มอดูล:zh/data/nan-pron/010

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

a̍h/a̍p 盒 a̍h-á/a̍p-á/a̍p-á 盒仔 a̍h-chng 盒裝

àng-chhǹg 甕串 àng-á 甕仔 àng-tàng 甕凍 àng-siâⁿ 甕城 àng-té-hì/àng-tóe-hì 甕底戲 àng-to̍k 甕毒 àng-láng 甕籠 àng-láng-chhiah 甕籠赤 àng-siaⁿ 甕聲 àng-tō͘ 甕肚 àng-chhài/èng-chhài 甕菜

bó͘ 畝 bâ 痲 bâ-chín/môa-chín 痲疹 be̍h-chhài/pe̍h-chhài 白菜 bêng-chú 盟主 bêng-iú 盟友 bêng-kok 盟國 bêng-kun 盟軍 bêng-pang 盟邦 ba̍k/bo̍k 目 ba̍k-nih 目nih ba̍k-nih-kú 目nih久 ba̍k-nih-á 目nih仔 ba̍k-nih-á-kú 目nih仔久 ba̍k-sa-sī 目sa是 ba̍k-chi̍t-nih-á 目一nih仔 ba̍k-chi̍t-sut 目一瞬 ba̍k-ē 目下 ba̍k-kim 目今 ba̍k-kng 目光 ba̍k-lāi 目內 ba̍k-lāi-chhì 目內刺 ba̍k-lāi-bô 目內無 bo̍k-chêng/bo̍k-chiân 目前 ba̍k-thó͘-lûi 目吐lûi ba̍k-sā-sī 目嗄視 ba̍k-tē/ba̍k-tōe 目地 ba̍k-tē-bô/ba̍k-tōe-bô 目地無 ba̍k-kîⁿ 目墘 ba̍k-kháng 目孔 ba̍k-kháng-khū 目孔臼 ba̍k-kháng-chhiah 目孔赤 ba̍k-kháng-e̍h 目孔阨 ba̍k-kháng-hî/ba̍k-kháng-hû 目孔魚 ba̍k-si̍t 目實 ba̍k-bóe/ba̍k-bé 目尾 ba̍k-sái 目屎 ba̍k-sái-lâu 目屎流 ba̍k-sái-ko 目屎膏 ba̍k-sái-chiam 目屎針 ba̍k-āu 目後 bo̍k-kek 目擊 ba̍k-kek-chiá 目擊者 bo̍k-phiau/bo̍k-piau 目標 ba̍k-lô/bo̍k-lô 目欏 ba̍k-iû 目油 ba̍k-u 目洿 ba̍k-lōng-chhiū 目浪樹 ba̍k-hóe/ba̍k-hé 目火 ba̍k-káu-chiam 目狗針 ba̍k-pe̍h-chi̍h-thó͘ 目白舌吐 bo̍k-tek 目的 bo̍k-tek-tē/bo̍k-tek-tōe 目的地 ba̍k-bâi 目眉 ba̍k-bâi-bóe/ba̍k-bâi-bé 目眉尾 ba̍k-bâi-sim 目眉心 ba̍k-bâi-mn̂g 目眉毛 ba̍k-bâi-thâu 目眉頭 ba̍k-hîn 目眩 ba̍k-ham 目睅 ba̍k-chiah-mn̂g/ba̍k-chiap-mn̂g/ba̍k-chiah-mn̂g 目睫毛 ba̍k-chiah-phôe/ba̍k-chiah-phê 目睫皮 ba̍k-chiu 目睭 ba̍k-chiu-bui-bui 目睭bui-bui ba̍k-chiu-chhoah 目睭chhoah ba̍k-chiu-gê 目睭gê ba̍k-chiu-jîn 目睭仁 ba̍k-chiu-lāi 目睭利 ba̍k-chiu-chêng 目睭前 ba̍k-chiu-tûn 目睭唇 ba̍k-chiu-kîⁿ 目睭墘 ba̍k-chiu-chí 目睭子 ba̍k-chiu-kháng 目睭孔 ba̍k-chiu-bóe/ba̍k-chiu-bé 目睭尾 ba̍k-chiu-sûn 目睭巡 ba̍k-chiu-mn̂g 目睭毛 ba̍k-chiu-thiàⁿ 目睭痛 ba̍k-chiu-phôe/ba̍k-chiu-phê 目睭皮 ba̍k-chiu-óaⁿ 目睭碗 ba̍k-chiu-sîn 目睭神 ba̍k-chiu-kho͘ 目睭箍 ba̍k-chiu-âng 目睭紅 ba̍k-chiuthoah-thang 目睭脫窗 ba̍k-chiu-khū 目睭臼 ba̍k-chiuhoe 目睭花 ba̍k-chiu-chhiah 目睭赤 ba̍k-chiu-jia 目睭遮 ba̍k-chiu-kim 目睭金 ba̍k-chiu-tun/ba̍k-chiu-tūn 目睭鈍 ba̍k-soa 目砂 ba̍k-sîn 目神 ba̍k-khang 目空 ba̍k-khang-sè/ba̍k-khang-sòe 目空細 ba̍k-khang-e̍h 目空阨 ba̍k-o/ba̍k-u 目窩 ba̍k-kho͘ 目箍 ba̍k-chìⁿ 目箭 ba̍k-sûn 目紃 ba̍k-âng 目紅 ba̍k-è 目翳 ba̍k-sek 目色 ba̍k-sek-lāi 目色利 ba̍k-sek-khiáu 目色巧 ba̍k-hoe 目花 ba̍k-hoe-hīⁿ-tāng 目花耳重 ba̍k-io̍h 目藥 ba̍k-kak 目角 ba̍k-chhiah 目赤 ba̍k-kim 目金 ba̍k-kim-kim 目金金 ba̍k-chiam 目針 bo̍k-lio̍k/bo̍k-lo̍k 目錄 ba̍k-kiàⁿ 目鏡 ba̍k-kiàⁿ-jîn 目鏡仁 ba̍k-kiàⁿ-kheng 目鏡框 ba̍k-kiàⁿ-chôa 目鏡蛇 ba̍k-thâu 目頭 ba̍k-thâu-koân 目頭koân ba̍k-thâu-khiáu 目頭巧 ba̍k-thâu-kim 目頭金 bông-chiông 盲從 bông-seng 盲生 bông-bo̍k 盲目 bông-tn̂g/mō͘-tn̂g/bōng-tn̂g 盲腸 bông-tiám 盲點 bián-ba̍k 眄目 bâi/bî 眉 bâi-ba̍k 眉目 bî-tāu 眉豆 bâi-hia̍h 眉額 bîn 眠 bîn-chi̍t-ē/bîn--chi̍t-ē 眠一下 bîn-bāng 眠夢 bîn-chhn̂g 眠床 bîn-chhn̂g-hōaⁿ/bûn-chhn̂g-hōaⁿ 眠床岸 bîn-chhn̂g-pang/bûn-chhn̂g-pang 眠床枋 bîn-chhn̂g-kha/bûn-chhn̂g-kha 眠床腳 bîn-chhn̂g-pho͘/bûn-chhn̂g-pho͘ 眠床舖 bîn-chhn̂g-tō/bûn-chhn̂g-tō 眠床道 bîn-bîn 眠眠 bo̍k-lîn 睦鄰 biâu-chún/biô-chún 瞄準 bî/mi 瞇 bông-phiàn 矇騙 bông-chio̍h 硭石 bā/bé 碼 bé-chí 碼子 bé-chí-lī 碼子字 bé-thâu 碼頭 bé-thâu-khu 碼頭區 bō/bôa 磨 bō-á 磨仔 bō-á-tún 磨仔礅 bôa-á-chháu 磨仔草 bôa-sái 磨使 bôa-kng 磨光 bôa-to-chio̍h 磨刀石 bôa-chhùi-chi̍h 磨嘴舌 bôa-khaⁿ 磨坩 bō-pâng 磨房 bôa-thoa/bôa-thoah 磨拖 bôa-sńg 磨損 bôa-bia̍t 磨滅 bôa-chio̍h 磨石 bôa-lo̍k 磨碌 bôa-liān 磨練 bôa-kha-phôe/bôa-kha-phê 磨腳皮 bō-keng 磨間 bôa-ke-ko/bôa-koe-ko 磨雞膏

chheⁿ-hūn-lâng/chhiⁿ-hūn-lâng/seⁿ-hūn-lâng/siⁿ-hūn-lâng 生份人 chheⁿ-siong/chhiⁿ-siong 生傷 chheⁿ-hiong/chhiⁿ-hiong 生兇 chheⁿ-léng/chhiⁿ-léng 生冷 chheⁿ-chhìn-hong/chhiⁿ-chhìn-hong 生凊風 chheⁿ-to-chháu/chhiⁿ-to-chháu 生刀草 chheⁿ-to-io̍h/chhiⁿ-to-io̍h 生刀藥 chheⁿ-hūn/chhiⁿ-hūn/seⁿ-hūn/siⁿ-hūn 生分 chheⁿ-la̍t/chhiⁿ-la̍t 生力 chheⁿ-bî-chiú/chhoⁿ-bî-chiú 生啤酒 chheⁿ-áu/chhiⁿ-áu 生嘔 chheⁿ-bōng-chōng/chhiⁿ-bōng-chōng 生妄狀 chheⁿ-chiang-kun/chhiⁿ-chiong-kun 生將軍 chheⁿ-si-sí/chhiⁿ-si-sí 生屍死 chheⁿ-chhiú/chhiⁿ-chhiú 生手 chheⁿ-thui--ê/chhiⁿ-thui--ê 生推ê chheⁿ-khī/chhiⁿ-khī 生柿 chheⁿ-chúi/chhiⁿ-chúi 生水 chheⁿ-siap/chhiⁿ-siap 生澀 chheⁿ-hoe/chhiⁿ-he 生灰 chheⁿ-gû-á/chhiⁿ-gû-á 生牛仔 chheⁿ-kông-la̍t/chhiⁿ-kông-la̍t 生狂力 chheⁿ-kông-káu/chhiⁿ-kông-káu 生狂狗 chheⁿ-kông-kiâⁿ/chhiⁿ-kông-kiâⁿ 生狂行 chheⁿ-kông-cháu/chhiⁿ-kông-cháu 生狂走 chheⁿ-kông-hong/chhiⁿ-kông-hong 生狂風 chheⁿ-kông-kúi/chhiⁿ-kóng-kúi 生狂鬼 chheⁿ-kâu/chhiⁿ-kâu 生猴 chheⁿ-kâu-kang/chhiⁿ-kâu-kang 生猴公 chheⁿ-hoan/chhiⁿ-hoan 生番 chheⁿ-so͘/chhiⁿ-so͘ 生疏 chheⁿ-chin/chhiⁿ-chin 生真 chheⁿ-chin-pēⁿ/chhiⁿ-chin-pīⁿ 生真病 chheⁿ-chin-chin/chhiⁿ-chin-chin 生真真 chheⁿ-chin-hō͘/chhiⁿ-chin-hō͘ 生真雨 chheⁿ-chin-hong/chhiⁿ-chin-hong 生真風 chheⁿ-chio̍h-hoe/chhiⁿ-chio̍h-he 生石灰 chheⁿ-chhè/chhiⁿ-chhè 生脆 chheⁿ-kha/chhiⁿ-kha 生腳 chheⁿ-kha-siàu/chhiⁿ-kha-siàu 生腳數 chheⁿ-ko-nōa/chhiⁿ-ko-nōa 生膏爛 chheⁿ-chhau/chhiⁿ-chhau 生臊 chheⁿ-hoe/chhiⁿ-hoe 生花 chheⁿ-hoe-kiû/chhiⁿ-hoe-kiû 生花球 chheⁿ-chhài/chhiⁿ-chhài 生菜 chheⁿ-kiuⁿ/chhiⁿ-kiuⁿ 生薑 chheⁿ-chō/chhiⁿ-chō 生造 chheⁿ-chia̍h/chhiⁿ-chia̍h 生食 chheⁿ-bé/chhiⁿ-bé 生馬 chheⁿ-kiaⁿ/chhiⁿ-kiaⁿ/chiⁿ-kiaⁿ 生驚 chheⁿ-hî/chhiⁿ-hû 生魚 chheⁿ-hî-phìⁿ/chhiⁿ-hû-phìⁿ 生魚片 chheⁿ-iâm/chhiⁿ-iâm 生鹽 chhân-chhōaⁿ 田chhōaⁿ chhân-tiān 田佃 chhân-kiâu-á 田僑仔 chhân-hn̂g 田園 chhân-thô͘ 田土 chhân-tē/chhân-tōe 田地 chhân-khòe/chhân-khè 田契 chhân-eⁿ/chhân-iⁿ 田嬰 chhân-eⁿ-kó͘/chhân-iⁿ-kó͘ 田嬰賈 chhân-liâu 田寮 Chhân-bóe/Chhân-bé 田尾 chhân-hōaⁿ 田岸 chhân-hōaⁿ-lō͘ 田岸路 chhân-hōaⁿ-téng 田岸頂 chhân-chng 田庄 chhân-chng-sông 田庄sông chhân-khiā-á 田徛仔 chhân-pe-bō 田棓帽 chhân-iûⁿ 田洋 chhân-o͘-chhàng 田烏串 chhân-o͘-chháu 田烏草 chhân-koe 田瓜 chhân-cho͘/tiân-cho͘ 田租 chhân-sit 田穡 chhânkhang-khòe/chhânkhang-khè 田空課 chhân-bah 田肉 chhân-ō͘-á 田芋仔 chhân-chháu 田草 chhân-chî/chhân-chû 田薯 chhân-chî-chháu/chhân-chû-chháu 田薯草 chhân-pāng 田蚌 chhân-ni 田蛉 chhân-kap-á 田蛤仔 chhân-lôe/chhân-lê 田螺 chhân-bâ-á/chhân-niau-á 田貓仔 chhân-poe 田貝 chhân-chhiah-á 田赤仔 chhân-piⁿ-chháu 田邊草 chhân-chǹg-á 田鑽仔 chhân-khiah-á 田隙仔 chhân-ke-á/chhân-koe-á 田雞仔 chhân-tòm/chhân-tìm 田頓 chhân-thâu 田頭 chhân-thâu-ke 田頭家 chhân-hiuⁿ-chháu 田香草 chhân-kut 田骨 chhân-ah 田鴨 chhân-chhí/chhân-chhú 田鼠 chín/hm̂ 疹 chi̍t 疾 chi̍t-ho͘ 疾呼 chi̍t-sú 疾駛 chèng 症 chèng-hāu 症候 chèng-chōng 症狀 chèng-thâu 症頭 chhoan-jú/choân-jú 痊癒 chhi-ko 痴哥 chhi-thâu-pô 痴頭婆 chhng 瘡 chhng-to̍k 瘡毒 chhng-hûn 瘡痕 chhng-jiah 瘡跡 choa̍h 癒 chhi 癡 chhi-ko 癡哥 chhi-chêng 癡情 chhi-gâi 癡騃 chiūⁿ 癢 chiat-bī 癤味 chhóaⁿ 癬 chō-o͘ 皂烏 chō-o͘-chhat-pe̍h 皂烏擦白 chō-káu-bó-chôa/chō-káu-bú-chôa 皂狗母蛇 cheng 盅 chóaⁿ 盞 chīn 盡 chīn-kàu 盡到 chīn-la̍t/chīn-le̍k 盡力 chīn-khó-lêng 盡可能 chīn-siān-chīn-bí 盡善盡美 chīn-sit 盡失 chīn-bóe/chīn-bé 盡尾 chīn-phâng 盡帆 chīn-phâng-piàⁿ 盡帆拚 chīn-tiong 盡忠 chīn-khoài 盡快 chīn-chêng 盡情 chīn-ū 盡有 chīn-pō͘ 盡步 chīn-bó-la̍t/chīn-bú-la̍t 盡母力 chīn-pōng 盡磅 chīn-pōng-la̍t 盡磅力 chīn-pōng-tōa 盡磅大 chīn-pōng-bóe/chīn-pōng-bé 盡磅尾 chīn-kín 盡緊 chīn-chit 盡職 chīn-pak-tò 盡腹倒 chīn-pak-khêng 盡腹傾 chīn-pak-piàⁿ 盡腹拚 chīn-hèng 盡興 chīn-kak 盡角 chīn-chek 盡責 chīn-sok 盡速 chīn-liāng/chīn-liōng 盡量 chīn-mn̂g 盡門 chin 真 chin-gâu 真gâu chin-súi 真súi chin-tú-chin 真tú真 chin-kú 真久 chin-jîn 真人 chin-ké 真假 chin-gūi 真偽 chin-siâng/chin-siāng 真像 chin-lāi 真利 chin-pâu 真包 chin-chhian 真千 chin-siān-bí 真善美 chin-hó 真好 chin-si̍t 真實 chin-si̍t-sèng 真實性 chin-chió 真少 chin-tiuⁿ 真張 chin-sim 真心 chin-chêng 真情 chin-siūⁿ-beh 真想欲 chin-ì 真意 chin-liap 真懾 chin-sêng 真成 chin-sî-kiâⁿ 真時行 chin-kéng 真景 chin-su 真書 chin-chiàⁿ 真正 chin-pō͘ 真步 chin-oa̍h-tāng 真活動 chin-chē/chin-chōe 真濟 chin-bô 真無 chin-bô-kiù 真無救 chin-hoān 真犯 chin-chu 真珠 chin-chu-kheh 真珠客 chin-chu-boa̍h 真珠末 chin-chu-hún 真珠粉 chin-chu-chháu 真珠草 chin-chu-lê 真珠螺 chin-lí 真理 chin-siòng 真相 chin-siòng-tāi-pe̍h 真相大白 chin-chin-chiàⁿ 真真正 chin-chai 真知 chin-khak 真確 chin-khong 真空 chin-siaⁿ 真聲 chin-tè 真諦 chin-hòe/chin-hè 真貨 chin-tî/chin-tû 真除 chin-bīn-bo̍k 真面目 chin-hong-tîn 真風藤 chin-kiaⁿ 真驚 chū-á 眥仔 chū-té/chū-tóe 眥底 chèng 眾 chèng-lâng 眾人 chèng-lâng-chhùi 眾人嘴 chèng-lâng-ì 眾人意 chèng-lâng-ba̍k 眾人目 chèng-lâng-chai 眾人知 chèng-to 眾多 chèng-tāi-ke 眾大家 chèng-só͘-chiu-ti 眾所周知 chiòng-só͘-chiu-ti 眾所週知 chiòng-seng 眾生 chèng-gī 眾議 chèng-gī-oân/chiòng-gī-oân 眾議員 Chiòng-gī-īⁿ 眾議院 chiòng-īⁿ 眾院 chhéng 睛 chōe/chē 睡 chhái 睬 chîn-ba̍k 瞋目 chhîⁿ/thîⁿ 瞪 chiam/siam 瞻 chiam-gióng 瞻仰 chhiok-khiā 矗khiā chhak-li̍p 矗立 chiok-bo̍k 矚目 chai 知 chai-lâng/ti-jîn 知人 chai-tāi 知代 chai-ūi 知位 chai-khioh 知卻 chai-iáⁿ 知影 chai-sí 知死 chai-chai 知知 chai-khang 知空 chai-khin-tāng 知輕重 chai-tńg 知轉 chai-tńg-thâu 知轉頭 chai-thàu-thàu 知透透 chai-chìn-thè/chai-chìn-thòe 知進退 chai-chhò 知錯 chai-thâu 知頭 chai-thâu-tāng 知頭重 chio̍h 石 chio̍h-khat-á/chio̍h-khiat-á 石khat仔 chio̍h-á 石仔 chio̍h-hu̍t 石佛 chio̍h-peng 石兵 chio̍h-chhì-á 石刺仔 chio̍h-kiàm 石劍 chio̍h-hòa 石化 chio̍h-nn̄g 石卵 chio̍h-nn̄g-á 石卵仔 chio̍h-khì 石器 chio̍h-hong/chio̍h-hng 石坊 chio̍h-khám 石坎 chio̍h-po͘ 石埔 chio̍h-ki 石基 chio̍h-sò 石埽 chio̍h-tè 石塊 chio̍h-piah 石壁 chio̍h-piah-chháu 石壁草 chio̍h-piah-liân 石壁蓮 chio̍h-leng/chio̍h-lin 石奶 chio̍h-jí 石子 chio̍h-ka-chng 石家莊 chio̍h-ang 石尪 chio̍h-sap/chio̍h-sut 石屑 chio̍h-gám/chio̍h-gím 石岑 chio̍h-giâm 石岩 chio̍h-kiā 石崎 chio̍h-lūn 石崙 chio̍h-iù 石幼 chio̍h-chià 石庶 chio̍h-chhit-á 石拭仔 chio̍h-tah-á 石搭仔 chio̍h-lu-á 石攄仔 chio̍h-bûn 石文 chio̍h-pan 石斑 chio̍h-ha̍k 石斛 chio̍h-phoh 石朴 chio̍h-châi 石材 chio̍h-siông 石松 chio̍h-pán 石板 chio̍h-pang 石枋 chio̍h-chím 石枕 chio̍h-lēng 石柃 chio̍h-lēng-kū 石柃舅 chio̍h-thiāu 石柱 chio̍h-liú 石柳 chio̍h-tiâu/chio̍h-liâu 石條 chio̍h-mî 石棉 chio̍h-koan 石棺 chio̍h-koaⁿ-chhâ 石棺柴 chio̍h-lâm 石楠 chio̍h-chû 石櫧 chio̍h-sòaⁿ 石汕 chio̍h-koat-bêng 石決明 chio̍h-tîm-tōa-hái 石沈大海 chio̍h-iû 石油 chio̍h-iû-gia̍p 石油業 chio̍h-ko̍k-nn̄g 石涸卵 chio̍h-siap 石澀 chio̍h-lōa 石瀨 chio̍h-hoe/chio̍h-he 石灰 chio̍h-hoe-chio̍h/chio̍h-he-chio̍h 石灰石 chio̍h-hoe-hî/chio̍h-he-hû 石灰魚 chio̍h-thòaⁿ 石炭 Chio̍h-pâi 石牌 chio̍h-bó͘-tan 石牡丹 chio̍h-káu-kang 石狗公 chio̍h-káu-nn̄g 石狗卵 chio̍h-sai 石獅 chio̍h-chu 石珠 chio̍h-géng 石研 chio̍h-liû-hông 石硫磺 Chio̍h-tiàⁿ 石碇 chio̍h-pi 石碑 chio̍h-lún 石碖 chio̍h-lián 石碾 chio̍h-bō/chio̍h-bôa 石磨 chio̍h-ki 石磯 chio̍h-ki-á 石磯仔 chio̍h-tún 石礅 chio̍h-khòng 石礦 chio̍h-tek 石竹 chio̍h-tek-á 石竹仔 chio̍h-kô 石笱 chio̍h-sún 石筍 chio̍h-chi 石脂 chio̍h-ko 石膏 chio̍h-ko-ìn 石膏印 chio̍h-cheng-khū 石舂臼 chio̍h-hoe 石花 chio̍h-hoe-chháu 石花草 chio̍h-hoe-chhài 石花菜 chio̍h-eng 石英 chio̍h-hēng 石莧 chio̍h-chhiuⁿ-pô͘/chio̍h-chhiong-pô͘ 石菖蒲 chio̍h-ûi 石葦 chio̍h-soàn 石蒜 chio̍h-liân 石蓮 chio̍h-chî/chio̍h-chû 石薯 chio̍h-hó͘ 石虎 chio̍h-lêng 石蛉 chio̍h-kàng 石蝀 chio̍h-kak 石角 chio̍h-pin 石賓 chio̍h-kī/chio̍h-kū 石距 chio̍h-tāng 石重 chio̍h-phiáⁿ 石鉼 chio̍h-kiàⁿ 石鏡 chio̍h-chām 石鏨 chio̍h-cheng-jí/chio̍h-cheng-jú 石鐘乳 Chio̍h-mn̂g 石門 chio̍h-kàng 石降 chio̍h-tiau 石雕 chio̍h-chheⁿ-á/chio̍h-chhiⁿ-á 石青仔 chio̍h-thâu 石頭 chio̍h-thâu-á 石頭仔 chio̍h-thâu-káu 石頭狗 chio̍h-thâu-chôa 石頭蛇 chio̍h-poh-hōaⁿ 石駁岸 chio̍h-hî/chio̍h-hû 石魚 chio̍h-lêng-hî/chio̍h-lêng-hû 石鯪魚 chio̍h-chit 石鯽 chio̍h-lô͘-á 石鱸仔 chio̍h-eng-ko 石鸚哥 chio̍h-iâm 石鹽 chio̍h-hông/chio̍h-n̂g 石黃 chio̍h-kó͘ 石鼓 chio̍h-lêng-chú/se̍k-liông-chú 石龍子 chio̍h-ku 石龜 chio̍h-ku-chō 石龜座 chio̍h-phòe/chio̍h-phè 石 chu-se 硃砂 chu-se-kì 硃砂痣 chhia-tó 硨倒 chhia-péng 硨反 chhia-pôaⁿ 硨盤 chhia-kû 硨磲 chhia-lìn-táu 硨輾斗 chhia-khîⁿ 硨鉗 chhùi 碎 chhùi-phòe-á/chhùi-phè-á 碎phòe仔 chhùi-sap-sap 碎屑屑 chhùi-kang 碎工 chhùi-chhap-chhéng 碎插筅 chhùi-iûⁿ-iûⁿ 碎溶溶 chhùi-chio̍h 碎石 chhùi-kô͘-kô͘ 碎糊糊 chhùi-bah 碎肉 chhùi-ia̍p-ia̍p 碎葉葉 chhùi-lia̍t 碎裂 chhùi-iâm-iâm 碎鹽鹽 chû-khì/hûi-khì 磁器 chû-tiûⁿ 磁場 chû-tòa 磁帶 chû-sèng 磁性 chû-phìⁿ 磁片 chû-tia̍p-ki 磁碟機 chng 磚 chng-á 磚仔 chng-á-tn̂g 磚仔剸 chng-á-iô 磚仔窯 chng-á-kak 磚仔角 chng-á-thâu 磚仔頭 chng-phe 磚坯 chng-tè 磚塊 chng-pîⁿ 磚棚 chng-chhiûⁿ 磚牆 chng-hiā-tn̂g 磚瓦剸 chng-kak-hiā-phè 磚角瓦phè chng-chō 磚造

