戲棚腳"] = "hì-pêⁿ-kha",
	["戲狀元"] = "hì-chiōng-goân",
	["戲班"] = "hì-pan",
	["戲班仔"] = "hì-pan-á",
	["戲神"] = "hì-sîn",
	["戲簿"] = "hì-phō͘",
	["戲腳"] = "hì-kioh",
	["戲虎"] = "hì-hó͘",
	["戲衫"] = "hì-saⁿ",
	["戲言"] = "hì-giân",
	["戲謔"] = "hì-hiauh",
	["戲豬"] = "hì-ti/hì-tu",
	["戲路"] = "hì-lō͘",
	["戲迷"] = "hì-bê",
	["戲院"] = "hì-īⁿ",
	["戲館"] = "hì-koán",
	["戲齣"] = "hì-chhut",
	["戳"] = "chhok",
	["戳thàng"] = "chha̍k-thàng",
	["戳印仔"] = "chhop-ìn-á",
	["戳記"] = "chho̍k-kì",
	["戴任"] = "tè-jīm",
	["戴大帽"] = "tì-tōa-bō",
	["戴山帽"] = "tì-san-bō",
	["戴帽仔"] = "tì-bō-á",
	["戴星草"] = "tì-chheⁿ-chháu/tì-chhiⁿ-chháu",
	["戴疕"] = "tì-phí",
	["戴笠"] = "tì-loe̍h",
	["戴笠仔"] = "tì-le̍h-á",
	["戴起來"] = "tì-khí-lâi",
	["戴髻鳥"] = "tì-kè-chiáu",
	["戶"] = "hō͘",
	["戶主"] = "hō͘-chú",
	["戶內"] = "hō͘-lāi",
	["戶口"] = "hō͘-kháu",
	["戶口簿"] = "hō͘-kháu-phō͘",
	["戶名"] = "hō͘-miâ",
	["戶外"] = "hō͘-gōa",
	["戶尉"] = "hō͘-ùi",
	["戶戶"] = "hō͘-hō͘",
	["戶政"] = "hō͘-chèng",
	["戶碇"] = "hō͘-tēng",
	["戶碇腳"] = "hō͘-tēng-kha",
	["戶籍"] = "hō͘-che̍k",
	["戶長"] = "hō͘-tiúⁿ",
	["戶頭"] = "hō͘-thâu",
	["戽"] = "hò͘",
	["戽台"] = "hò͘-tâi",
	["戽後斗"] = "hò͘-āu-táu",
	["戽掖"] = "hò͘-iā",
	["戽斗"] = "hò͘-táu",
	["戽斗星"] = "hò͘-táu-chheⁿ/hò͘-táu-chhiⁿ",
	["戽斗面"] = "hò͘-táu-bīn",
	["戽杓"] = "hò͘-sia̍h",
	["戽桸"] = "hò͘-hia",
	["戽水"] = "hò͘-chúi",
	["戽走"] = "hò͘-cháu",
	["戾恝話"] = "lih-khiat-ōe",
	["房"] = "pâng/phâng",
	["房中術"] = "pâng-tiong-su̍t",
	["房事"] = "pâng-sū",
	["房價"] = "pâng-kè",
	["房厝"] = "pâng-chhù",
	["房契"] = "pâng-khè",
	["房客"] = "pâng-kheh",
	["房屋"] = "pâng-ok",
	["房捐稅"] = "pâng-koan-sòe/pâng-koan-sè",
	["房東"] = "pâng-tong",
	["房柱"] = "pâng-thiāu",
	["房產"] = "pâng-sán",
	["房祧"] = "pâng-thiāu",
	["房租"] = "pâng-cho͘",
	["房舍"] = "pâng-sià",
	["房門"] = "pâng-mn̂g",
	["房間"] = "pâng-keng",
	["房頭"] = "pâng-thâu",
	["所"] = "só͘",
	["所以"] = "só͘-í",
	["所以然"] = "só͘-í-jiân",
	["所及"] = "só͘-ki̍p",
	["所在"] = "só͘-chāi",
	["所在地"] = "só͘-chāi-tē/só͘-chāi-tōe",
	["所學"] = "só͘-ha̍k",
	["所屬"] = "só͘-sio̍k",
	["所幸"] = "só͘-hēng",
	["所得"] = "só͘-tek",
	["所得稅"] = "só͘-tit-sòe/só͘-tit-sè",
	["所有"] = "só͘-iú/só͘-ū",
	["所有人"] = "só͘-iú-jîn",
	["所為"] = "só͘-ûi",
	["所發"] = "só͘-hoat",
	["所益"] = "só͘-ek",
	["所致"] = "só͘-tì",
	["所謂"] = "só͘-ūi",
	["所講"] = "só͘-kóng",
	["所講的"] = "só͘-kóng-ê",
	["所費"] = "só͘-hùi",
	["所長"] = "só͘-tiông",
	["所靠"] = "só͘-khò",
	["扁"] = "pián/píⁿ",
	["扁嘴"] = "píⁿ-chhùi",
	["扁擔"] = "pín-taⁿ/pin-taⁿ/pin-taⁿ/píⁿ-taⁿ",
	["扁擔葉"] = "pin-taⁿ-hio̍h",
	["扁柏"] = "píⁿ-peh",
	["扁桃線"] = "píⁿ-thô-sòaⁿ",
	["扁竹"] = "píⁿ-tek",
	["扁籠"] = "píⁿ-láng",
	["扁翱"] = "píⁿ-kô",
	["扁蓄"] = "pián-hiok/pián-thiok",
	["扁豆"] = "píⁿ-tāu/pián-tāu",
	["扁鑢"] = "píⁿ-lē/píⁿ-lōe/píⁿ-lòe",
	["扁鑽"] = "píⁿ-chǹg",
	["扁食"] = "pián-sit/pián-si̍t",
	["扁食擔"] = "pián-si̍t-tàⁿ",
	["扁食皮"] = "pián-si̍t-phôe/pián-si̍t-phê",
	["扁魚"] = "píⁿ-hî/píⁿ-hû",
	["扁鼻"] = "píⁿ-phīⁿ",
	["扂"] = "tiām",
	["扂定"] = "tiām-tiāⁿ",
	["扂扂"] = "tiām-tiām",
	["扂扂仔"] = "tiām-tiām-á",
	["扂才"] = "tiām-châi",
	["扂治"] = "tiām-tī",
	["扂滇"] = "tiām-tīⁿ",
	["扂靜"] = "tiām-chēng",
	["扇墜"] = "sìⁿ-tūi",
	["扇肉"] = "sìⁿ-bah",
	["扇葉"] = "sìⁿ-hio̍h",
	["扇骨"] = "sìⁿ-kut",
	["手"] = "chhiú/siú",
	["手ńg"] = "chhiú-ńg",
	["手ńg束"] = "chhiú-ńg-sok",
	["手ńg箍"] = "chhiú-ńg-kho͘",
	["手ńg管"] = "chhiú-ńg-kóng",
	["手ńg長"] = "chhiú-ńg-tn̂g",
	["手ńg頭"] = "chhiú-ńg-thâu",
	["手pê"] = "chhiú-pê",
	["手"] = "chhiú-ńg",
	["手"] = "chhiú-hōaⁿ",
	["手下"] = "chhiú-ē/chhiú-hā/chhiú-ē",
	["手下節"] = "chhiú-ē-chat",
	["手中心"] = "chhiú-tiong-sim",
	["手交手"] = "chhiú-kau-chhiú",
	["手信"] = "chhiú-sìn",
	["手冊"] = "chhiú-chheh",
	["手冗"] = "chhiú-lēng",
	["手則"] = "chhiú-chek",
	["手動"] = "chhiú-tōng",
	["手勢"] = "chhiú-sì/chhiú-sè",
	["手印"] = "chhiú-ìn",
	["手叉"] = "chhiú-chhe",
	["手只"] = "chhiú-chí",
	["手囊"] = "chhiú-lông",
	["手套"] = "chhiú-thò",
	["手尾"] = "chhiú-bóe/chhiú-bé",
	["手尾力"] = "chhiú-bóe-la̍t/chhiú-bé-la̍t",
	["手尾字"] = "chhiú-bóe-jī/chhiú-bé-jī/chhiú-bóe-lī/chhiú-bé-lī",
	["手尾物"] = "chhiú-bóe-mi̍h/chhiú-bé-mi̍h",
	["手尾錢"] = "chhiú-bóe-chîⁿ/chhiú-bé-chîⁿ",
	["手工"] = "chhiú-kang",
	["手工業"] = "chhiú-kang-gia̍p",
	["手工藝"] = "chhiú-kang-gē",
	["手巾"] = "chhiú-kin/chhiú-kun",
	["手巾蛇"] = "chhiú-kin-chôa/chhiú-kun-chôa",
	["手底"] = "chhiú-té/chhiú-tóe",
	["手底撓"] = "chhiú-té-ngiau/chhiú-tóe-ngiau",
	["手底痕"] = "chhiú-té-hûn/chhiú-tóe-hûn",
	["手彎"] = "chhiú-oan",
	["手形"] = "chhiú-hêng",
	["手後卵"] = "chhiú-āu-nn̄g",
	["手後彎"] = "chhiú-āu-oan",
	["手後窩"] = "chhiú-āu-o",
	["手後臼"] = "chhiú-āu-khū",
	["手後蹬"] = "chhiú-āu-teⁿ",
	["手後蹺"] = "chhiú-āu-khiau",
	["手心"] = "chhiú-sim",
	["手技"] = "chhiú-ki",
	["手指"] = "chhiú-cháiⁿ/chhiú-chí",
	["手按"] = "chhiú-hōaⁿ",
	["手挹後"] = "chhiú-iap-āu",
	["手掌"] = "chhiú-chiúⁿ",
	["手提包"] = "chhiú-thê-pau",
	["手提式"] = "chhiú-thê-sek",
	["手提袋"] = "chhiú-thê-tē",
	["手揜後"] = "chhiú-iap-āu",
	["手摺仔簿"] = "chhiú-chih-á-phō͘",
	["手摺簿"] = "chhiú-chih-phō͘",
	["手撐"] = "chhiú-the/chhiú-theⁿ",
	["手撓"] = "chhiú-ngiau",
	["手擋"] = "chhiú-tòng",
	["手數料"] = "chhiú-sò͘-liāu",
	["手料錢"] = "chhiú-liāu-chîⁿ",
	["手斡彎"] = "chhiú-oat-oan",
	["手曲"] = "chhiú-khiau",
	["手杆"] = "chhiú-koaiⁿ",
	["手束"] = "chhiú-sok",
	["手板"] = "chhiú-pán",
	["手枕"] = "chhiú-chím",
	["手模"] = "chhiú-bô͘",
	["手橐"] = "chhiú-lok",
	["手橐仔"] = "chhiú-lok-á",
	["手機"] = "chhiú-ki",
	["手段"] = "chhiú-tōaⁿ",
	["手氣"] = "chhiú-khì",
	["手汗"] = "chhiú-kōaⁿ",
	["手法"] = "chhiú-hoat",
	["手液"] = "chhiú-sio̍h",
	["手爪"] = "chhiú-jiáu/chhiú-niáu",
	["手爪賤"] = "chhiú-jiáu-chiān",
	["手牽手"] = "chhiú-khan-chhiú",
	["手琴"] = "chhiú-khîm",
	["手環"] = "chhiú-khoân",
	["手痕"] = "chhiú-hûn",
	["手痠錢"] = "chhiú-sng-chîⁿ",
	["手癢"] = "chhiú-chiūⁿ",
	["手盤"] = "chhiú-pôaⁿ",
	["手目"] = "chhiú-ba̍k",
	["手相"] = "chhiú-siòng",
	["手眉深"] = "chhiú-bâi-chhim",
	["手碗"] = "chhiú-óaⁿ",
	["手稿"] = "chhiú-kó",
	["手筆"] = "chhiú-pit",
	["手節"] = "chhiú-chat",
	["手粘"] = "chhiú-liâm",
	["手絡"] = "chhiú-le",
	["手縫"] = "chhiú-phāng",
	["手縫疏"] = "chhiú-phāng-se",
	["手續"] = "chhiú-sio̍k",
	["手續費"] = "chhiú-sio̍k-hùi",
	["手肚"] = "chhiú-tó͘",
	["手股"] = "chhiú-kó͘",
	["手股頭"] = "chhiú-kó͘-thâu",
	["手腕"] = "chhiú-oán",
	["手腕骨"] = "chhiú-oán-kut",
	["手腡"] = "chhiú-lê",
	["手臂"] = "chhiú-pì",
	["手臼"] = "chhiú-khū",
	["手舉鼎"] = "chhiú-gia̍h-tiáⁿ",
	["手藝"] = "chhiú-gē",
	["手術"] = "chhiú-su̍t",
	["手袂"] = "chhiú-ńg",
	["手袖"] = "chhiú-siū",
	["手襯"] = "chhiú-chhìn",
	["手襯仔"] = "chhiú-chhìn-á",
	["手豬仔"] = "chhiú-ti-á/chhiú-tu-á",
	["手賤"] = "chhiú-chiān",
	["手足"] = "chhiú-chiok",
	["手路"] = "chhiú-lō͘",
	["手路戲"] = "chhiú-lō͘-hì",
	["手路菜"] = "chhiú-lō͘-chhài",
	["手蹄賤"] = "chhiú-tê-chiān",
	["手蹺"] = "chhiú-khiau",
	["手車"] = "chhiú-chhia",
	["手車仔"] = "chhiú-chhia-á",
	["手銃"] = "chhiú-chhèng",
	["手銃仔"] = "chhiú-chhèng-á",
	["手銬"] = "chhiú-khàu",
	["手鋸"] = "chhiú-kì",
	["手錶"] = "chhiú-pió",
	["手鐲"] = "chhiú-soh/chhiú-so̍h",
	["手門"] = "chhiú-mn̂g",
	["手閒"] = "chhiú-êng",
	["手雷彈"] = "chhiú-lûi-tân",
	["手電"] = "chhiú-tiān",
	["手電仔"] = "chhiú-tiān-á",
	["手霸"] = "chhiú-pà",
	["手靠"] = "chhiú-khò",
	["手面"] = "chhiú-bīn",
	["手面錢"] = "chhiú-bīn-chîⁿ",
	["手頂節"] = "chhiú-téng-chat",
	["手頭"] = "chhiú-thâu",
	["手頭ân"] = "chhiú-thâu-ân",
	["手頭冗"] = "chhiú-thâu-lēng",
	["手頭重"] = "chhiú-thâu-tāng",
	["手風"] = "chhiú-hong",
	["手風琴"] = "chhiú-hong-khîm",
	["手骨"] = "chhiú-kut",
	["手鼓"] = "chhiú-kó͘",
	["才"] = "châi/chiah",
	["才bē"] = "chiah-bē/chiah-bōe",
	["才來"] = "chiah-lâi",
	["才具"] = "châi-khū",
	["才女"] = "châi-lú/châi-lí",
	["才子"] = "châi-chú",
	["才情"] = "châi-chêng",
	["才才"] = "chiah-chiah",
	["才會使"] = "chiah-ē-sái",
	["才氣"] = "châi-khì",
	["才疏"] = "châi-so͘",
	["才能"] = "châi-lêng",
	["才華"] = "châi-hôa",
	["才藝"] = "châi-gē",
	["才調"] = "châi-tiāu",
	["才閣講"] = "chiah-koh-kóng",
	["扎"] = "chah/chat",
	["扎咖啡"] = "tāng-ko-pi",
	["扎氣"] = "chah-khùi",
	["扒"] = "pê",
	["扒倚"] = "pê-óa",
	["扒四展"] = "peh-sì-thián",
	["扒拔"] = "peh-pu̍ih",
	["扒拼"] = "peh-peⁿ",
	["扒控挖"] = "pê-khàng-iah",
	["扒癢"] = "pê-chiūⁿ",
	["扒腹"] = "peh-pak",
	["扒船"] = "pê-chûn",
	["扒虎貓"] = "peh-hó͘-niau",
	["扒龍船"] = "pê-lêng-chûn/pê-liông-chûn",
	["打"] = "táⁿ",
	["打chah"] = "táⁿ-chah",
	["打件"] = "táⁿ-kiāⁿ",
	["打倒"] = "táⁿ-tó",
	["打入"] = "táⁿ-ji̍p",
	["打劫"] = "táⁿ-kiap",
	["打動"] = "táⁿ-tōng",
	["打包票"] = "táⁿ-pau-phiò",
	["打卡"] = "táⁿ-khah",
	["打合"] = "táⁿ-ha̍p",
	["打坐"] = "táⁿ-chō",
	["打字"] = "táⁿ-jī",
	["打官話"] = "táⁿ-koaⁿ-ōe",
	["打扎"] = "táⁿ-chah",
	["打扮"] = "táⁿ-pān",
	["打扮做"] = "táⁿ-pān-chò/táⁿ-pān-chòe",
	["打折"] = "táⁿ-chiat",
	["打折扣"] = "táⁿ-chiat-khàu",
	["打抱不平"] = "táⁿ-phō-put-pêng",
	["打掃"] = "táⁿ-sàu",
	["打探"] = "táⁿ-thàm",
	["打揲"] = "táⁿ-tia̍p",
	["打撈"] = "táⁿ-lô",
	["打擂台"] = "táⁿ-lûi-tâi",
	["打擊"] = "táⁿ-kek",
	["打擊率"] = "táⁿ-kek-lu̍t",
	["打擊者"] = "táⁿ-kek-chiá",
	["打擾"] = "táⁿ-jiáu",
	["打敗"] = "táⁿ-pāi",
	["打整"] = "táⁿ-chéng",
	["打斷"] = "táⁿ-toān",
	["打氣"] = "táⁿ-khì",
	["打法"] = "táⁿ-hoat",
	["打消"] = "táⁿ-siau",
	["打游擊"] = "táⁿ-iû-kek",
	["打狗"] = "táⁿ-káu",
	["打現"] = "táⁿ-hiān",
	["打現金"] = "táⁿ-hiān-kim",
	["打疊"] = "táⁿ-tia̍p",
	["打發"] = "táⁿ-hoat",
	["打算"] = "táⁿ-sǹg",
	["打罵"] = "táⁿ-mē/táⁿ-mā",
	["打胎"] = "táⁿ-thai",
	["打角"] = "táⁿ-kak",
	["打貓"] = "táⁿ-niau",
	["打賭"] = "táⁿ-tó͘",
	["打邊鼓"] = "táⁿ-pian-kó͘",
	["打錢"] = "táⁿ-chîⁿ",
	["打限"] = "táⁿ-hān",
	["打饘"] = "táⁿ-chian",
	["打馬油"] = "táⁿ-má-iû",
	["打馬火"] = "táⁿ-má-hóe/táⁿ-má-hé",
	["打馬膠"] = "táⁿ-má-ka",
	["打鬥"] = "táⁿ-tàu",
	["打點"] = "táⁿ-tiám",
	["托"] = "thok",
	["托下斗"] = "thuh-ē-táu",
	["托下頦"] = "thuh-ē-hoâi/thuh-ē-hâi",
	["托兒所"] = "thok-jî-só͘",
	["托嘴齒"] = "thuh-chhùi-khí",
	["托夢"] = "thok-bāng",
	["托枴仔"] = "thuh-koái-á",
	["托椆"] = "thuh-tiâu",
	["托破"] = "thuh-phòa",
	["托福測驗"] = "thok-hok-chhek-giām",
	["托精神"] = "thuh-cheng-sîn",
	["托缽"] = "thok-poat",
	["托臭"] = "thuh-chhàu",
	["托話骨"] = "thuh-ōe-kut",
	["托醒"] = "thuh-chhéⁿ/thuh-chhíⁿ",
	["托頭"] = "thok-thâu",
	["扛"] = "kng",
	["扛出"] = "kng-chhut",
	["扛桌仔"] = "kng-toh-á",
	["扛轎"] = "kng-kiō",
	["扣"] = "khà/khàu/khiò",
	["扣壓"] = "khàu-ap",
	["扣抵"] = "khàu-tú",
	["扣押"] = "khàu-ah",
	["扣掉"] = "khàu-tiāu",
	["扣減"] = "khàu-kiám",
	["扣留"] = "khàu-liû",
	["扣破"] = "khà-phòa",
	["扣稅"] = "khiò-sòe/khiò-sè",
	["扣籃"] = "khàu-nâ",
	["扣繳"] = "khàu-kiáu",
	["扣膦柝"] = "khà-lān-kho̍k",
	["扣薪"] = "khàu-sin",
	["扣虎膦"] = "khà-hó͘-lān",
	["扣錢"] = "khàu-chîⁿ",
	["扣門"] = "khà-mn̂g",
	["扣除"] = "khàu-tî/khàu-tû",
	["扣雷"] = "khà-lûi",
	["扣電話"] = "khà-tiān-ōe",
	["扦刺"] = "chhoaⁿ-chhì",
	["扭"] = "niú",
	["扭lia̍h"] = "liú-lia̍h",
	["扭力"] = "niú-le̍k",
	["扭大索"] = "giú-tōa-soh",
	["扭尻川"] = "ngiú-kha-chhng",
	["扭後腳"] = "giú-āu-kha",
	["扭曲"] = "niú-khiok",
	["扭橫科"] = "giúhoâiⁿ-kho",
	["扭生理"] = "giú-seng-lí",
	["扭著"] = "láu-tio̍h/ngiú-tio̍h/ngiú-tio̍h",
	["扭著手"] = "láu-tio̍h-chhiú",
	["扭著筋"] = "láu-tio̍h-kin/láu-tio̍h-kun",
	["扭著頷管"] = "láu-tio̍h-ām-kún",
	["扭轆"] = "liú-lak",
	["扭鬃"] = "liú-chang",
	["扮"] = "pān",
	["扮仙"] = "pān-sian",
	["扮勢"] = "pān-sì/pān-sè",
	["扮笑面"] = "pān-chhiò-bīn",
	["扮腳"] = "pān-kioh",
	["扮頭"] = "pān-thâu",
	["扲帶"] = "gīm-tòa",
	["扲手"] = "gīm-chhiú",
	["扲脈"] = "gīm-me̍h",
	["扳仔"] = "pán-á",
	["扳倒"] = "pan-tó",
	["扳手"] = "pán-chhiú",
	["扳斷"] = "pan-tn̄g",
	["扳金"] = "pán-kim",
	["扶"] = "hû/phô͘",
	["扶lān-pha"] = "phô͘-lān-pha",
	["扶lān脬"] = "phô͘-lān-pha",
	["扶sáng"] = "phô͘-sáng",
	["扶tháⁿ"] = "phô͘-tháⁿ",
	["扶人"] = "phô͘--lâng",
	["扶仙"] = "phô͘-sian",
	["扶大仙"] = "hû-tōa-sian/phô͘-tōa-sian",
	["扶尻川"] = "phô͘-kha-chhng",
	["扶後腳"] = "phô͘-āu-kha",
	["扶手"] = "hû-chhiú",
	["扶扎"] = "phô͘-chah",
	["扶扶tháⁿ-tháⁿ"] = "phô͘-phô͘-tháⁿ-tháⁿ",
	["扶持"] = "hû-chhî",
	["扶插"] = "hû-chhah/phô͘-chhah",
	["扶搖直上"] = "phô͘-iô-ti̍t-siāng/phô͘-iô-ti̍t-siōng",
	["扶搡"] = "phô͘-sáng",
	["扶桌仔"] = "phô͘-toh-á",
	["扶桑花"] = "hû-song-hoe",
	["扶腳"] = "phô͘-kha",
	["扶膦"] = "phô͘-lān",
	["扶膦仙"] = "phô͘-lān-sian",
	["扶膦脬"] = "phô͘-lān-pha",
	["扶起來"] = "phô͘--khí-lâi",
	["扶輪社"] = "Hû-lûn-siā",
	["扶養"] = "hû-iáng/hû-ióng",
	["批"] = "phe/phoe",
	["批sak"] = "phoe-sak",
	["批令"] = "phe-lēng",
	["批件"] = "phe-kiāⁿ/phoe-kiāⁿ",
	["批信"] = "phe-sìn/phoe-sìn",
	["批准"] = "phe-chún",
	["批判"] = "phe-phòaⁿ/phoe-phòaⁿ",
	["批囊"] = "phe-lông/phoe-lông",
	["批局"] = "phe-ke̍k/phoe-ke̍k",
	["批改"] = "phe-kái",
	["批札"] = "phe-chat/phoe-chat",
	["批桶"] = "phe-tháng/phoe-tháng",