e̍k-to̍k-soa 疫毒痧 e̍k-pēⁿ/e̍k-pīⁿ 疫病 e̍k-chèng 疫症 e̍k-biâu 疫苗 eng 癰 eng-á 癰仔 eng-lāu 癰漏 ek/iah 益 ek-iú 益友 ek-tì 益智 ek-chhù 益處 ek-thiông 益蟲

é-bih-bih/óe-bih-bih 矮bih-bih é-taiⁿ-taiⁿ/óe-taiⁿ-taiⁿ 矮taiⁿ-taiⁿ é-tak-tak/óe-tak-tak 矮tak-tak é-thu̍t-thu̍t/óe-thu̍t-thu̍t 矮thu̍t-thu̍t é-tu̍t-tu̍t/óe-tu̍t-tu̍t 矮tu̍t-tu̍t é-lâng/óe-lâng 矮人 é-á/óe-á 矮仔 é-á-kâu/óe-á-kâu 矮仔猴 é-á-kúi/óe-á-kúi 矮仔鬼 é-kó͘-tóng/óe-kó͘-tóng 矮古董 é-lô͘/óe-lô͘ 矮奴 é-khò͘/óe-khò͘ 矮寇 é-í/óe-í 矮椅 é-iâ/óe-iâ 矮爺 é-chhiûⁿ/óe-chhiûⁿ 矮牆 é-ê/óe-ê 矮的 é-sè/óe-sòe 矮細 é-kó͘/óe-kó͘ 矮股 é-pûi/óe-pûi 矮肥 é-pûi-té/óe-pûi-té 矮肥短 é-kha-lô͘/óe-kha-lô͘ 矮腳蘆 é-kha-ke/óe-kha-koe 矮腳雞 é-chha̍k-chha̍k/óe-chha̍k-chha̍k 矮鑿鑿 é-tǹg/óe-tǹg 矮頓 é-tǹg-tǹg/óe-tǹg-tǹg 矮頓頓 é-kó͘/óe-kó͘ 矮鼓 é-kó͘-teng/óe-kó͘-teng 矮鼓丁 é-kó͘-seⁿ/óe-kó͘-siⁿ 矮鼓生 é-kó͘-tóng/óe-kó͘-tóng 矮鼓董 é-kó͘-kó͘/óe-kó͘-kó͘ 矮鼓鼓


êng-hng 盈昏 êng-àm 盈暗 êng-khui 盈虧 êng-î/êng-û 盈餘

ēng-la̍t/iōng-la̍t 用力 ēng-chhùi-chn̄g 用嘴吮 ēng-oân 用完 ēng-kang 用工 ēng-kiâng/iōng-kiông 用強 ēng-tit 用得 ēng-sim-sîn 用心神 ēng-pō͘/iōng-pō͘ 用步 ēng-hoat/iōng-hoat 用法 ēng-chīn-sim-sîn 用盡心神 ēng-khang-ēng-lō͘ 用空用路 ēng-kè/iōng-kè/iōng-kè 用計 ēng-lō͘ 用賂 ēng-lō͘ 用路

gî-sū 疑似 gî-būn 疑問 gî-sim 疑心 gî-sim-tāng 疑心重 gî-ngō͘ 疑悟 gî-he̍k 疑惑 gî-khū 疑懼 gî-tang-gî-sai 疑東疑西 gî-àn 疑案 gî-seng-koài 疑生怪 gî-sîn-gî-kúi 疑神疑鬼 gî-tō͘ 疑竇 gî-gī 疑義 gî-ngā/gî-ngá 疑訝 gî-gō͘ 疑誤 gî-lān 疑難 gî-lân-cha̍p-chèng 疑難雜症 gî-hûn 疑雲 gî-gâi/gî-gāi/gî-ngāi/gî-ngái 疑騃 gî-tiám 疑點 gâm 癌 gâm-chèng 癌症 giàn-sian-ko 癮仙膏 giàn-kun-chú 癮君子 giàn-khàu 癮哭 giàn-pa-pa 癮巴巴 giàn-kah 癮甲 giàn-kah-nōa-lâu 癮甲瀾流 giàn-ba̍k 癮目 giàn-chhiò 癮笑 giàn-pî 癮脾 giàn-hun--ê 癮薰的 giàn-kóng 癮講 giàn-thâu 癮頭 giàn-chia̍h 癮食 gé-sé/gé-sóe 盻洗 géng 眼 gán-chi̍t-ē 眼一下 gán-tiong-chhì 眼中刺 gán-tiong-bû-jîn 眼中無人 gán-tiong-teng 眼中釘 gán-kong 眼光 gán-chiân/gián-chêng 眼前 gán-chiân-pò/gián-chiân-pò 眼前報 gán-le̍k 眼力 gán-khóng-tōa 眼孔大 gián-sî 眼時 gán-lūi 眼淚 gán-kiû 眼球 gán-kài 眼界 gán-ba̍k 眼目 gán-sîn 眼神 gán-hok 眼福 gán-kho 眼科 gán-hoe-liâu-loān 眼花撩亂 gán-tio̍h/gán--tio̍h 眼著 gán-kiàn 眼見 gán-kak-mo̍͘h 眼角膜 gán-chèng 眼證 gán-sek 眼識 gán-kòe/gán-kè 眼過 gán-kiàⁿ-hâng 眼鏡行 gán-chiáu/gián-chiáu/gián-chiáu/gán-chiáu 眼鳥 gio̍h 睨 gē-siâu/gê-siâu 睨siâu gê-lâng-lān 睨人膦 gê-kah-gīn 睨佮恨 gé-sé/gé-sóe 睨洗 gê-ba̍k 睨目 gē-lān/gê-lān 睨膦 gé-sē 睨視 gih-gih-chhoah 瞿瞿chhoah gih-gih-chun/gih-gih-chùn 瞿瞿顫 géng 研 gián-phòaⁿ 研判 géng-cha̍t 研實 gián-gí 研擬 géng-boa̍h 研末 géng-thûi 研槌 géng-chô 研槽 géng-hu 研灰 gián-kiù 研究 gián-kiù-chhut 研究出 gián-kiù-sek 研究室 géng-kiù-hōe 研究會 gián-kiù-seng 研究生 gián-kiù-hùi 研究費 gián-kiù-īⁿ 研究院 géng-hún 研粉 géng-poah 研缽 gián-si̍p 研習 gián-si̍p-hōe 研習會 Gián-khó-hōe 研考會 gián-chè 研製 gián-thó 研討 gián-tho̍k 研讀 géng-lō͘-ki 研路機

hoan-kī-kā 番kī-kā hoan-thái 番thái hoan-á 番仔 hoan-á-chhì 番仔刺 hoan-á-jī 番仔字 hoan-á-oàn 番仔怨 hoan-á-thô 番仔桃 hoan-á-lâu 番仔樓 hoan-á-chiaⁿ 番仔正 hoan-á-iû 番仔油 hoan-á-oan 番仔灣 hoan-á-hóe/hoan-á-hé 番仔火 hoan-á-káu 番仔狗 hoan-á-han-chî/hoan-á-han-chû 番仔番薯 hoan-á-ti̍t 番仔直 hoan-á-o 番仔窩 hoan-á-hoe 番仔花 hoan-á-chhó-kan 番仔草橄 hoan-á-chhài 番仔菜 hoan-á-chhang 番仔蔥 hoan-á-kiuⁿ 番仔薑 hoan-á-tîn 番仔藤 hoan-á-saⁿ 番仔衫 hoan-á-piáⁿ 番仔餅 hoan-á-kúi 番仔鬼 hoan-kang 番公 hoan-chhì-á 番刺仔 hoan-pû 番匏 hoan-hù 番咐 hoan-ki̍h-kāⁿ 番噱啣 hoan-pô 番婆 hoan-pô-oàn 番婆怨 hoan-pô-chhiū 番婆樹 hoan-pô-oan 番婆灣 hoan-pô-lê 番婆螺 hoan-kheh 番客 hoan-kong-thó͘ 番工土 hoan-moa 番幔 hoan-pêng 番旁 hoan-bo̍k-koe 番木瓜 hoan-kóe-chí/hoan-ké-chí 番果子 hoan-khī 番柿 hoan-lâi 番梨 hoan-chio 番椒 hoan-pêng 番爿 hoan-bó͘-tan 番牡丹 hoan-khián 番犬 hoan-káu 番狗 hoan-ông 番王 hoan-sūi-hiuⁿ 番瑞香 hoan-koe 番瓜 hoan-pit-á 番畢仔 hoan-hoan 番番 hoan-tian 番癲 hoan-siā 番社 hoan-sò͘-heng 番素馨 hoan-siù-kiû 番繡球 hoan-ō͘ 番芋 hoan-kè-nâ 番芥藍 hoan-hoe 番花 hoan-hoe-chhiū 番花樹 hoan-kiô 番茄 hoan-ba̍k-lī/hoan-ba̍k-nī 番茉莉 hoan-nāi-chi 番荔枝 hoan-chhiⁿ/hoan-chheⁿ 番菁 hoan-koah 番葛 hoan-soàn 番蒜 hoan-kiuⁿ 番薑 hoan-kiuⁿ-á 番薑仔 han-chî/han-chû 番薯 hoan-so͘-bo̍k 番蘇木 hoan-lô͘-po̍k 番蘿蔔 hoan-ti-tu 番蜘蛛 hoan-ô͘-tia̍p 番蝴蝶 hoan-chhiah-á 番雀仔 hoan-thâu-ba̍k 番頭目 hoan-thái 番體 hoan-be̍h 番麥 hoan-sé 番黍 hoan-chhí/hoan-chhú 番鼠 hōe-tô͘-pit 畫圖筆 hōa-sǹg 畫算 hûn 痕 hûn-iáⁿ 痕影 hûn-saⁿ 痕衫 hûn-jiah 痕跡 he 痚 he-ku 痚痀 he-ku-tū 痚痀注 he-ku-pēⁿ/he-ku-pīⁿ 痚痀病 hong 瘋 hong-kiáu 瘋儌 hong-cha-bó͘ 瘋查某 hong-khì 瘋氣 hong-káu-bó/hong-káu-bú 瘋狗母 hong-tian 瘋癲 hong-kó͘-phiò 瘋股票 hoat 發 hoat-bē-chhut 發bē出 hoat-hông 發hông hoat-jîn-chhim-séng 發人深省 hoat-lēng 發令 hoat-choh/hoat-chok 發作 hoat-kng 發光 hoat-peng 發兵 hoat-chhut 發出 hoat--chhut-lâi 發出來 hoat-hâm 發函 hoat-khan 發刊 hoat-tōng 發動 hoat-tōng-ki 發動機 hoat-pau 發包 hoat-siū 發售 hoat-būn 發問 hoat-song 發喪 hoat-chhùi-khí 發嘴齒 hoat-hôe 發回 hoat-ko͘ 發姑 hoat-hiâu 發嬈 hoat-siā 發射 hoat-siā-tâi 發射台 hoat-siā-khì 發射器 hoat-tián 發展 hoat-tián-kàu 發展到 hoat-tián-kio̍k 發展局 hoat-tián-chiâm-le̍k 發展潛力 hoat-pò͘ 發布 hoat-chhái 發彩 hoat-sim 發心 hoat-sèng 發性 hoat-sèng-tē/hoat-sèng-tōe 發性地 hoat-phe/hoat-phoe 發批 hoat-tiō 發抖 hoat-ku̍t 發掘 hoat-iông 發揚 hoat-iông-kong-tāi 發揚光大 hoat-hui 發揮 hoat-hòng 發放 hoat-sàn 發散 hoat-bêng 發明 hoat-tiâu 發條 hoat-iūⁿ 發樣 hoat-to̍k 發毒 hoat-chúi 發水 hoat-kōaⁿ 發汗 hoat-sia̍p 發洩 hoat-goân-tē/hoat-goân-tōe 發源地 hoat-hóe/hoat-hé 發火 hoat-iām 發炎 hoat-ûi 發為 hoat-jia̍t 發熱 hoat-sio 發燒 hoat-gê 發牙 hoat-kông 發狂 hoat-hiān 發現 hoat-seng 發生 hoat-pēⁿ/hoat-pīⁿ 發病 hoat-chèng 發症 hoat-chó͘ 發祖 hoat-phiò 發票 hoat-hok 發福 hoat-kó 發稿 hoat-puh 發窋 hoat-hún 發粉 hoat-ké/hoat-kóe 發粿 hoat-kip 發給 hoat-siaⁿ 發聲 hoat-io̍k 發育 hoat-phî-khì 發脾氣 hoat-hoe 發花 hoat-gê 發芽 hoat-chháu 發草 hoat-m̂ 發莓 hoat-ko͘ 發菰 hoa̍t-lo̍h/hoat-lo̍h 發落 hoat--lo̍h-lâi 發落來 hoat-io̍h 發藥 hoat-íⁿ 發蘡 hoat-hêng 發行 hoat-hêng-jîn 發行人 hoat-piáu 發表 hoat-kak 發覺 hoat-giân 發言 hoat-giân-jîn 發言人 hoat-giân-koân 發言權 hoat-châi 發財 hoat-châi-á 發財仔 hoat-hòe/hoat-hè 發貨 hoat-bē/hoat-bōe 發賣 hoat-khí 發起 hoat-khí-jîn 發起人 hoat-chek 發跡 hoat-sin 發身 hoat-sàng 發送 hoat-ta̍t 發達 hoat-hêng 發還 hoat-chiú-hông 發酒hông hoat-chiú-hong 發酒瘋 hoat-kàⁿ 發酵 hoat-kim 發金 hoat-iông 發陽 hoat-lān 發難 hoat-tiān 發電 hoat-tian-ki/hoat-tiān-ki 發電機 hoat-im 發音 hoat-goān 發願 hoat-iúⁿ 發養 hoat-khí 發齒 hông 皇 hông-koan 皇冠 hông-hiō/hông-hō͘/hông-hō͘ 皇后 hông-sek 皇室 hông-kiong 皇宮 hông-ka 皇家 hông-tè 皇帝 hông-tè-ūi 皇帝位 hông-tè-chhùi 皇帝嘴 hông-tè-niû 皇帝娘 hông-tè-chheⁿ/hông-tè-chhiⁿ 皇帝星 hông-tè-tiān 皇帝殿 hông-tè-chháu 皇帝草 hông-tè-tāu 皇帝豆 hông-tè-hî/hông-tè-hû 皇帝魚 he 盻 hîn 眩 hîn-gông 眩gông hîn-tó/hîn--tó 眩倒 hîn-soaⁿ 眩山 hîn-gōng 眩戇 hîn-cha-bó͘ 眩查某 hîn-soa 眩痧 hîn-chûn 眩船 hîn-io̍h-á 眩藥仔 hîn-chhia 眩車 hîn-chhia-io̍h 眩車藥 hīⁿ 硯 hīⁿ-pôaⁿ 硯盤 hûi-á 磁仔 hûi-á-thô͘ 磁仔土 hûi-á-chím 磁仔枕 hûi-á-óaⁿ 磁仔碗 hûi-á-chng 磁仔磚 hûi-thô͘ 磁土 hûi-chio̍h 磁石 hûi-chng 磁磚 hûi-oe-á 磁鍋仔

iōng-bē-tio̍h 用bē著 iōng-í 用以 iōng-chok 用作 iōng-lâi 用來 iōng-peng 用兵 iōng-khū 用具 iōng-kong 用功 iōng-phín 用品 iōng-chhùi-ān 用嘴限 iōng-tē/iōng-tōe 用地 iōng-tō͘ 用度 iōng-sim 用心 iōng-sim-liâng-khó͘/iōng-sim-liông-khó͘ 用心良苦 iōng-ì 用意 iōng-hō͘ 用戶 iōng-liau 用料 iōng-ē-tio̍h 用會著 iōng-bú 用武 iōng-bū-le̍k 用武力 iōng-chúi 用水 iōng-chīn 用盡 iōng-khang/ēng-khang 用空 iōng-khó͘-sim 用苦心 iōng-tio̍h 用著 iōng-chhù 用處 iōng-gí/iōng-gú 用語 iōng-tô͘ 用途 iōng-chîⁿ 用錢 iōng-pn̄g 用飯 iōng-chhan 用餐 iû 由 iû-lâi 由來 iû-lâi-í-kú 由來已久 iû-chāi 由在 iû-chāi-lâng 由在人 iû-chāi-i 由在伊 iû-chāi-lí 由在你 iû-chāi-góa 由在我 iû-î/iû-û 由於 iû-tiong 由衷 iûⁿ-hīⁿ 瘍耳 iⁿh 盈 iah-sī 益是 iah-ū 益有 iah-koh 益閣 iah-koh-ū 益閣有

ī-kháu-tông-siaⁿ 異口同聲 ī-tông 異同 ī-bī 異味 ī-kok 異國 ī-tē/ī-tōe 異地 ī-he̍k 異域 īⁿ-sèng/ī-sèng 異姓 ī-kí 異己 ī-sèng 異性 ī-sióng-thiⁿ-khui 異想天開 ī-sò͘ 異數 ī-cho̍k 異族 ī-khiok-tông-kong 異曲同工 ī-bu̍t 異物 ī-chōng 異狀 ī-gī/īⁿ-gī 異議 ī-chit 異質 ī-kun-tu̍t-khí 異軍突起 īⁿ-pang 異邦 ī-hiong 異鄉 ī-lūi 異類

jiâu-peh-peh 皺扒扒 jiâu-peh-peh 皺擘擘 jiâu-tông 皺桐 jiâu-hûn 皺痕 jiâu-jiâu 皺皺 jiâu-tek 皺竹 jiâu-phiàn-phiàn 皺遍遍

kam-á 甘仔 kam-á-hî/kam-á-hû 甘仔魚 kam-bī 甘味 Kam-tē/Kam-tōe 甘地 kam-sim 甘心 kam-iû 甘油 kam-soah 甘煞 kam-tiⁿ 甘甜 kam-kiat 甘結 kam-bí 甘美 Kam-siok 甘肅 kam-khó͘ 甘苦 kam-chhó 甘草 kam-kek/kam-kiok 甘菊 kam-chià 甘蔗 kam-chià-hn̂g 甘蔗園 kam-chià-chiap 甘蔗汁 kam-chià-phoh 甘蔗粕 kam-chio 甘蕉 Kam-nái-te̍k 甘迺迪 kam-lîm 甘霖 kam-lō͘ 甘露 kam-goān 甘願 ka̍h/kah/kap 甲 Kah-sian 甲仙 kah-chí 甲子 kah-chí-hî/kah-chí-hû 甲子魚 kah-ì 甲意 kah-sī 甲是 kap-pán/kah-pán 甲板 kah-ha̍h 甲笚 kah-téng 甲等 kah-piⁿ 甲邊 kah-tn̂g 甲長 kài/kè/kòe 界 kài-chí 界址 kài-tēng 界定 kài-pâi 界牌 kài-koán 界管 kài-sûn 界紃 kài-sòaⁿ 界線 kài-hān 界限 kî-hêng 畸形 kî-lêng 畸零 kiang/kiuⁿ 疆 kiong-kài 疆界 kè/kòe 疥 kòe-chhng 疥瘡 kè-sián/kòe-sián 疥癬 kam 疳 kam-chhng 疳瘡 kam-chek 疳積 ku 痀 ku-sio 痀燒 ku-ku 痀痀 kì 痣 kì-mn̂g 痣毛 kì-chhiu 痣鬚 khôe 瘸 khê-kha/khôe-kha 瘸腳 kùi 癸 kai 皆 kai-gî 皆宜 kai-ti 皆知 khoe 盔 kam/kàm/kaⁿ 監 kàm-sū 監事 kàm-ìn 監印 kaⁿ-siû 監囚 kàm-úi 監委 kàm-chhat 監察 kàm-chhat-jîn 監察人 kàm-chhat-oân 監察員 Kàm-chhat-īⁿ 監察院 kàm-kang 監工 kàm-ah 監押 kàm-chhek 監測 kaⁿ-lô 監牢 kaⁿ-hoān 監犯 kaⁿ-ga̍k 監獄 kàm-lí 監理 kàm-tok 監督 kàm-phiò 監票 kàm-koán 監管 kàm-khó 監考 kàm-chè 監製 kàm-sī 監視 kàm-sī-khì 監視器 kàm-chhi 監試 kàm-hō͘ 監護 kàm-hō͘-jîn 監護人 kàm-chō 監造 kàm-īⁿ 監院 khòaⁿ 看 khòaⁿ-bē-chiūⁿ-ba̍k/khòaⁿ-bōe-chiūⁿ-ba̍k 看bē上目 khòaⁿ-bē-lâi/khòaⁿ-bōe-lâi 看bē來 khòaⁿ-bē-chhut/khòaⁿ-bōe-chhut 看bē出 khòaⁿ-bē-koàn/khòaⁿ-bōe-koàn 看bē慣 khòaⁿ-bē-bêng/khòaⁿ-bōe-bêng 看bē明 khòaⁿ-bē-hiáu/khòaⁿ-bōe-hiáu 看bē曉 khòaⁿ-bē-tio̍h/khòaⁿ-bōe-tio̍h 看bē著 khòaⁿ-m̄-chiūⁿ-ba̍k 看m̄上目 khòaⁿ-m̄-tio̍h 看m̄著 khòaⁿ-m̄-khí 看m̄起 khòaⁿ-māi-leh/khòaⁿ-bāi-leh 看māi-leh khòaⁿ-sông 看sông khòaⁿ-tāⁿ 看tāⁿ khòaⁿ-thàng 看thàng khòaⁿ-thàng-thàng 看thàng-thàng khòaⁿ-sam-sek 看三色 khòaⁿ-chiūⁿ-ba̍k 看上目 khòaⁿ-m̄-chhut 看不出 khòaⁿ-tèng-ì 看中意 khòaⁿ-liáu-khòaⁿ 看了看 khòaⁿ-lâng 看人 khòaⁿ-lâng-ū 看人有 khòaⁿ-lâng-bô 看人無 khòaⁿ-hóng 看仿 khòaⁿ-choh 看作 khòaⁿ-sông 看傖 khòaⁿ-chheh 看冊 khòaⁿ-chhut 看出 khòaⁿ--chhut-lâi 看出來 khòaⁿ-chhut-chhut 看出出 khòaⁿ-kàu 看到 khòaⁿ-sì/khòaⁿ-sè 看勢 khòaⁿ-sì-bīn/khòaⁿ-sè-bīn 看勢面 khòaⁿ-chhian-chhian 看千千 khòaⁿ-chhù 看厝 khòaⁿ-khì/khòaⁿ-khù 看去 khòaⁿ-kháu 看口 khòaⁿ-tâi 看台 khòaⁿ-kah-ì 看合意 khòaⁿ-miā 看命 khòaⁿ-miā-sian 看命先 khòaⁿ-kiáⁿ-sài 看囝婿 khòaⁿ-tē-lí/khòaⁿ-tōe-lí 看地理 khòaⁿ-bōng-tē/khòaⁿ-bō͘-tōe 看墓地 khòaⁿ-gōa 看外 khòaⁿ-thiⁿ-chhân 看天田 khòaⁿ-thiⁿ-sek 看天色 khòaⁿ-hó 看好 khàn-siú 看守 khàn-siú-só͘ 看守所 khòaⁿ-thāi 看待 khòaⁿ-chêng-hêng 看情形 khòaⁿ-kah-ì 看愜意 khòaⁿ-koàn-sì/khòaⁿ-koàn-sè 看慣勢 khòaⁿ-hì 看戲 khòaⁿ-píⁿ 看扁 khòaⁿ-chhian-chhian 看扦扦 khòaⁿ-pāng-sì/khòaⁿ-pāng-sè/khòaⁿ-pān-sì/khòaⁿ-pān-sè 看扮勢 khòaⁿ-phe/khòaⁿ-phoe 看批 khòaⁿ-ji̍t 看日 khòaⁿ-ji̍t-su 看日師 khòaⁿ-sî 看時 khòaⁿ-ē-chhut 看會出 khòaⁿ-ē-tio̍h 看會著 khòaⁿ-ē-khí 看會起 khòaⁿ-ē-khui 看會開 khòaⁿ-ū 看有 khòaⁿ-ū-khí 看有起 khòaⁿ-iūⁿ 看樣 khòaⁿ-ki-hōe 看機會 khòaⁿ-khoán 看款 khòaⁿ-khoán-sit 看款式 khòaⁿ-hoat 看法 khòaⁿ-chheng 看清 khòaⁿ-chheng-chhó 看清楚 khòaⁿ-chún-chún 看準準 khòaⁿ-tiòng 看漲 khòaⁿ-bô 看無 khòaⁿ-bô-ba̍k-lāi 看無目內 khòaⁿ-bô-tio̍h 看無著 khòaⁿ-bô-khí 看無起 khòaⁿ-bô-kim 看無金 khòaⁿ-bô-tiám 看無點 khòaⁿ-gû 看牛 khòaⁿ-hiān-hiān 看現現 khòaⁿ-tng 看當 khòaⁿ-pēⁿ/khòaⁿ-pīⁿ 看病 khòaⁿ-pēⁿ-lâng/khòaⁿ-pīⁿ-lâng 看病人 khòaⁿ-chèng 看症 khòaⁿ-ba̍k-tē-bô/khòaⁿ-ba̍k-tōe-bô 看目地無 khòaⁿ-ba̍k-sek 看目色 khòaⁿ-siòng/khòaⁿ-siùⁿ 看相 khòaⁿ-khòaⁿ 看看 khòaⁿ-chin-khí 看真起 khòaⁿ-phòa 看破 khòaⁿ-pān-sì/khòaⁿ-pān-sè 看範勢 khòaⁿ-iûⁿ 看羊 khòaⁿ-me̍h 看脈 khòaⁿ-tio̍h/khòaⁿ--tio̍h 看著 khòaⁿ-tio̍h-kúi 看著鬼 khòaⁿ-soe 看衰 khòaⁿ-soe-bái 看衰bái khòaⁿ-soe-siâu 看衰siâu khòaⁿ-kìⁿ 看見 khòaⁿ-kìⁿ-kìⁿ 看見見 khòaⁿ-māi 看覓 khòaⁿ-chhin-chiâⁿ 看親情 khòaⁿ-tāⁿ 看誕 khòaⁿ-tāⁿ-khì/khòaⁿ-tāⁿ-khù 看誕去 khòaⁿ-tāⁿ-ba̍k 看誕目 khan-hō͘ 看護 khòaⁿ-ti-phoe/khòaⁿ-tu-phoe 看豬胚 khòaⁿ-khí-lâi 看起來 khòaⁿ-khin 看輕 khòaⁿ-thàng-kòe/khòaⁿ-thàng-kè 看迵過 khòaⁿ-thàu-thàu 看透透 khòaⁿ-kòe-ba̍k/khòaⁿ-kè-ba̍k 看過目 khòaⁿ-kòe-kòe/khòaⁿ-kè-kè 看過過 khòaⁿ-tāng/khòaⁿ-tiōng 看重 khòaⁿ-chhò 看錯 khòaⁿ-khui 看開 khòaⁿ-thâu/khóaⁿ-thâu 看頭 khòaⁿ-kò͘ 看顧 khòaⁿ-hong-súi 看風水 khòaⁿ-hong-thâu 看風頭 khòaⁿ-nāu-jia̍t 看鬧熱 khòaⁿ-chê/khòaⁿ-chôe 看齊 koàn-sio̍k 眷屬 koàn-loân 眷戀 koàn-chhoan/koàn-chhun 眷村 khùn 睏 khùn-bē-ji̍p-bîn/khùn-bōe-ji̍p-bîn 睏bē入眠 khùn-bē-khì/khùn-bōe-khù 睏bē去 khùn-ka-chōe/khùn-ka-chē 睏ka-chōe khùn-chi̍t-chhéⁿ/khùn-chi̍t-chhíⁿ 睏一醒 khùn-tiong-tàu 睏中晝 khùn-phak-phak 睏仆仆 khùn-tang 睏冬 khùn--khì/khùn--khù 睏去 khùn-toaⁿ-pho͘ 睏單舖 khùn-thán-khi 睏坦敧 khùn-thán-hoâiⁿ 睏坦橫 khùn-thán-chhiò 睏坦笑 khùn-thán-phak 睏坦覆 khùn-thán-sin 睏坦身 khùn-bāng 睏夢 khùn-tōa-ti/khùn-tōa-tu 睏大豬 khùn-thiⁿ-lō͘ 睏天路 khùn-thiⁿ-lō͘ 睏天露 khùn-pâng 睏房 khùn-tàu 睏晝 khùn-tiān 睏殿 khùn-bô-kàu-bîn 睏無夠眠 khùn-siàng 睏相 khùn-bîn 睏眠 khùn-sîn 睏神 khùn-khang-pâng 睏空房 khùn-khang-pho͘ 睏空舖 khùn-cheng-sîn 睏精神 khùn-chháu-po͘ 睏草埔 khùn-lo̍h-bîn 睏落眠 khùn-saⁿ 睏衫 khùn-tē 睏袋 khùn-thán-chhiò 睏袒笑 khùn-khò͘ 睏褲 khùn-kòe-bîn/khùn-kè-bîn 睏過眠 khùn-kòe-thâu/khùn-kè-thâu 睏過頭 khùn-chhéⁿ/khùn-chhíⁿ 睏醒 khùn-tāng-bîn 睏重眠 khùn-keng 睏間 khùn-pá 睏飽 khùn-pá-bîn 睏飽眠 khùn-tàu-tīn 睏鬥陣 khap/kheh/khoeh 瞌 khoeh 瞎 kû 瞿 khû-be̍h 瞿麥 kí/kú 矩 kiáu-kióng 矯強 kiáu-chèng 矯正 kiáu-tī 矯治 kan-á 矸仔 kan-á-chhài 矸仔菜 kan-á-kòa 矸仔蓋 kan-lo̍k 矸轆 khám 砍 khám-sat 砍殺 khiat-á 硈仔 khok 硞 khok-á-thâu 硞仔頭 kho̍k-kho̍k-lìn 硞硞輾 khaⁿ 硿 khōng-khōng-hián 硿硿幌 khōng-khōng-hián 硿硿晃 khōng-khōng-phiân 硿硿蹁 khōng-khōng-tian 硿硿顛 khōng-chng-á 硿磚仔 khōng-kha-khiàu 硿腳蹺 khōng-khiàu-pang 硿蹺枋 khōng-khiàu-í 硿蹺椅 khōng-khiang 硿鏗 khōng-tian 硿顛 khiat-á 碣仔 khak 確 khak-pó 確保 khak-sìn 確信 khak-chhiat 確切 khak-tēng 確定 khak-si̍t 確實 khak-sī 確是 khak-chai 確知 khak-li̍p 確立 khak-chèng 確證 khia̍uh-á 碻仔 kha̍p 磕 kha̍p-chi̍t-tio̍h 磕一著 kha̍p-lî-tio̍h 磕而著 kha̍p-kha 磕腳 kha̍p-tio̍h/kha̍p--tio̍h 磕著 kha̍p-chhia 磕車 kha̍p-thâu 磕頭 khàm 磡 khèng 磬