	["批橐"] = "phe-lok/phoe-lok",
	["批橐仔"] = "phe-lok-á/phoe-lok-á",
	["批殼"] = "phe-khak/phoe-khak",
	["批發價"] = "phe-hoat-kè/phi-hoat-kè",
	["批皮"] = "phe-phôe/phoe-phê",
	["批示"] = "phe-sī/phoe-sī",
	["批筒"] = "phe-tâng/phoe-tâng",
	["批箱"] = "phe-siuⁿ/phoe-siuⁿ",
	["批紙"] = "phe-chóa",
	["批肉"] = "phoe-bah",
	["批覆"] = "phe-hok",
	["批評"] = "phe-phêng/phoe-phêng",
	["批評者"] = "phe-phêng-chiá/phoe-phêng-chiá",
	["批貨"] = "phe-hòe/phoe-hè",
	["批購"] = "phe-kò͘/phoe-kò͘",
	["批銀"] = "phe-gîn/phoe-gûn",
	["批閱"] = "phe-oa̍t/phoe-oa̍t",
	["批駁"] = "phe-pok/phoe-pok",
	["扽張"] = "tùn-tiuⁿ",
	["扽手"] = "tùn-chhiú",
	["找"] = "chāu",
	["找死路"] = "chhōe-sí-lō͘/chhē-sí-lō͘",
	["找空縫"] = "chhōe-khang-phāng/chhē-khang-phāng",
	["找錢"] = "chāu-chîⁿ/chhōe-chîⁿ/chhē-chîⁿ",
	["找頭路"] = "chhōe-thâu-lō͘/chhē-thâu-lō͘",
	["找食"] = "chhōe-chia̍h/chhē-chia̍h",
	["承"] = "sêng/sîn",
	["承包"] = "sêng-pau",
	["承包商"] = "sêng-pau-siong",
	["承受"] = "sêng-siū",
	["承德"] = "Sêng-tek",
	["承接"] = "sêng-chiap",
	["承擔"] = "sêng-tam",
	["承攬"] = "sêng-lám",
	["承水"] = "sîn-chúi",
	["承球"] = "sîn-kiû",
	["承發"] = "sêng-hoat",
	["承租"] = "sêng-cho͘",
	["承續"] = "sêng-sio̍k",
	["承落來"] = "sîn--lo̍h-lâi",
	["承製"] = "sêng-chè",
	["承話鬚"] = "sîn-ōe-chhiu",
	["承認"] = "sêng-jīn",
	["承諾"] = "sêng-lo̍k",
	["承辦"] = "sêng-pān",
	["承造"] = "sêng-chō",
	["承運"] = "sêng-ūn",
	["承銃子"] = "sîn-chhèng-chí",
	["承銷"] = "sêng-siau",
	["承銷人"] = "sêng-siau-jîn",
	["承雨"] = "sîn-hō͘",
	["承頭槌"] = "sîn-thâu-thûi",
	["技士"] = "ki-sū",
	["技工"] = "ki-kang",
	["技巧"] = "ki-khiáu",
	["技師"] = "ki-su",
	["技手"] = "ki-chhiú",
	["技正"] = "ki-chèng",
	["技能"] = "ki-lêng",
	["技藝"] = "ki-gē",
	["技術"] = "ki-su̍t",
	["技術員"] = "ki-su̍t-oân",
	["抄"] = "chhau",
	["抄人"] = "chhau--lâng",
	["抄人鮭"] = "chhiau-lâng-kê",
	["抄家"] = "chhiau-ke",
	["抄寫"] = "chhau-siá",
	["抄找"] = "chhiau-chhōe/chhiau-chhē",
	["抄正"] = "chhau-chiàⁿ",
	["抄身軀"] = "chhiau-sin-khu",
	["抄近路"] = "chhau-kīn-lō͘/chhau-kūn-lō͘",
	["抄錄"] = "chhau-lo̍k",
	["抈leh哭"] = "mo͘h-leh-khàu",
	["抈壁"] = "mo͘h-piah",
	["抈壁廚"] = "mo͘h-piah-tû",
	["抈壁鬼"] = "mo͘h-piah-kúi",
	["抈鼻仔"] = "mo͘h-phīⁿ-á",
	["抉"] = "koat",
	["抉嘴phoe"] = "koat-chhùi-phé",
	["抉嘴phóe"] = "koat-chhùi-phóe",
	["抉擇"] = "koat-te̍k",
	["抉豬胚"] = "koat-ti-phoe/koat-tu-phoe",
	["把"] = "pé",
	["把láng"] = "pá-láng",
	["把場"] = "pé-tiûⁿ",
	["把守"] = "pá-siú",
	["把戲"] = "pá-hì",
	["把手面"] = "pé-chhiú-bīn",
	["把持"] = "pá-chhî",
	["把握"] = "pá-ak",
	["把柄"] = "pá-pìⁿ",
	["把玩"] = "pá-oán",
	["把盞"] = "pé-chóaⁿ",
	["把縛"] = "pé-pa̍k",
	["把路"] = "pé-lō͘",
	["把風"] = "pá-hong",
	["抌色"] = "tìm-sek",
	["抑m̄是"] = "iah-m̄-sī",
	["抑低"] = "ah-kē",
	["抑屈"] = "ah-khut",
	["抑早"] = "iah-chá",
	["抑是"] = "ia̍h-sī",
	["抒情詩"] = "su-chêng-si",
	["抒發"] = "su-hoat",
	["抓"] = "jiàu",
	["抓仔"] = "jiàu-á",
	["抓扒仔"] = "jiàu-pê-á",
	["抓癢"] = "jiàu-chiūⁿ",
	["投"] = "tâu",
	["投人"] = "tâu--lâng",
	["投保"] = "tâu-pó",
	["投入"] = "tâu-ji̍p",
	["投合"] = "tâu-ha̍p",
	["投告"] = "tâu-kò",
	["投奔"] = "tâu-phun",
	["投嫌"] = "tâu-hiâm",
	["投宿"] = "tâu-siok",
	["投射"] = "tâu-siā",
	["投手"] = "tâu-chhiú",
	["投效"] = "tâu-hāu",
	["投書"] = "tâu-su",
	["投案"] = "tâu-àn",
	["投標"] = "tâu-pio",
	["投機"] = "tâu-ki",
	["投水"] = "tâu-chúi",
	["投水死"] = "thiàu-chúi-sí",
	["投注"] = "tâu-chù",
	["投球"] = "tâu-kiû",
	["投石"] = "tâu-chio̍h",
	["投石問路"] = "tâu-chio̍h-būn-lō͘",
	["投票"] = "tâu-phiò",
	["投票所"] = "tâu-phiò-só͘",
	["投稿"] = "tâu-kó",
	["投籃"] = "tâu-nâ",
	["投網"] = "tâu-bāng",
	["投考"] = "tâu-khó",
	["投胎"] = "tâu-thai",
	["投苦"] = "tâu-khó͘",
	["投訴"] = "tâu-sò͘",
	["投話"] = "tâu-ōe",
	["投誠"] = "tâu-sêng",
	["投資"] = "tâu-chu",
	["投資人"] = "tâu-chu-jîn",
	["投身"] = "tâu-sin",
	["投軍"] = "tâu-kun",
	["投降"] = "tâu-hâng",
	["投靠"] = "tâu-khò",
	["抗原"] = "khòng-goân",
	["抗命"] = "khòng-bēng",
	["抗戰"] = "khòng-chiàn",
	["抗拒"] = "khòng-kī",
	["抗日"] = "khòng-ji̍t",
	["抗暴"] = "khòng-pō",
	["抗熱"] = "khòng-jia̍t",
	["抗爭"] = "khòng-cheng",
	["抗生素"] = "khòng-seng-sò͘",
	["抗衡"] = "khòng-hêng",
	["抗議"] = "khòng-gī",
	["抗議書"] = "khòng-gī-su",
	["抗辯"] = "khòng-piān",
	["抗體"] = "khòng-thé",
	["折"] = "chiat/chih/chi̍h",
	["折人"] = "chi̍h-lâng",
	["折仔戲"] = "chiat-á-hì",
	["折半"] = "chiat-pòaⁿ",
	["折對半"] = "chiat-tùi-pòaⁿ",
	["折尪仔"] = "chih-ang-á",
	["折成"] = "chiat-sêng",
	["折扣"] = "chiat-khàu",
	["折拗"] = "chih-áu",
	["折揚"] = "chi̍h-iāng",
	["折磨"] = "chiat-bôa/chiat-mô͘",
	["折福"] = "chiat-hok",
	["折節"] = "chih-chat/chi̍h-chat",
	["折聲"] = "chiat-siaⁿ",
	["折舊"] = "chiat-kū",
	["折落"] = "thiah-làu",
	["折衷"] = "chiat-tiong",
	["折返"] = "chiat-hoán",
	["折錢"] = "chiat-chîⁿ",
	["折頭"] = "chiat-thâu",
	["抨"] = "phiⁿ/phǹg/piaⁿ",
	["抨sak"] = "piaⁿ-sak",
	["抨擊"] = "pêng-kek",
	["抨石頭"] = "phiaⁿ-chio̍h-thâu",
	["抨轉來"] = "phiⁿ-tńg-lâi",
	["披"] = "phi",
	["披凋"] = "phi-ta",
	["披埕"] = "phi-tiâⁿ",
	["披掛上陣"] = "phi-kòa-siāng-tīn/phi-kòa-siōng-tīn",
	["披曝"] = "phi-pha̍k",
	["披粟"] = "phi-chhek",
	["披肩"] = "phi-kian",
	["披衫"] = "phi-saⁿ",
	["披身"] = "phi-sin",
	["披開"] = "phi-khui",
	["披露"] = "phi-lō͘",
	["抬舉"] = "thai-kí/thai-kú",
	["抱"] = "phāu/phō",
	["抱ân-ân"] = "phō-ân-ân",
	["抱leh"] = "phō-leh",
	["抱liù手"] = "phō-liù-chhiú",
	["抱tiâu"] = "phō-tiâu",
	["抱tiâu-tiâu"] = "phō-tiâu-tiâu",
	["抱不平"] = "phāu-put-pêng",
	["抱佛腳"] = "phāu-hu̍t-kha/phō-pu̍t-kha",
	["抱個"] = "phō-ê",
	["抱動"] = "phō-tāng",
	["抱囝仔"] = "phōgín-á",
	["抱大腿"] = "phō-tōa-thúi",
	["抱定"] = "phō-tēng",
	["抱心"] = "phō-sim",
	["抱心旁"] = "phō-sim-pêng",
	["抱心痧"] = "phō-sim-soa",
	["抱怨"] = "phāu-oàn",
	["抱悲觀"] = "phāu-pi-koan",
	["抱持"] = "phō-tî",
	["抱樂觀"] = "phāu-lok-koan",
	["抱樹蓮"] = "phō-chhiū-liân",
	["抱樹蕨"] = "phō-chhiū-koeh",
	["抱歉"] = "phō-khiām",
	["抱決心"] = "phāu-koat-sim",
	["抱生"] = "phō-seⁿ/phō-siⁿ",
	["抱的"] = "phō-ê",
	["抱穩"] = "phō-ún",
	["抱負"] = "phāu-hū",
	["抱重"] = "phō-tāng",
	["抵"] = "tú",
	["抵bē著"] = "tí-bē-tio̍h/tí-bōe-tio̍h",
	["抵siàu"] = "tí-siàu",
	["抵付"] = "tí-hù",
	["抵住"] = "tí-chū",
	["抵制"] = "té-chè/tí-chè/tí-chè",
	["抵塞"] = "tí-sek",
	["抵好"] = "tú-hó",
	["抵平"] = "tú-pêⁿ/tú-pîⁿ",
	["抵手"] = "tú-chhiú/té-chhiú",
	["抵扣"] = "tí-khàu",
	["抵抗"] = "té-khòng/tí-khòng",
	["抵抗力"] = "tí-khòng-le̍k",
	["抵抗性"] = "tí-khòng-sèng",
	["抵抵"] = "tú-tú",
	["抵抵走"] = "tú-tú-cháu",
	["抵押"] = "tí-ah",
	["抵押品"] = "tí-ah-phín",
	["抵押權"] = "tí-ah-koân",
	["抵採"] = "tú-chhái",
	["抵撞"] = "tú-tn̄g",
	["抵擋"] = "tí-tòng",
	["抵敵"] = "tí-tek/tú-te̍k",
	["抵數"] = "tú-siàu",
	["抵水"] = "tú-chúi",
	["抵消"] = "tí-siau",
	["抵當"] = "tí-tong",
	["抵禦"] = "tí-gū",
	["抵統"] = "té-thóng/tí-thóng/té-thóng",
	["抵罪"] = "tí-chōe",
	["抵著"] = "tú-tio̍h",
	["抵觸"] = "tí-chhiok/tí-tak",
	["抵起"] = "tú-khí",
	["抵達"] = "tí-ta̍t",
	["抵還"] = "tí-hoân",
	["抵銷"] = "tí-siau",
	["抵額"] = "tí-gia̍h/tú-gia̍h",
	["抹"] = "boah",
	["抹刀"] = "boah-to",
	["抹平"] = "boah-pêⁿ/boah-pîⁿ",
	["抹烏"] = "boah-o͘",
	["押"] = "ah",
	["押出"] = "ah-chhut",
	["押利"] = "ah-lāi",
	["押匯"] = "ah-hōe",
	["押尾"] = "ah-bóe/ah-bé",
	["押尾後"] = "ah-bóe-āu/ah-bé-āu",
	["押後"] = "ah-āu",
	["押數"] = "ah-siàu",
	["押榜"] = "ah-pńg",
	["押標金"] = "ah-pio-kim",
	["押煞"] = "ah-soah",
	["押票"] = "ah-phiò",
	["押解"] = "ah-kái",
	["押載"] = "ah-chài",
	["押送"] = "ah-sàng",
	["押金"] = "ah-kim",
	["押韻"] = "ah-ūn",
	["抽"] = "thiu",
	["抽chhoah"] = "thiu-chhoah",
	["抽lò"] = "thiu-lò",
	["抽份"] = "thiu-hūn",
	["抽兵"] = "thiu-peng",
	["抽出"] = "thiu-chhut",
	["抽刀"] = "thiu-to",
	["抽分"] = "thiu-hun",
	["抽劍"] = "thiu-kiàm",
	["抽動"] = "thiu-tāng",
	["抽取"] = "thiu-chhú",
	["抽壽"] = "thiu-siū",
	["抽弄"] = "thiu-thāng",
	["抽後線"] = "thiu-āu-sòaⁿ",
	["抽後腳"] = "thiu-āu-kha",
	["抽成"] = "thiu-siâⁿ",
	["抽抽"] = "thiu-thiu",
	["抽換"] = "thiu-ōaⁿ",
	["抽撥"] = "thiu-poah",
	["抽查"] = "thiu-cha",
	["抽樣"] = "thiu-iūⁿ",
	["抽歲壽"] = "thiu-hòe-siū/thiu-hè-siū",
	["抽氣機"] = "thiu-khì-ki",
	["抽水"] = "thiu-chúi",
	["抽水機"] = "thiu-chúi-ki",
	["抽獎"] = "thiu-chióng",
	["抽疼"] = "thiu-thiàⁿ",
	["抽痛"] = "thiu-thiàⁿ",
	["抽砂"] = "thiu-soa",
	["抽稅"] = "thiu-sòe/thiu-sè",
	["抽稿"] = "thiu-kó",
	["抽空"] = "thiu-khang",
	["抽筋"] = "thiu-kin/thiu-kun",
	["抽筋症"] = "thiu-kin-chèng/thiu-kun-chèng",
	["抽籤"] = "thiu-chhiam",
	["抽絲"] = "thiu-si",
	["抽考"] = "thiu-khó",
	["抽脫"] = "thiu-thoah/thiu-thoat",
	["抽虎鬚"] = "liu-hó͘-chhiu",
	["抽血"] = "thiu-hoeh/thiu-huih",
	["抽象"] = "thiu-siōng",
	["抽象名詞"] = "thiu-siōng-bêng-sû",
	["抽象概念"] = "thiu-siōng-khài-liām",
	["抽象畫"] = "thiu-siōng-ōe",
	["抽象論"] = "thiu-siōng-lūn",
	["抽退"] = "thiu-thè/thiu-thòe",
	["抽長"] = "thiu-tn̂g",
	["抽頭"] = "thiu-thâu",
	["抽風機"] = "thiu-hong-ki",
	["抽鬮"] = "liu-khau/thiu-khau/liu-khau/thiu-khau",
	["抿"] = "bín",
	["抿仔"] = "bín-á",
	["抿洗"] = "bín-sé/bín-sóe",
	["拂"] = "hut/put",
	["拂塵"] = "hu̍t-tîn",
	["拂走"] = "put-cháu",
	["拆"] = "thiah",
	["拆|竹殘"] = "thiah-chhoaⁿ",
	["拆sak"] = "thiah-sak",
	["拆siū"] = "thiah-siū",
	["拆伙灶"] = "thiah-hóe-chàu/thiah-hé-chàu",
	["拆伙鼎"] = "thiah-hóe-tiáⁿ/thiah-hé-tiáⁿ",
	["拆厝"] = "thiah-chhù",
	["拆合"] = "thiah-ha̍h",
	["拆單"] = "thiah-toaⁿ",
	["拆壇"] = "thiah-tôaⁿ",
	["拆夥"] = "thiah-hóe",
	["拆夥計"] = "thiah-hóe-kì",
	["拆字"] = "thiah-jī",
	["拆字數"] = "thiah-jī-sò͘",
	["拆害"] = "thiah-hāi",
	["拆封"] = "thiah-hong",
	["拆封條"] = "thiah-hong-tiâu",
	["拆批"] = "thiah-phe/thiah-phoe",
	["拆掉"] = "thiah-tiāu",
	["拆散"] = "thiah-sòaⁿ",
	["拆散賣"] = "thiah-sóaⁿ-bē/thiah-sóaⁿ-bōe/thiah-sòaⁿ-bē/thiah-sòaⁿ-bōe",
	["拆明"] = "thiah-bêng",
	["拆杈"] = "thiah-chhe",
	["拆毀"] = "thiah-húi",
	["拆白"] = "thiah-pe̍h",
	["拆破"] = "thiah-phòa",
	["拆碎碎"] = "thiah-chhùi-chhùi",
	["拆票"] = "thiah-phiò",
	["拆笚"] = "thiah-ha̍h",
	["拆股"] = "thiah-kó͘",
	["拆腿"] = "thiah-thúi",
	["拆落"] = "thiah-lo̍h",
	["拆藥"] = "thiah-io̍h",
	["拆藥仔"] = "thiah-io̍h-á",
	["拆藥單"] = "thiah-io̍h-toaⁿ",
	["拆裂"] = "thiah-li̍h",
	["拆身"] = "thiah-sin",
	["拆開"] = "thiah-khui",
	["拆開用"] = "thiah-khui-ēng",
	["拆閱"] = "thiah-ia̍t",
	["拆除"] = "thiah-tî/thiah-tû",
	["拆食"] = "thiah-chia̍h",
	["拇"] = "bú",
	["拈"] = "liam/ni",
	["拈田嬰"] = "liam-chhân-eⁿ",
	["拈香"] = "liam-hiuⁿ",
	["拈鬮"] = "liam-khau/ni-khau/ni-khau",
	["拈鬮仔"] = "liam-khau-á",
	["拉丁"] = "la-teng",
	["拉丁教會"] = "La-teng-kàu-hōe",
	["拉丁美洲"] = "La-teng-bí-chiu",
	["拉丁語"] = "La-teng-gí/La-teng-gú",
	["拉借"] = "la-chioh",
	["拉回"] = "la-hôe",
	["拉圇燒"] = "la-lûn-sio/la-lun-sio",
	["拉拉山"] = "La-lá-soaⁿ",
	["拉涼"] = "la-liâng",
	["拉涼話"] = "la-liâng-ōe",
	["拉穇"] = "la-sam",
	["拉薩"] = "La-sat",
	["拉鉤"] = "la-kau",
	["拉鍊"] = "la-liān",
	["拉閒"] = "la-êng",
	["拉饞"] = "la-sâm",
	["拊"] = "hú",
	["拊仔"] = "hú-á",
	["拋"] = "pha/phau",
	["拋tiâu"] = "pha-tiâu",
	["拋下"] = "phau-hā",
	["拋倒轉"] = "pha-tò-tńg",
	["拋光"] = "phau-kng",
	["拋出"] = "phau-chhut",
	["拋售"] = "pha-siû",
	["拋彎路"] = "pha-oan-lō͘",
	["拋拋走"] = "pha-pha-cháu",
	["拋捎"] = "pha-sa",
	["拋搔"] = "pha-sa",
	["拋棄"] = "pha-khì/phau-khì",
	["拋物線"] = "phau-bu̍t-sòaⁿ",
	["拋碇"] = "pha-tiāⁿ/pha-tiàⁿ",
	["拋磚引玉"] = "pha-chng-ín-ge̍k",
	["拋籐"] = "pha-tîn",
	["拋網"] = "pha-bāng",
	["拋繡球"] = "phau-siù-kiû",
	["拋船"] = "pha-chûn",
	["拋荒"] = "pha-hng",
	["拋荒地"] = "pha-hng-tē/pha-hng-tōe",
	["拋藤"] = "pha-tîn",
	["拋車輦"] = "pha-chhia-lián",
	["拋車輾斗"] = "pha-chhia-lìn-táu",
	["拋輦斗"] = "pha-lián-táu/pha-liàn-táu",
	["拋輾斗"] = "pha-lìn-táu",
	["拋近路"] = "pha-kīn-lō͘/pha-kūn-lō͘",
	["拋遠路"] = "pha-hn̄g-lō͘",
	["拋錠"] = "pha-tiāⁿ/pha-tiàⁿ",
	["拋魚"] = "pha-hî/pha-hû",
	["拋麒麟"] = "pha-kî-lîn",
	["拌"] = "pōaⁿ",
	["拌nóa"] = "pōaⁿ-nóa",
	["拌嘴舌"] = "pōaⁿ-chhùi-chi̍h",
	["拌土粉"] = "pōaⁿ-thô͘-hún",
	["拌掉"] = "pōaⁿ-tiāu",
	["拌紅毛土"] = "pôaⁿ-âng-mn̂g-thô͘",
	["拌胡蠅"] = "pōaⁿ-hô͘-sîn",
	["拌蚊"] = "pōaⁿ-báng",
	["拌鬖"] = "pōaⁿ-sàm",
	["拌鬚"] = "pōaⁿ-chhiu",
	["拍"] = "phah/phek",
	["拍bē-tân"] = "phah-bē-tân/phah-bōe-tân",
	["拍bē死"] = "phah-bē-sí",
	["拍bē通"] = "phah-bē-thong",
	["拍bē開"] = "phah-bē-khui",
	["拍giâ"] = "phah-hang",
	["拍hoa"] = "phah-hoa",
	["拍ka-chhiùⁿ"] = "phah-ka-chhiùⁿ",
	["拍ka-la̍uh"] = "phah-ka-la̍uh",
	["拍ka-la̍uh身"] = "phah-ka-la̍uh-sin",
	["拍kha-chhiùn"] = "phah-kha-chhiùn",
	["拍kha-chhiùⁿ"] = "phah-kha-chhiùⁿ",
	["拍khit"] = "phah-khit",
	["拍khi̍t"] = "phah-khi̍t",
	["拍kok--ke"] = "phah-ko̍k-ke",
	["拍lut去"] = "phah-lut--khì/phah-lut--khù",
	["拍m̄見"] = "phah-m̄-kìⁿ/phàng-kiàn/phàng-m̄-kìⁿ",
	["拍m̄驚"] = "phah-m̄-kiaⁿ",
	["拍七折"] = "phah-chhit-chiat",
	["拍交落"] = "phah-ka-la̍uh",