lut-á 甪仔 lut-á-chhùi 甪仔嘴 lut-á-tóng 甪仔黨 lut-khì/lut-khù 甪去 lut-miâ 甪名 lut-mn̂g 甪毛 lut-khū 甪臼 lut-lo̍h 甪落 lut-lûn 甪輪 lut-chîⁿ 甪錢 lut-thâu-mn̂g 甪頭毛 lut-phiàn 甪騙 lâm 男 lâm-teng 男丁 lâm-chú-kak 男主角 lâm-jîn 男人 lâm-tò-lú-chiàⁿ 男倒女正 lâm-pin-siòng 男儐相 lâm-jî 男兒 lâm-sū 男士 lâm-lí/lâm-lú 男女 lâm-chhōa-lí-kè 男娶女嫁 lâm-hun-lí-kè 男婚女嫁 lâm-chú 男子 lâm-chú-hàn 男子漢 lâm-hâi 男孩 lâm-ka/lâm-ke 男家 lâm-chun-lí-pi 男尊女卑 lâm-sèng 男性 lâm-sèng-hòa 男性化 lâm-châi-lí-māu 男才女貌 lâm-pān-lí-chong 男扮女裝 lâm-hong 男方 lâm-pêng 男旁 lâm-pêng-iú 男朋友 lâm-pêng 男爿 lâm-seng 男生 lâm-sek 男色 lâm-chong 男裝 lâm-ko-im 男高音 lâu/liû 留 lâu-bē-tiâu 留bē-tiâu lâu--leh 留leh lâu-lâng-kheh 留人客 liû-á 留仔 liû-jīm 留任 lâu-miâ 留名 lâu-chhùi-chhiu 留嘴鬚 lâu-tē-pō͘/lâu-tōe-pō͘ 留地步 liû-chûn 留存 liû-ha̍k 留學 liû-ha̍k-seng 留學生 liû-siú 留守 lâu-sái-bóe/lâu-sái-bé 留屎尾 lâu-āu-chhiú 留後手 lâu-āu-pō͘ 留後步 liû-sim 留心 liû-liām 留念 liû-chêng 留情 liû-ì 留意 liû-loân 留戀 lâu-iú 留有 liû-pō͘ 留步 lâu-oa̍h-khàu 留活扣 lâu-siông-liah 留瘍跡 liû-sîn 留神 liû-kip 留級 lâu-tì 留置 liû-chit 留職 lâu--lo̍h-lâi 留落來 liû-giân 留言 lâu-bīn-chú 留面子 lâu-bīn-phôe/lâu-bīn-phê 留面皮 lâu-thâu-mn̂g 留頭毛 lâu-thâu-chang 留頭鬃 lâu-chù 留駐 lia̍k/lio̍k/lio̍h 略 lio̍h-á 略仔 lio̍h-á-tòa 略仔帶 lia̍k-sio̍k-á/lio̍k-sio̍k-á 略俗仔 lia̍k-sèng-it-tiû/lio̍k-sèng-it-tiû 略勝一籌 lio̍h-lio̍h-á/lio̍k-lio̍k-á 略略仔 lī 痢 lī-chek/lī-chit 痢疾 lī-pēⁿ/lī-pīⁿ 痢病 lī-chèng/lī-chìn 痢症 lâu/liû 瘤 lí-la̍t 瘰厤 liâu-siong 療傷 liâu-hāu 療效 liâu-hoat 療法 liâu-iáng/liâu-ióng 療養 liâu-iáng-īⁿ/liâu-ióng-īⁿ 療養院 lô 癆 lô-siong 癆傷 lô-sàu 癆嗽 lô-sún 癆損 lô-jia̍t 癆熱 lô-pēⁿ/lô-pīⁿ 癆病 lui 癗 lui-tui 癗堆 Lô͘ 盧 Lô͘-pò͘ 盧布 Lô͘-sim-pó 盧森堡 lîn--tio̍h 眩著 lió-chi̍t-ē 瞭一下 liáu-jio̍k-chí-chiáng/liáu-jio̍k-chí-chióng 瞭若指掌 lió-tio̍h 瞭著 liáu-kái 瞭解 lió-kòe/lió-kè 瞭過 lo̍k-kho̍k-bé/lo̍k-ko̍k-bé 硌硞馬 liû 硫 liû-an 硫安 liû-hông/liû-n̂g 硫磺 liû-sng 硫酸 le̍k/lo̍k 碌 le̍k-miā 碌命 le̍k-sí 碌死 la̍k-la̍k-chhoah 碌碌chhoah le̍k-lō͘ 碌路 le̍k-kòe-thâu/le̍k-kè-thâu 碌過頭 lún 碖 lún-á 碖仔 lún-pêⁿ/lún-pîⁿ 碖平 lún-chio̍h 碖石 lún 碾 lún-poah 碾缽 la̍k-ta̍k/nâ-ta̍k 磟碡 la̍k-ta̍k-kin/la̍k-ta̍k-kun 磟碡根 la̍k-ta̍k-chháu 磟碡草 lîn 磷 lîn-sng 磷酸

môa-chèng 痲症 môa-á 痳仔 mî 盲 mō͘-tn̂g-iām/bōng-tn̂g-iām 盲腸炎 môa 瞞 môa-khàm 瞞khàm môa-khǹg 瞞khǹg môa-khàm 瞞勘 môa-pē-phiàn-bó/môa-pē-phiàn-bú 瞞爸騙母 môa-phiàn 瞞騙 mâu 矛 mâu-tún/bâu-tún 矛盾 mô͘-chhat 磨擦

ngē-chhi̍h/ngī-chhi̍h 硬-手則 ngē-piàng-piàng/ngī-piàng-piàng 硬piàng-piàng ngē-tìⁿ/ngī-tìⁿ 硬tìⁿ ngē-tú-ngē/ngī-tú-ngī 硬tú硬 ngē-táu/ngī-táu 硬倒 ngē-kā/ngī-kā 硬共 ngē-chhòng/ngī-chhòng 硬創 ngē-la̍t/ngī-la̍t 硬力 ngē-ka/ngī-ka 硬加 ngē-hòa/ngī-hòa 硬化 ngē-chhùi/ngī-chhùi 硬嘴 ngē-siú/ngī-siú 硬守 ngē-kha-chhng/ngī-kha-chhng 硬尻川 ngē-kang-hu/ngī-kang-hu 硬工夫 ngē-tō͘/ngī-tō͘ 硬度 ngē-sek/ngī-sek 硬式 ngē-keng/ngī-keng 硬弓 ngē-sim/ngī-sim 硬心 ngē-sim-koaⁿ/ngī-sim-koaⁿ 硬心肝 ngē-sim-tn̂g/ngī-sim-tn̂g 硬心腸 ngē-lún/ngī-lún 硬忍 ngē-sèng/ngī-sèng 硬性 ngē-sèng-tē/ngī-sèng-tōe 硬性地 ngē-chhiâⁿ/ngī-chhiâⁿ 硬戕 ngē-chhiú/ngī-chhiú 硬手 ngē-áu/ngī-áu 硬拗 ngē-chhiúⁿ/ngī-chhiúⁿ 硬搶 ngē-táu/ngī-táu 硬斗 ngē-ē/ngī-ē 硬會 ngē-pán/ngī-pán 硬板 ngē-khok-khok/ngī-khok-khok 硬柝柝 ngē-chhâ/ngī-chhâ 硬柴 ngē-thô/ngī-thô 硬桃 ngē-beh/ngī-beh/ngē-boeh/ngī-boeh 硬欲 ngē-sí/ngī-sí 硬死 ngē-sí-siú/ngī-sí-siú 硬死守 ngē-khì/ngī-khì 硬氣 ngē-chúi/ngī-chúi 硬水 ngē-kiû/ngī-kiû 硬求 ngē-khok-khok/ngī-khok-khok/ngē-kho̍k-kho̍k/ngī-kho̍k-kho̍k 硬涸涸 ngē-chiāⁿ/ngī-chiāⁿ 硬淨 ngē-gê/ngī-gê 硬牙 ngē-tong-tong/ngī-tong-tong 硬當當 ngē-phiah/ngī-phiah 硬癖 ngē-ba̍k/ngī-ba̍k 硬目 ngē-ti̍t/ngī-ti̍t 硬直 ngē-khok-khok/ngī-khok-khok 硬硞硞 ngē-ngē/ngī-ngī 硬硬 ngē-kauh-kauh/ngī-kauh-kauh 硬礉礉 ngē-sòaⁿ/ngī-sòaⁿ 硬線 ngē-liâu/ngī-liâu 硬繚 ngē-kha-keng/ngī-kha-keng 硬腳弓 ngē-bú/ngī-bú 硬舞 ngē-tê-á/ngī-tê-á 硬茶仔 ngē-tio̍h/ngī-tio̍h 硬著 ngē-kak/ngī-kak 硬角 ngē-ōe/ngī-ōe 硬話 ngē-chèⁿ/ngī-chìⁿ 硬諍 ngē-lō͘-chîⁿ/ngī-lō͘-chîⁿ 硬路錢 ngē-sî/ngī-sî 硬辭 ngē-piàng-piàng/ngī-piàng-piàng 硬迸迸 ngē-pek-pek/ngī-pek-pek/ngē-piak-piak/ngī-piak-piak 硬逼逼 ngē-chha̍k-chha̍k/ngī-chha̍k-chha̍k 硬鑿鑿 ngē-thâu/ngī-thâu 硬頭 ngē-thâu-hòe/ngī-thâu-hè 硬頭貨 ngē-gia̍h/ngī-gia̍h 硬額 ngē-kut/ngī-kut 硬骨 ngē-thé/ngī-thé 硬體 ngē-tàu/ngī-tàu 硬鬥 ngē-mī/ngī-mī 硬麵 ngē-phīⁿ/ngī-phīⁿ 硬鼻


óaⁿ-kîⁿ 碗kîⁿ óaⁿ-á-hoe 碗仔花 óaⁿ-kong 碗公 óaⁿ-kong-hoe 碗公花 óaⁿ-kong-le/óaⁿ-kong-le̍h 碗公裂 óaⁿ-tûn 碗唇 óaⁿ-thô͘ 碗土 óaⁿ-bóe/óaⁿ-bé 碗尾 óaⁿ-bō 碗帽 óaⁿ-té/óaⁿ-tóe 碗底 óaⁿ-táu 碗斗 óaⁿ-tû 碗櫥 óaⁿ-chân 碗殘 óaⁿ-pôaⁿ 碗盤 óaⁿ-thn̄g 碗碭 óaⁿ-iô 碗窯 óaⁿ-tī/óaⁿ-tū 碗箸 óaⁿ-bí 碗米 óaⁿ-bí-á 碗米仔 óaⁿ-kóe 碗粿 óaⁿ-ko 碗糕 óaⁿ-ko-sô 碗糕sô óaⁿ-ko-kóe 碗糕粿 óaⁿ-châi 碗臍 óaⁿ-kîⁿ 碗舷 óaⁿ-hoe 碗花 óaⁿ-io̍h 碗藥 óaⁿ-ko͘-chui 碗鉤錐 óaⁿ-oaⁿ 碗鞍 óaⁿ-thâu-tī-bóe/óaⁿ-thâu-tū-bé 碗頭箸尾 óaⁿ-ku 碗龜 óaⁿ-phiat 碗 óaⁿ-phòe 碗

ōe-sian 畫仙 ōe-siōng 畫像 ōe-chheh 畫冊 ōe-chhut 畫出 ōe-hun 畫分 ōe-siong 畫商 ōe-tô͘ 畫圖 ōe-pò 畫報 ōe-chng 畫妝 ōe-sek 畫室 ōe-ka 畫家 ōe-ang-á-ba̍k/ūi-ang-á-ba̍k 畫尪仔目 ōe-tián 畫展 ōe-san-súi 畫山水 ōe-pò͘ 畫布 ōe-lông 畫廊 ōe-hōe 畫會 ōe-hû/ūi-hû 畫符 ōe-hû-á 畫符仔 ōe-pit 畫筆 ōe-chóa 畫紙 ōe-sòaⁿ 畫線 ōe-hó͘-lān/ūi-hó͘-lān 畫虎lān ōe-hó͘-lān 畫虎膦 ōe-hō/ūi-hō 畫號

phún 畚 pùn-tui 畚堆 pùn-táu/pùn-tāu 畚斗 pùn-kam-tîn 畚甘藤 pùn-ki 畚箕 pùn-ki-tîn 畚箕藤 phún-phián 畚翼 Pit-khah-soh 畢卡索 pit-gia̍p 畢業 pit-gia̍p-pan 畢業班 pit-gia̍p-seng 畢業生 pit-seng 畢生 pit-kèng 畢竟 phit 疋 phit-sò͘ 疋數 phí 疕 phí-á-hàn 疕仔漢 pa 疤 pa-hûn 疤痕 pa-liah 疤跡 phî-hoa̍t 疲乏 phî-lô 疲勞 phî-jio̍k 疲弱 phî-pē 疲憊 phî-phî-chhoah 疲疲chhoah pùi-á 疿仔 pùi-á-hún 疿仔粉 pēⁿ/pīⁿ 病 pēⁿ-bē-khí-chhn̂g/pīⁿ-bōe-khí-chhn̂g 病bē起床 pēⁿ-teng/pīⁿ-teng 病丁 pēⁿ-lâng/pīⁿ-lâng 病人 pēⁿ-lē/pīⁿ-lē 病例 pēⁿ-tó/pīⁿ-tó 病倒 pēⁿ-ká/pīⁿ-ká 病假 pēⁿ-chè/pīⁿ-chè 病債 pēⁿ-li̍p-kut-chhóe/pīⁿ-li̍p-kut-chhé 病入骨髓 pēⁿ-sì/pīⁿ-sè 病勢 pēⁿ-gûi/pīⁿ-gûi 病危 pēⁿ-eh/pīⁿ-eh 病厄 pēⁿ-goân/pīⁿ-goân 病原 pēⁿ-kiáⁿ/pīⁿ-kiáⁿ 病囝 pēⁿ-kiáⁿ-thò͘/pīⁿ-kiáⁿ-thò͘ 病囝吐 pēⁿ-in/pīⁿ-in 病因 pēⁿ-bôe/pīⁿ-bôe 病媒 pēⁿ-sek/pīⁿ-sek 病室 pēⁿ-hāi/pīⁿ-hāi 病害 pēⁿ-bóe/pīⁿ-bé 病尾 pēⁿ-chhn̂g/pīⁿ-chhn̂g 病床 pēⁿ-té/pīⁿ-tóe 病底 pēⁿ-āu/pīⁿ-āu 病後 pēⁿ-hoān/pīⁿ-hoān 病患 pēⁿ-chêng/pīⁿ-chêng 病情 pēⁿ-thài/pīⁿ-thài 病態 pēⁿ-pâng/pīⁿ-pâng 病房 pēⁿ-kò͘/pīⁿ-kò͘ 病故 pēⁿ-pún/pīⁿ-pún 病本 pēⁿ-kin/pīⁿ-kun 病根 pēⁿ-khoán/pīⁿ-khoán 病款 pēⁿ-le̍k/pīⁿ-le̍k 病歷 pēⁿ-le̍k-pió/pīⁿ-le̍k-pió 病歷表 pēⁿ-sí/pīⁿ-sí 病死 pēⁿ-bó/pīⁿ-bú 病母 pēⁿ-to̍k/pīⁿ-to̍k 病毒 pēⁿ-hóng/pīⁿ-hóng 病況 pēⁿ-goân/pīⁿ-goân 病源 pēⁿ-chàu/pīⁿ-chàu 病灶 pēng-chōng 病狀 pēⁿ-kâu/pīⁿ-kâu 病猴 pēⁿ-e̍k/pīⁿ-e̍k 病疫 pēⁿ-thiàⁿ/pīⁿ-thiàⁿ 病疼 pēⁿ-chèng/pīⁿ-chèng 病症 pēⁿ-thiàⁿ/pīⁿ-thiàⁿ 病痛 pēⁿ-jú/pīⁿ-jú 病癒 pēⁿ-siòng/pīⁿ-siòng 病相 pēⁿ-siuⁿ-si/pīⁿ-siuⁿ-si 病相思 pēⁿ-chin-liâm/pīⁿ-chin-liâm 病真黏 pēⁿ-hoan-kho͘/pīⁿ-hoan-kho͘ 病翻箍 pēⁿ-khún/pīⁿ-khún 病菌 pēⁿ-piàn/pīⁿ-piàn 病變 pēⁿ-sē/pīⁿ-sē 病逝 pēⁿ-kòe-kòa/pīⁿ-kè-kòa 病過掛 pēⁿ-kòe-thâu/pīⁿ-kè-thâu 病過頭 pēⁿ-tāng/pīⁿ-tāng 病重 pēⁿ-īⁿ/pīⁿ-īⁿ 病院 pēⁿ-hong/pīⁿ-hong 病風 pēⁿ-thé/pīⁿ-thé 病體 pēⁿ-kúi/pīⁿ-kúi 病鬼 pēⁿ-mô͘/pīⁿ-mô͘ 病魔 po͘-sim 痡心 pùi 痱 pùi-á 痱仔 pùi-á-hún 痱仔粉 pì 痹 pì 痺 phiah/phia̍h 癖 phia̍h-á 癖仔 phiah-sèng 癖性 phiah-phìⁿ/phiah-phīⁿ/phiah-phīⁿ/phiah-phìⁿ 癖片 phiah-chèng 癖症 phiah-phīⁿ 癖鼻 pe̍h 白 pe̍h-kui-á 白kui仔 pe̍h-leh-seh 白leh雪 pe̍h-liak-siak 白liak-siak pe̍h-phoe̍h-nōa 白phoe̍h瀾 pe̍h-phú 白phú pe̍h-sa̍h 白sa̍h pe̍h-sa̍h-chúi 白sa̍h水 pe̍h-sa̍h-bah 白sa̍h肉 pe̍h-siak-siak 白siak-siak pe̍h-sih-siak 白sih-siak pe̍h-liáu 白了 pe̍h-liáu-la̍t 白了力 pe̍h-liáu-kang 白了工 pe̍h-lâng 白人 pe̍h-jîn/pe̍h-lîn 白仁 pe̍h-jîn-thô͘ 白仁土 Pe̍h-Gô-lô-su 白俄羅斯 pe̍h-lāi-chiàng/pe̍h-lāi-chiòng 白內障 pe̍h-kî-chhun 白其春 pe̍h-phàⁿ-hông 白冇hông pe̍h-to 白刀 pe̍h-to-hî/pe̍h-to-hû 白刀魚 pe̍h-pau 白包 pe̍h-pû-á 白匏仔 pe̍h-kāu-phak/pe̍h-kāu-phok 白厚朴 pe̍h-kāu-khak 白厚殼 pe̍h-kháu 白口 pe̍h-kháu-chhng 白口瘡 pe̍h-tiàu-cheng 白吊鐘 pe̍h-thun 白吞 pe̍h-âu 白喉 pe̍h-ka-la̍h 白嘉la̍h pe̍h-áu 白嘔 pe̍h-thô͘ 白土 pe̍h-po͘-kiuⁿ 白埔姜 pe̍h-siān-thô͘ 白墡土 pe̍h-ba̍k 白墨 pe̍h-leng-tîn 白奶藤 pe̍h-ko͘-hî/pe̍h-ko͘-hû 白姑魚 pe̍h-jī/pe̍h-lī 白字 pe̍h-lī-á 白字仔 Pe̍h-kiong 白宮 pe̍h-bóe/pe̍h-bé 白尾 pe̍h-bóe-sìⁿ 白尾扇 pe̍h-bóe-iāu 白尾鷂 pe̍h-pò͘ 白布 pe̍h-pò͘-liâu 白布條 pe̍h-thiap 白帖 pe̍h-thiap-á 白帖仔 pe̍h-tài/pe̍h-tòa/pe̍k-tài 白帶 pe̍h-tòa-hî/pe̍h-tòa-hû 白帶魚 pe̍h-sìⁿ-á 白扇仔 pe̍h-phe/pe̍h-phoe 白批 pe̍h-boah-boah 白抹抹 pe̍h-chéng-kah 白指甲 pe̍h-pan 白斑 pe̍h-chām-ke/pe̍h-chām-koe 白斬雞 pe̍h-kî 白旗 pe̍h-ji̍t/pe̍k-ji̍t 白日 pe̍h-ji̍t-bāng 白日夢 pe̍h-khun-chháu 白昆草 pe̍h-phú 白昲 pe̍h-bo̍k-jí/pe̍h-bo̍k-ní/pe̍h-bo̍k-ní 白木耳 pe̍h-sam 白杉 pe̍h-chhêng-peh 白松柏 pe̍h-kó 白果 pe̍h-kho 白柯 pe̍h-káu-chan 白校欑 pe̍h-thô 白桃 pe̍h-tông 白桐 pe̍h-tiâu-á 白條仔 pe̍h-chhêng 白榕 pe̍h-chhiū 白樹 pe̍h-chhiū-á 白樹仔 pe̍h-chhiū-tāu 白樹豆 pe̍h-chhiūⁿ-iû-chhiū 白橡油樹 pe̍h-tôaⁿ 白檀 pe̍h-lám 白欖 pe̍h-sí-sí 白死死 pe̍h-sí-sat 白死殺 pe̍h-mo͘/pe̍h-mô͘ 白毛 pe̍h-mn̂g-á 白毛仔 pe̍h-mô͘-tîn 白毛藤 pe̍h-chúi 白水 pe̍h-chúi-kím 白水錦 pe̍h-tîm-hiuⁿ 白沉香 pe̍h-phe̍h-nōa 白沫瀾 Pe̍h-hô 白河 pe̍h-phau-phau 白泡泡 pe̍h-pho 白波 pe̍h-pho-pho 白波波 pe̍h-thòaⁿ 白湠 pe̍h-theh 白澈 pe̍h-nōa 白瀾 pe̍h-hóe/pe̍h-hé 白火 pe̍h-bô-êng 白無閒 pe̍h-sa̍h-bah 白煠肉 pe̍h-sa̍h-ke/pe̍h-sa̍h-koe 白煠雞 pe̍h-hîm 白熊 pe̍h-sih-siak 白熠皙 pe̍h-jia̍t-hòa 白熱化 pe̍h-sih-sih 白熾熾 pe̍h-siak-siak 白爍爍 pe̍h-bó͘-tan 白牡丹 pe̍h-ge̍k 白玉 pe̍h-ge̍k-chio̍h 白玉石 pe̍h-gio̍k-lân 白玉蘭 pe̍h-chu-lê 白珠螺 pe̍h-chhi 白痴 pe̍h-sián 白癬 pe̍h-pe̍h 白白 pe̍h-pe̍h-liáu 白白了 pe̍h-pe̍h-khòaⁿ 白白看 pe̍h--pe̍h-chia̍h 白白食 pe̍h-siak-siak 白皙皙 pe̍h-phôe-su/pe̍h-phê-su 白皮書 pe̍h-ba̍k 白目 pe̍h-ba̍k-lîn 白目仁 pe̍h-ba̍k-mâi 白目糜 pe̍h-ba̍k-pn̄g 白目飯 pe̍h-ti̍t 白直 pe̍k-gán 白眼 pe̍h-chio̍h-eng 白石英 pe̍h-soa 白砂 pe̍h-hoân 白礬 pe̍h-tek-á-pò͘ 白竹仔布 pe̍h-tán 白等 pe̍h-chat-chôa 白節蛇 pe̍h-bí 白米 pe̍h-thn̂g 白糖 pe̍h-chóa 白紙 pe̍h-sò͘-eng 白素英 pe̍h-chí-so͘ 白紫蘇 pe̍h-si-kâiⁿ 白絲個 pe̍h-si-thâng 白絲蟲 pe̍h-si̍t-á 白翅仔 pe̍h-niáu-chhí/pe̍h-niáu-chhú 白老鼠 pe̍h-hīⁿ-á 白耳仔 pe̍h-liân 白聯 pe̍h-bah 白肉 pe̍h-bah-á 白肉仔 pe̍h-bah-té/pe̍h-bah-tóe 白肉底 pe̍h-bah-iû 白肉油 pe̍h-bah-tāu 白肉豆 pe̍h-hô͘-chio 白胡椒 pe̍h-kha-tê 白腳蹄 pe̍h-pak 白腹 pe̍h-ka 白膠 pe̍h-ka-hiuⁿ 白膠香 pe̍h-chi̍h-kut 白舌骨 pe̍h-sek 白色 pe̍h-chiok 白芍 pe̍h-hoe-á 白花仔 pe̍h-hoe-chháu 白花草 pe̍h-hoe-tîn 白花藤 pe̍h-hm̂ 白茅 pe̍h-ba̍k-lī 白茉莉 pe̍h-bông-bông 白茫茫 pe̍h-ko͘ 白菇 pe̍h-kiok-hoe 白菊花 pe̍h-chhiong-pô͘ 白菖蒲 pe̍h-hio̍h-ē 白葉下 pe̍h-hio̍h-á 白葉仔 pe̍h-che̍k-lê 白蒺藜 pe̍h-chhang-chhang 白蒼蒼 pe̍h-phông-phông 白蓬蓬 pe̍h-liân-hoe 白蓮花 pe̍h-chhang-chhang 白蔥蔥 pe̍h-io̍h 白藥 pe̍h-so͘-eng 白蘇英 pe̍h-lân-hoe 白蘭花 pe̍h-hó͘ 白虎 pe̍h-hó͘-chheⁿ/pe̍h-hó͘-chhiⁿ 白虎星 pe̍h-hó͘-thng 白虎湯 pe̍h-hó͘-kiàⁿ 白虎鏡 pe̍h-khēng 白虹 pe̍k-siâ-toān/pe̍h-chôa-toān/Pe̍k-siâ-toān 白蛇傳 pe̍h-hê-á 白蝦仔 pe̍h-hiā 白蟻 pe̍h-la̍h 白蠟 pe̍h-la̍h-sa̍h 白蠟煠 pe̍h-i 白衣 pe̍h-theh 白裼 pe̍h-sai-iûⁿ 白西洋 pe̍h-ōe 白話 pe̍h-ōe-jī 白話字 pe̍h-kóng 白講 pe̍h-tāu 白豆 pe̍h-hùi 白費 pe̍h-chha̍t 白賊 pe̍h-chha̍t-nn̄g 白賊卵 pe̍h-chha̍t-chhùi 白賊嘴 pe̍h-chha̍t-ōe 白賊話 pe̍h-thàn 白賺 pe̍h-cháu-chi̍t-chōa 白走一chōa pe̍h-sin 白身 pe̍h-sin-lâng 白身人 pe̍h-sàng 白送 pe̍h-chhò͘ 白醋 pe̍h-lí 白里 pe̍h-kim 白金 pe̍h-iân 白鉛 pe̍h-gîn/pe̍h-gûn 白銀 pe̍h-gîn-hēng/pe̍h-gûn-hēng 白銀杏 pe̍h-gîn-hiuⁿ/pe̍h-gûn-hiuⁿ 白銀香 pe̍h-tiō 白銚 pe̍h-thih 白鐵 pe̍h-thih-á 白鐵仔 pe̍h-siám-siám 白閃閃 pe̍h-ke-koan/pe̍h-koe-koan 白雞冠 pe̍h-ke-iû/pe̍h-koe-iû 白雞油 pe̍h-seh 白雪 pe̍h-hûn 白雲 pe̍h-lō͘ 白露 pe̍h-bīn-á 白面仔 pe̍h-bīn-chhù 白面厝 pe̍h-bīn-ko͘ 白面姑 pe̍h-bīn-bâ 白面狸 pe̍h-bīn-ke/pe̍h-bīn-koe 白面雞 pe̍h-kú-chhài 白韭菜 pe̍h-thâu-khok-á 白頭khok仔 pe̍h-thâu-á 白頭仔 pe̍h-thâu-mn̂g 白頭毛 pe̍h-thâu-ong 白頭翁 pe̍h-thâu-chháu 白頭草 pe̍h-thâu-iāu 白頭鷂 pe̍h-chia̍h 白食 pe̍h-pn̄g 白飯 pe̍h-pn̄g-chháu 白飯草 pe̍k-siú 白首 pe̍h-hiong-hù 白香附 pe̍h-bé-sái 白馬屎 pe̍h-bé-ông-chú 白馬王子 pe̍h-bé-pian 白馬鞭 pe̍h-kut 白骨 pe̍h-hoat 白髮 pe̍h-hî/pe̍h-hû 白魚 pe̍h-hî-á/pe̍h-hû-á 白魚仔 pe̍h-hî-kū/pe̍h-hû-kū 白魚舅 pe̍h-bián 白鮸 pe̍h-gô͘/pe̍h-ngô͘ 白鯃 pe̍h-soa-tiâu 白鯊條 pe̍h-chhiuⁿ 白鯧 pe̍h-kô͘ 白鰗 pe̍h-liân-á 白鰱仔 pe̍h-le̍k 白鰳 pe̍h-môa 白鰻 pe̍h-môa-hî/pe̍h-môa-hû 白鰻魚 pe̍h-siān 白鱔 pe̍h-lêng-si 白鴒鷥 pe̍h-ah 白鴨 pe̍h-ho̍h 白鶴 pe̍h-ho̍h-chháu 白鶴草 pe̍h-iâm 白鹽 pe̍h-môa 白麻 pe̍h-kó͘-teng 白鼓燈 pe̍h-phīⁿ-sim 白鼻心 pe̍h-phīⁿ-bâ 白鼻狸 pe̍h-phīⁿ-hiuⁿ 白鼻香 pe̍h-liông-chiam 白龍占 pah 百 pah-pōe 百倍 pah-chhut 百出 pah-hun 百分 pah-hun-pí 百分比 pah-hun-tiám 百分點 pek-kháu-bo̍k-piān 百口莫辯 peh-ha̍p/pek-ha̍p 百合 pek-ha̍p-hoe 百合花 peh-sèⁿ-lâng/peh-sìⁿ-lâng 百姓人 pek-chú-liân 百子蓮 pah-nî 百年 pah-nî-āu 百年後 pek-chiàn-pek-sèng 百戰百勝 pah-thóng 百捅 pah-ji̍t 百日 pah-ji̍t-sàu/pah-li̍t-sàu 百日嗽 pah-ji̍t-he 百日痚 pah-ji̍t-hông/pek-ji̍t-hông/pah-ji̍t-âng 百日紅 pah-ji̍t-chheⁿ/pah-ji̍t-chhiⁿ 百日青 pek-kî-sàu 百期嗽 pah-ki-liân 百枝蓮 pah-tiâu-kin/pah-tiâu-kun 百條根 pah-pō͘-chôa 百步蛇 pah-pō͘-chhiuⁿ 百步鎗 pah-pēⁿ/pah-pīⁿ 百病 pah-pah-iūⁿ 百百樣 pah-pah-khoán 百百款 pah-pah-chéng/pah-pah-chióng 百百種 pah-pah-khang 百百空 pek-kho-choân-su 百科全書 pah-chat-chôa 百節蛇 Pah-lāu-hōe 百老匯 pek-sia̍t-niáu 百舌鳥 pah-poaⁿ 百般 pah-hoe 百花 pah-bān 百萬 pek-ia̍p 百葉 pah-hio̍h-thang/pah-ia̍p-thang 百葉窗 pek-ia̍p-tō͘ 百葉肚 pek-ia̍p-hoe 百葉花 peh-pó͘-saⁿ 百補衫 pah-kéng-kûn 百襉裙 pah-hòe/pah-hè 百貨 pah-hòe-gia̍p/pah-hè-gia̍p 百貨業 pek-lêng-chiáu 百靈鳥 pe̍h 皂 phî/phôe/phê 皮 phôe-á/phê-á 皮仔 phôe-kiāⁿ/phê-kiāⁿ 皮件 phôe-to/phê-to 皮刀 phôe-pau/phê-pau 皮包 phôe-pau-á/phê-pau-á 皮包仔 phôe-pau-kut/phê-pau-kut 皮包骨 phôe-kiap-á/phê-kiap-á 皮夾仔 phî-hân-chèng 皮寒症 phôe-tòa/phê-tòa 皮帶 phôe-hì/phê-hì 皮戲 phôe-liù-á/phê-liù-á 皮溜仔 phôe-kâu/phê-kâu 皮猴 phôe-kâu-hì/phê-kâu-hì 皮猴戲 phôe-kiû/phê-kiû 皮球 phôe-chiūⁿ/phê-chiūⁿ 皮癢 phî-phî/phôe-phôe/phê-phê 皮皮 phôe-phôe-á/phê-phê-á 皮皮仔 phôe-phôe-á-kóng/phê-phê-á-kóng 皮皮仔講 phôe-siuⁿ/phê-siuⁿ 皮箱 phôe-bah/phê-bah 皮肉 phôe-hu/phê-hu 皮膚 phôe-hu-pēⁿ/phê-hu-pīⁿ 皮膚病 phôe-hu-kho/phê-hu-kho 皮膚科 phôe-mo̍͘h/phê-mo̍͘h 皮膜 phôe-sek/phê-sek 皮色 phôe-chháu/phê-chháu 皮草 phôe-chôa/phê-chôa 皮蛇 phî-tàn 皮蛋 phôe-saⁿ/phê-saⁿ 皮衫 phôe-tē-á/phê-tē-á 皮袋仔 phôe-chhàn/phê-chhàn 皮襯 phôe-kek/phê-kek 皮革 phôe-ê/phê-ôe 皮鞋 phôe-ê-tûn/phê-ôe-tûn 皮鞋唇 phûn 盆 phûn-á 盆仔 phûn-tē/phûn-tōe 盆地 phûn-kéng 盆景 phûn-chai 盆栽 phûn-kha-kut 盆腳骨 piâⁿ/pôaⁿ 盤 pôaⁿ-siàu 盤siàu pôaⁿ-á 盤仔 pôaⁿ-á-chhài 盤仔菜 pôaⁿ-á-hî/pôaⁿ-á-hû 盤仔魚 phoân-phoa̍h 盤佩 pôaⁿ-chhng 盤倉 pôaⁿ--chhut-lâi 盤出來 pôaⁿ-kháu 盤口 phoân-kó͘ 盤古 pân-būn 盤問 pôaⁿ-chhùi 盤嘴 pôaⁿ-chhùi-hoe 盤嘴花 pôaⁿ-chhùi-gím 盤嘴錦 pôaⁿ-sóa 盤徙 pôaⁿ-chêng-lí 盤情理 pôaⁿ-nóa 盤撋 pôaⁿ-chéng 盤整 pôaⁿ-siàu 盤數 pôaⁿ-cha 盤查 pôaⁿ-chai 盤栽 phôaⁿ-lâu 盤流 pôaⁿ-chhiûⁿ 盤牆 pôaⁿ-tîⁿ 盤纏 phoân-thúi 盤腿 pôaⁿ-chhài 盤菜 pôaⁿ-ōe 盤話 pôaⁿ-hòe/pôaⁿ-hè 盤貨 pôaⁿ-chhia 盤車 pôaⁿ-chài 盤載 pôaⁿ-choán 盤轉 pôaⁿ--kòe/pôaⁿ--kè/pôaⁿ-kòe/pôaⁿ-kè 盤過 pôaⁿ-chîⁿ 盤錢 pôaⁿ-bīn 盤面 pôaⁿ-thâu 盤頭 phàn-á 盼仔 phàn-bōng 盼望 phi-sng 砒酸 phi-sng 砒霜 pōng-bí-phang 砰米芳 phiàng-kó͘ 砰鼓 phàu 砲 phàu-peng 砲兵 phàu-tâi 砲台 phàu-chō 砲座 phàu-tôaⁿ 砲彈 phàu-kek 砲擊 phàu-hóe/phàu-hé 砲火 phàu-siaⁿ 砲聲 phàu-hong 砲轟 phòa 破 phòa-chhe̍h-siaⁿ 破chhe̍h聲 phòa-lē/phò-lē 破例 phò-siong-hong 破傷風 phò-kong 破功 phòa-nn̄g 破卵 phòa-chhù 破厝 phòa-chhù-tháng-á 破厝窗仔 phòa--khì/phòa--khù 破去 phòa-kháu-tōa-mē/phòa-kháu-tōa-mā 破口大罵 phòa-chhe̍h-siaⁿ 破唶聲 phòa-chhùi 破嘴 phòa-chhùi-soah 破嘴煞 phòa-chhùi-châm 破嘴讒 phòa-chhùi-chām 破嘴鏨 phòa-thó͘/phò-thó͘ 破土 phòa-thó͘-tián-lé 破土典禮 phò-hoāi 破壞 phòa-hāi-le̍k 破壞力 phò-hoāi-sèng 破壞性 phòa-tōa-sià 破大舍 phò-thian-hong 破天荒 phòa-piáu 破婊 phòa-bâ 破媌 phòa-o̍h 破學 phò-hāi 破害 phòa-ke 破家 phòa-ke-kiáⁿ 破家囝 phòa-siàu-liân 破少年 phòa-pò͘ 破布 phòa-pò͘-chí 破布子 phòa-kài 破戒 phòa-sún 破損 phòa-kò͘-chí 破故子 phòa-pāi 破敗 phòa-pāi-kiáⁿ 破敗囝 phòa-sàm 破散 phòa-hiú-hiú 破朽朽 phòa-ki-kut 破枝骨 phòa-chhâ 破柴 phòa-chhâ-ku 破柴龜 phòa-keh 破格 phòa-keh-chhùi 破格嘴 phòa-keh-bâ 破格媌 phòa-keh-siaⁿ 破格聲 phò-àn 破案 phòa-khak 破殼 phòa-chúi 破水 phò-bia̍t 破滅 phòa-nōa 破爛 phòa-nōa-seⁿ/phòa-nōa-siⁿ 破爛生 phò-he̍k 破獲 phò-sán/phò͘-sán 破產 phòa-phí 破疕 phòa-pēⁿ/phòa-pīⁿ 破病 phòa-pēⁿ-teng/phòa-pīⁿ-teng 破病丁 phòa-pēⁿ-pún/phòa-pīⁿ-pún 破病本 phòa-pēⁿ-tháng/phòa-pīⁿ-tháng 破病桶 phòa-pēⁿ-khoán/phòa-pīⁿ-khoán 破病款 phòa-pēⁿ-lō͘/phòa-pīⁿ-lō͘ 破病路 phòa-pēⁿ-sin-miā/phòa-pīⁿ-sin-miā 破病身命 phòa-pēⁿ-chîⁿ/phòa-pīⁿ-chîⁿ 破病錢 phòa-pēⁿ-ke/phòa-pīⁿ-koe 破病雞 phòa-hûn 破痕 phòa-phôe/phòa-phê 破皮 phòa-siùⁿ 破相 phòa-phòa 破破 phòa-chhùi 破碎 phòa-khang 破空 phòa-pit 破筆 phòa-kô͘-kô͘ 破糊糊 phòa-kì-lo̍k 破紀錄 phòa-phāng 破縫 phòa-khih 破缺 phòa-tō͘ 破肚 phòa-kó͘ 破股 phòa-chhè 破脆 phòa-pak 破腹 phòa-pak-ōe 破腹話 phòa-táⁿ 破膽 phòa-kū 破舊 phòa-saⁿ 破衫 phò-lia̍t 破裂 phòa-hiû-kong 破裘公 phòa-kái 破解 phò-tāu 破豆 phò-châi 破財 phò-hùi/phòa-hùi 破費 phòa-chām 破鏨 phòa-mn̂g-lî-ji̍p 破門而入 phò-tî/phò-tû 破除 phòa-khiah 破隙 phòa-ke-chhéng/phòa-koe-chhéng 破雞筅 phòa-hō͘-sòaⁿ/phòa-hō͘-sòaⁿ 破雨傘 phòa-hia-tóng 破靴黨 phòa-thâu 破頭 phòa-thâu-khàm-bīn 破頭khàm面 phòa-sàm 破鬖 phòa-pìn-se/phòa-pìn-soe 破鬢梳 phòa-tiáⁿ 破鼎 peng-se/pêng-se 硼砂 pêng-sng 硼酸 pi 碑 pi-āu 碑後 pi-bûn 碑文 pi-bêng 碑銘 pi-téng 碑頂 phek-soaⁿ 碧山 phek-hái 碧海 phek-thâm 碧潭 phek-gio̍k 碧玉 phek-gán 碧眼 phek-hûn 碧雲 pōng 碰 phòng-phā 碰phā pōng-piah 碰壁 phòng-phôe/phòng-phê 碰皮 phòng-tō͘ 碰肚 phòng-tio̍h/pōng-tio̍h 碰著 phòng-chō-hòa 碰造化 phòng-teng 碰釘 phòng-bīn 碰面 phòng-thâu 碰頭 phòng-piáⁿ 碰餅 pōng 磅 pōng-á 磅仔 pōng-piah 磅壁 pōng-chí 磅子 pōng-khang-tō 磅孔道 pōng-teng 磅燈 pōng-chio̍h 磅石 pōng-tô 磅砣 pōng--phòa 磅破 pōng-khang 磅空 pōng-tu̍t 磅突 pōng-bí-phang 磅米芳 pōng-pió 磅表 pōng-lián 磅輦 pōng-tāng 磅重 pōng-chiam 磅針 pôaⁿ-chio̍h 磐石