	["拍伊無張持"] = "phah-i-bô-tiuⁿ-tî",
	["拍來"] = "phah--lâi",
	["拍做"] = "phah-chò/phah-chòe",
	["拍冷"] = "phah-léng",
	["拍冷銃"] = "phah-léng-chhèng",
	["拍出"] = "phah-chhut",
	["拍分數"] = "phah-hun-sò͘",
	["拍前站"] = "phah-chiân-chām",
	["拍劫"] = "phah-kiap",
	["拍叉"] = "phah-chhe",
	["拍叉仔"] = "phah-chhe-á",
	["拍嘴phé"] = "phah-chhùi-phé",
	["拍嘴古"] = "phah-chhùi-kó͘",
	["拍嘴鼓"] = "phah-chhùi-kó͘",
	["拍噎"] = "phah-eh",
	["拍嚮"] = "phah-hiáng",
	["拍基礎"] = "phah-ki-chhó͘",
	["拍壞"] = "phah-hāi",
	["拍子"] = "phah-chí",
	["拍孔"] = "phah-khang",
	["拍字"] = "phah-jī/phah-lī",
	["拍字機"] = "phah-lī-ki",
	["拍官司"] = "phah-koaⁿ-si",
	["拍幾下"] = "phah-kúi-ē",
	["拍形"] = "phah-hêng",
	["拍手"] = "phah-chhiú",
	["拍手銃"] = "phah-chhiú-chhèng",
	["拍折"] = "phah-chiat/phah-chi̍h",
	["拍折貨"] = "phah-chiat-hòe/phah-chiat-hè",
	["拍拉涼"] = "phah-la-liâng",
	["拍招呼"] = "phah-chio-ho͘",
	["拍拳"] = "phah-kûn",
	["拍拳頭"] = "phah-kûn-thâu",
	["拍插"] = "phah-chhap",
	["拍擂台"] = "phah-lûi-tâi",
	["拍擦銷"] = "phah-chhat-siau",
	["拍暗號"] = "phah-àm-hō",
	["拍木勝"] = "phah-bo̍k-sèng",
	["拍板"] = "phek-pán",
	["拍架"] = "phah-kè",
	["拍桀"] = "phah-ke̍h",
	["拍棉仔"] = "phah-mî-á",
	["拍棉被"] = "phah-mî-phōe/phah-mî-phē",
	["拍槍"] = "siā-ke̍k",
	["拍模"] = "phah-bô͘",
	["拍樣"] = "phah-iūⁿ",
	["拍武"] = "phah-bú",
	["拍氣"] = "phah-khì",
	["拍游擊"] = "phah-iû-kek",
	["拍滷"] = "phah-ló͘",
	["拍火"] = "phah-hóe/phah-hé",
	["拍火機"] = "phah-hóe-ki/phah-hé-ki",
	["拍無"] = "phah-bô",
	["拍無去"] = "phah-bô--khì/phah-bô--khù",
	["拍無著"] = "phah-bô-tio̍h",
	["拍獵"] = "phah-la̍h",
	["拍球"] = "phah-kiû",
	["拍皺"] = "phah-jiâu",
	["拍石"] = "phah-chio̍h",
	["拍石師"] = "phah-chio̍h-sai",
	["拍石的"] = "phah-chio̍h-ê",
	["拍矸轆"] = "phah-kan-lo̍k",
	["拍碎"] = "phah-chhùi",
	["拍種"] = "phah-chéng",
	["拍稿"] = "phah-kó",
	["拍空"] = "phah-khang",
	["拍箍"] = "phah-kho͘",
	["拍箍飛"] = "phah-kho͘-poe/phah-kho͘-pe",
	["拍籃球"] = "phah-nâ-kiû",
	["拍粟"] = "phah-chhek",
	["拍紙漿"] = "phah-chóa-chiuⁿ",
	["拍結"] = "phah-kat",
	["拍結球"] = "phah-kat-kiû",
	["拍網球"] = "phah-bāng-kiû",
	["拍總"] = "phah-chóng",
	["拍胡蠅"] = "phah-hô͘-sîn",
	["拍胸坎"] = "phah-heng-khám",
	["拍脈"] = "lia̍h-me̍h/phah-me̍h",
	["拍腳倉"] = "phah-kha-chhng",
	["拍腳倉phé"] = "phah-kha-chhng-phé",
	["拍茹"] = "phah-lû",
	["拍落"] = "phah-lo̍h",
	["拍落公"] = "phah-lo̍h-kong",
	["拍落水狗"] = "phah-lo̍h-chúi-káu",
	["拍袪"] = "phah-khiap",
	["拍觸衰"] = "phah-chhek-soe",
	["拍賣"] = "phah-bē/phah-bōe",
	["拍贏"] = "phah-iâⁿ",
	["拍走去"] = "phah-cháu--khì/phah-cháu--khù",
	["拍起"] = "phah-khí",
	["拍遨"] = "phah-gô",
	["拍醒"] = "phah-chhéⁿ/phah-chhíⁿ",
	["拍針"] = "phah-chiam",
	["拍銃"] = "phah-chhèng",
	["拍鑼鼓"] = "phah-lô-kó͘",
	["拍門"] = "phah-mn̂g",
	["拍雜kia̍h"] = "phah-cha̍p-kia̍h",
	["拍青驚"] = "phah-chheⁿ-kiaⁿ/phah-chhiⁿ-kiaⁿ",
	["拍風"] = "phah-hong",
	["拍饒"] = "phah-liâu",
	["拍驚"] = "phah-kiaⁿ",
	["拍驚動"] = "phah-kiaⁿ-tāng",
	["拍鱗"] = "phah-lân",
	["拍鳥"] = "phah-chiáu",
	["拍麻雀"] = "phah-môa-chhiok",
	["拍鼓"] = "phah-kó͘",
	["拎"] = "lêng",
	["拎tiâu-tiâu"] = "lêng-tiâu-tiâu",
	["拎桌仔"] = "lêng-toh-á",
	["拎馬"] = "lêng-bé",
	["拐"] = "koái",
	["拐仔"] = "koái-á",
	["拐帶"] = "koái-tài",
	["拐弄"] = "koái-lāng/koái-lōng",
	["拐棍"] = "koái-kùn",
	["拐王"] = "koái-ông",
	["拐誘"] = "koái-iú",
	["拐賣"] = "koái-bē/koái-bōe",
	["拐走"] = "koái-cháu",
	["拐騙"] = "koái-phiàn",
	["拒付"] = "kī-hù",
	["拒捕"] = "kī-pó͘",
	["拒絕"] = "kī-choa̍t/kū-choa̍t",
	["拒繳"] = "kī-kiáu",
	["拓"] = "thok",
	["拓寬"] = "thok-khoan",
	["拓展"] = "thok-tián",
	["拓荒"] = "thok-hong",
	["拔"] = "poe̍h/pu̍ih",
	["拔仔票"] = "pa̍t-á-phiò",
	["拔出"] = "pu̍ih-chhut",
	["拔劍"] = "poe̍h-kiàm/pu̍ih-kiàm",
	["拔封"] = "pu̍ih-hong",
	["拔封栱"] = "pu̍ih-hong-kóng",
	["拔掉"] = "pu̍ih-tiāu",
	["拔桶"] = "poe̍h-tháng",
	["拔河"] = "poa̍t-hô",
	["拔猴頭"] = "pu̍ih-kâu-thâu",
	["拔痕"] = "poe̍h-hûn",
	["拔目"] = "pu̍ih-ba̍k",
	["拔直"] = "poa̍h-ti̍t",
	["拔索"] = "pu̍ih-soh",
	["拔脛"] = "poe̍h-kèⁿ",
	["拔腳"] = "poa̍h-kha",
	["拔虎鬚"] = "poe̍h-hó͘-chhiu/pu̍ih-hó͘-chhiu",
	["拔起來"] = "pu̍ih--khí-lâi",
	["拔除"] = "poa̍t-tî/poa̍t-tû",
	["拔骨"] = "poe̍h-kut",
	["拔鹿角"] = "poe̍h-lo̍k-kak",
	["拖"] = "thoa",
	["拖hō͘平"] = "thoa-hō͘-pêⁿ/thoa-hō͘-pîⁿ",
	["拖仔"] = "thoa-á/thoah-á",
	["拖仔鞋"] = "thoa-á-ê/thoa-á-ôe",
	["拖倒"] = "thoa-tó",
	["拖債"] = "thoa-chè",
	["拖命"] = "thoa-miā",
	["拖喋"] = "thoa-thi̍h",
	["拖土"] = "thoa-thô͘",
	["拖墜"] = "thoa-thūi",
	["拖尾星"] = "thoa-bóe-chheⁿ/thoa-bóe-chhiⁿ",
	["拖屎連"] = "thoa-sái-liân/thoah-sái-liân",
	["拖工"] = "thoa-kang",
	["拖布"] = "thoa-pò͘",
	["拖帆"] = "thoa-phâng",
	["拖平"] = "thoa-pêⁿ/thoa-pîⁿ",
	["拖延"] = "thoa-iân",
	["拖延戰術"] = "thoa-iân-chiàn-su̍t",
	["拖後腿"] = "thoa-āu-thúi",
	["拖懶"] = "thoa-nōa",
	["拖提"] = "thoa-thê",
	["拖摧"] = "thoa-chhôe",
	["拖斗"] = "thoa-táu",
	["拖昳"] = "thoa-thi̍h",
	["拖時間"] = "thoa-sî-kan",
	["拖棚"] = "thoa-pêⁿ",
	["拖欠"] = "thoa-khiàm",
	["拖沙"] = "thoa-soa",
	["拖病"] = "thoa-pēⁿ/thoa-pīⁿ",
	["拖目"] = "thoah-ba̍k",
	["拖目尾"] = "thoa-ba̍k-bóe/thoa-ba̍k-bé",
	["拖直"] = "thoa-ti̍t",
	["拖磨"] = "thoa-bôa/thoa-bòa",
	["拖窗"] = "thoah-thang",
	["拖窗目"] = "thoah-thang-ba̍k",
	["拖累"] = "thoa-lūi",
	["拖網漁船"] = "thoa-bāng-hî-chûn/thoa-bāng-hû-chûn",
	["拖纏"] = "thoa-tîⁿ",
	["拖老命"] = "thoa-lāu-miā",
	["拖船"] = "thoa-chûn",
	["拖身命"] = "thoa-sin-miā",
	["拖車"] = "thoa-chhia",
	["拖過"] = "thoa-kòe/thoa-kè",
	["拖過去"] = "thoa--kòe-khì/thoa--kè-khù",
	["拖鍊仔"] = "thoah-liān-á",
	["拖長"] = "thoa-tn̂g",
	["拖門"] = "thoah-mn̂g",
	["拖駁"] = "thoa-pok",
	["拖骿"] = "thoa-phiaⁿ",
	["拗"] = "áu",
	["拗人"] = "áu-lâng",
	["拗價"] = "áu-kè",
	["拗口"] = "áu-kháu",
	["拗執"] = "áu-chip",
	["拗屈"] = "áu-khut",
	["拗彎"] = "áu-oan",
	["拗折"] = "áu-chi̍h",
	["拗斷"] = "áu-tn̄g",
	["拗橫"] = "áu-hoâiⁿ",
	["拗氣"] = "áu-khì",
	["拗理"] = "áu-lí",
	["拗癖"] = "áu-phiah",
	["拗相公"] = "áu-siòng-kong",
	["拗秤頭"] = "áu-chhìn-thâu",
	["拗紙"] = "áu-chóa",
	["拗紨"] = "áu-pô͘",
	["拗落拖"] = "áu-lo̍h-thoa",
	["拗蠻"] = "áu-bân",
	["拗蠻仔"] = "áu-bân-á",
	["拗角"] = "áu-kak",
	["拗話"] = "áu-ōe",
	["拗蹺"] = "áu-khiau",
	["拗量頭"] = "áu-niū-thâu",
	["拗鞋靪"] = "áu-ê-tiⁿ/áu-ôe-tiⁿ",
	["拗鬱"] = "áu-ut",
	["拗黃"] = "áu-n̂g",
	["拘"] = "khu",
	["拘執"] = "khu-chip",
	["拘役"] = "khu-ia̍h",
	["拘押"] = "khu-ah",
	["拘捕"] = "khu-pó͘",
	["拘提"] = "khu-thê",
	["拘束"] = "khu-sok",
	["拘留"] = "khu-liû",
	["拘留所"] = "khu-liû-só͘",
	["拘票"] = "khu-phiò",
	["拘禁"] = "khu-kìm",
	["拘謹"] = "khu-kín",
	["拘那花"] = "khu-ná-hoe",
	["拘鵝"] = "khu-gô",
	["拙荊"] = "choat-keng",
	["拚"] = "piàⁿ",
	["拚俗"] = "piàⁿ-sio̍k",
	["拚俗貨"] = "piàⁿ-sio̍k-hòe/piàⁿ-sio̍k-hè",
	["拚價"] = "piàⁿ-kè",
	["拚價數"] = "piàⁿ-kè-siàu",
	["拚入"] = "piàⁿ-ji̍p",
	["拚入來"] = "piàⁿ--ji̍p-lâi",
	["拚出去"] = "piàⁿ--chhut-khì/piàⁿ--chhut-khù",
	["拚到位"] = "piàⁿ-kàu-ūi",
	["拚力"] = "piàⁿ-la̍t",
	["拚勢"] = "piàⁿ-sì/piàⁿ-sè",
	["拚博"] = "piàⁿ-poh",
	["拚厚薄"] = "piàⁿ-kāu-po̍h",
	["拚台"] = "piàⁿ-tâi",
	["拚命"] = "piàⁿ-miā",
	["拚孤注"] = "piàⁿ-ko͘-tù",
	["拚性命"] = "piàⁿ-sèⁿ-miā/piàⁿ-sìⁿ-miā",
	["拚房"] = "piàⁿ-pâng",
	["拚掃"] = "piàⁿ-sàu",
	["拚摔"] = "piàⁿ-siak",
	["拚暝工"] = "piàⁿ-mê-kang/piàⁿ-mî-kang",
	["拚死"] = "piàⁿ-sí",
	["拚氣"] = "piàⁿ-khùi",
	["拚注"] = "piàⁿ-tù",
	["拚瀉"] = "piàⁿ-sià",
	["拚生死"] = "piàⁿ-seⁿ-sí/piàⁿ-siⁿ-sí",
	["拚生理"] = "piàⁿ-seng-lí",
	["拚盤"] = "piàⁿ-pôaⁿ",
	["拚緊"] = "piàⁿ-kín",
	["拚緊車"] = "piàⁿ-kín-chhia",
	["拚腹"] = "piàⁿ-pak",
	["拚落去"] = "piàⁿ-lo̍h-khì/piàⁿ-lo̍h-khù",
	["拚血"] = "piàⁿ-hoeh/piàⁿ-huih",
	["拚角頭"] = "piàⁿ-kak-thâu",
	["拚計智"] = "piàⁿ-kè-tì",
	["拚貨底"] = "piàⁿ-hòe-té/piàⁿ-hè-tóe",
	["拚路"] = "piàⁿ-lō͘",
	["拚身死"] = "piàⁿ-sin-sí",
	["拚車"] = "phe-chhia",
	["拚輸贏"] = "piàⁿ-su-iâⁿ",
	["拚陣"] = "piàⁿ-tīn",
	["拚頭前"] = "piàⁿ-thâu-chêng",
	["拚頭殼"] = "piàⁿ-thâu-khak",
	["拚館"] = "piàⁿ-koán",
	["拚鬥"] = "piàⁿ-tàu",
	["招"] = "chiau/chio",
	["招人"] = "chio-lâng",
	["招人客"] = "chio-lâng-kheh",
	["招人買"] = "chio-lâng-bé/chio-lâng-bóe",
	["招來"] = "chio--lâi",
	["招倚"] = "chio-óa",
	["招兵買馬"] = "chio-peng-mái-má",
	["招募"] = "chio-bō͘",
	["招呼"] = "chio-ho͘",
	["招呼站"] = "chio-ho͘-chām",
	["招囝婿"] = "chio-kiáⁿ-sài",
	["招婿"] = "chio-sài",
	["招待"] = "chiau-thāi",
	["招惹"] = "chio-jiá",
	["招搖"] = "chiau-iâu",
	["招攬"] = "chiau-lám",
	["招數"] = "chiau-sò͘",
	["招架"] = "chiau-kà",
	["招標"] = "chio-pio",
	["招歸黨"] = "chio-kui-tóng",
	["招牌"] = "chiau-pâi/chio-pâi",
	["招牌菜"] = "chiau-pâi-chhài",
	["招生"] = "chiau-seng/chio-seng",
	["招生理"] = "chio-seng-lí",
	["招租"] = "chio-cho͘",
	["招翁"] = "chio-ang",
	["招考"] = "chio-khó",
	["招腳"] = "chio-kha",
	["招腳手"] = "chio-kha-chhiú",
	["招致"] = "chiau-tì",
	["招認"] = "chiau-jīn",
	["招財王"] = "chiau-châi-ông",
	["招買"] = "chio-bé/chio-bóe",
	["招賣"] = "chio-bē/chio-bōe",
	["拜"] = "pài",
	["拜一"] = "pài-it",
	["拜三"] = "pài-saⁿ",
	["拜上帝"] = "pài-siāng-tè/pài-siōng-tè",
	["拜二"] = "pài-jī",
	["拜五"] = "pài-gō͘",
	["拜亭"] = "pài-têng",
	["拜佛"] = "pài-hu̍t/pài-pu̍t",
	["拜候"] = "pài-hāu",
	["拜先生"] = "pài-sian-seⁿ/pài-sian-siⁿ",
	["拜六"] = "pài-la̍k",
	["拜別"] = "pài-pia̍t",
	["拜四"] = "pài-sì",
	["拜堂"] = "pài-tn̂g",
	["拜墓"] = "pài-bōng/pài-bō͘",
	["拜壽"] = "pài-siū",
	["拜天地"] = "pài-thiⁿ-tē/pài-thiⁿ-tōe",
	["拜尪"] = "pài-ang",
	["拜帖"] = "pài-thiap",
	["拜師傅"] = "pài-sai-hū",
	["拜年"] = "pài-nî",
	["拜幾"] = "pài-kúi",
	["拜托"] = "pài-thok",
	["拜拜"] = "pài-pài",
	["拜探"] = "pài-thàm",
	["拜斗"] = "pài-táu",
	["拜會"] = "pài-hōe",
	["拜月"] = "pài-goe̍h/pài-ge̍h",
	["拜服"] = "pài-ho̍k",
	["拜桌"] = "pài-toh",
	["拜正"] = "pài-chiaⁿ",
	["拜歲蘭"] = "pài-sòe-lân",
	["拜火教"] = "pài-hóe-kàu/pài-hé-kàu",
	["拜生日"] = "pài-seⁿ-ji̍t/pài-siⁿ-ji̍t/pài-seⁿ-li̍t/pài-siⁿ-li̍t",
	["拜祖"] = "pài-chó͘",
	["拜祖宗"] = "pài-chó͘-chong",
	["拜神"] = "pài-sîn",
	["拜聖體"] = "pài-sèng-thé",
	["拜見"] = "pài-kiàn",
	["拜託"] = "pài-thok",
	["拜訪"] = "pài-hóng",
	["拜讀"] = "pài-tho̍k",
	["括"] = "koah",
	["括弧"] = "koat-hô͘",
	["括流"] = "koah-lâu",
	["括號"] = "koat-hō",
	["拭"] = "chhit",
	["拭仔"] = "chhit-á",
	["拭嘴"] = "chhit-chhùi",
	["拭尻川"] = "chhit-kha-chhng",
	["拭布"] = "chhit-pò͘",
	["拭手"] = "chhit-chhiú",
	["拯救"] = "chín-kiù",
	["拱"] = "kióng",
	["拱手"] = "kióng-chhiú",
	["拱相倚"] = "kēng-sio-óa",
	["拱龜"] = "kēng-ku",
	["拳"] = "kûn",
	["拳王"] = "kûn-ông",
	["拳賽"] = "kûn-sài",
	["拳路"] = "kûn-lō͘",
	["拳頭"] = "kûn-thâu",
	["拳頭"] = "kûn-thâu-phòe/kûn-thâu-phè",
	["拳頭司"] = "kûn-thâu-sai",
	["拳頭師"] = "kûn-thâu-sai",
	["拳頭拇"] = "kûn-thâu-bó",
	["拳頭步"] = "kûn-thâu-pō͘",
	["拳頭母"] = "kûn-thâu-bó/kûn-thâu-bú",
	["拵頭"] = "chūn-thâu",
	["拶指"] = "soán-chí/chàn-chí",
	["拷貝"] = "khop-pih",
	["拸開"] = "thí-khui",
	["拼手尾"] = "piⁿ-chhiú-bóe/piⁿ-chhiú-bé",
	["拼扒"] = "piⁿ-peh",
	["拼拔"] = "piⁿ-pu̍ih/peⁿ-pu̍ih",
	["拼法"] = "peng-hoat",
	["拼盤"] = "phèng-pôaⁿ",
	["拼音"] = "peng-im/pheng-im",
	["拽"] = "chhōa",
	["拽尿"] = "chhōa-liō",
	["拽手"] = "ia̍t-chhiú",
	["拽火"] = "ia̍t-hóe/ia̍t-hé",
	["拽風"] = "ia̍t-hong",
	["拾"] = "khioh",
	["拾"] = "khioh-kéng",
	["拾互齊"] = "khioh-hō͘-chê/khioh-hō͘-chôe",
	["拾來飼"] = "khioh-lâi-chhī",
	["拾倚"] = "khioh-óa",
	["拾做伙"] = "khioh-chò-hóe/khioh-chòe-hé",
	["拾囝"] = "khioh-kiáⁿ",
	["拾囝仔婆"] = "khioh-kín-á-pô",
	["拾字"] = "khioh-jī",
	["拾客"] = "khioh-kheh",
	["拾怨"] = "khioh-oàn",
	["拾恨"] = "khioh-hīn/khioh-hūn",
	["拾拾"] = "khioh-si̍p",
	["拾柴"] = "khioh-chhâ",
	["拾獲"] = "khioh-he̍k",
	["拾私khia"] = "khioh-sai-khia",
	["拾稅"] = "khioh-sòe/khioh-sè",
	["拾芒"] = "khioh-mî",
	["拾著"] = "khioh--tio̍h",
	["拾著錢"] = "khioh-tio̍h-chîⁿ",
	["拾貨"] = "khioh-hòe/khioh-hè",
	["拾起"] = "khioh-khí",
	["拾起來"] = "khioh--khí-lâi",
	["拾郵票"] = "khioh-iû-phiò",
	["拾金"] = "khioh-kim",
	["拾錢"] = "khioh-chîⁿ",
	["拾骨頭"] = "khioh-kut-thâu",
	["拿出來"] = "the̍h--chhut-lâi",
	["拿手"] = "ná-chhiú",
	["拿破崙"] = "Ná-phò-lûn",
	["持"] = "tî",
	["持久"] = "chhî-kú",
	["持分"] = "chhî-hun",
	["持家"] = "chhî-ke",
	["持有"] = "chhî-iú",
	["持股"] = "chhî-kó͘",
	["持防"] = "tî-hông",
	["挂"] = "khòa",
	["指"] = "cháiⁿ/chí/kí",
	["指中指"] = "kí-tiong-cháiⁿ",
	["指令"] = "chí-lēng",
	["指使"] = "chí-sú",
	["指出"] = "chí-chhut",
	["指南"] = "chí-lâm",
	["指名"] = "chí-miâ",
	["指向"] = "chí-hiòng",
	["指壓"] = "chí-ap",
	["指天椒"] = "chí-thian-chio",
	["指定"] = "chí-tēng",
	["指導"] = "chí-tō",
	["指導員"] = "chí-tō-oân",
	["指尖"] = "chí-chiam",
	["指引"] = "chí-ín",
	["指指"] = "kí-cháiⁿ/kí-kí",
	["指指tu̍h-tu̍h"] = "kí-kí-tu̍h-tu̍h",
	["指控"] = "chí-khòng",
	["指揮"] = "chí-hui",
	["指揮官"] = "chí-hui-koaⁿ",
	["指揮家"] = "chí-hui-ka",
	["指揮部"] = "chí-hui-pō͘",
	["指摘"] = "chí-tek",