sím-mi̍h/sīm-mi̍h 甚物 sím-mi̍h-lâng 甚物人 sím-mi̍h-sî 甚物時 sīm-mi̍h-sî-chūn 甚物時陣 sīm-jî 甚而 sīm-chì 甚至 sím-chì-iah-sī 甚至抑是 sīm-chì-î/sīm-chì-û 甚至於 sīm-chì-koh 甚至閣 sím-mih 甚麼 seⁿ-phú/siⁿ-phú 生phú seⁿ-sian/siⁿ-sian 生sian seⁿ-sian-bīn/siⁿ-sian-bīn 生sian面 seⁿ-soaiⁿ-á/siⁿ-soaiⁿ-á 生soaiⁿ仔 seng-sū 生事 seⁿ-sū-seⁿ-toaⁿ/siⁿ-sū-siⁿ-toaⁿ 生事生端 seng-jîn/seng-lîn 生仁 seⁿ-tāi-chì/siⁿ-tāi-chì 生代誌 seⁿ-hūn/siⁿ-hūn 生份 seⁿ-hūn-lâng-kheh/siⁿ-hūn-lâng-kheh 生份人客 seⁿ-tò-thâu/siⁿ-tò-thâu 生倒頭 seⁿ-óa-lâi/siⁿ-óa-lâi 生倚來 seⁿ-chò/siⁿ-chòe 生做 seⁿ-thn̂g/siⁿ-thoân/seⁿ-thoân/siⁿ-thn̂g/seⁿ-thûiⁿ/siⁿ-thoân 生傳 seⁿ-jî-io̍k-lí/siⁿ-jî-io̍k-lí 生兒育女 seⁿ-chhut/siⁿ-chhut 生出 seⁿ-chhut-sì/siⁿ-chhut-sì 生出世 seⁿ--chhut-lâi/siⁿ--chhut-lâi 生出來 seⁿ-hūn-lâng/siⁿ-hūn-lâng 生分人 seⁿ-hūn-bīn/siⁿ-hūn-bīn 生分面 seⁿ-lī-sek/siⁿ-lī-sek 生利息 seⁿ-chêng/siⁿ-chêng 生前 seng-le̍k-kun 生力軍 seng-tōng 生動 seng-hòa 生化 seⁿ-nn̄g/siⁿ-nn̄g 生卵 seⁿ-miā-le̍k/siⁿ-miā-le̍k 生命力 seⁿ-kiáⁿ/siⁿ-kiáⁿ 生囝 seⁿ-kiáⁿ-āu/siⁿ-kiáⁿ-āu 生囝後 seⁿ-kiáⁿ-tē/siⁿ-kiáⁿ-tē 生囝袋 seⁿ-gín-á/siⁿ-gín-á 生囡仔 seⁿ-sôe/siⁿ-sê 生垂 seⁿ-phûn/siⁿ-phûn 生墳 seng-khòng 生壙 seⁿ-eⁿ-á/siⁿ-eⁿ-á 生嬰仔 seng-chûn 生存 seng-chûn-khong-kan 生存空間 seⁿ-sái-bóe/siⁿ-sái-bé 生屎尾 seⁿ-sái-hó͘/siⁿ-sái-hó͘ 生屎虎 seng-pêng 生平 seng-keng/siⁿ-kiⁿ 生庚 seⁿ-tiuⁿ/siⁿ-tiuⁿ 生張 seⁿ-sim/siⁿ-sim 生心 seⁿ-sèng/siⁿ-sèng 生性 seng-ì 生意 seⁿ-thài/siⁿ-thài 生態 seng-thài-khoân-kéng 生態環境 seⁿ-chiâⁿ/siⁿ-chiâⁿ/seⁿ-sêng/siⁿ-sêng 生成 seⁿ-ji̍t/siⁿ-ji̍t 生日 seⁿ-ji̍t-khoài-lo̍k/siⁿ-ji̍t-khoài-lo̍k 生日快樂 seⁿ-goe̍h/siⁿ-ge̍h 生月 seⁿ-pún/siⁿ-pún 生本 seⁿ-ki-seⁿ-hio̍h/siⁿ-ki-siⁿ-hio̍h 生枝生葉 seⁿ-kin/siⁿ-kun 生根 seng-ki 生機 seⁿ-soāiⁿ-á/siⁿ-soāiⁿ-á 生檨仔 seⁿ-sí/siⁿ-sí 生死 seⁿ-sí-lō͘/siⁿ-sí-lō͘ 生死路 seⁿ-sí-mn̂g/siⁿ-sí-mn̂g 生死門 seⁿ-phú/siⁿ-phú 生殕 seⁿ-si̍t-khì/siⁿ-si̍t-khì 生殖器 seⁿ-bó/siⁿ-bú 生母 seⁿ-mn̂g-thâng/siⁿ-mo͘-thâng 生毛蟲 seng-khì 生氣 seng-iû 生油 seng-oa̍h/seⁿ-oa̍h/seng-oa̍h 生活 seng-oa̍h-khoan 生活圈 seng-oa̍h-hong-sek 生活方式 seng-oa̍h-chúi-chún 生活水準 seⁿ-oa̍h-kè/siⁿ-oa̍h-kè 生活計 seng-oa̍h-hùi 生活費 seⁿ-oa̍h-lō͘/siⁿ-oa̍h-lō͘ 生活路 seⁿ-siân/siⁿ-siân 生涎 seng-gâi 生涯 seⁿ-thòaⁿ/siⁿ-thòaⁿ 生湠 seⁿ-móa/siⁿ-móa 生滿 seⁿ-chò/siⁿ-chò 生為 seⁿ-pē/siⁿ-pē 生父 seng-bu̍t 生物 seng-bu̍t-ha̍k 生物學 seng-lí 生理 seng-lí-lâng 生理人 seng-lí-kiáu 生理儌 seng-lí-tiûⁿ 生理場 seng-lí-boa̍t 生理沒 seng-lí-keng 生理經 seng-lí-hó͘ 生理虎 seng-lí-bīn 生理面 seng-sán 生產 seng-sán-le̍k 生產力 seng-sán-sèng 生產性 seng-sán-sòaⁿ 生產線 seng-sán-chiá 生產者 seng-sán-liāng/seng-sán-liōng 生產量 seⁿ-kah-piⁿ/siⁿ-kah-piⁿ 生甲邊 seⁿ-teng-á/siⁿ-teng-á 生疔仔 seⁿ-tī-chhng/siⁿ-tī-chhng 生痔瘡 seⁿ-chhng/siⁿ-chhng 生瘡 seⁿ-liû/siⁿ-liû 生瘤 seⁿ-sián/siⁿ-sián 生癬 seⁿ-siùⁿ/siⁿ-siùⁿ 生相 seⁿ-ē/siⁿ-ē 生禍 seⁿ-khang/siⁿ-khang 生空 seⁿ-khang-seⁿ-sńg/siⁿ-khang-siⁿ-sńg 生空生榫 seⁿ-khang-seⁿ-khùi/siⁿ-khang-siⁿ-khùi 生空生氣 seⁿ-khang-seⁿ-phāng/siⁿ-khang-siⁿ-phāng 生空生縫 seⁿ-chhng/siⁿ-chhng 生穿 seⁿ-kńg/siⁿ-kńg 生管 seⁿ-lia̍p-á/siⁿ-lia̍p-á 生粒仔 seⁿ-bah/siⁿ-bah 生肉 seⁿ-bah-chhì/siⁿ-bah-chhì 生肉刺 seⁿ-bah-iù/siⁿ-bah-iù 生肉幼 seng-io̍k 生育 seⁿ-pè/siⁿ-pè/seⁿ-pòe/siⁿ-pòe 生背 seⁿ-tn̂g/siⁿ-tn̂g 生腸 seⁿ-ko͘/siⁿ-ko͘ 生菇 seⁿ-ko͘-nah-phú/siⁿ-ko͘-nah-phú 生菇拉phú seⁿ-ko͘/siⁿ-ko͘ 生菰 seⁿ-lo̍h/siⁿ-lo̍h 生落 seⁿ--lo̍h-lâi/siⁿ--lo̍h-lâi 生落來 seⁿ-chôa/siⁿ-chôa 生蛇 seⁿ-thâng/siⁿ-thâng 生蟲 seng-kè 生計 seⁿ-ōe/siⁿ-ōe 生話 seng-châi 生財 seⁿ-lō͘/siⁿ-lō͘ 生路 seng-hoân 生還 seⁿ-sian/siⁿ-sian 生鉎 seng-tióng 生長 seⁿ-mn̂g/siⁿ-mn̂g 生門 seⁿ-lī-ê/siⁿ-lî-ê 生離個 seⁿ-thâu-chiūⁿ-á/siⁿ-thâu-chiūⁿ-á 生頭養仔 seⁿ-ām-liû/siⁿ-ām-liû 生頷瘤 seⁿ-phīⁿ-lêng/siⁿ-phīⁿ-lêng 生鼻龍 sán 產 sán-ta̍t 產值 sán-ká/sán-kà 產假 sán-chhut 產出 sán-khu 產區 sán-phín 產品 sán-tē/sán-tōe 產地 sán-pô 產婆 sán-hū 產婦 sán-āu 產後 sóaⁿ-pâng 產房 sán-gia̍p 產業 sán-koân 產權 sán-bu̍t 產物 sán-seng 產生 sán-seng-khì 產生器 sán-kài 產界 sán-lêng 產能 sán-siâ-mō͘ 產邪冒 sán-liāng/sán-liōng 產量 sán-mn̂g 產門 sán-hiám 產險 sin 申 sin-oan 申冤 sin-kò 申告 sin-pò 申報 sin-sî 申時 sin-sò͘ 申訴 sin-kài 申誡 sin-chhéng 申請 sin-chhéng-jîn 申請人 sin-chhéng-su 申請書 se 疏 se-lang/soe-lang/soe-lang/se-lang 疏lang soe-lang-lang/se-lang-lang 疏lang-lang soe-làng 疏làng soe-sit 疏失 se-chí-thang/soe-chí-thang 疏子窗 se-chí-mn̂g/soe-chí-mn̂g 疏子門 so͘-tō 疏導 so͘-hut 疏忽 so͘-sàn 疏散 so͘-lāu 疏漏 se-se 疏疏 se-po̍h 疏薄 se-chhin-chiâⁿ 疏親情 so͘-thong 疏通 so͘-oán 疏遠 so͘-khai 疏開 so͘-lī/so͘-lî 疏離 soe-sang 疏鬆 se-sàm/soe-sàm 疏鬖 sàn-khì 疝氣 siáu 痟 siáu-teng-tang 痟丁當 siáu-loān 痟亂 siáu-lâng 痟人 siáu-ê 痟個 siáu-kong-chú 痟公子 siáu-tin-tang 痟叮噹 siáu-liām-jû/siáu-liām-jî 痟唸茹 siáu-pô 痟婆 siáu-la̍k-la̍k 痟捋捋 siáu-cha-bó͘ 痟查某 siáu-kông 痟狂 siáu-káu 痟狗 siáu-káu-éng 痟狗湧 siáu-káu-pēⁿ/siáu-káu-pīⁿ 痟狗病 siáu-siáu 痟痟 siáu-siáu-la̍k-la̍k 痟痟搦搦 siáu-tian 痟癲 siáu-ê 痟的 siáu-sîn 痟神 siáu-kó͘-phiò 痟股票 siáu-ōe 痟話 siáu-niau 痟貓 siáu-tham 痟貪 siáu-chhut 痟齣 sng-thiàⁿ 痠痛 sng-nńg 痠軟 sng-nńg-thiàⁿ 痠軟痛 soa 痧 soa-io̍h 痧藥 siûⁿ 瘍 siûⁿ-le̍h-le̍h 瘍lehl-eh siûⁿ-lap-lap 瘍塌塌 siûⁿ-leh-leh 瘍捋捋 siûⁿ-siûⁿ 瘍瘍 sán 瘦 sán-lò 瘦lò sán-tē/sán-tōe 瘦地 sán-thiu 瘦抽 sán-so 瘦梭 sán-so-khiáu-lō͘ 瘦梭巧路 sán-kâu 瘦猴 sán-chhân 瘦田 sán-sán 瘦瘦 sán-ê 瘦的 sán-sè/sán-sòe 瘦細 sán-bah 瘦肉 sán-ōe 瘦話 sán-chhiah 瘦赤 sán-tn̂g 瘦長 sán-kúi 瘦鬼 sēng 盛 sēng-sū 盛事 sēng-thoân 盛傳 sēng-miâ 盛名 sēng-tāi 盛大 sēng-nō͘ 盛怒 sēng-chêng 盛情 sēng-hōe 盛會 sēng-hóng 盛況 sēng-hóng-khong-chiân 盛況空前 sēng-sán 盛產 sēng-soe 盛衰 sēng-chong 盛裝 sēng-khui 盛開 siòng/siùⁿ 相 sio-bat/sio-pat 相bat sio-cheng 相cheng sio-chhōa 相chhōa sio-chhōa-cháu 相chhōa走 sio-chim 相chim sio-ián 相ián sio-kê 相kê sio-kēng 相kēng sio-khap 相khap sio-khiú 相khiú sio-kho̍k 相kho̍k saⁿ-làng-thàng 相làng-thàng sio-mo͘h 相mo͘h sio-pheⁿ/sio-phiⁿ 相pheⁿ sio-siâng 相siâng sio-sòa 相sòa sio-tak 相tak sio-thin 相thin sio-tn̄g 相tn̄g sio-tò͘ 相tò͘ sio-tú 相tú sio-kâng 相仝 sio-hóng 相仿 saⁿ-phōaⁿ/sio-phōaⁿ 相伴 sio-kap 相佮 saⁿ-kap-khiā 相佮徛 siang-i/siong-i 相依 siang-sìn/siong-sìn 相信 sio-óa 相倚 saⁿ-óa-pn̄g 相倚傍 sio-óa-khò 相倚靠 sio-chioh-mn̄g 相借問 sio-chioh-chhùi 相借嘴 siang-thoân/siong-thoân 相傳 siàng-kong/siùⁿ-kang/siòng-kong/siòng-kang 相公 sio-kāng 相共 siùⁿ-chún 相准 sio-chhut-lō͘ 相出路 sio-siah 相削 siang-khek/siong-khek/sio-khek 相剋 siang-ka/siong-ka 相加 siang-chō͘/siong-chō͘ 相助 sio-kēng 相勁 sio-kēng-kha 相勁腳 sio-sià 相卸 siòng-chhù-the̍h 相厝宅 saⁿ-chham 相參 saⁿ-kap 相及 siang-hoán/siong-hoán 相反 sio-kiò-chhùi 相叫嘴 sio-kiò-ìn 相叫應 saⁿ-kap 相合 sio-tâng 相同 sio-hiàng/saⁿ-ǹg 相向 sio-kò 相告 siàng-miā/siòng-miā/siòng-miā 相命 siòng-miā-sian 相命仙 siòng-miā-sian 相命先 saⁿ-kā-bóe/sio-kā-bé 相咬尾 sio-chim 相唚 sio-jióng/sio-jiáng/sio-lióng 相嚷 sio-chē 相坐 sio-pò-chhùi 相報嘴 siòng-hu-kàu-chú 相夫教子 siang-hó/siong-hó 相好 sio-thīn 相媵 saⁿ-kè-chhōa 相嫁娶 sio-o̍h-iūⁿ 相學樣 siang-an-bô-sū/siong-an-bô-sū 相安無事 siang-gî/siong-gî 相宜 sio-iông 相容 siang-tùi/siong-tùi 相對 sio-tùi-hiòng 相對向 saⁿ-tùi-chhùi 相對嘴 saⁿ-tùi-pí 相對比 sio-tùi-bīn 相對面 sio-tùi-thâu 相對頭 siang-chha/siong-chha 相差 sio-tòa 相帶 sio-tòa-tio̍h 相帶著 sio-moa-keng 相幔肩 siang-pang/siong-pang 相幫 siang-kan/siong-kan 相干 sio-kàn 相幹 siang-hêng-chi-hā/siong-hêng-chi-hā 相形之下 siang-thāi/siong-thāi 相待 siang-tit-ek-chiong/siong-tit-ek-chiong 相得益彰 sio-khī 相忌 sio-khī-khek 相忌剋 siang-su/siong-su/siuⁿ-si 相思 siuⁿ-si-á 相思仔 siuⁿ-si-chí 相思子 siuⁿ-si-pēⁿ/siuⁿ-si-pīⁿ 相思病 siuⁿ-si-chháu 相思草 siuⁿ-si-tāu 相思豆 saⁿ-koài 相怪 sio-ì-ài 相意愛 siang-ài/siong-ài/sio-ài 相愛 siang-èng/siong-èng 相應 sio-chiàn 相戰 siòng-chhiú 相手 sio-chhé 相扯 sio-chhōe-chē/sio-chhē-chē 相找坐 sio-pé-hōe 相把會 sio-phō 相抱 sio-tú 相抵 saⁿ-tú-chhùi 相抵嘴 sio-tú-thâu 相抵頭 sio-poa̍h-keng 相拔肩 sio-piàⁿ 相拚 sio-chio 相招 sio-tî-put-hā 相持不下 sio-e/sio-oe 相挨 sio-e-the/saⁿ-e-the 相挨推 saⁿ-e-keng 相挨肩 sio-e-sin/saⁿ-e-sin 相挨身 sio-thóng-thâu 相捅頭 sio-liàm-chhiú 相捻手 sio-thàm-thâu 相探頭 sio-chiap 相接 sio-póe-hōe 相掰會 siang-thê-pēng-lūn/siong-thê-pēng-lūn 相提並論 sio-ōaⁿ/saⁿ-ōaⁿ 相換 sio-ōaⁿ-kang 相換工 sio-āiⁿ 相揹 sio-tn̄g 相搪 sio-chhiúⁿ 相搶 sio-sut-lō͘ 相摔路 sio-tn̄g 相撞 sio-tn̄g-thâu 相撞頭 sio-poah 相撥 saⁿ-pái-poah/sio-pái-poah 相擺撥 sio-pái-thè/sio-pái-thòe 相擺替 sio-lám 相攬 sio-pàng-phōaⁿ 相放伴 saⁿ-chéng-hōe/sio-chéng-hōe 相整會 sio-phoa̍h-keng 相旆肩 siuⁿ-òaⁿ 相晏 sio-thè/sio-thòe 相替 sio-thè-ōaⁿ/sio-thòe-ōaⁿ 相替換 saⁿ-hōe/siong-hōe/siang-hōe/siong-hōe 相會 sio-ke̍h 相桀 siòng-ki-hōe 相機會 saⁿ-pí/sio-pí/saⁿ-pí 相比 sio-pí-phēng/saⁿ-pí-phēng 相比phēng sio-thiⁿ 相添 siòng-chún 相準 sio-lām 相濫 saⁿ-lām-chham 相濫參 sio-chiàu-kò͘ 相照顧 saⁿ-cheⁿ/saⁿ-chiⁿ/sio-cheⁿ/sio-chiⁿ 相爭 sio-cheⁿ-chhiúⁿ/sio-chiⁿ-chhiúⁿ 相爭搶 sio-cheⁿ-bé/sio-chiⁿ-bóe 相爭買 sio-cheⁿ-chia̍h/sio-chiⁿ-chia̍h 相爭食 siòng-iâ 相爺 siàng-phìⁿ/siòng-phìⁿ 相片 saⁿ-hoān 相犯 siang-ī/siong-ī 相異 siang-tong/siong-tong 相當 siang-tòng-î/siong-tòng-û 相當於 sio-tha̍h 相疊 sio-thiàⁿ-sioh 相疼惜 sio-khòaⁿ 相看 siòng-chin-chin 相真真 siang-ti/sio-chai/sio-chai 相知 sio-pōng 相碰 sio-kha̍p 相磕 siòng-khang 相空 siang-hû/siong-hû 相符 sio-hû-ha̍p 相符合 siòng-phō͘ 相簿 siòng-cheng 相精 siòng-cheng-cheng 相精精 sio-iok 相約 sio-sòa 相紲 sio-sòa-lâi 相紲來 sio-tòe/sio-tè 相綴 siòng-phāng 相縫 sio-mē/sio-mā 相罵 siòng-siaⁿ 相聲 sio-pōe-biū/saⁿ-pōe-biū 相背謬 sio-thut-lō͘ 相脫路 sio-cheng 相舂 siang-chhù/siong-chhù 相處 sio-ūi 相衛 sio-chhiong 相衝 sio-po 相褒 sio-kiàn 相見 sio-kìⁿ-bīn 相見面 sio-chhin-chhiūⁿ 相親像 saⁿ-tak-chhùi/sio-tak-chhùi/sio-tak-chhùi/saⁿ-tak-chhùi 相觸嘴 sio-tāⁿ-gō͘ 相誕誤 siang-tâm/siong-tâm 相談 sio-chèⁿ/sio-chìⁿ 相諍 sio-chèⁿ-chhùi/sio-chìⁿ-chhùi 相諍嘴 saⁿ-gio̍h 相謔 sio-niū 相讓 siàng-māu/siòng-māu 相貌 saⁿ-sòe 相賽 saⁿ-sè-cháu/sio-sòe-cháu/sio-sòe-cháu 相賽走 sio-thàn 相趁 siang-kī/siong-kū 相距 sio-ta̍h 相踏 sio-ta̍h-thut 相踏脫 saⁿ-thap-kha 相蹋腳 siang-hù-siang-sêng/siong-hù-siong-sêng 相輔相成 sio-su 相輸 sio-su-iâⁿ 相輸贏 sio-sî 相辭 sio-sàng 相送 saⁿ-thàu/sio-thàu/saⁿ-thàu 相透 sio-thong 相通 sio-thong-khì 相通氣 siang-hông/siong-hông 相逢 sio-liân 相連 sio-liân-sòa 相連紲 sio-liân-sòa 相連續 sio-gū/siong-gū 相遇 siang-phòe/siong-phè/sio-phòe/sio-phè 相配 sio-têng-tha̍h 相重疊 saⁿ-kau-hò͘/sio-kau-hò͘ 相鉤互 sio-siám 相閃 sio-siám-sin 相閃身 sio-siám-chhia 相閃車 siang-koan/siong-koan 相關 siang-koan-sèng/siong-koan-sèng 相關性 sio-keh 相隔 sio-keh-piah 相隔壁 sio-sûi 相隨 siùⁿ-ke/siùⁿ-koe 相雞 sio-chia̍h-àⁿ/sio-chia̍h-hiàng 相食向 sio-chia̍h-chē 相食坐 saⁿ-chia̍h-chhēng 相食穿 sio-poh-chhùi 相駁嘴 sio-khiâ 相騎 siàng-thé 相體 sio-tàu 相鬥 sio-liâm-tì-tòa 相黏蒂帶 sio-thâi 相 séng 省 séng-siàu 省siàu séng-hā 省下 séng-chú-se̍k 省主席 séng-sū 省事 séng-hūn 省份 séng-hun 省分 séng-la̍t/séⁿ-la̍t/séng-la̍t 省力 séng-khiok 省卻 séng-khì/séng-khù 省去 séng-chia̍h-khiām-iōng 省吃儉用 séng-úi 省委 séng-kang 省工 Séng-hú 省府 séng-su 省思 séng-tiāu 省掉 séng-chèng 省政 Séng-chèng-hú 省政府 séng-sî 省時 séng-hōe 省會 séng-pún 省本 séng-lia̍k/séng-lio̍k 省略 séng-li̍p 省立 séng-che̍k 省籍 séng-kip 省級 séng-gī-oân 省議員 séng-gī-hōe 省議會 séng-hat-chhī 省轄市 séng-tō 省道 séng-chîⁿ 省錢 séng-tiúⁿ 省長 séng-tóng-pō͘ 省黨部 sūi-bîn 睡眠 sē-sîn 睡神 sut 瞬 sut-chi̍t-ba̍k 瞬一目 sut--che 瞬者 sùn-kan 瞬間 se̍k-lú/chio̍h-lú 石女 se̍k-kám-tong/chio̍h-kám-tong 石敢當 sia̍h-liû/chio̍h-liû 石榴 siā-liû-âng 石榴紅 sia̍h-chio̍h 石石 sia̍k 矽 sia̍k-sia̍k 矽矽 soa 砂 soa-thô͘ 砂土 soa-bó/soa-bú 砂母 soa-bó-lia̍p/soa-bú-lia̍p 砂母粒 soa-lāu 砂漏 soa-ba̍k 砂目 soa-gán 砂眼 soa-chio̍h 砂石 soa-lia̍p 砂粒 soa-thn̂g 砂糖 soa-bé-á 砂馬仔 soa-bé-hē 砂馬蟹 soa-chui 砂鵻 siau-kiong-sng 硝宮酸 siau-kiông-chúi 硝強水 siau-io̍h 硝藥 siau-sng 硝酸 se̍k-sū 碩士 sek-sū-pan 碩士班