	["指教"] = "chí-kàu",
	["指數"] = "chí-sò͘",
	["指明"] = "chí-bêng",
	["指東行西"] = "kí-tang-kiâⁿ-sai",
	["指標"] = "chí-phiau/chí-piau",
	["指模"] = "chí-bô͘",
	["指正"] = "chí-chèng",
	["指為"] = "chí-ûi",
	["指甲"] = "chéng-kah/chńg-kah/chéng-kah",
	["指甲扦"] = "chńg-kah-chhoaⁿ",
	["指甲油"] = "chéng-kah-iû",
	["指甲花"] = "chńg-kah-hoe/chéng-kah-hoe",
	["指甲茸"] = "chéng-kah-jiông/chńg-kah-jiông",
	["指痕"] = "chí-hûn",
	["指示"] = "chí-sī",
	["指稱"] = "chí-chheng",
	["指紋"] = "chí-bûn",
	["指號"] = "chí-hō",
	["指講"] = "chí-kóng",
	["指證"] = "chí-chèng",
	["指譜"] = "cháiⁿ-phó͘",
	["指責"] = "chí-chek",
	["指針"] = "chí-chiam",
	["指陳"] = "chí-tîn",
	["指頭仔"] = "chéng-thâu-á/chńg-thâu-á",
	["指頭公"] = "chéng-thâu-kong/chńg-thâu-kong",
	["指頭拇"] = "chńg-thâu-bó/chéng-thâu-bó",
	["指點"] = "chí-tiám",
	["挈"] = "khoe̍h",
	["挈汁"] = "khoeh-chiap",
	["挈腳"] = "khoeh-kha/khoe̍h-kha",
	["按"] = "àn",
	["按chia"] = "àn-chia/àn-chiâ",
	["按下"] = "àn-hā",
	["按例"] = "àn-lē",
	["按兵不動"] = "àn-peng-put-tōng",
	["按呢"] = "án-ne/àn-ni/àn-ne/án-ni/án-ní",
	["按呢仔"] = "án-ní-á",
	["按呢生"] = "án-ní-seⁿ/án-ní-siⁿ/àn-ni-seⁿ/àn-ni-siⁿ",
	["按定"] = "àn-tiāⁿ",
	["按怎"] = "án-cháiⁿ/án-chóaⁿ/àn-chóaⁿ",
	["按怎m̄"] = "án-chóaⁿ-m̄",
	["按怎樣"] = "àn-chóaⁿ-iūⁿ/án-chóaⁿ-iūⁿ",
	["按怎講"] = "án-chóaⁿ-kóng",
	["按摩"] = "àn-mô͘",
	["按日"] = "àn-ji̍t",
	["按時"] = "àn-sî",
	["按月"] = "án-goe̍h/án-ge̍h",
	["按期"] = "àn-kî",
	["按樣"] = "àn-iūⁿ",
	["按照"] = "àn-chiàu",
	["按理"] = "àn-lí",
	["按盤"] = "àn-pôaⁿ",
	["按算"] = "àn-sǹg/hôa-sǹg",
	["按脈"] = "àn-me̍h/hōaⁿ-me̍h",
	["按部就班"] = "àn-pō͘-chiū-pan",
	["按鍵"] = "án-kiān",
	["按頭來"] = "àn-thâu-lâi",
	["挑"] = "thio",
	["挑lang"] = "thiau-lāng",
	["挑làng"] = "thiau-làng",
	["挑亮"] = "thiau-liāng/thiau-liōng",
	["挑唆"] = "thiau-so",
	["挑堂"] = "thiau-tn̂g",
	["挑夫"] = "thiau-hu",
	["挑弄"] = "thiau-lāng/thiau-lōng",
	["挑弄是非"] = "thiau-lōng-sī-hui",
	["挑戰"] = "thiau-chiàn",
	["挑戰書"] = "thiau-chiàn-su",
	["挑戰行為"] = "thiau-chiàn-hêng-ûi",
	["挑戲"] = "thiau-hì",
	["挑手爿"] = "thio-chhiú-pêng",
	["挑撥"] = "thiau-poah",
	["挑撥離間"] = "thiau-poah-lī-kan/thiau-poah-lî-kan",
	["挑明"] = "thio-bêng",
	["挑暢"] = "thiau-thiòng",
	["挑燈"] = "thio-teng",
	["挑疳"] = "thio-kam",
	["挑肥揀瘦"] = "thio-pûi-kéng-sán",
	["挑花"] = "thio-hoe",
	["挑觸"] = "thio-tak",
	["挑起"] = "thiau-khí",
	["挑輕驚重"] = "thio-khin-kiaⁿ-tāng",
	["挑選"] = "thiau-soán",
	["挑醒"] = "thio-chhéⁿ/thio-chhíⁿ",
	["挑錢"] = "thio-chîⁿ",
	["挓"] = "thà",
	["挓根底"] = "thà-kin-té/thà-kun-tóe",
	["挓舌根"] = "tioh-chi̍h-kin/tioh-chi̍h-kun",
	["挓開"] = "thà-khui",
	["挖"] = "iah/ó͘/óe/óe",
	["挖出"] = "ó͘-chhut",
	["挖土"] = "iah-thô͘",
	["挖土機"] = "ó͘-thó͘-ki",
	["挖土車"] = "óe-thô͘-chhia",
	["挖孔"] = "iah-khang/óe-khang",
	["挖底"] = "iah-té/iah-tóe",
	["挖底柢"] = "iah-té-tì/iah-tóe-tì",
	["挖底蒂"] = "iah-té-tì/iah-tóe-tì",
	["挖掐"] = "iah-khàng",
	["挖撈"] = "iah-lā",
	["挖根底"] = "iah-kin-té/iah-kun-tóe",
	["挖牆腳"] = "ó͘-chhiûⁿ-kha",
	["挖空"] = "iah-khang/uih-khang",
	["挖耳屎"] = "óe-hīⁿ-sái",
	["挖走"] = "iah-cháu",
	["挖鼻屎"] = "óe-phīⁿ-sái",
	["挨"] = "e/hôe/oe",
	["挨khoeh"] = "oe-khoeh/e-kheh",
	["挨m̄行"] = "oe-m̄-kiâⁿ",
	["挨倒"] = "e-tó",
	["挨吹唱"] = "oe-chhoe-chhiùⁿ/oe-chhe-chhiùⁿ",
	["挨吹拍"] = "oe-chhoe-phah/oe-chhe-phah",
	["挨弦仔"] = "e-hiân-á",
	["挨挨khoeh-khoeh"] = "oe-oe-khoeh-khoeh/e-e-kheh-kheh",
	["挨挨轉"] = "oe-oe-tńg",
	["挨推"] = "e-the/oe-the",
	["挨煞"] = "oe-soah",
	["挨癢"] = "oe-chiūⁿ",
	["挨磨"] = "e-bō",
	["挨米所"] = "e-bí-só͘",
	["挨米機"] = "e-bí-ki",
	["挨粿"] = "e-kóe",
	["挨著"] = "e--tio̍h/e-tio̍h",
	["挨虱母人"] = "oe-sat-bó-lâng/oe-sat-bú-lâng",
	["挨螺"] = "e-lê",
	["挨過身"] = "oe-kòe-sin/oe-kè-sin",
	["挨餓"] = "ai-gō",
	["挩"] = "òe/thoah",
	["挩物件"] = "òe-mi̍h-kiāⁿ",
	["挪威"] = "nô͘-ui",
	["挪用公款"] = "nô͘-iōng-kong-khoán",
	["挫敗"] = "chhò-pāi",
	["振作"] = "chín-chok",
	["振動"] = "chín-tāng/chín-tōng/tín-tāng",
	["振動著"] = "tín-tāng-tio̍h",
	["振奮"] = "chín-hùn",
	["振興"] = "chín-heng",
	["挲"] = "so",
	["挲平"] = "so-pêⁿ/so-pîⁿ",
	["挲挲"] = "so-so",
	["挲捋"] = "so-loa̍h",
	["挹"] = "iap",
	["挹僻"] = "iap-phiah",
	["挹尾"] = "iap-bóe/iap-bé",
	["挹手"] = "iap-chhiú",
	["挹角"] = "iap-kak",
	["挹貼"] = "iap-thiap",
	["挺"] = "thiāⁿ",
	["挺元氣"] = "thiāⁿ-goân-khì",
	["挺升"] = "théng-seng",
	["挺性命"] = "thiāⁿ-sèⁿ-miā",
	["挺膽"] = "thiāⁿ-táⁿ",
	["挺身"] = "théng-sin",
	["挽"] = "bán",
	["挽chhoah"] = "bán-chhoah",
	["挽嘴齒"] = "bán-chhùi-khí",
	["挽回"] = "bán-hôe",
	["挽搣"] = "bán-me",
	["挽救"] = "bán-kiù",
	["挽毛"] = "bán-mo͘",
	["挽水"] = "bán-chúi",
	["挽留"] = "bán-liû",
	["挽筋"] = "bán-kin/bán-kun",
	["挽筋草"] = "bán-kin-chháu/bán-kun-chháu",
	["挽脈"] = "bán-me̍h",
	["挽脛"] = "bán-kèⁿ",
	["挽花"] = "bán-hoe",
	["挽茶"] = "bán-tê",
	["挽草"] = "bán-chháu",
	["挽落"] = "bán--lo̍h",
	["挽起來"] = "bán--khí-lâi",
	["挽面"] = "bán-bīn",
	["挽頭折脰"] = "bán-thâu-chi̍h-tāu",
	["挽齒"] = "bán-khí",
	["挾"] = "gia̍p",
	["挾仔"] = "giap-á",
	["挾勢"] = "hia̍p-sì/hia̍p-sè",
	["挾嫌"] = "hia̍p-hiâm",
	["挾帶"] = "hia̍p-tòa",
	["挾持"] = "hia̍p-chhî",
	["捂"] = "o͘ⁿ",
	["捂捂睏"] = "o͘ⁿ-o͘ⁿ-khùn",
	["捂細囝"] = "o͘ⁿ-sè-kiáⁿ/o͘ⁿ-sòe-kiáⁿ",
	["捅"] = "thóng",
	["捅出來"] = "thóng-chhut-lâi",
	["捅外月"] = "thóng-gōa-goe̍h/thóng-gōa-ge̍h",
	["捅頭"] = "thóng-thâu",
	["捅鬚"] = "thóng-chhiu",
	["捆"] = "khún",
	["捆工"] = "khún-kang",
	["捉拿"] = "chhiok-ná",
	["捊"] = "hô͘",
	["捋"] = "loah/loa̍h",
	["捋仔"] = "loa̍h-á",
	["捋仔田"] = "loa̍h-á-chhân",
	["捋平"] = "loa̍h-pêⁿ/loa̍h-pîⁿ",
	["捋手"] = "loa̍h-chhiú",
	["捋捋chhoah"] = "la̍k-la̍k-chhoah",
	["捋牛奶"] = "lu̍t-gû-leng",
	["捋痧"] = "leh-soa",
	["捋蟲"] = "loa̍h-thâng",
	["捋錢"] = "lut-chîⁿ",
	["捋面"] = "loa̍h-bīn",
	["捋頭"] = "loa̍h-thâu",
	["捋頭毛"] = "loa̍h-thâu-mo͘",
	["捋頭鬃"] = "loa̍h-thâu-chang",
	["捋齒膏"] = "lu̍t-khí-ko",
	["捌"] = "pat",
	["捌字"] = "pat-lī",
	["捌想"] = "pat-siūⁿ",
	["捌見笑"] = "pat-kiàn-siàu",
	["捌貨"] = "pat-hòe/pat-hè",
	["捍衛"] = "hān-ōe",
	["捎"] = "sa",
	["捎lia̍h"] = "sa-lia̍h",
	["捎倒"] = "siau-táu",
	["捎溜"] = "sa-liu",
	["捎無總"] = "sa-bô-cháng",
	["捎馬"] = "sau-bé",
	["捏ân"] = "ne̍h-ân/ni̍h-ân",
	["捏勒控"] = "ni-leh-khàng",
	["捏吊"] = "ji̍h-tiàu",
	["捏吊鬼"] = "ji̍h-tiàu-kúi",
	["捏報"] = "lia̍p-pò",
	["捏拳頭"] = "ni̍h-kûn-thâu",
	["捏拳頭母"] = "ni̍h-kûn-thâu-bó/ni̍h-kûn-thâu-bú",
	["捏死"] = "ni̍h-sí",
	["捏造"] = "lia̍p-chō",
	["捏造謠言"] = "lia̍p-chō-iâu-giân",
	["捏電鈴"] = "ji̍h-tiān-lêng",
	["捏風琴"] = "ni̍h-hong-khîm",
	["捏麵尪仔"] = "lia̍p-mī-ang-á",
	["捏麵猴"] = "lia̍p-mī-kâu",
	["捏齒膏"] = "ni̍h-khí-ko",
	["捐"] = "koan",
	["捐出"] = "koan-chhut",
	["捐助"] = "koan-chō͘",
	["捐款"] = "koan-khoán/koan-khóaⁿ",
	["捐獻"] = "koan-hiàn",
	["捐血"] = "koan-hoeh/koan-huih",
	["捐贈"] = "koan-chān",
	["捐金"] = "iân-kim/koan-kim",
	["捐銀"] = "iân-gîn/iân-gûn/koan-gîn/koan-gûn",
	["捐錢"] = "iân-chîⁿ/koan-chîⁿ",
	["捐題"] = "iân-tê/iân-tôe",
	["捕手"] = "pō͘-chhiú",
	["捕撈"] = "pó͘-lô",
	["捕殺"] = "pó͘-sat",
	["捕頭"] = "pó͘-thâu",
	["捧"] = "phâng/phóng",
	["捧場"] = "phâng-tiûⁿ",
	["捧水"] = "phóng-chúi-lim",
	["捧碗"] = "phâng-óaⁿ",
	["捧茶"] = "phâng-tê",
	["捧茶旦"] = "phâng-tê-tòaⁿ",
	["捧菜"] = "phâng-chhài",
	["捧飯"] = "phâng-pn̄g",
	["捨心"] = "siá-sim",
	["捨施"] = "siá-sì/sià-sì",
	["捩"] = "le̍h",
	["捱摧"] = "ôe-chhôe",
	["捱稽"] = "ê-khoe",
	["捲"] = "kńg",
	["捲入"] = "kńg-ji̍p",
	["捲毛"] = "kńg-mo͘",
	["捲漩"] = "kńg-chn̄g",
	["捲螺"] = "kńg-lê",
	["捲螺仔"] = "kńg-lê-á",
	["捲螺水"] = "kńg-lê-chúi",
	["捶"] = "tûi",
	["捶心肝"] = "tûi-sim-koaⁿ",
	["捶烏豆"] = "tûi-o͘-tāu",
	["捶筋仔"] = "tûi-kin-á/tûi-kun-á",
	["捶胸-彳參腳"] = "tûi-heng-chàm-kha",
	["捷"] = "chia̍p",
	["捷克"] = "Chia̍p-khek",
	["捷報"] = "chia̍t-pò",
	["捷才"] = "chia̍t-châi",
	["捷捷"] = "chia̍p-chia̍p",
	["捷捷出"] = "chia̍p-chia̍p-chhut",
	["捷甪甪"] = "chia̍p-lut-lut",
	["捷看"] = "chia̍p-khòaⁿ",
	["捷腳捷手"] = "chiap-kha-chiap-chhiú",
	["捷足先登"] = "chia̍p-chiok-sian-teng",
	["捷運"] = "chia̍t-ūn",
	["捻"] = "liàm",
	["捻bē斷"] = "liàm-bē-tn̄g",
	["捻hiat-kak"] = "liàm-hiat-ka̍k",
	["捻嘴phé"] = "liàm-chhùi-phé",
	["捻嘴phoe"] = "liàm-chhùi-phé/liàm-chhùi-phóe",
	["捻嘴"] = "liàm-chhùi-phóe",
	["捻皇"] = "liàm-hông",
	["捻菜"] = "liàm-chhài",
	["捻菜葉"] = "liàm-chhài-hio̍h",
	["捻雞膏"] = "liàm-ke-ko/liàm-koe-ko",
	["捽"] = "chu̍t",
	["捽烏"] = "chu̍t-o͘",
	["掀"] = "hian",
	["掀冊"] = "hian-chheh",
	["掀蓋車"] = "hian-kòa-chhia",
	["掀起"] = "hian-khí",
	["掀開"] = "hian-khui",
	["掀龜蓋"] = "hian-ku-kòa",
	["掃"] = "sàu/sò",
	["掃土腳"] = "sàu-thô͘-kha",
	["掃地"] = "sàu-tè/sàu-tòe/sàu-tè",
	["掃墓"] = "sàu-bōng/sàu-bō͘",
	["掃射"] = "sàu-siā",
	["掃帚"] = "sàu-chhiú/sàu-chiú",
	["掃帚星"] = "sàu-chhiú-chheⁿ/sàu-chhiú-chhiⁿ",
	["掃帚竹"] = "sàu-chhiú-tek",
	["掃帚蝦"] = "sàu-chhiú-hê",
	["掃描器"] = "sàu-biâu-khì",
	["掃梳"] = "sàu-se/sàu-soe",
	["掃瞄"] = "sàu-biâu/sàu-biô",
	["掃瞄器"] = "sàu-biâu-khì",
	["掃蕩"] = "sàu-tōng",
	["掃酒"] = "sàu-sè",
	["掃除"] = "sàu-tî/sàu-tû",
	["掃雷"] = "sàu-lûi",
	["掃體面"] = "sàu-thé-biān/sàu-thé-bīn",
	["掄"] = "nng",
	["授予"] = "siū-ú",
	["授冊"] = "siū-chheh",
	["授意"] = "siū-ì",
	["授旗"] = "siū-kî",
	["授權"] = "siū-khoân/siū-koân",
	["授田"] = "siū-tiân",
	["掉"] = "tiō",
	["掉以輕心"] = "tiō-í-khin-sim",
	["掉換包"] = "tiàu-ōaⁿ-pau",
	["掌"] = "chiúⁿ",
	["掌中戲"] = "chiáng-tiong-hì/chióng-tiong-hì",
	["掌中班"] = "chiáng-tiong-pan/chióng-tiong-pan",
	["掌心雷"] = "chiáng-sim-lûi/chióng-sim-lûi",
	["掌握"] = "chiáng-ak/chióng-ak",
	["掌權"] = "chiáng-khoân/chióng-koân/chiáng-koân/chióng-koân",
	["掌痕"] = "chiúⁿ-hûn",
	["掌管"] = "chiáng-koán/chióng-koán",
	["掌頭"] = "chiáng-thâu/chióng-thâu",
	["掐毒"] = "khàng-to̍k",
	["排"] = "pâi",
	["排仔"] = "pâi-á",
	["排仔頭"] = "pâi-á-thâu",
	["排仔骨"] = "pâi-á-kut",
	["排他性"] = "pâi-tá-sèng",
	["排仙"] = "pâi-sian",
	["排仿"] = "pâi-hóng",
	["排八仙"] = "pâi-pat-sian",
	["排八字"] = "pâi-peh-jī/pâi-poeh-jī",
	["排出"] = "pâi-chhut",
	["排出來"] = "pâi--chhut-lâi",
	["排列"] = "pâi-lia̍t",
	["排到"] = "pâi-kàu",
	["排印"] = "pâi-ìn",
	["排卵期"] = "pâi-nn̄g-kî",
	["排卸"] = "pâi-sià",
	["排古董"] = "pâi-kó͘-tóng",
	["排只"] = "pâi-chí",
	["排名"] = "pâi-miâ",
	["排場"] = "pâi-chhiâng/pâi-tiûⁿ",
	["排壇"] = "pâi-tôaⁿ",
	["排外"] = "pâi-gōa",
	["排字"] = "pâi-jī",
	["排字陣"] = "pâi-jī-tīn",
	["排定"] = "pâi-tēng",
	["排戲"] = "pâi-hì",
	["排擂台"] = "pâi-lûi-tâi",
	["排放"] = "pâi-hòng",
	["排斥"] = "pâi-thek/pâi-the̍k",
	["排架子"] = "pâi-kà-chú",
	["排桌"] = "pâi-toh",
	["排棋局"] = "pâi-kî-kio̍k",
	["排樣"] = "pâi-iūⁿ",
	["排比"] = "pâi-pí",
	["排氣"] = "pâi-khì",
	["排氣管"] = "pâi-khì-kóng",
	["排水"] = "pâi-chúi",
	["排水溝"] = "pâi-chúi-kau",
	["排水空"] = "pâi-chúi-khang",
	["排泄"] = "pâi-sià/pâi-siat",
	["排洩"] = "pâi-sià",
	["排演"] = "pâi-ián",
	["排版"] = "pâi-pán",
	["排班"] = "pâi-pan",
	["排球"] = "pâi-kiû",
	["排球賽"] = "pâi-kiû-sài",
	["排白"] = "pâi-pe̍h",
	["排盤"] = "pâi-pôaⁿ",
	["排碗箸"] = "pâi-óaⁿ-tī/pâi-óaⁿ-tū",
	["排祉"] = "pâi-chí",
	["排第一"] = "pâi-tē-it",
	["排第幾"] = "pâi-tē-kúi",
	["排練"] = "pâi-liān",
	["排行"] = "pâi-hâng",
	["排行榜"] = "pâi-hâng-pńg",
	["排解"] = "pâi-kái",
	["排設"] = "pâi-siat",
	["排課"] = "pâi-khò",
	["排長"] = "pâi-tiúⁿ",
	["排長蛇陣"] = "pâi-tn̂g-chôa-tīn",
	["排門面"] = "pâi-mn̂g-bīn",
	["排陣"] = "pâi-tīn",
	["排除"] = "pâi-tî/pâi-tû",
	["排隊"] = "pâi-tūi",
	["排頭來"] = "pâi-thâu-lâi",
	["排頭爹"] = "pâi-thâu-tia",
	["排香桌"] = "pâi-hiuⁿ-toh",
	["排骨"] = "pâi-kut",
	["排齊"] = "pâi-chê/pâi-chôe",
	["掔乖"] = "kiān-koai",
	["掔損"] = "khiàn-sńg",
	["掔相"] = "khiàn-siùⁿ",
	["掔石頭"] = "khian-chio̍h-thâu",
	["掔芳"] = "khian-phang/khiàn-phang",
	["掔芳料"] = "khiàn-phang-liāu",
	["掔頭"] = "khiàn-thâu",
	["掔頭話"] = "khiàn-thâu-ōe",
	["掖"] = "iā",
	["掖散"] = "iā-sòaⁿ",
	["掖種"] = "iā-chéng/iā-chèng",
	["掖種子"] = "iā-chéng-chí",
	["掖肥"] = "iā-pûi",
	["掖錢"] = "iā-chîⁿ",
	["掘"] = "ku̍t",
	["掘仔"] = "ku̍t-á",
	["掘土"] = "ku̍t-thô͘",
	["掘土機"] = "ku̍t-thô͘-ki",
	["掘金"] = "ku̍t-kim",
	["掙"] = "chiⁿ",
	["掙油"] = "chiⁿ-iû",
	["掙藥"] = "chiⁿ-io̍h",
	["掛"] = "kòa",
	["掛上"] = "kòa-siāng/kòa-siōng",
	["掛下"] = "khòa-hē",
	["掛吊"] = "kòa-tiàu",
	["掛名"] = "kòa-miâ",
	["掛失"] = "kòa-sit",
	["掛孝"] = "kòa-hà",
	["掛帥"] = "kòa-sòe",
	["掛彩"] = "kòa-chhái",
	["掛念"] = "khòa-liām/kòa-liām",
	["掛意"] = "khòa-ì",
	["掛懷"] = "kòa-hoâi/kòa-kūi",
	["掛招牌"] = "kòa-chiau-pâi",
	["掛斗"] = "kòa-táu",
	["掛斷"] = "kòa-tn̄g",
	["掛煩"] = "kòa-hoân/khòa-hoân",
	["掛燈"] = "kòa-teng",
	["掛牌"] = "kòa-pâi",
	["掛疑"] = "kòa-gî",
	["掛目鏡"] = "kòa-ba̍k-kiàⁿ",
	["掛礙"] = "kòa-gāi",
	["掛管靴"] = "kòa-kóng-hia",
	["掛紙"] = "kùi-chóa",
	["掛累"] = "kòa-lūi",
	["掛腳"] = "khòe-kha/khòa-kha",
	["掛號"] = "kòa-hō",
	["掛衫"] = "kùi-saⁿ",
	["掛衫間"] = "kòa-saⁿ-keng",
	["掛骨"] = "kòa-kut",
	["掛麵"] = "kòa-mī",
	["掞掉"] = "tàn-tiāu",
	["掞石頭"] = "tàn-chio̍h-thâu",
	["掠"] = "lia̍h",
	["掠ân"] = "lia̍h-ân",
	["掠tiâu"] = "lia̍h-tiâu",
	["掠人"] = "lia̍h-lâng",
	["掠低"] = "lia̍h-kē",
	["掠來辦"] = "lia̍h-lâi-pān",
	["掠包"] = "lia̍h-pau",
	["掠去填海"] = "lia̍h-khì-thiām-hái/lia̍h-khù-thiām-hái",
	["掠壯丁"] = "lia̍h-chòng-teng",
	["掠妖"] = "lia̍h-iau",
	["掠平"] = "lia̍h-pêⁿ/lia̍h-pîⁿ",
	["掠挑夫"] = "lia̍h-thiau-hu",
	["掠數"] = "lia̍h-siàu",
	["掠有意思"] = "lia̍h-ū-ì-sù",
	["掠準"] = "lia̍h-chún",
	["掠漁的"] = "lia̍h-hî--ê/lia̍h-hû--ê",
	["掠漏"] = "lia̍h-lāu",
	["掠無頭總"] = "lia̍h-bô-thâu-cháng",
	["掠煞"] = "lia̍h-soah",
	["掠犯人"] = "lia̍h-hoān-lâng",
	["掠痧"] = "lia̍h-soa",
	["掠白賊"] = "lia̍h-pe̍h-chha̍t",
	["掠直"] = "lia̍h-ti̍t",
	["掠直路"] = "lia̍h-ti̍t-lō͘",
	["掠看覓"] = "lia̍h-khòaⁿ-bāi",
	["掠空縫"] = "lia̍h-khang-phāng",
	["掠算"] = "lia̍h-sǹg",
	["掠篙泅"] = "lia̍h-ko-siû",
	["掠蟲"] = "lia̍h-thâng",
	["掠話縫"] = "lia̍h-ōe-phāng",
	["掠話虱"] = "lia̍h-ōe-sat",
	["掠講"] = "lia̍h-kóng",
	["掠譜"] = "lia̍h-phó͘",
	["掠賊"] = "lia̍h-chha̍t",
	["掠走私"] = "lia̍h-cháu-su",
	["掠配"] = "lia̍h-phòe/lia̍h-phè",
	["掠長補短"] = "lia̍h-tn̂g-pó͘-té",
	["掠風搓圓"] = "lia̍h-hong-so-îⁿ",
	["掠風趿影"] = "lia̍h-hong-sahN-iáⁿ",
	["掠魚"] = "lia̍h-hî/lia̍h-hû",
	["掠魚的"] = "lia̍h-hî-ê/lia̍h-hû-ê",
	["掠鱟"] = "lia̍h-hāu",
	["掠齊"] = "lia̍h-chê/lia̍h-chôe",
	["掠龍"] = "lia̍h-lêng",
	["掠龍的"] = "lia̍h-lêng-ê",
	["採"] = "chhái",
	["採信"] = "chhái-sìn",
	["採取"] = "chhái-chhú",
	["採掘"] = "chhái-ku̍t",
	["採摘"] = "chhái-tiah",
	["採收"] = "chhái-siu",
	["採用"] = "chhái-iōng",
	["採礦"] = "chhái-khòng",
	["採納"] = "chhái-la̍p",
	["採花"] = "chhái-hoe",
	["採花蜂"] = "chhái-hoe-phang",
	["採花賊"] = "chhái-hoe-chha̍t",
	["採茶"] = "chhái-tê",
	["採行"] = "chhái-hêng",
	["採訪"] = "chhái-hóng",
	["採買"] = "chhái-bé/chhái-bóe",
	["採購"] = "chhái-káng/chhái-kò͘",
	["採集"] = "chhái-chi̍p",
	["採點"] = "chhái-tiám",
	["探"] = "tham",
	["探仔"] = "thàm-á",
	["探偵"] = "thàm-cheng",
	["探勘"] = "thàm-khàm",
	["探員"] = "thàm-oân",
	["探子"] = "thàm-chú",
	["探子馬"] = "thàm-chú-má",
	["探查"] = "thàm-cha",
	["探求"] = "thàm-kiû",
	["探測"] = "thàm-chhek",
	["探測器"] = "thàm-chhek-khì",
	["探病"] = "thàm-pēⁿ/thàm-pīⁿ",
	["探監"] = "thàm-kaⁿ",
	["探知"] = "thàm-ti",
	["探究"] = "thàm-kiù",
	["探索"] = "thàm-soh",
	["探聽"] = "thàm-thiaⁿ",
	["探聽知"] = "thàm-thiaⁿ-chai",
	["探親"] = "thàm-chhin",
	["探討"] = "thàm-thó",
	["探訪"] = "thàm-hóng",
	["探詢"] = "thàm-sûn",
	["探路關"] = "thàm-lō͘-koan",
	["探身"] = "thàm-sin",
	["探險"] = "thàm-hiám",
	["探頭"] = "thàm-thâu/tham-thâu/tham-thâu",
	["探馬"] = "thàm-má",
	["接"] = "chiap",
	["接sòa"] = "chiap-sòa",
	["接一"] = "chiap-it",
	["接二連三"] = "chiap-lī-liân-saⁿ",
	["接任"] = "chiap-jīm",
	["接個手"] = "chiap-ê-chhiú",
	["接個腳"] = "chiap-ê-kha",
	["接力"] = "chiap-le̍k/chih-la̍t",
	["接助"] = "chiap-chō͘",
	["接受"] = "chiap-siū",
	["接哥姆"] = "chih-ko-ḿ",
	["接嘴"] = "chiap-chhùi",
	["接地"] = "chiap-tē/chiap-tōe",
	["接客"] = "chiap-kheh",
	["接待"] = "chiap-thāi",
	["接後岫"] = "chiap-āu-siū",
	["接應"] = "chiap-èng",
	["接掌"] = "chiap-chiáng/chiap-chióng",
	["接接"] = "chih-chiap",
	["接接接接"] = "chih-chih-chiap-chiap",
	["接收"] = "chiap-siu",
	["接替"] = "chiap-thè/chiap-thòe",
	["接枝"] = "chiap-ki",
	["接棒"] = "chiap-pāng",
	["接榫"] = "chiap-sún",
	["接氣"] = "chiap-khùi",
	["接洽"] = "chiap-ha̍p/chiap-hia̍p",
	["接流"] = "chiap-lâu",
	["接濟"] = "chiap-chè",
	["接獲"] = "chiap-he̍k",
	["接班人"] = "chiap-pan-jîn",
	["接生"] = "chiap-seⁿ/chiap-siⁿ",
	["接種"] = "chiap-chèng",
	["接管"] = "chiap-koán",
	["接納"] = "chiap-la̍p",
	["接紲"] = "chiap-sòa",
	["接線"] = "chiap-sòaⁿ",
	["接線生"] = "chiap-sòaⁿ-seng",
	["接縫"] = "chiap-phāng",
	["接續"] = "chiap-sio̍k",
	["接肉肉"] = "chiap-he̍k-bah",
	["接肋肉"] = "chiap-le̍k-bah",
	["接腳"] = "chiap-kha",
	["接腳來"] = "chiap-kha-lâi",
	["接腳個"] = "chiap-kha-ê",
	["接落來"] = "chiap--lo̍h-lâi",
	["接著"] = "chiap-tio̍h",
	["接見"] = "chiap-kiàn",
	["接觸"] = "chiap-chhiok",
	["接觸著"] = "chiap-chhiok--tio̍h",
	["接財神"] = "chih-châi-sîn",
	["接走"] = "chiap-cháu",
	["接起來"] = "chiap--khí-lâi",
	["接踵而來"] = "chiap-chéng-jî-lâi",
	["接載"] = "chih-chài",
	["接辦"] = "chiap-pān",
	["接近"] = "chiap-kīn/chiap-kūn",
	["接送"] = "chiap-sàng/chih-sàng",
	["接通"] = "chiap-thong",
	["接運"] = "chiap-ūn",
	["接重"] = "chih-tāng",
	["接銜"] = "chiap-hâm",
	["接雨"] = "chih-hō͘",
	["接頭"] = "chiap-thâu",
	["接風"] = "chiap-hong",
	["接骨"] = "chiap-kut",
	["接骨丹"] = "chiap-kut-tan",
	["接骨筒"] = "chiap-kut-tâng",
	["接骨草"] = "chiap-kut-chháu",
	["控"] = "khàng",
	["控制"] = "khòng-chè",
	["控制tiâu"] = "khàng-chè-tiâu",
	["控制器"] = "khòng-chè-khì",
	["控制權"] = "khàng-chè-koân",
	["控告"] = "khòng-kò",
	["控固力"] = "không-kuh-lih",
	["控毒"] = "khàng-to̍k",
	["控球"] = "khòng-kiû",
	["控空控縫"] = "iah-khang-iah-phāng",
	["控訴"] = "khòng-sò͘",
	["控起來"] = "khàng-khí-lâi",
	["控頭殼"] = "khàng-thâu-khak",
	["推"] = "chhui/the/thui",
	["推chhiâu"] = "chhui-chhiâu",
	["推sak"] = "the-sak",
	["推"] = "the-sak",
	["推三牲"] = "tu-sam-seng",
	["推上"] = "thui-siāng/thui-siōng",
	["推事"] = "chhui-sū/thui-sū",
	["推促"] = "chhui-chhiok",
	["推倒"] = "chhia-tó",
	["推光"] = "thui-kng",
	["推出"] = "thui-chhut",
	["推動"] = "thui-tōng",
	["推卸"] = "thui-sià",
	["推卸責任"] = "thui-sià-chek-jīm",
	["推向"] = "thui-hiòng",
	["推外外"] = "the-gōa-gōa",
	["推定"] = "chhui-tēng/thui-tēng",
	["推屎蟲"] = "chhia-sái-thâng",
	["推展"] = "thui-tián",
	["推崇"] = "thui-chông",
	["推廣"] = "thui-kóng",
	["推想"] = "thui-sióng",
	["推斷"] = "thui-toàn",
	["推派"] = "thui-phài",
	["推派代表"] = "thui-phài-tāi-piáu",
	["推流"] = "tu-lâu",
	["推測"] = "chhui-chhek/thui-chhek",
	["推演"] = "thui-ián",
	["推理"] = "chhui-lí/thui-lí",
	["推畚斗"] = "chhia-pùn-táu",
	["推病"] = "the-pēⁿ/the-pīⁿ",
	["推硬仔"] = "thui-ngē-á/thui-ngī-á",
	["推移"] = "thui-î",
	["推算"] = "chhui-sǹg/thui-sǹg/thui-soàn",
	["推翻"] = "thui-hoan",
	["推腳"] = "thui-kha",
	["推舉"] = "thui-kí/thui-kú",
	["推荐"] = "thui-chiàn",
	["推薦"] = "chhui-chiàn/thui-chiàn",
	["推薦書"] = "thui-chiàn-su",
	["推行"] = "thui-hêng",
	["推行人"] = "thui-hêng-jîn",
	["推西魯"] = "tu-se-ló͘",
	["推託"] = "thui-thok",
	["推論"] = "chhui-lūn/thui-lūn",
	["推讓"] = "thui-jiōng",
	["推責任"] = "thui-chek-jīm",
	["推跋反"] = "chhia-poa̍h-péng",
	["推軟仔"] = "thui-nńg-á",
	["推輦斗"] = "chhia-lián-táu",
	["推辭"] = "the-sì/the-sî/thui-sû",
	["推進"] = "thui-chìn",
	["推進機"] = "thui-chìn-ki",
	["推選"] = "thui-soán",
	["推金"] = "thui-kim",
	["推銷"] = "chhui-siau/thui-siau",
	["推銷員"] = "thui-siau-oân",
	["推開"] = "the-khui",
	["推離離"] = "the-lī-lī/the-lî-lî",
	["掩"] = "am/iám",
	["掩khàm"] = "am-khàm/ng-khàm",
	["掩人目"] = "iám-lâng-ba̍k",
	["掩咯雞"] = "am-ko̍k-ke/ng-ko̍k-koe/ng-ko̍k-ke/ng-ko̍k-koe",
	["掩埋場"] = "iám-mâi-tiûⁿ",
	["掩揜"] = "ng-iap",
	["掩攔"] = "am-âⁿ",
	["掩死魚"] = "iám-sí-hî/iám-sí-hû",
	["掩目雞"] = "om-ba̍k-ke/am-ba̍k-koe",
	["掩肚"] = "iám-tó͘",
	["掩胡"] = "am-ô͘",
	["掩臭"] = "iám-chhàu",
	["掩護"] = "iám-hō͘",
	["掩貪"] = "am-tham",
	["掩身"] = "iám-sin",
	["掩身法"] = "iám-sin-hoat",
	["掩身術"] = "iám-sin-su̍t",
	["掩風"] = "iám-hong",
	["掩飾"] = "iám-sek",
	["掩體"] = "iám-thé",
	["掩鼻"] = "am-phīⁿ",
	["措詞"] = "chhò-sû/chhò͘-sû",
	["措辭"] = "chò-sû",
	["掰哈"] = "peh-ha̍h",
	["掰嘴"] = "póe-chhùi",
	["掰會"] = "póe-hōe",
	["掰皮"] = "peh-phôe/peh-phê",
	["掰破面"] = "peh-phòa-bīn",
	["掰笚仔"] = "peh-ha̍h-á",
	["掰錢"] = "póe-chîⁿ",
	["揀"] = "kéng",
	["揀伸的"] = "kéng-chhun-ê",
	["揀出"] = "kéng-chhut",
	["揀好的"] = "kéng-hó-ê",
	["揀選"] = "kéng-soán",
	["揀食"] = "kéng-chia̍h",
	["揆水"] = "kûi-chúi",
	["揉土腳"] = "jiû-thô͘-kha/liû-thô͘-kha",
	["揉桌"] = "liû-toh",
	["揉死"] = "jôe-sí/jê-sí",
	["揉身軀"] = "jiû-sin-khu",
	["揉身驅"] = "jiû-sin-khu/liû-sin-khu",
	["揌嘴phoe"] = "sai-chhùi-phé",
	["描"] = "biô",
	["描寫"] = "biâu-siá",
	["描繪"] = "biâu-hōe",
	["描述"] = "biâu-su̍t",
	["提"] = "thê",
	["提bē著"] = "the̍h-bē-tio̍h",
	["提hō͘"] = "the̍h-hō͘",
	["提交"] = "thê-kau",
	["提供"] = "thê-kiong",
	["提供給"] = "thê-kiong-hō͘",
	["提倡"] = "thê-chhiòng",
	["提出"] = "thê-chhut/the̍h-chhut",
	["提到"] = "thê-kàu",
	["提升"] = "thê-seng",
	["提去"] = "the̍h--khì/the̍h--khù",
	["提及"] = "thê-ki̍p",
	["提取"] = "thê-chhú",
	["提古關"] = "the̍h-kó͘-koan/thê-kó͘-koan",
	["提名"] = "thê-miâ",
	["提名者"] = "thê-miâ-chiá",
	["提囡仔"] = "the̍h-gín-á",
	["提存"] = "thê-chûn",
	["提批仔"] = "the̍h-phe-á",
	["提拔"] = "thê-poa̍t",
	["提掉"] = "the̍h--tiāu",
	["提攜"] = "thê-hê",
	["提早"] = "thê-chá/the̍h-chá",
	["提昇"] = "thê-seng",
	["提案"] = "thê-àn",
	["提案人"] = "thê-àn-jîn",
	["提款"] = "thê-khoán",
	["提煉"] = "thê-liān",
	["提燈"] = "thê-teng",
	["提琴家"] = "thê-khîm-ka",
	["提神"] = "thê-sîn",
	["提請"] = "thê-chhéng",
	["提議"] = "thê-gî",
	["提貨"] = "thê-hòe/thê-hè",
	["提貨單"] = "thê-hòe-toaⁿ/thê-hè-toaⁿ",
	["提走"] = "the̍h-cháu",
	["提起"] = "the̍h-khí/thê-khí",
	["提醒"] = "thê-chhéⁿ/thê-chhíⁿ",
	["提錢"] = "the̍h-chîⁿ",
	["提防"] = "thê-hông",
	["提頭"] = "thê-thâu",
	["提頭話"] = "thê-thâu-ōe",
	["提高"] = "thê-ko",
	["插"] = "chhah/chhap",
	["插siâu"] = "chhap-siâu",
	["插siâu伊"] = "chhap-siâu-i",
	["插一腳"] = "chhap-chi̍t-kha",
	["插上"] = "chhah-siāng/chhah-siōng",
	["插事"] = "chhap-sū",
	["插入"] = "chhah-ji̍p",
	["插嘴"] = "chhah-chhùi/chhap-chhùi",
	["插嘴插舌"] = "chhap-chhùi-chhap-chi̍h",
	["插嘴筅"] = "chhap-chhùi-chhéng",
	["插座"] = "chhah-chō",
	["插手"] = "chhah-chhiú/chhap-chhiú",
	["插春"] = "chhah-chhun",
	["插曲"] = "chhah-khek",
	["插有著"] = "chhap-ū-tio̍h",
	["插牌"] = "chhap-pâi",
	["插犁尾"] = "chhah-lê-bóe/chhah-lôe-bé",
	["插空"] = "chhah-khang",
	["插管"] = "chhap-koán",
	["插簪"] = "chhah-chiam",
	["插胳"] = "chhah-koh",
	["插腰"] = "chhah-io",
	["插腳"] = "chhah-kha",
	["插花"] = "chhah-hoe",
	["插花仔"] = "chhah-hoe-á",
	["插話"] = "chhah-ōe/chhap-ōe",
	["插走"] = "chhap-cháu",
	["插起來"] = "chhah-khí-lâi",
	["插隊"] = "chhah-tūi",
	["插雜"] = "chhap-cha̍p",
	["插頭"] = "chhah-thâu",
	["插魚"] = "chhah-hî/chhah-hû",
	["揕石頭"] = "tìm-chio̍h-thâu",
	["揖仔"] = "chhip-á",
	["揖墓粿"] = "ioh-bōng-kóe/ip-bō͘-ké",
	["揖禮"] = "ip-lé",
	["揚人"] = "chhiûⁿ--lâng",
	["揚威"] = "iōng-ui",
	["揚棄"] = "iāⁿ-khì",
	["揚氣"] = "iâng-khì",
	["揚波"] = "iông-pho",
	["揚琴"] = "iāⁿ-khîm",
	["揚眉吐氣"] = "iong-bâi-thò͘-khì",
	["揚言"] = "iông-giân",
	["揚起"] = "iâng-khí",
	["揚長而去"] = "iông-tiông-jî-khì/iông-tiông-jî-khù",
	["換"] = "ōaⁿ",
	["換sak"] = "ōaⁿ-sak",
	["換一下"] = "ōaⁿ--chit-ē",
	["換乳齒"] = "ōaⁿ-leng-khí",
	["換人"] = "ōaⁿ-lâng",
	["換位"] = "ōaⁿ-ūi",
	["換來"] = "ōaⁿ-lâi",
	["換做"] = "ōaⁿ-chò/ōaⁿ-chòe",
	["換冬"] = "ōaⁿ-tang",
	["換口味"] = "ōaⁿ-kháu-bī",
	["換句話講"] = "ōaⁿ-kù-ōe-kóng",
	["換嘴"] = "ōaⁿ-chhùi",
	["換嘴齒"] = "ōaⁿ-chhùi-khí",
	["換奶齒"] = "ōaⁿ-ni-khí",
	["換工"] = "ōaⁿ-kang",
	["換帖"] = "ōaⁿ-thiap",
	["換帖個"] = "ōaⁿ-thiap-ê",
	["換年號"] = "oān-nî-hō/ōaⁿ-nî-kō",
	["換手"] = "ōaⁿ-chhiú",
	["換掉"] = "ōaⁿ-tiāu",
	["換擺"] = "ōaⁿ-pái",
	["換散錢"] = "ōaⁿ-sóaⁿ-chîⁿ",
	["換新"] = "ōaⁿ-sin",
	["換日"] = "ōaⁿ-li̍t",
	["換朝代"] = "ōaⁿ-tiâu-tē",
	["換栽"] = "ōaⁿ-chai",
	["換毛"] = "ōaⁿ-mn̂g/ōaⁿ-mo͘",
	["換氣"] = "ōaⁿ-khì",
	["換湯無換藥"] = "ōaⁿ-thng-bô-ōaⁿ-io̍h",
	["換準"] = "ōaⁿ-chún",
	["換爿"] = "ōaⁿ-pêng",
	["換種"] = "ōaⁿ-chèng",
	["換算"] = "ōaⁿ-sǹg",
	["換約"] = "ōaⁿ-iok",
	["換紅"] = "ōaⁿ-âng",
	["換肚"] = "ōaⁿ-tō͘",
	["換舖"] = "ōaⁿ-pho͘",
	["換行"] = "ōaⁿ-hâng",
	["換衫"] = "ōaⁿ-saⁿ",
	["換衫褲"] = "ōaⁿ-saⁿ-khò͘",
	["換裝"] = "ōaⁿ-chong",
	["換起來"] = "ōaⁿ-khì-lâi",
	["換車"] = "ōaⁿ-chhia",
	["換途"] = "ōaⁿ-tô͘",
	["換錢"] = "ōaⁿ-chîⁿ",
	["換防"] = "ōaⁿ-hông",
	["換面"] = "ōaⁿ-bīn",
	["換頭路"] = "ōaⁿ-thâu-lō͘",
	["換齒"] = "ōaⁿ-khí",
	["揜僻"] = "iap-phiah",
	["揜塞"] = "iap-siap",
	["揜手"] = "iap-chhiú",
	["揜瞻"] = "iap-siam",
	["揜落來"] = "hop--lo̍h-lâi",
	["揜角"] = "iap-kak",
	["揜貼"] = "iap-thiap",
	["揠腳泅"] = "iah-kha-siû/iah-kha-siû",
	["握手"] = "ak-chhiú/at-chhiú/ak-chhiú",
	["握有"] = "ak-iú",
	["揣"] = "chhōe",
	["揣測"] = "chóe-chhek",
	["揩油"] = "khà-iû",
	["揪"] = "chhiû",
	["揪大索"] = "khiú-tōa-soh",
	["揪後腳"] = "khiú-āu-kha",
	["揪斷"] = "khiú-tn̄g",
	["揪根元"] = "chhiû-kin-goân/chhiû-kun-goân",
	["揪直"] = "khiú-ti̍t",
	["揪碇"] = "chhiû-tiāⁿ/chhiû-tiàⁿ",
	["揪話"] = "chhiû-ōe",
	["揪錠"] = "chhiû-tiàⁿ",
	["揪門"] = "khiú-mn̂g",
	["揪鬥陣"] = "khiú-tàu-tīn",
	["揭"] = "gia̍h",
	["揭幕"] = "kiat-bō͘",
	["揭拗"] = "kiat-áu",
	["揭揭抓"] = "khia̍t-khia̍t-jiàu",
	["揭發"] = "kiat-hoat",
	["揭示"] = "kiat-sī",
	["揭開"] = "giah-khui",
	["揮"] = "hui",
	["揮刀"] = "hui-to",
	["揮別"] = "hui-pia̍t",
	["揮手"] = "hui-chhiú",
	["揮毫"] = "hui-hô",