tiⁿ-á-pôaⁿ 甜仔盤 tiⁿ-bu̍t-bu̍t/tiⁿ-but-but 甜勿勿 tin-bī 甜味 tiⁿ-liāu 甜料 tiⁿ-thô 甜桃 tiⁿ-chio 甜椒 tiⁿ-khùi 甜氣 tiⁿ-tai 甜獃 tiⁿ-koe 甜瓜 tiⁿ-pôaⁿ 甜盤 tiⁿ-ti̍h 甜碟 tiⁿ-tek 甜竹 tiⁿ-ké/tiⁿ-kóe 甜粿 tiⁿ-thn̂g 甜糖 tiⁿ-moâi/tiⁿ-bê 甜糜 tiⁿ-tê 甜茶 tiⁿ-chhài 甜菜 tiⁿ-hiam-chio 甜薟椒 tiⁿ-bi̍t 甜蜜 tiⁿ-bi̍t-bi̍t 甜蜜蜜 tiⁿ-giân-bi̍t-gí/tiⁿ-giân-bi̍t-gú 甜言蜜語 tiⁿ-lō͘ 甜路 tiⁿ-loa̍h 甜辣 tiⁿ-thâu 甜頭 tiⁿ-be̍h 甜麥 tiⁿ-mī-chiùⁿ 甜麵醬 tiⁿ-tiám 甜點 tiân-hù 田賦 tiân-sài 田賽 thiok-bo̍k 畜牧 thiok-bo̍k-tiûⁿ 畜牧場 thiok-bo̍k-ha̍k 畜牧學 thiok-bo̍k-sî-tāi 畜牧時代 thiok-bo̍k-gia̍p 畜牧業 thek-seⁿ/thek-siⁿ 畜牲 thiok-sán 畜產 thiok-sán-phín 畜產品 thiok-lūi 畜類 tàng/tang/tng/tong 當 tong-sè 當世 tong-tiong 當中 tong-sū-jîn 當事人 tong-sū-chiá 當事者 tng-kim/tong-kim 當今 tong-tāi 當代 tòng-chò 當作 tong-ti̍t 當值 tòng-chò/tòng-chòe 當做 tong-kî-sî 當其時 tng-chhoe-sî/tng-chhe-sî/tong-chho͘-sî 當初時 tong-chiân 當前 tong-ûn 當勻 tng-goân-chho͘ 當原初 tong-tē/tong-tōe 當地 tong-tē-lâng/tong-tōe-lâng 當地人 tong-tiûⁿ 當場 tong-tiûⁿkauhòe/tong-tiûⁿkauhè 當場交貨 tong-iā 當夜 tng-ke 當家 tong-ka-su 當家師 tong-kio̍k 當局 tng-kang 當工 tng-chhe 當差 tng-chhī 當市 tong-nî 當年 tǹg-tiàm 當店 tong-chèng 當政 tong-ji̍t 當日 tng-sī-sî 當是時 tang-sî/tng-sî/tong-sî 當時 tong-boán 當晚 tong-koân-phài 當權派 tong-koân-chiá 當權者 tng-boeh 當欲 tong-kui 當歸 tong-kui-ah 當歸鴨 tong-jiân 當然 tong-jiân-chi-lí 當然之理 tong-pan/tng-pan 當班 tong-tong 當當 tng-hoat-chhái 當發彩 tng-hoat-hoe 當發花 tong-chiòng 當眾 tng-tán 當等 tng-tòe/tng-tè 當綴 tng-hoan-chhoe/tng-hoan-chhe 當翻初 tòng-soán 當選 tòng-soán-jîn 當選人 tong-siau 當銷 tng-khui 當開 tng-bīn 當面 tng-bīn-chí 當面指 tǹg-thâu/tng-thâu 當頭 tha̍h/tia̍p 疊 thia̍p--leh-thia̍p--leh 疊leh疊leh tha̍h-kè 疊價 thia̍p-chē/thia̍p-chō 疊坐 thia̍p-tui 疊堆 thia̍p-si̍t 疊實 thia̍p-chiam 疊尖 tha̍h-lâu-á 疊樓仔 thia̍p-khoân 疊環 thia̍p-khoân-chē/thia̍p-khoân-chō 疊環坐 thia̍p-phoân 疊盤 thia̍p-chng-á 疊磚仔 thia̍p-kha 疊腳 thiap-kha-chio̍h 疊腳石 thia̍p-chháu 疊草 thiap-phōe/thiap-phē 疊被 thia̍p--khí-lâi 疊起來 tha̍h-thâu 疊頭 teng 疔 teng-á 疔仔 thiàⁿ 疼 thiàⁿ-kah-ji̍p-kut 疼kah入骨 thiàⁿ-lâng 疼人 thiàⁿ-kiáⁿ 疼囝 thiàⁿ-sioh 疼惜 thiàⁿ-bó͘ 疼某 thiàⁿ-thàng 疼痛 tī-lāu 痔漏 tī-chhng 痔瘡 tāu-jia̍t-chèng 痘熱症 tāu-chèng 痘症 tāu-chhng 痘瘡 thàng/thiàⁿ 痛 thòng-sim 痛心 thiòng-hīn/thiòng-hūn/thòng-hīn/thòng-hūn 痛恨 thòng-hóe 痛悔 thiàⁿ-sioh 痛惜 thòng-chhiat 痛慼 thiàⁿ-tiuh-tiuh 痛搐搐 thiàⁿ-hut-hut 痛沸沸 thiàⁿ-thàng 痛疼 thòng-khó͘ 痛苦 thiàⁿ-hong 痛風 thâm 痰 thâm-loān 痰亂 thâm-loān-siáu 痰亂痟 thâm-ô͘ 痰壺 thâm-nōa 痰瀾 thâm-lô 痰癆 thâm-koàn 痰罐 thâm-tū 痰除 tan 癉 teng-kat 癥結 thái-ko-siông 癩ko松 thái-ko-chhêng 癩ko榕 thái-ko-káu 癩ko狗 thái-ko-pēⁿ/thái-ko-pīⁿ 癩ko病 thái-ko-phiô 癩ko薸 thái-ko-niau 癩ko貓 thái-ko-bīn 癩ko面 thái-ko-thâu 癩ko頭 thái-ko-kúi 癩ko鬼 thái-ko 癩哥 thái-ko 癩 tian-pô 癲婆 tian-pô-hoe 癲婆花 tian-gōng 癲戇 tian-pēⁿ/tian-pīⁿ 癲病 teng-siāng/teng-siōng 登上 teng-tâi 登台 teng-ki 登基 teng-pò 登報 teng-thian 登天 teng-soaⁿ 登山 teng-san-tūi 登山隊 teng-hōaⁿ 登岸 teng-kóng-kò 登廣告 teng-ki 登機 teng-kho 登科 teng-chûn 登船 teng-kì 登記 teng-chài 登載 teng-lo̍k 登錄 teng-lio̍k 登陸 teng-ko-it-ho͘ 登高一呼 tek-si̍t 的實 tek-khak 的確 tōng-hìⁿ 盪幌 tōng-tōng-hàiⁿ 盪盪háiⁿ tōng-tōng-tin 盪盪津 tèⁿ-la̍t/tìⁿ-la̍t 盯力 tèⁿ-ba̍k/tìⁿ-ba̍k/tèng-ba̍k/thìⁿ-ba̍k 盯目 ti̍t 直 ti̍t-tú-ti̍t 直tú直 ti̍t-hā 直下 ti̍t-ji̍p 直入 ti̍t-seng 直升 ti̍t-seng-ki 直升機 ti̍t-lò-sò 直咾噪 ti̍t-âu 直喉 ti̍t-sio̍k 直屬 ti̍t-lòng-sòng 直弄宋 ti̍t-kèng 直徑 ti̍t-sim-sèng 直心性 ti̍t-sèng-tē/ti̍t-sèng-tōe 直性地 ti̍t-tú-ti̍t 直抵直 ti̍t-chiap 直接 ti̍t-chiap-kau-sia̍p 直接交涉 ti̍t-chiap-hêng-tōng 直接行動 ti̍t-chiap-hoàn-bē/ti̍t-chiap-hoàn-bōe 直接販賣 ti̍t-poah 直撥 ti̍t-seng-ki 直昇機 ti̍t-liâu-liâu 直條條 ti̍t-beh 直欲 ti̍t-khùi 直氣 ti̍t-liû 直流 ti̍t-liû-tiān 直流電 ti̍t-liu-liu 直溜溜 ti̍t-chiò 直照 ti̍t-ba̍k 直目 ti̍t-ti̍t 直直 ti̍t-ti̍t-boeh 直直boeh ti̍t-ti̍t-khì/ti̍t-ti̍t-khù 直直去 ti̍t-ti̍t-piu 直直彪 ti̍t-ti̍t-thèng-hāu 直直聽候 ti̍t-ti̍t-kóng 直直講 ti̍t-li̍p 直立 ti̍t-pit 直筆 ti̍t-hē 直系 ti̍t-hē-chhin-cho̍k 直系親族 ti̍t-sòaⁿ 直線 ti̍t-tō͘-tn̂g 直肚腸 ti̍t-tn̂g 直腸 ti̍t-tn̂g-ti̍t-tō͘ 直腸直肚 ti̍t-lo̍h 直落 ti̍t-sī 直視 ti̍t-kak 直覺 ti̍t-kak 直角 ti̍t-giân 直言 ti̍t-soeh/ti̍t-seh 直說 ti̍t-e̍k 直譯 ti̍t-lō͘ 直路 ti̍t-hat 直轄 ti̍t-hat-chhī 直轄市 ti̍t-thàu 直透 ti̍t-thàu--khì/ti̍t-thàu--khù 直透去 ti̍t-thong 直通 ti̍t-chōa 直逝 ti̍t-chōa-hoe 直逝花 ti̍t-ta̍t 直達 ti̍t-ta̍t-chhia 直達車 ti̍t-poe/ti̍t-pe 直飛 tún 盾 tún-pâi 盾牌 tok 督 tok-chhiok 督促 tok-ha̍k 督學 tok-chhat 督察 tok-tō 督導 tok-kang 督工 tok-chiàn 督戰 tok-chek 督責 tok-tīn 督陣 tok-tūi 督隊 thîⁿ-ba̍k/thêⁿ-ba̍k 瞠目 thîⁿ-kng 瞪光 tàng-ba̍k/thîⁿ-ba̍k 瞪目 tông-chú 瞳子 tông-khóng 瞳孔 taⁿ-thâu 瞻頭 ti-sū 知事 ti-kau 知交 ti-iú 知友 ti-bêng-chi-sū 知名之士 ti-kí 知己 ti-kí-ti-pí 知己知彼 ti-sèng 知性 ti-thí 知恥 ti-in-pit-pò/ti-un-pit-pò 知恩必報 ti-chêng 知情 ti-kiⁿ-chiáu 知更鳥 ti-hōe 知會 Ti-pún 知本 ti-chōe 知罪 ti-lêng 知能 ti-kìⁿ 知見 ti-kìⁿ-lâng 知見人 ti-kak 知覺 ti-chiok 知足 ti-chiok-siông-lo̍k 知足常樂 ti-kò-pit-kái 知過必改 ti-lân-jî-thè/ti-lân-jî-thòe 知難而退 ti-im 知音 té 短 té-ńg 短-示 toán-chhiok 短促 toán-peng-siang-chiap/toán-peng-siong-chiap 短兵相接 té-to 短刀 té-kio̍k 短劇 té-miā 短命 té-tun 短墩 té-sió 短小 té-kang 短工 toán-táⁿ 短打 té-bûn 短文 té-sî-kan 短時間 té-kî/toán-kî 短期 té-hòe-siū/té-hè-siū 短歲壽 té-pho 短波 té-lí 短理 té-sòaⁿ 短線 toán-khoat 短缺 té-kioh 短腳 té-chi̍h-kin/té-chi̍h-kun 短舌根 toán-chhù 短處 toán-hēng 短行 té-saⁿ 短衫 té-khò͘ 短褲 té-khò͘-á 短褲仔 té-boe̍h-á 短襪仔 toán-kiàn 短見 toán-phêng 短評 toán-pháu 短跑 toán-kī-lī/toán-kū-lî 短距離 té-lō͘ 短路 té-chiam 短針 té-chhèng 短銃 té-siau 短銷 té-siau-hòe/té-siau-hè 短銷貨 toán-im-kai 短音階 té-hoat 短髮 té-ńg 短 teh-ìn-á 矺印仔 teh-sàu 矺嗽 teh-ko͘-tù 矺孤注 teh-ko͘-o͘ 矺孤烏 teh-pó 矺寶 teh-nî 矺年 teh-nî-chîⁿ 矺年錢 teh-lián-pó 矺撚寶 teh-ki 矺枝 teh-sí 矺死 teh-tù 矺注 teh-hóe/teh-hé 矺火 teh-thâm 矺痰 teh-chóa 矺紙 teh-tāng 矺重 teh-kiaⁿ 矺驚 tiam 砧 tiam-phôe-ê/tiam-phê-ôe 砧皮鞋 tiam-ê/tiam-ôe 砧鞋 tiam-ê-ê/tiam-ôe-ôe 砧鞋的 tiam-khí 砧齒 tēng/tiāⁿ/tiàⁿ/tiàⁿ 碇 tēng-hòa 碇化 tēng-nn̄g 碇卵 tēng-cha̍t 碇實 tēng-bóe/tēng-bé 碇尾 tēng-tō͘ 碇度 tēng-chhâ 碇柴 tēng-chiⁿ 碇氈 tēng-khok-khok 碇硞硞 tēng-tēng 碇碇 tēng-tah/tēng-tauh/tēng-tauh/tēng-tah 碇篤 tēng-tauh-tauh 碇篤篤 tiāⁿ-soh/tiàⁿ-soh 碇索 tēng-sin 碇身 tiàⁿ-chhia/tiāⁿ-chhia/tiāⁿ-chhia 碇車 tēng-khong-khong 碇鏗鏗 tēng-thih-thih 碇鐵鐵 tēng-hoaihN-hoaihN 碇頦頦 ta 碉 tùi 碓 tián-hòa-bu̍t 碘化物 tián-chiú 碘酒 ti̍h 碟 ti̍h-á 碟仔 ti̍h-á 碟子 tia̍p-phìⁿ 碟片 ta̍k-á-hî/ta̍k-á-hû 碡仔魚 thn̄g 碭 thn̄g-kng 碭光 thòaⁿ-hòa 碳化 thòaⁿ-hòa-chok-iōng 碳化作用 thòaⁿ-hòa-bu̍t 碳化物 thòaⁿ-sò͘ 碳素 thòaⁿ-sng 碳酸 thòaⁿ-sng-kah 碳酸鉀 thòaⁿ-sng-iâm 碳酸鹽