	["揮發油"] = "hui-hoat-iû",
	["揮舞"] = "hui-bú",
	["揮軍"] = "hui-kun",
	["揲"] = "tia̍p",
	["揳"] = "soeh",
	["揳khǹg"] = "soeh-khǹg",
	["揳後手"] = "soeh-āu-chhiú",
	["揳空"] = "soeh-khang",
	["揳車"] = "kheh-chhia",
	["揳錢"] = "seh-chîⁿ/soeh-chîⁿ",
	["援例"] = "hoān-lē",
	["援助"] = "oān-chō͘",
	["援助者"] = "oān-chō͘-chiá",
	["援引"] = "oân-ín/oān-ín",
	["援手"] = "oān-chhiú",
	["援救"] = "oān-kiù",
	["援用"] = "oān-iōng",
	["揹債"] = "phāiⁿ-chè",
	["揹錢走"] = "phāiⁿ-chîⁿ-cháu",
	["搋"] = "thí",
	["搋目"] = "thí-ba̍k",
	["搋開"] = "thí-khui",
	["損債囝"] = "sńg-chè-kiáⁿ",
	["損傷"] = "sún-siong",
	["損失"] = "sún-sit",
	["損害"] = "sún-hāi",
	["損斷"] = "sńg-tn̄g",
	["損毀"] = "sńg-húi",
	["損益"] = "sńg-ek",
	["損目"] = "sńg-ba̍k",
	["損目睭"] = "sún-ba̍k-chiu",
	["損眼"] = "sún-gán",
	["損神"] = "sńg-sîn",
	["損胃"] = "sńg-ūi/sún-ūi",
	["損蕩"] = "sńg-tn̄g",
	["損身"] = "sún-sin",
	["搐"] = "tiuh",
	["搓圓"] = "so-îⁿ",
	["搓圓仔"] = "so-îⁿ-á",
	["搓圓仔湯"] = "so-îⁿ-á-thng",
	["搓幼幼"] = "so-iù-iù",
	["搓手"] = "so-chhiú",
	["搓烏面"] = "so-o͘-bīn",
	["搓草"] = "so-chháu",
	["搔"] = "sa",
	["搔手"] = "so-chhiú",
	["搔捋"] = "so-loa̍h",
	["搔烏面"] = "so-o͘-bīn",
	["搔癢"] = "so-chiūⁿ",
	["搔草"] = "so-chháu",
	["搔頭"] = "so-thâu",
	["搔頭殼"] = "so-thâu-khak",
	["搖"] = "iô",
	["搖囝菜"] = "iô-kiáⁿ-chhài",
	["搖尾"] = "iô-bóe/iô-bé",
	["搖尾狗"] = "iô-bóe-káu/iô-bé-káu",
	["搖手"] = "iô-chhiú/io-chhiú",
	["搖擺"] = "iô-pái",
	["搖擺不定"] = "iô-pái-put-tēng",
	["搖會"] = "iô-hōe",
	["搖柄"] = "iô-pìⁿ",
	["搖椅"] = "iô-í",
	["搖泄"] = "iô-choah",
	["搖泏"] = "iô-choah",
	["搖滾"] = "iô-kún",
	["搖滾樂"] = "iô-kún-ga̍k",
	["搖瘺"] = "iô-lō͘",
	["搖笱"] = "iô-kô",
	["搖籃"] = "iô-nâ/ô͘-nâ",
	["搖腳倉花"] = "iô-kha-chhng-hoe",
	["搖蕩"] = "iô-tōng",
	["搖身一變"] = "iô-sin-chi̍t-piàn",
	["搖錢樹"] = "iô-chîⁿ-chhiū",
	["搖頭"] = "iô-thâu",
	["搖頭擺腦"] = "iô-thâu-pái-náu",
	["搖鼓"] = "iô-kó͘",
	["搖鼓鼕"] = "iô-kó͘-long",
	["搗"] = "táu",
	["搗牌"] = "táu-pâi",
	["搗臭空"] = "ó͘-chhàu-khang",
	["搜"] = "chhiau",
	["搜出"] = "chhiau-chhut",
	["搜救"] = "so͘-kiù",
	["搜查"] = "só͘-cha/so͘-cha",
	["搜索"] = "so͘-sek",
	["搜集"] = "so͘-chi̍p",
	["搢入"] = "chìⁿ-ji̍p",
	["搢水"] = "chìⁿ-chúi",
	["搢流"] = "chìⁿ-lâu",
	["搢進前"] = "chìⁿ-chìn-chêng",
	["搢頭標"] = "chìⁿ-thâu-pio",
	["搢頭陣"] = "chìⁿ-thâu-tīn",
	["搢風"] = "chìⁿ-hong",
	["搥"] = "tûi",
	["搥心肝"] = "tûi-sim-koaⁿ",
	["搥扁"] = "tûi-píⁿ",
	["搥胸"] = "tûi-heng",
	["搥腰脊骨"] = "tûi-io-chiah-kut",
	["搧嘴phoe"] = "siàn-chhùi-phé",
	["搧嘴-卑頁"] = "siàn-chhùi-phóe",
	["搧嘴鼓"] = "siàn-chhùi-kó͘",
	["搧大耳"] = "siàn-tōa-hīⁿ",
	["搧嫣投"] = "siàn-ian-tâu",
	["搧巴掌"] = "siàn-pa-chiúⁿ",
	["搧抽"] = "siàn-thiu",
	["搧東風"] = "siàn-tang-hong",
	["搧紨"] = "siàn-pô͘",
	["搧風"] = "siàn-hong",
	["搨本"] = "thah-pún/thap-pún/thap-pún",
	["搨海坪"] = "lio̍k-hái-phiâⁿ",
	["搨片"] = "thap-phìⁿ",
	["搪"] = "thn̄g",
	["搪著"] = "tn̄g-tio̍h",
	["搬"] = "poaⁿ",
	["搬chhiau"] = "poaⁿ-chhiau",
	["搬上"] = "poaⁿ-chiūⁿ",
	["搬位"] = "poaⁿ-ūi",
	["搬倉"] = "poaⁿ-chhng",
	["搬出"] = "poaⁿ-chhut",
	["搬到"] = "poaⁿ-kàu",
	["搬厝"] = "poaⁿ-chhù",
	["搬嘴"] = "poaⁿ-chhùi",
	["搬嘴舌"] = "poaⁿ-chhùi-chi̍h",
	["搬嘴錦"] = "poaⁿ-chhùi-gím",
	["搬大戲"] = "poaⁿ-tōa-hì",
	["搬布袋戲"] = "poaⁿ-pò͘-tē-hì",
	["搬徙"] = "poaⁿ-sóa",
	["搬徙位"] = "poaⁿ-sóa-ūi",
	["搬戲"] = "poaⁿ-hì",
	["搬挑"] = "poaⁿ-thiau/poaⁿ-thio",
	["搬振動"] = "poaⁿ-tín-tōng",
	["搬推"] = "poaⁿ-chhia",
	["搬救兵"] = "poaⁿ-kiù-peng",
	["搬物件"] = "poaⁿ-mi̍h-kiāⁿ",
	["搬硨"] = "poaⁿ-chhia",
	["搬舖"] = "poaⁿ-pho͘",
	["搬請"] = "poaⁿ-chhiáⁿ",
	["搬貨"] = "poaⁿ-hòe/poaⁿ-hè",
	["搬走"] = "poaⁿ-cháu",
	["搬運"] = "poaⁿ-ūn",
	["搬運費"] = "poaⁿ-ūn-hùi",
	["搬遷"] = "poaⁿ-chhian",
	["搬鋪"] = "poaⁿ-pho͘",
	["搭"] = "tah",
	["搭hiahN"] = "tah-hiahN",
	["搭久仔"] = "tah-kú-á",
	["搭伙食"] = "tah-hóe-si̍t/tah-hé-si̍t",
	["搭倚"] = "tah-óa",
	["搭告示"] = "tah-kò-sī",
	["搭嚇"] = "tah-hiahN",
	["搭壁"] = "tah-piah",
	["搭壁紙"] = "tah-piah-chóa",
	["搭壁蓮"] = "tah-piah-liân",
	["搭壁黃"] = "tah-piah-n̂g",
	["搭客"] = "tah-kheh",
	["搭密"] = "tah-bā",
	["搭寮仔"] = "tah-liâu-á",
	["搭岸"] = "tah-hōaⁿ",
	["搭峇"] = "tah-bā",
	["搭布篷"] = "tah-pò͘-phâng",
	["搭布蓬"] = "tah-pò͘-phâng",
	["搭底"] = "tah-té/tah-tóe",
	["搭建"] = "tah-kiàn",
	["搭心"] = "tah-sim",
	["搭心仔"] = "tah-sim-á",
	["搭戰棚"] = "tah-chiàn-pêⁿ",
	["搭戲棚"] = "tah-chiàn-pîⁿ",
	["搭手"] = "tah-chhiú",
	["搭搭"] = "tah-tah",
	["搭擂台"] = "tah-lûi-tâi",
	["搭救"] = "tah-kiù",
	["搭春聯"] = "tah-chhun-liân",
	["搭架"] = "tah-kè",
	["搭桌仔"] = "tah-toh-á",
	["搭棚"] = "tah-pêⁿ",
	["搭機"] = "tah-ki",
	["搭沙魚"] = "tah-soa-hî/tah-soa-hû",
	["搭油"] = "tah-iû",
	["搭渡"] = "tah-tō͘",
	["搭營"] = "tah-iâⁿ",
	["搭秤頭"] = "tah-chhìn-thâu",
	["搭粒"] = "tah-lia̍p",
	["搭紙"] = "tah-chóa",
	["搭肉刺"] = "tah-bah-chhì",
	["搭肉綾"] = "tah-bah-lêng",
	["搭胸"] = "tah-heng",
	["搭胸坎"] = "tah-heng-khám",
	["搭話"] = "tah-ōe",
	["搭起來"] = "tah--khí-lâi",
	["搭載"] = "tah-chài",
	["搭近"] = "tah-kīn/tah-kūn",
	["搭郵票"] = "tah-iû-phiò",
	["搭配"] = "tah-phòe/tah-phè",
	["搭酒"] = "tah-chiú",
	["搭金"] = "tah-kim",
	["搭鉤"] = "tah-kau",
	["搭頭"] = "tah-thâu",
	["搭魦"] = "tah-se",
	["搰"] = "ku̍t",
	["搰力"] = "kut-la̍t",
	["搰力腳"] = "kut-la̍t-kha",
	["搵"] = "ùn",
	["搵水"] = "ùn-chúi",
	["搵豆油"] = "ùn-tāu-iû",
	["搶"] = "chhiúⁿ",
	["搶chhoah"] = "chhiúⁿ-chhoah",
	["搶修"] = "chhiúⁿ-siu",
	["搶剝"] = "chhiúⁿ-pak",
	["搶剝賊"] = "chhiúⁿ-pak-chha̍t",
	["搶功"] = "chhiúⁿ-kong",
	["搶劫"] = "chhiúⁿ-kiap",
	["搶奪"] = "chhiúⁿ-toa̍t",
	["搶嫌"] = "chhiúⁿ-hiâm",
	["搶孤"] = "chhiúⁿ-ko͘",
	["搶市"] = "chhiúⁿ-chhī",
	["搶救"] = "chhiúⁿ-kiù",
	["搶案"] = "chhiúⁿ-àn",
	["搶灘"] = "chhiúⁿ-than",
	["搶火燒"] = "chhiúⁿ-hóe-sio/chhiúⁿ-hé-sio",
	["搶眼"] = "chhiúⁿ-gán",
	["搶秤頭"] = "chhiúⁿ-chhìn-thâu",
	["搶話頭"] = "chhiúⁿ-ōe-thâu",
	["搶購"] = "chhiúⁿ-kò͘",
	["搶走"] = "chhiúⁿ-cháu",
	["搶頭前"] = "chhiúⁿ-thâu-chêng",
	["搶頭標"] = "chhiúⁿ-thâu-pio",
	["搶頭香"] = "chhiúⁿ-thâu-hiuⁿ",
	["搽"] = "tâ",
	["搾猴管"] = "chek-kâu-kńg",
	["搾齒膏"] = "chek-khí-ko",
	["摃"] = "kòng",
	["摃傷"] = "kòng-siong",
	["摃坩仔"] = "kòng-khaⁿ-á",
	["摃大客"] = "kòng-tōa-kheh",
	["摃尻川"] = "kòng-kha-chhng",
	["摃槌仔"] = "kòng-thûi-á",
	["摃死版"] = "kòng-sí-pán",
	["摃番頭"] = "kòng-hoan-thâu",
	["摃破"] = "kòng-phòa",
	["摃破花"] = "kòng-phòa-hoe",
	["摃蚊"] = "kòng-báng",
	["摃角"] = "kòng-kak",
	["摃銀牛"] = "kònggîn-gû/kònggûn-gû",
	["摃錢"] = "kòng-chîⁿ",
	["摃電話"] = "kòngtiān-ōe",
	["摃頭殼"] = "kòng-thâu-khak",
	["摃龜"] = "kòng-ku",
	["摑sak"] = "kok-sak",
	["摑一邊"] = "kok-chi̍t-piⁿ",
	["摑磚仔"] = "kok-chng-á",
	["摑風"] = "kok-hong",
	["摒"] = "piaⁿ/phiaⁿ/piàⁿ",
	["摒hiat掬"] = "piàⁿ-hiat-kak",
	["摒了了"] = "piàⁿ-liáu-liáu",
	["摒倉"] = "piàⁿ-chhng",
	["摒倉庫"] = "piàⁿ-chhng-khò͘",
	["摒出去"] = "piàⁿ--chhut-khì/piàⁿ--chhut-khù",
	["摒園"] = "piàⁿ-hn̂g",
	["摒幌sak"] = "phiaⁿ-hìⁿ-sak",
	["摒房間"] = "piàⁿ-pâng-keng",
	["摒掃"] = "piàⁿ-sàu",
	["摒掉"] = "phiaⁿ-tiāu",
	["摒掞sak"] = "piàⁿ-tàn-sak",
	["摒水"] = "piàⁿ-chúi",
	["摒牢"] = "piàⁿ-tiâu",
	["摒盪"] = "piàⁿ-tn̄g",
	["摒石頭"] = "piaⁿ-chio̍h-thâu/phiaⁿ-chio̍h-thâu",
	["摒糞埽"] = "piàⁿpùn-sò",
	["摒舖"] = "piàⁿ-pho͘",
	["摒蕩"] = "piàⁿ-tn̄g",
	["摒討掬"] = "phiaⁿ-thó-ka̍k",
	["摒賣"] = "piàⁿ-bē/piàⁿ-bōe",
	["摒除"] = "pèng-tî/pèng-tû",
	["摔"] = "sut",
	["摔仔"] = "sut-á",
	["摔倒"] = "siak-tó",
	["摔大眠"] = "siàng-tōa-bîn",
	["摔大風"] = "siàng-tōa-hong",
	["摔尾後"] = "siàng-bóe-āu",
	["摔後炮"] = "sut-āu-phàu",
	["摔柝戛"] = "sut-khok-khia̍k",
	["摔桌椅"] = "siak-toh-í",
	["摔死"] = "siak--sí",
	["摔目"] = "sut-ba̍k",
	["摔目尾"] = "sut-ba̍k-bóe/sut-ba̍k-bé",
	["摔目箭"] = "sut-ba̍k-chìⁿ",
	["摔破"] = "siak-phòa",
	["摔著傷"] = "siak-tio̍h-siong",
	["摔角"] = "sut-kak",
	["摔跋坐"] = "siàng-poa̍h-chē",
	["摔風"] = "siàng-hong",
	["摔鹽米"] = "siak-iâm-bí",
	["摘"] = "tiah",
	["摘孤單"] = "tiah-ko͘-toaⁿ",
	["摘孤飛"] = "tiah-ko͘-poe/tiah-ko͘-pe",
	["摘戲"] = "tiah-hì",
	["摘樹oe"] = "tiah-chhiū-oe",
	["摘職"] = "tiah-chit",
	["摘花"] = "tiah-hoe",
	["摘要"] = "tek-iau/tiah-iàu",
	["摘鋏"] = "tiah-ngeh/tiah-ngoeh",
	["摘齣"] = "tiah-chhut",
	["摠"] = "chang",
	["摧"] = "chhôe",
	["摧價數"] = "chûi-kè-siàu",
	["摧死"] = "chhui-sí",
	["摧殘"] = "chhui-chhân",
	["摧毀"] = "chhui-húi",
	["摩天"] = "mô͘-thian",
	["摩擦"] = "mô͘-chhat",
	["摩洛哥"] = "mô͘-lo̍k-ko",
	["摳"] = "khau",
	["摳皮"] = "khau-phôe/khau-phê",
	["摵"] = "ui",
	["摵仔麵"] = "chhe̍k-á-mī",
	["摶土"] = "chhio̍k-thô͘",
	["摸"] = "bong/mo͘",
	["摸bē清"] = "bong-bē-chheng/bong-bōe-chheng",
	["摸chhōe"] = "bong-chhōe/bong-chhē",
	["摸不著"] = "bong-bē-tio̍h",
	["摸彩"] = "mo͘-chhái",
	["摸手底"] = "bong-chhiú-té/bong-chhiú-tóe",
	["摸暗"] = "bong-àm",
	["摸暝"] = "bong-mê/bo͘-mî",
	["摸無總"] = "bong-bô-cháng",
	["摸無路"] = "bong-bô-lō͘",
	["摸無門"] = "bong-bô-mn̂g",
	["摸無頭總"] = "bong-bô-thâu-cháng",
	["摸脈"] = "bong-me̍h/mo͘-me̍h",
	["摸著"] = "bong--tio̍h",
	["摸飛"] = "mo͘-hui",
	["摸魚"] = "bong-hî/bong-hû",
	["摺"] = "chih",
	["摺屏"] = "chih-pîn",
	["摺紙"] = "chih-chóa",
	["摻"] = "chham/sám",
	["摻做夥"] = "chham-chò-hóe/chham-chòe-hé",
	["摻插"] = "chham-chhap",
	["摻翸"] = "sám-phún",
	["摻藥粉"] = "sám-io̍h-hún",
	["摻開"] = "sám-khai",
	["摻雜"] = "chham-cha̍p",
	["摻鹽"] = "sám-iâm",
	["摽"] = "pio",
	["摽人"] = "pio--lâng",
	["摽嘩"] = "pio-hōa",
	["摽歌"] = "pio-koa",
	["摽滾"] = "pio-kún",
	["摽滾嘩"] = "pio-kún-hōa",
	["摽笑"] = "pio-chhiò",
	["撇"] = "phiat",
	["撇sak"] = "phiat-sak",
	["撇仔"] = "phiat-á",
	["撇叉"] = "phiat-chhe/phoat-chhe",
	["撇尾"] = "phia̍t-bóe/phia̍t-bé",
	["撇桑"] = "phiat-sàng",
	["撇步"] = "phiat-pō͘",
	["撇清"] = "phiat-chheng",
	["撇翼"] = "phia̍t-si̍t",
	["撇腳"] = "phoat-kha",
	["撈話"] = "lau-ōe",
	["撈話頭"] = "lā-ōe-thâu/lau-ōe-thâu",
	["撋琖"] = "nóa-chhóaⁿ",
	["撋麵粉"] = "nóa-mī-hún",
	["撏"] = "siâm",
	["撏出"] = "jîm-chhut",
	["撏椆椆"] = "siâm-tiâu-tiâu",
	["撏虎舌"] = "jîm-hó͘-chi̍h",
	["撏錢"] = "jîm-chîⁿ/chîm-chîⁿ",
	["撐"] = "the/thèⁿ/thìⁿ",
	["撐tiâu"] = "thìⁿ--tiâu",
	["撐在"] = "thìⁿ-chāi",
	["撐場面"] = "thìⁿ-tiûⁿ-bīn",
	["撐會tiâu"] = "thìⁿ-ē-tiâu",
	["撐椅"] = "theⁿ-í/the-í",
	["撐椆"] = "thèⁿ-tiâu",
	["撐渡"] = "the-tō͘/theⁿ-tō͘",
	["撐腮"] = "thèⁿ-sai/thìⁿ-sai/thìⁿ-sai/thèⁿ-sai",
	["撐腿"] = "thìⁿ-thúi",
	["撐門面"] = "thìⁿ-mn̂g-bīn",
	["撐頭"] = "thèⁿ-thâu/thìⁿ-thâu/thèⁿ-thâu",
	["撐頭番薯"] = "thìⁿ-thâu-hoan-chî/thìⁿ-thâu-hoan-chû",
	["撐頷"] = "thèⁿ-ām/thìⁿ-ām/thìⁿ-ām",
	["撒"] = "soah",
	["撒旦"] = "Sat-tàn",
	["撒潑"] = "sāi-phoat/sat-phoat",
	["撒潑爛"] = "sāi-phòa-nōa",
	["撒白糖"] = "soah-pe̍h-thn̂g",
	["撒破爛"] = "sāi-phòa-nōa",
	["撒胡椒"] = "soah-hô͘-chio",
	["撒行"] = "sāi-hēng",
	["撒豆油"] = "soah-tāu-iû",
	["撒釘行"] = "sāi-tèng-hēng",
	["撒鹽"] = "seh-iâm/soah-iâm",
	["撓"] = "lā/ngiau/ngiáu",
	["撓事"] = "lā-sū",
	["撓尻川"] = "ngiau-kha-chhng",
	["撓根絡"] = "lā-kin-le/lā-kun-le",
	["撓物件"] = "lā-mi̍h-kiāⁿ",
	["撓空"] = "lā-khang",
	["撓空頭"] = "lā-khang-thâu",
	["撓筋"] = "láu-kin/láu-kun",
	["撓絞"] = "lā-ká",
	["撓肥"] = "lā-pûi",
	["撓菜"] = "lā-chhài",
	["撓著"] = "láu-tio̍h",
	["撓著筋"] = "láu-tio̍h-kin/láu-tio̍h-kun",
	["撓蚶"] = "lā-ham",
	["撓話頭"] = "lā-ōe-thâu",
	["撓門路"] = "lā-mn̂g-lō͘",
	["撓開"] = "ngiáu-khui",
	["撓頭"] = "lā-thâu",
	["撕票"] = "liah-phiò",
	["撙節"] = "chún-chat",
	["撚"] = "lián",
	["撚仔"] = "lián-á",
	["撚嘴花"] = "lián-chhùi-hoe",
	["撚寶"] = "lián-pó",
	["撚寶餅"] = "lián-pó-piáⁿ",
	["撚盤"] = "lián-pôaⁿ",
	["撚耳空"] = "lián-hīⁿ-khang",
	["撚螺絲"] = "lián-lô-si",
	["撚遨仔"] = "lián-gô-á",
	["撚錢"] = "lián-chîⁿ",
	["撚骰"] = "lián-tâu",
	["撞"] = "chōng/tōng",
	["撞倒"] = "lòng-tó",
	["撞枴仔"] = "tōng-koái-á",
	["撞歹"] = "lòng-pháiⁿ/lòng-phái",
	["撞死"] = "lòng--sí",
	["撞球"] = "tōng-kiû",
	["撞球間"] = "tōng-kiû-keng",
	["撞破"] = "tōng-phòa",
	["撞空"] = "tōng-khang",
	["撞突"] = "tōng-tu̍t",
	["撞著"] = "tn̄g-tio̍h/tōng-tio̍h/tōng--tio̍h",
	["撞著傷"] = "lòng-tio̍h-siong",
	["撞頭"] = "tn̄g-thâu",
	["撟中營"] = "kiāu-tiong-iâⁿ",
	["撟仔"] = "kiāu-á",
	["撟起來"] = "kiāu-khí-lâi",
	["撟開"] = "kiāu-khui",
	["撠siâu"] = "ngiauh-siâu",
	["撠去"] = "ngiauh-khì/ngiauh-khù",
	["撠嘴"] = "ngiauh-chhùi",
	["撠蝦"] = "ngiauh-hê",
	["撠蟶"] = "ngiauh-than",
	["撠起"] = "ngiauh-khí",
	["撠起來"] = "ngiauh-khí-lâi",
	["撤任"] = "thiat-jīm",
	["撤兵"] = "thiat-peng",
	["撤出"] = "thiat-chhut",
	["撤回"] = "thiat-hôe",
	["撤守"] = "thiat-siú",
	["撤換"] = "thiat-ōaⁿ",
	["撤消"] = "thiat-siau",
	["撤職"] = "thiat-chit",
	["撤走"] = "thiat-cháu",
	["撤退"] = "thiat-thè/thiat-thòe",
	["撤防"] = "thiat-hông",
	["撤除"] = "thiat-tî/thiat-tû",
	["撤離"] = "thiat-lī/thiat-lî",
	["撤靈"] = "thiat-lêng",
	["撥"] = "phoah/poah/póe",
	["撥hō͘"] = "poah-hō͘",
	["撥交"] = "poah-kau",
	["撥人"] = "poah-lâng",
	["撥付"] = "poah-hù",
	["撥出"] = "poah-chhut",
	["撥工"] = "poah-kang",
	["撥所在"] = "poah-só͘-chāi",
	["撥找"] = "póe-chhōe/póe-chhē",
	["撥時間"] = "poah-sî-kan",
	["撥款"] = "poah-khoán",
	["撥用"] = "poah-iōng",
	["撥發"] = "poah-hoat",
	["撥腳"] = "poat-kha",
	["撥號"] = "poah-hō",
	["撥邊"] = "poah-piⁿ",
	["撥開"] = "poah-khui/póe-khui",
	["撩"] = "liâu",
	["撩ám"] = "liô-ám",
	["撩柴"] = "liâu-chhâ",
	["撩水"] = "liâu-chúi",
	["撩油"] = "liô-iû",
	["撩紙"] = "liâu-chóa",
	["撩豆皮"] = "liô-tāu-phôe/liô-tāu-phê",
	["撫卹"] = "hú-sut",
	["撫台"] = "bú-tâi",
	["撫平"] = "hú-pêng",
	["撫恤"] = "bú-sut",
	["撫慰"] = "hú-ùi",
	["撫育"] = "hú-io̍k",
	["撫胝"] = "bū-ti",
	["撫遠"] = "hú-oán",
	["播"] = "pò͘",
	["播出"] = "pò͘-chhut",
	["播放"] = "pò͘-hòng",
	["播春"] = "pò͘-chhun",
	["播田"] = "pò͘-chhân",
	["播秧仔"] = "pò͘-ng-á",
	["播種"] = "pò͘-chéng",
	["播稻"] = "pò͘-tiū",
	["播送"] = "pò͘-sàng",
	["播音"] = "pò͘-im",
	["撮thoah"] = "cheh-thoah",
	["撮仔"] = "chhè-á",
	["撮傷"] = "chhè-siong",
	["撮治"] = "cheh-tī",
	["撮要"] = "choat-iàu",
	["撰"] = "choān",
	["撰寫"] = "choān-siá",
	["撰文"] = "choān-bûn",
	["撰述"] = "choān-su̍t",
	["撲"] = "phok",
	["撲克牌"] = "phok-khek-pâi",
	["撲噗彈"] = "pho̍k-pho̍k-tōaⁿ",
	["撲地虎"] = "phak-tē-hó͘/phak-tōe-hó͘",
	["撲撲"] = "phok-phok",
	["撲撲彈"] = "phok-phok-tōaⁿ",
	["撲撲筅"] = "pho̍k-pho̍k-chháiⁿ",
	["撲撲趒"] = "phut-phut-tiô",
	["撲撲車"] = "phok-phok-chhia",
	["撲撲飛"] = "phū-phū-poe/phū-phū-pe",
	["撲救"] = "phok-kiù",
	["撲殺"] = "phok-sat",
	["撲滅"] = "phok-bia̍t",
	["撲無著"] = "pho̍k-bô-tio̍h",
	["撲空"] = "phok-khang",
	["撲著"] = "pho̍k-tio̍h",
	["撼"] = "hám",
	["撼仔"] = "hám-á",
	["撼大草"] = "hám-tōa-chháu",
	["撼死"] = "hmh-sí",
	["擁塞"] = "ióng-sat",
	["擁戴"] = "ióng-tài",
	["擁有"] = "ióng-iú",
	["擁護"] = "ióng-hō͘",
	["擂"] = "lûi",
	["擂台"] = "lûi-tâi",
	["擂椎"] = "lûi-thûi",
	["擂槌"] = "lûi-thûi",
	["擂水"] = "lûi-chúi",
	["擂盆"] = "lûi-phûn",
	["擂缽"] = "lûi-poah",
	["擄"] = "ló͘",
	["擇婆"] = "te̍k-pô",
	["擇期"] = "te̍k-kî",
	["擊"] = "kek",
	["擊倒"] = "kek-tó",
	["擊出"] = "kek-chhut",
	["擊敗"] = "kek-pāi",
	["擊沉"] = "kek-tîm",
	["擊潰"] = "kek-khùi",
	["擊石頭"] = "kiat-chio̍h-thâu",
	["擊破"] = "kek-phòa",
	["擊退"] = "kek-thè/kek-thòe",
	["擋"] = "tòng",
	["擋bē-tiâu"] = "tòng-bē-tiâu/tòng-bōe-tiâu",
	["擋tiām"] = "tòng-tiām",
	["擋tiâu"] = "tòng-tiâu",
	["擋久"] = "tòng-kú",
	["擋仔"] = "tòng-á",
	["擋卡久"] = "tòng-khah-kú",
	["擋搗"] = "tòng-táu",
	["擋會tiâu"] = "tòng-ē-tiâu",
	["擋贏"] = "tòng-iâⁿ",
	["擋路"] = "tòng-lō͘",
	["擋車"] = "tòng-chhia",
	["擋輸"] = "tòng-su",
	["擋門"] = "tòng-mn̂g",
	["擋頭"] = "tòng-thâu",
	["擋風玻璃"] = "tòng-hong-po-lê",
	["擋駕"] = "tòng-kà",
	["操"] = "chhau",
	["操作"] = "chhau-chok",
	["操作員"] = "chhau-chok-oân",
	["操兵"] = "chhau-peng",
	["操勞"] = "chhau-lô",
	["操場"] = "chhau-tiûⁿ",
	["操守"] = "chhau-siú",
	["操心"] = "chhau-sim",
	["操演"] = "chhau-ián",
	["操煩"] = "chhau-hoân",
	["操琴"] = "chhò-khîm",
	["操練"] = "chhau-liān",
	["操縱"] = "chhau-chhiòng",
	["操舟"] = "chhau-chiu",
	["操行"] = "chho-hēng",
	["擎"] = "kìn",
	["擎天"] = "khêng-thian",
	["擒lia̍h"] = "khîm-lia̍h",
	["擒peh"] = "khîⁿ-peh",
	["擒家"] = "khîⁿ-ke",
	["擒帶"] = "khîm-tòa",
	["擒扱"] = "khîⁿ-khi̍p",
	["擒拿"] = "khîm-ná",
	["擒烏烏"] = "khîⁿ-o͘-o͘",
	["擒獲"] = "khîm-he̍k",
	["擒糊"] = "khîⁿ-kô͘",
	["擒轎"] = "khîⁿ-kiō",
	["擔"] = "taⁿ/tàⁿ",
	["擔bē起"] = "taⁿ-bē-khí",
	["擔bē起來"] = "taⁿ-bē-khí--lâi",
	["擔teh"] = "taⁿ-teh",
	["擔仔"] = "tàⁿ-á",
	["擔仔麵"] = "tàⁿ-á-mī",
	["擔任"] = "tam-jīm",
	["擔保"] = "tam-pó",
	["擔工"] = "taⁿ-kang",
	["擔帶"] = "tam-tài",
	["擔心"] = "tam-sim",
	["擔憂"] = "tam-iu",
	["擔承"] = "tam-sêng/taⁿ-sîn",
	["擔擔"] = "taⁿ-tàⁿ",
	["擔架床"] = "tam-kà-chhn̂g",
	["擔水"] = "taⁿ-chúi",
	["擔煩"] = "tam-hoân",
	["擔當"] = "tam-tng",
	["擔笚"] = "tàⁿ-kah",
	["擔粗"] = "taⁿ-chho͘",
	["擔罪"] = "taⁿ-chōe",
	["擔肩"] = "taⁿ-keng",
	["擔負"] = "taⁿ-hū",
	["擔負起"] = "tam-hū-khí",
	["擔責任"] = "taⁿ-chek-jīm",
	["擔責成"] = "taⁿ-chek-sêng",
	["擔身命"] = "tam-sin-miā",
	["擔輸贏"] = "tam-su-iâⁿ",
	["擔領"] = "tam-niá",
	["擔頭"] = "tàⁿ-thâu",
	["擔頭重"] = "tàⁿ-thâu-tāng",
	["擗"] = "phia̍k",
	["擗仔"] = "phia̍k-á",
	["擗出"] = "phia̍k-chhut",
	["擗嘴-卑頁"] = "phia̍k-chhùi-phóe",
	["擗土"] = "phia̍k-thô͘",
	["擘皮"] = "peh-phôe/peh-phê",
	["擘破"] = "peh-phòa",
	["據"] = "kì/kù",
	["據伊家己"] = "kì-i-ka-kī/kù-i-ka-kī",
	["據在"] = "kì-chāi/kù-chāi",
	["據在人"] = "kì-chāi-lâng/kù-chāi-lâng",
	["據在伊"] = "kì-chāi-i/kù-chāi-i",
	["據在你"] = "kì-chāi-lí/kù-chāi-lú",
	["據在我"] = "kì-chāi-góa/kù-chāi-góa",
	["據報"] = "kì-pò/kù-pò",
	["據實"] = "kì-si̍t/kù-si̍t",
	["據為己有"] = "kì-ûi-kí-iú/kù-ûi-kí-iú",
	["據理"] = "kì-lí/kù-lí",
	["據稱"] = "kì-chheng/kù-chheng",
	["據點"] = "kì-tiám/kù-tiám",
	["擠人"] = "chiⁿ-lâng",
	["擠出"] = "chek-chhut",
	["擠豆奶"] = "chiⁿ-tāu-leng",
	["擢"] = "tioh",
	["擢傀儡"] = "tioh-ka-lé",
	["擢價"] = "tioh-kè",
	["擢味"] = "tioh-bī",
	["擢懸"] = "tioh-koâiⁿ",
	["擢手"] = "tioh-chhiú",
	["擢手尾"] = "tioh-chhiú-bóe/tioh-chhiú-bé",
	["擢舌根"] = "tioh-chi̍h-kin/tioh-chi̍h-kun",
	["擤"] = "chhǹg",
	["擤鼻"] = "chhǹg-phīⁿ",
	["擦"] = "chhat",
	["擦仔"] = "chhat-á",
	["擦拭"] = "chhat-chhit",
	["擦色"] = "chhat-sek",
	["擦銷"] = "chhat-siau",
	["擬"] = "gí",
	["擬妥"] = "gí-thò",
	["擬定"] = "gí-tēng",
	["擬稿"] = "gí-kó",
	["擬罪"] = "gí-chōe",
	["擬訂"] = "gí-tèng",
	["擬請"] = "gí-chhiáⁿ",
	["擬議"] = "gí-gī",
	["擬辦"] = "gí-pān",
	["擰"] = "liàm",
	["擱tiâu"] = "kok-tiâu/koh-tiâu",
	["擱tī-leh"] = "koh-tī-leh",
	["擱垵"] = "koa-oaⁿ",
	["擱港"] = "koa-káng",
	["擲掉"] = "tàn-tiāu",
	["擴"] = "khok",
	["擴充"] = "khok-chhiong",
	["擴大"] = "khok-tāi/khok-tōa/khòng-tāi/khòng-tōa",
	["擴展"] = "khok-tián",
	["擴展到"] = "khok-tián-kàu",
	["擴建"] = "khok-kiàn",
	["擴張"] = "khok-tiong/khòng-tiong",
	["擴散"] = "khok-sàn",
	["擴聲機"] = "khok-seng-ki",
	["擴音"] = "mai-khuh",
	["擴音器"] = "khok-im-khì",
	["擴音機"] = "khok-im-ki",
	["擴頭"] = "khok-thâu",
	["擴頭盤"] = "khok-thâu-pôaⁿ",
	["擴額"] = "khok-hia̍h",
	["擷取"] = "hiat-chhú",
	["擷手"] = "hiat-chhiú",
	["擺"] = "pái",
	["擺仔"] = "pái-á",
	["擺佈"] = "pái-pò͘",
	["擺出"] = "pái-chhut",
	["擺出來"] = "pái--chhut-lâi",
	["擺尺"] = "pái-chhioh",
	["擺平"] = "pái-pêng",
	["擺弄"] = "pái-lōng",
	["擺態"] = "páiⁿ-thāiⁿ/pái-thāiⁿ",
	["擺換"] = "pái-ōaⁿ",
	["擺撥"] = "pái-poah",
	["擺擺"] = "pái-pái",
	["擺明"] = "pái-bêng",
	["擺替"] = "pái-thè/pái-thòe",
	["擺聲"] = "pái-siaⁿ",
	["擺脫"] = "pái-thoat",
	["擺腳"] = "pái-kha",
	["擾動"] = "jiáu-tōng/liáu-tōng",
	["擾民"] = "jiáu-bîn",
	["擿動雞"] = "tih-tāng-ke/tih-tāng-koe",
	["擿啄龜"] = "tih-tok-ku",
	["擿注"] = "tih-tuh",
	["擿熾"] = "tih-sih",
	["擿熾手"] = "tih-sih-chhiú",
	["攀升"] = "pan-seng",
	["攀登"] = "phan-teng",
	["攀開"] = "pan-khui/pian-khui",
	["攀附"] = "phan-hū",
	["攄仔"] = "lù-á/lu-á",
	["攄倒"] = "lu-tó",
	["攄嘴齒"] = "lù-chhùi-khí",
	["攄土車"] = "lu-thô͘-chhia",
	["攄平"] = "lu-pêⁿ/lu-pîⁿ",
	["攆"] = "liàn",
	["攇衫"] = "hiahN-saⁿ",
	["攔"] = "âⁿ/nôa",
	["攔leh"] = "nôa--leh",
	["攔截"] = "nôa-cha̍h/nôa-choe̍h",
	["攔歸pêng"] = "âⁿ-kui-pêng",
	["攔親"] = "âⁿ-chhin",
	["攔閘"] = "nôa-cha̍h",
	["攔阻"] = "nôa-chó͘",
	["攔頭"] = "nôa-thâu",
	["攙濫"] = "chham-lām",
	["攝"] = "liap",
	["攝"] = "liap-kéng",
	["攝仔客"] = "liap-á-kheh",
	["攝去"] = "liap--khì/liap--khù/sia̍p-khì/sia̍p-khù",
	["攝取"] = "liap-chhú",
	["攝屎"] = "liap-sái",
	["攝屎客"] = "liap-sái-kheh",
	["攝影"] = "liap-iáⁿ",
	["攝影家"] = "liap-iáⁿ-ka",
	["攝影師"] = "liap-iáⁿ-su",
	["攝影棚"] = "liap-iáⁿ-pîⁿ",
	["攝攝"] = "liap-liap",
	["攝氏"] = "liap-sī",
	["攝理"] = "liap-lí",
	["攝私傢"] = "liap-sai-khia",
	["攝脯脯"] = "liap-pó͘-pó͘",
	["攝襉"] = "liap-kéng",
	["攝護腺"] = "liap-hō͘-sòaⁿ",
	["攢空"] = "chhoân-khang",
	["攤"] = "thoaⁿ",
	["攤位"] = "thoaⁿ-ūi",
	["攤底"] = "thoaⁿ-té/thoaⁿ-tóe",
	["攤款"] = "thoaⁿ-khoán",
	["攤販"] = "thoaⁿ-hoàn",
	["攤還"] = "thoaⁿ-hêng/thoaⁿ-hoân",
	["攤錢"] = "thoaⁿ-chîⁿ",
	["攤頭"] = "thoaⁿ-thâu",
	["攪"] = "kiáu/kiauh",
	["攪chiâu"] = "kiáu-chiâu",
	["攪thà"] = "kiáu-thà",
	["攪亂"] = "kiáu-loān",
	["攪仔螺"] = "kiáu-á-lê",
	["攪冬瓜"] = "kiáu-tang-koe",
	["攪吵"] = "kiáu-chhá",
	["攪唆"] = "kiáu-so/kiau-so",
	["攪撈"] = "kiáu-lā",
	["攪撓"] = "kiáu-lā",
	["攪擾"] = "kiáu-jiáu/kiáu-liáu",
	["攪散"] = "kiáu-sòaⁿ",
	["攪新娘"] = "ká-sin-niû",
	["攪水"] = "kiáu-chúi",
	["攪絞"] = "kiáu-ká",
	["攪絞痛"] = "kiau-ká-thiàⁿ",
	["攪褙"] = "kiáu-pè/kiáu-pòe",
	["攪飯"] = "kiáu-pn̄g",
	["攫"] = "kak/khioh",
	["攬"] = "lám",
	["攬leh哭"] = "lám-leh-khàu",
	["攬tiâu-tiâu"] = "lám-tiâu-tiâu",
	["攬來"] = "láng-lâi",
	["攬勝"] = "lám-sèng",
	["攬尾"] = "lám-bóe/lám-bé",
	["攬椆椆"] = "lám-tiâu-tiâu",
	["攬胸"] = "lám-heng",
	["攬腰"] = "lám-io",
	["支"] = "ki",
	["支付"] = "chi-hù",
	["支出"] = "chi-chhut",
	["支厘"] = "chi-lî",
	["支局"] = "chi-kio̍k",
	["支持"] = "chi-chhî",
	["支援"] = "chi-oān",
	["支會"] = "chi-hōe",
	["支柱"] = "chi-thiāu",
	["支流"] = "chi-liû",
	["支用"] = "chi-iōng",
	["支票"] = "chi-phiò",
	["支線"] = "chi-sòaⁿ",
	["支部"] = "chi-pō͘",
	["支配"] = "chi-phòe/chi-phè",
	["支釐"] = "chi-lî",
	["支領"] = "chi-niá",
	["支頭"] = "ki-thâu",
	["攲一爿"] = "khi-chi̍t-pêng",
	["攲蹺"] = "khi-khiau",
	["攲頭"] = "khi-thâu",
	["收"] = "siu",
	["收khǹg"] = "siu-khǹg",
	["收siàu"] = "siu-siàu",
	["收事"] = "siu-sū",
	["收件"] = "siu-kiāⁿ",
	["收件人"] = "siu-kiāⁿ-jîn",
	["收倒轉"] = "siu-tò-tńg",
	["收入"] = "siu-ji̍p/siu--ji̍p",
	["收兵"] = "siu-peng",
	["收冬"] = "siu-tang",
	["收割"] = "siu-koah",
	["收取"] = "siu-chhú",
	["收受"] = "siu-siū",
	["收單"] = "siu-toaⁿ",
	["收嘴"] = "siu-chhùi",
	["收回"] = "siu-hôe",
	["收回錢"] = "siu-hê-chîⁿ",
	["收堅"] = "siu-kian",
	["收場"] = "siu-tiûⁿ",
	["收存"] = "siu-chûn",
	["收容"] = "siu-iông",
	["收容所"] = "siu-iông-só͘",
	["收密"] = "siu-ba̍t",
	["收尾"] = "siu-bóe/siu-bé",
	["收山"] = "siu-soaⁿ",
	["收工"] = "siu-kang",
	["收店"] = "siu-tiàm",
	["收徒弟"] = "siu-tô͘-tē",
	["收復"] = "siu-ho̍k",
	["收成"] = "siu-sêng",
	["收押"] = "siu-ah",
	["收拾"] = "siu-si̍p",
	["收捐"] = "siu-iân",
	["收擔"] = "siu-tàⁿ",
	["收據"] = "siu-kì/siu-kù",
	["收支"] = "siu-chi",
	["收支平衡"] = "siu-chi-pêng-hêng",
	["收效"] = "siu-hāu",
	["收斂"] = "siu-liám",
	["收方"] = "siu-hong",
	["收束"] = "siu-sok",
	["收板"] = "siu-pán",
	["收條"] = "siu-tiâu",
	["收棺"] = "siu-koan",
	["收款"] = "siu-khoán",
	["收歸"] = "siu-kui",
	["收殮"] = "siu-liām/siu-liám",
	["收殯"] = "siu-pìn",
	["收水"] = "siu-chúi",
	["收濕"] = "siu-sip",
	["收煞"] = "siu-soah",
	["收獲"] = "siu-he̍k",
	["收留"] = "siu-liû",
	["收疕"] = "siu-phí",
	["收發"] = "siu-hoat",
	["收皮"] = "siu-phôe/siu-phê",
	["收益"] = "siu-ek",
	["收盤"] = "siu-pôaⁿ",
	["收看"] = "siu-khòaⁿ",
	["收租"] = "siu-cho͘",
	["收稅"] = "siu-sòe/siu-sè",
	["收積"] = "siu-chek",
	["收筆"] = "siu-pit",
	["收紅包"] = "siu-âng-pau",
	["收編"] = "siu-phian",
	["收縮"] = "siu-siok/siu-sok",
	["收聽"] = "siu-thiaⁿ",
	["收聽著"] = "siu-thiaⁿ--tio̍h",
	["收腳"] = "siu-kha",
	["收落來"] = "siu--lo̍h-lâi",
	["收著"] = "siu--tio̍h",
	["收藏"] = "siu-chông",
	["收藏家"] = "siu-chông-ka",
	["收視"] = "siu-sī",
	["收買"] = "siu-bé/siu-bóe",
	["收費"] = "siu-hùi",
	["收賄"] = "siu-hòe",
	["收購"] = "siu-kò͘",
	["收銀機"] = "siu-gîn-ki/siu-gûn-ki",
	["收錄"] = "siu-lo̍k",
	["收錢"] = "siu-chîⁿ",
	["收集"] = "siu-chi̍p",
	["收音"] = "siu-im",
	["收音機"] = "siu-im-ki",
	["收養"] = "siu-iáng/siu-ióng",
	["收驚"] = "siu-kiaⁿ",
	["改"] = "kài/kái/ke/kóe",
	["改任"] = "kái-jīm",
	["改判"] = "kái-phòaⁿ",
	["改制"] = "kái-chè",
	["改名"] = "kái-miâ",
	["改向"] = "kái-hiòng",
	["改善"] = "kái-siān",
	["改小"] = "kái-sió",
	["改弦易轍"] = "kái-hiân-e̍k-tia̍t",
	["改成"] = "kái-sêng",
	["改掉"] = "kái-tiāu",
	["改換"] = "kái-ōaⁿ",
	["改期"] = "kái-kî",
	["改正"] = "kái-chèng",
	["改為"] = "kái-ûi",
	["改移"] = "kái-î",
	["改組"] = "kái-cho͘",
	["改編"] = "kái-phian",
	["改良"] = "kái-liâng/kái-liông",
	["改良場"] = "kái-liâng-tiûⁿ/kái-liông-tiûⁿ",
	["改薰"] = "kái-hun",
	["改行"] = "kái-hâng",
	["改裝"] = "kái-chong",
	["改觀"] = "kái-koan",
	["改訂"] = "kái-tèng",
	["改變"] = "kái-piàn/kai-pìⁿ/kóe-pìⁿ",
	["改途"] = "kái-tô͘",
	["改造"] = "kái-chō",
	["改進"] = "kái-chìn",
	["改道"] = "kái-tō",
	["改選"] = "kái-soán",
	["改酒"] = "kái-chiú",
	["改錯"] = "kái-chhò",
	["改革"] = "kái-kek",
	["改革派"] = "kái-kek-phài",
	["攻"] = "kong",
	["攻下"] = "kong-hā",
	["攻佔"] = "kong-chiàm",
	["攻克"] = "kong-khek",
	["攻勢"] = "kong-sì/kong-sè",
	["攻占"] = "kong-chiàm",
	["攻城"] = "kong-siâⁿ",
	["攻守"] = "kong-siú",
	["攻家"] = "kong-ka",
	["攻打"] = "kong-táⁿ",
	["攻擊"] = "kong-kek",
	["攻讀"] = "kong-tho̍k",
	["攻錯"] = "kong-chhò",
	["放"] = "hòng/pàng",
	["放|沙可"] = "pàng-khòa",
	["放bē開"] = "pàng-bē-khui",
	["放bē離"] = "pàng-bē-lī/pàng-bē-lî",
	["放hiat掉"] = "pàng-hiat-tiāu",
	["放hiat掬"] = "pàng-hiat-kak",
	["放hō͘我"] = "pàng-hō͘-góa",
	["放leh"] = "pang--leh",
	["放lēng"] = "pàng-lēng",
	["放sak"] = "pàng-sak",
	["放siàu"] = "pàng-siàu",
	["放"] = "pàng-sak",
	["放一khiah"] = "pàng-chi̍t-khiah",
	["放下"] = "pàng-hē",
	["放任"] = "hòng-jīm",
	["放伊煞"] = "pàng-i-soah",
	["放伴"] = "pàng-phōaⁿ",
	["放倒轉"] = "pàng-tò-tńg",
	["放假"] = "hòng-ká",
	["放價"] = "pàng-kè",
	["放入"] = "pàng-ji̍p/pàng--li̍p",
	["放冗"] = "pàng-lēng",
	["放冬"] = "pàng-tang",
	["放凊彩"] = "pàng-chhìn-chhái",
	["放出"] = "pàng-chhut",
	["放刁"] = "pàng-tiau",
	["放利息"] = "pàng-lī-sek",
	["放十虎"] = "pàng-cha̍p-hó͘",
	["放半目"] = "pàng-pòaⁿ-ba̍k",
	["放卵"] = "pàng-nn̄g",
	["放外外"] = "pàng-gōa-gōa",
	["放大"] = "hòng-tōa",
	["放孔子"] = "pàng-kóng-pe̍h",
	["放孤飛"] = "pàng-ko͘-poe/pàng-ko͘-pe",
	["放學"] = "pàng-ha̍k/pàng-o̍h",
	["放定"] = "pang-tiāⁿ",
	["放家伙"] = "pàng-ke-hóe/pàng-ke-hé",
	["放寬"] = "hòng-khoan",
	["放射"] = "hòng-siā",
	["放射性"] = "hòng-siā-sèng",
	["放射線"] = "hòng-siā-sòaⁿ",
	["放尿"] = "pàng-jiō/pàng-liō",
	["放屁"] = "pàng-phùi",
	["放屁車"] = "pàng-phùi-chhia",
	["放屎"] = "pàng-sái",
	["放屎尿"] = "pàng-sái-jiō/pàng-sái-liō",
	["放工"] = "pàng-kang",
	["放帖"] = "pàng-thiap",
	["放影"] = "hòng-iáⁿ",
	["放心"] = "hòng-sim/pàng-sim/pàng-sim/hòng-sim",
	["放手"] = "pàng-chhiú",
	["放拋荒"] = "pàng-pha-hng",
	["放掉"] = "pàng-tiāu",
	["放掬"] = "pàng-kak",
	["放提"] = "pàng-sak",
	["放撥"] = "pàng-poah",
	["放據在"] = "pàng-kì-chāi/pàng-kù-chāi",
	["放據在伊"] = "pàng-kì-chāi-i/pàng-kù-chāi-i",
	["放放"] = "hòng-hòng",
	["放放放"] = "pàng-hòng-hòng",
	["放散"] = "pàng-sòaⁿ",
	["放數"] = "pàng-siàu",
	["放早"] = "pàng-chá",
	["放暇"] = "pàng-hē",
	["放棄"] = "hòng-khì",
	["放榜"] = "hòng-pńg",
	["放橫債"] = "pàng-hoâiⁿ-chè",
	["放權"] = "pàng-khoân",
	["放款"] = "hòng-khoán",
	["放步"] = "pàng-pō͘",
	["放步行"] = "pàng-pō͘-kiâⁿ",
	["放毒"] = "pàng-to̍k",
	["放水"] = "pàng-chúi",
	["放水流"] = "pàng-chúi-lâu",
	["放水燈"] = "pàng-chúi-teng",
	["放洋"] = "pàng-iûⁿ",
	["放港"] = "pàng-káng",
	["放港的"] = "pàng-káng-ê",
	["放濕濕"] = "pàng-sip-sip",
	["放火"] = "pàng-hóe/pàng-hé",
	["放火燒"] = "pàng-hóe-sio/pàng-hé-sio/páng-hóe-sio/páng-hé-sio",
	["放炮"] = "pàng-phàu",
	["放炮仔"] = "pàng-phàu-á",
	["放煙火"] = "pàng-ian-hóe/pàng-ian-hé",
	["放煞"] = "pàng-soah",
	["放熱"] = "pàng-joa̍h",
	["放熱時"] = "pàng-loa̍h-sî",
	["放牛"] = "pàng-gû",
	["放牛班"] = "pàng-gû-pan",
	["放牧"] = "pàng-bo̍k",
	["放狗屁"] = "pàng-káu-phùi",
	["放生"] = "hòng-seng/pàng-seⁿ/pàng-siⁿ",
	["放生池"] = "hòng-seng-tî",
	["放痢"] = "pàng-lī",
	["放白帖"] = "pàng-pe̍h-thiap",
	["放盡磅"] = "pàng-chīn-pōng",
	["放目"] = "pàng-ba̍k",
	["放直"] = "pàng-ti̍t",
	["放眼"] = "hòng-gán",
	["放禮砲"] = "pàng-lé-phàu",
	["放種"] = "pàng-chéng",
	["放空"] = "pàng-khang",
	["放空營"] = "pàng-khang-iâⁿ",
	["放空車"] = "pàng-khang-chhia",
	["放空銃"] = "pàng-khang-chhèng",
	["放筆"] = "pàng-pit",
	["放箛"] = "pàng-ko͘",
	["放粉鳥"] = "pàng-hún-chiáu",
	["放粟青"] = "pàng-chhek-chheⁿ/pàng-chhek-chhiⁿ",
	["放糞"] = "pàng-pùn",
	["放紅"] = "pàng-âng",
	["放紙虎"] = "pàng-chóa-hó͘",
	["放紨"] = "pàng-pô͘",
	["放網"] = "pàng-bāng",
	["放緄仔"] = "pàng-kún-á",
	["放線"] = "pàng-sòaⁿ",
	["放縱"] = "hòng-chhiòng",
	["放羊"] = "pàng-iûⁿ",
	["放聲"] = "pàng-siaⁿ",
	["放聲哭"] = "pàng-siaⁿ-khàu",
	["放肆"] = "hòng-sù",
	["放腳筋"] = "pàng-kha-kin/pàng-kha-kun",
	["放膽"] = "hòng-táⁿ/hòng-tám",
	["放臭屁"] = "pàng-chhàu-phùi",
	["放荒"] = "pàng-hng",
	["放落"] = "pàng-lo̍h",
	["放落去"] = "pang--lo̍h-khì/pang--lo̍h-khù",
	["放蕩"] = "hòng-tōng",
	["放蕩子"] = "hòng-tōng-chú",
	["放虎利"] = "pàng-hó͘-lāi",
	["放蚊罩"] = "pàng-báng-tà",
	["放蜜"] = "pàng-bi̍t",
	["放蟲"] = "pàng-thâng",
	["放血"] = "pàng-hoeh/pàng-huih",
	["放行"] = "hòng-hêng",
	["放訂"] = "pàng-tiāⁿ",
	["放話栓"] = "pàng-ōe-sng",
	["放誆"] = "pàng-kōng",
	["放賒"] = "pàng-sia",
	["放走"] = "pàng-cháu",
	["放軟"] = "pàng-nńg",
	["放送"] = "hòng-sàng",
	["放送機"] = "hòng-sàng-ki",
	["放送頭"] = "hòng-sàng-thâu",
	["放逐"] = "hòng-tio̍k",
	["放重債"] = "pàng-tāng-chè",
	["放重利"] = "pàng-tāng-lāi",
	["放釣"] = "pàng-tiò",
	["放銃"] = "pàng-chhèng",
	["放開"] = "pàng-khui/phau-khai",
	["放電"] = "pàng-tiān",
	["放靶"] = "pàng-pé",
	["放領"] = "hòng-niá",
	["放風"] = "pàng-hong",
	["放風吹"] = "pàng-hong-chhoe/pàng-hong-chhe",
	["放風聲"] = "pàng-hong-siaⁿ",
	["放飛"] = "pàng-poe/pàng-pe",
	["放飼"] = "pàng-chhī",
	["放鬆"] = "pàng-sang",
	["放魚"] = "pàng-hî/pàng-hû",
	["放點"] = "pàng-tiám",
	["政事"] = "chèng-sū",
	["政令"] = "chèng-lēng",
	["政制"] = "chèng-chè",
	["政務"] = "chèng-bū",
	["政務官"] = "chèng-bū-koaⁿ",
	["政商"] = "chèng-siong",
	["政壇"] = "chèng-tôaⁿ",
	["政大"] = "Chèng-tāi",
	["政委"] = "chèng-úi",
	["政客"] = "chèng-kheh",
	["政局"] = "chèng-kio̍k",
	["政府"] = "chèng-hú",
	["政府軍"] = "chèng-hú-kun",
	["政情"] = "chèng-chêng",
	["政戰部"] = "Chèng-chiàn-pō͘",
	["政權"] = "chèng-koân",
	["政治"] = "chèng-tī",
	["政治大學"] = "Chèng-tī-tāi-ha̍k",
	["政治學"] = "chèng-tī-ha̍k",
	["政治家"] = "chèng-tī-ka",
	["政治局"] = "Chèng-tī-kio̍k",
	["政治性"] = "chèng-tī-sèng",
	["政治犯"] = "chèng-tī-hoān",
	["政界"] = "chèng-kài",
	["政策"] = "chèng-chhek",
	["政經"] = "chèng-keng",
	["政績"] = "chèng-chek",
	["政要"] = "chèng-iàu",
	["政見"] = "chèng-kiàn",
	["政論"] = "chèng-lūn",
	["政變"] = "chèng-piàn",
	["政體"] = "chèng-thé",
	["政黨"] = "chèng-tóng",
	["敁嚨喉"] = "tiⁿ-nâ-âu",
	["敁放"] = "tháu-pàng",
	["敁氣"] = "tháu-khì/tháu-khùi",
	["敁縛"] = "tháu-pa̍k",
	["敁脫"] = "tháu-thoah",
	["敁開"] = "tháu-khui",
	["故"] = "kò͘",
	["故事"] = "kò͘-sū",
	["故交"] = "kò͘-kau",
	["故典"] = "kò͘-tián",
	["故宮"] = "kò͘-kiong",
	["故宮博物院"] = "Kò͘-kiong-phok-bu̍t-īⁿ",
	["故居"] = "kò͘-ki/kò͘-ku",
	["故意"] = "kò͘-ì",
	["故殺"] = "kò͘-sat",
	["故紙"] = "kò͘-chóa",
	["故鄉"] = "kò͘-hiong",
	["故障"] = "kò͘-chiòng",
	["敆作"] = "kap-choh",
	["敆做夥"] = "kap-chò-hóe/kap-chòe-hóe",
	["敆嘴"] = "kap-chhùi",
	["敆痕"] = "kap-hûn",
	["敆目"] = "kap-ba̍k",
	["敆紃"] = "kap-sûn",
	["敆線"] = "kap-sòaⁿ",
	["敆逝"] = "kap-chōa",
	["效"] = "hāu",
	["效力"] = "hāu-le̍k",
	["效勞"] = "hāu-lô",
	["效命"] = "hāu-bēng",
	["效尤"] = "hāu-iû",
	["效忠"] = "hāu-tiong",
	["效果"] = "hāu-kó",
	["效法"] = "hāu-hoat",
	["效率"] = "hāu-lu̍t",
	["效用"] = "hāu-iōng",
	["效益"] = "hāu-ek",
	["效能"] = "hāu-lêng",
	["效驗"] = "hāu-giām",
	["敏感"] = "bín-kám",
	["敏感度"] = "bín-kám-tō͘",
	["敏感性"] = "bín-kám-sèng",
	["敏捷"] = "bín-chia̍t",
	["敏豆"] = "bín-tāu",
	["救"] = "kiù",
	["救世"] = "kiù-sè",
	["救主誕"] = "kiù-chú-tàn",
	["救人"] = "kiù-lâng",
	["救兵"] = "kiù-peng",
	["救出"] = "kiù-chhut",
	["救助"] = "kiù-chō͘",
	["救命"] = "kiù-miā",
	["救心草"] = "kiù-sim-chháu",
	["救急"] = "kiù-kip",
	["救援"] = "kiù-oān",
	["救本"] = "kiù-pún",
	["救治"] = "kiù-tī",
	["救濟"] = "kiù-chè",
	["救火"] = "kiù-hóe/kiù-hé",
	["救火車"] = "kiù-hóe-chhia/kiù-hé-chhia",
	["救災"] = "kiù-chai",
	["救生員"] = "kiù-seng-oân",
	["救生衣"] = "kiù-seng-i",
	["救護"] = "kiù-hō͘",
	["救護車"] = "kiù-hō͘-chhia",
	["救起"] = "kiù-khí",
	["救難"] = "kiù-lān",
	["敕令"] = "thek-lēng",
	["敕封"] = "thek-hong",
	["敗"] = "pāi",
	["敗價"] = "pāi-kè",
	["敗北"] = "pāi-pak",
	["敗名"] = "pāi-miâ",
	["敗嘍"] = "pāi-lo͘",
	["敗壞"] = "pāi-hoāi",
	["敗害"] = "pāi-hāi",
	["敗家"] = "pāi-ke",
	["敗將"] = "pāi-chiòng",
	["敗市"] = "pāi-chhī",
	["敗德"] = "pāi-tek",
	["敗戰"] = "pāi-chiàn",
	["敗手"] = "pāi-chhiú",
	["敗板"] = "pāi-pán",
	["敗毒"] = "pāi-to̍k",
	["敗火"] = "pāi-hóe/pāi-hé",
	["敗筆"] = "pāi-pit",
	["敗統囝"] = "pāi-thóng-kiáⁿ",
	["敗績"] = "pāi-chek",
	["敗聲"] = "pāi-siaⁿ",
	["敗腎"] = "pāi-sīn",
	["敗興"] = "pāi-hèng",
	["敗血"] = "pāi-hiat",
	["敗血症"] = "pāi-hiat-chèng",
	["敗訴"] = "pāi-sò͘",
	["敗輦"] = "pāi-lián",
	["敗退"] = "pāi-thè/pāi-thòe",
	["敗門風"] = "pāi-mn̂g-hong",
	["敗陷"] = "pāi-hām",
	["敗露"] = "pāi-lō͘",
	["敗類"] = "pāi-lūi",
	["敗馬"] = "pāi-bé",
	["敘"] = "sū",
	["敘利亞"] = "Sū-lī-a",
	["敘述"] = "sū-su̍t",
	["教乖"] = "kà-koai/kàu-koai",
	["教具"] = "kàu-khū",
	["教冊"] = "kà-chheh",
	["教務"] = "kàu-bū",
	["教務處"] = "kàu-bū-chhù",
	["教務長"] = "kàu-bū-tiúⁿ",
	["教化"] = "kàu-hòa",
	["教友"] = "kàu-iú",
	["教員"] = "kàu-oân",
	["教團"] = "kàu-thoân",
	["教堂"] = "kàu-tn̂g",
	["教壇"] = "kàu-tôaⁿ",
	["教學"] = "kàu-ha̍k",
	["教學法"] = "kàu-ha̍k-hoat",
	["教宗"] = "kàu-chong",
	["教官"] = "kàu-koaⁿ",
	["教室"] = "kàu-sek",
	["教導"] = "kàu-tō",
	["教局"] = "kàu-kio̍k",
	["教師"] = "kàu-su",
	["教師節"] = "kàu-su-chiat",
	["教廷"] = "kàu-têng",
	["教授"] = "kàu-siū",
	["教會"] = "kàu-hōe",
	["教材"] = "kàu-châi/kàu-chhâi",
	["教條"] = "kàu-tiâu",
	["教權"] = "kàu-koân",
	["教派"] = "kàu-phài",
	["教父"] = "kàu-hū",
	["教皇"] = "kàu-hông",
	["教督"] = "kàu-tok",
	["教示"] = "kà-sī",
	["教科書"] = "kàu-kho-su",
	["教精"] = "kà-cheng",
	["教練"] = "kàu-liān",
	["教義"] = "kàu-gī",
	["教職"] = "kàu-chit",
	["教職員"] = "kàu-chit-oân",
	["教育"] = "kàu-io̍k",
	["教育家"] = "kàu-io̍k-ka",
	["教育局"] = "Kàu-io̍k-kio̍k",
	["教育廳"] = "Kàu-io̍k-thiaⁿ",
	["教育界"] = "kàu-io̍k-kài",
	["教育系"] = "kàu-io̍k-hē",
	["教育部"] = "kàu-io̍k-pō͘",
	["教規"] = "kàu-kui",
	["教訓"] = "kàu-hùn",
	["教誨"] = "kàu-hòe",
	["教課"] = "kà-khò",
	["教鞭"] = "kàu-pian",
	["教養"] = "kàu-iáng/kàu-ióng",
	["教養院"] = "kàu-iáng-īⁿ/kàu-ióng-īⁿ",
	["敢"] = "kám/káⁿ/kiám",
	["敢m̄"] = "káⁿ-m̄",
	["敢m̄是"] = "kám-m̄-sī/káⁿ-m̄-sī",
	["敢但"] = "káⁿ-nā",
	["敢使"] = "káⁿ-sái",
	["敢使著"] = "kám-sái-tio̍h/káⁿ-sái-tio̍h",
	["敢即呢"] = "káⁿ-chiah--ní",
	["敢問"] = "káⁿ-mn̄g",
	["敢彩"] = "kám-chhái",
	["敢敢"] = "káⁿ-káⁿ",
	["敢敢通"] = "kám-káⁿ-thang",
	["敢是"] = "káⁿ-sī",
	["敢是啊"] = "káⁿ-sī-ā",
	["敢會"] = "kám-ē/káⁿ-ē",
	["敢會使"] = "kám-ē-sái",
	["敢會用"] = "kám-ē-ēng",
	["敢有"] = "kám-ū/káⁿ-sū",
	["敢死"] = "káⁿ-sí",
	["敢死隊"] = "kám-sú-tūi",
	["敢煞"] = "kám-soah",
	["敢甲"] = "kám-kah",
	["敢若是"] = "káⁿ-nā-sī",
	["敢講"] = "kám-kóng/káⁿ-kóng/kiám-kóng",
	["敢通"] = "kám-thang",
	["散"] = "sàn/sóaⁿ/sòaⁿ",
	["散khiā"] = "sóaⁿ-khiā",
	["散lim"] = "sàn-lim",
	["散亂"] = "sàn-loān",
	["散了了"] = "sòaⁿ-liáu-liáu",
	["散交"] = "sòaⁿ-kau",
	["散仙"] = "sòaⁿ-sian",
	["散佈"] = "sàn-pò͘",
	["散兇"] = "sàn-hiong",
	["散兇人"] = "sàn-hiong-lâng",
	["散占"] = "sóaⁿ-chiam",
	["散占散角"] = "sóaⁿ-chiam-sóaⁿ-kak",
	["散去"] = "sòaⁿ-khì/sòaⁿ-khù",
	["散場"] = "sòaⁿ-tiûⁿ",
	["散子仔"] = "sòaⁿ-jí-á",
	["散學"] = "sòaⁿ-o̍h",
	["散尾葵"] = "sòaⁿ-bóe-khôe",
	["散工"] = "sòaⁿ-kang",
	["散市"] = "sòaⁿ-chhī",
	["散布"] = "sàn-pò͘",
	["散庄"] = "sàn-chng",
	["散形"] = "sòaⁿ-hêng",
	["散心"] = "sàn-sim",
	["散心仔想"] = "sàn-sim-á-siūⁿ",
	["散心仔遊"] = "sàn-sim-á-iû",
	["散想"] = "sám-siūⁿ",
	["散懨懨"] = "sàn-giān-giān",
	["散掖掖"] = "sòaⁿ-iā-iā/sóaⁿ-iā-iā",
	["散掖鬼"] = "sòaⁿ-iā-kúi",
	["散插"] = "sóaⁿ-chhap",
	["散操"] = "sòaⁿ-chhau",
	["散攤"] = "sòaⁿ-thoaⁿ",
	["散散"] = "sàm-sàm/sòaⁿ-sòaⁿ/sóaⁿ-sóaⁿ",
	["散散leh"] = "sàn-sàn--leh",
	["散文"] = "sàn-bûn",
	["散斗"] = "sòaⁿ-táu",
	["散步"] = "sàm-pō͘/sàn-pō͘",
	["散毛狗"] = "sàm-mô͘-káu",
	["散氣"] = "sàn-khùi",
	["散汗"] = "sàn-kōaⁿ",
	["散淡"] = "sàm-tām",
	["散滂滂"] = "sòaⁿ-phóng-phóng",
	["散漫"] = "sàn-bān",
	["散狗"] = "sóaⁿ-káu",
	["散疕疕"] = "sàn-phí-phí",
	["散發"] = "sàn-hoat/sòaⁿ-hoat",
	["散票"] = "sòaⁿ-phiò",
	["散種"] = "sóaⁿ-chéng",
	["散縮縮"] = "sàn-giuh-giuh/sàn-giuh-giuh",
	["散翸"] = "sàn-phún",
	["散翸翸"] = "sòaⁿ-phún-phún",
	["散股"] = "sòaⁿ-kó͘",
	["散膽"] = "sàn-táⁿ",
	["散落落"] = "sòaⁿ-lak-lak",
	["散蓬蓬"] = "sòaⁿ-phōng-phōng",
	["散藥"] = "sàn-io̍h",
	["散藥仔"] = "sán-io̍h-á",
	["散血草"] = "sòaⁿ-hoeh-chháu/sòaⁿ-huih-chháu",
	["散街路"] = "sàn-ke-lō͘/sàn-koe-lō͘",
	["散裝"] = "sòaⁿ-chng",
	["散角"] = "sóaⁿ-kak",
	["散貓"] = "sóaⁿ-niau",
	["散賣"] = "sòaⁿ-bē/sòaⁿ-bōe",
	["散赤"] = "sàn-chhiah",
	["散赤人"] = "sàn-chhiah-lâng",
	["散赤囝"] = "sàn-chhiah-kiáⁿ",
	["散赤底"] = "sàn-chhiah-té/sàn-chhiah-tóe",
	["散趁"] = "sóaⁿ-thàn",
	["散鄉"] = "sàn-hiong",
	["散酒"] = "sàn-chiú",
	["散鉛"] = "sòaⁿ-iân",
	["散開"] = "sòaⁿ-khui",
	["散陣"] = "sòaⁿ-tīn",
	["散雄"] = "sòaⁿ-hêng",
	["散食"] = "sàn-chia̍h",
	["散館"] = "sòaⁿ-koán",
	["散鬼"] = "sàn-kúi",
	["散鬼鬼"] = "sàn-kúi-kúi",
	["散魂"] = "sàn-hûn",
	["敦厚"] = "tun-hō͘",
	["敦樸"] = "tun-phok",
	["敦煌"] = "Tun-hông",
	["敦睦"] = "tun-bo̍k",
	["敦請"] = "tun-chhéng",
	["敧"] = "khi",
	["敧倒"] = "khi-tó",
	["敧歸爿"] = "khi-kui-pêng",
	["敧爿"] = "khi-pêng",
	["敧頭"] = "khí-thâu",
	["敧頭看"] = "khi-thâu-khòaⁿ",
	["敬"] = "kèng",
	["敬仰"] = "kèng-gióng",
	["敬佩"] = "kèng-phòe/kèng-pōe",
	["敬意"] = "kèng-ì",
	["敬愛"] = "kèng-ài",
	["敬慕"] = "kèng-bō͘",
	["敬業"] = "kèng-gia̍p",
	["敬畏"] = "kèng-ùi",
	["敬祝"] = "kèng-chiok",
	["敬神"] = "kèng-sîn",
	["敬禮"] = "kèng-lé",
	["敬稱"] = "kèng-chheng",
	["敬老"] = "kèng-ló",
	["敬老會"] = "kèng-nó͘-hōe",
	["敬虔"] = "kèng-khiân",
	["敬請"] = "kèng-chhéng",
	["敬謝"] = "kèng-siā",
	["敬酒"] = "kèng-chiú",
	["敬重"] = "kèng-tiōng",
}