un-to̍k-lī 瘟毒痢 un-e̍k 瘟疫 un-e̍k-khì 瘟疫氣 un-gio̍k 瘟瘧

ùi-ngiau 畏ngiau ùi-sū 畏事 ùi-léng 畏冷 ùi-kôaⁿ 畏寒 ùi-siáu-lé 畏小澧 ùi-khū 畏懼 ùi-khoe̍h 畏挾 ùi-ngiau-chháu 畏撓草 ùi-bó͘ 畏某 ùi-hoân 畏煩 ùi-joa̍h 畏熱 ùi-seⁿ-hūn/ùi-siⁿ-hūn 畏生分 ùi-chōe 畏罪 ùi-siáu-jîn/ùi-siáu-lâng 畏羞人 ùi-siáu-lé 畏羞禮 ùi-siu-chháu 畏羞草 ùi-ngiau-chháu 畏蟯草 ùi-kiàn-siàu 畏見笑 ùi-kóng 畏講 ùi-tô͘ 畏途 ùi-hiáⁿ 畏顯

ūi-sak 畫sak ūi-khan 畫刊 ūi-sûn 畫巡 ūi-káu-bó-chôa/ūi-káu-bú-chôa 畫狗母蛇 ūi-hûn-kiâⁿ-lō͘ 畫痕行路 ūi-hó͘-piàn-niau 畫虎變貓 ūi-tê/ūi-tôe 畫題 ūi-lêng-ūi-hōng 畫龍畫鳳


return {
	["甕"] = "àng",
	["甕串"] = "àng-chhǹg",
	["甕仔"] = "àng-á",
	["甕凍"] = "àng-tàng",
	["甕城"] = "àng-siâⁿ",
	["甕底戲"] = "àng-té-hì/àng-tóe-hì",
	["甕毒"] = "àng-to̍k",
	["甕籠"] = "àng-láng",
	["甕籠赤"] = "àng-láng-chhiah",
	["甕聲"] = "àng-siaⁿ",
	["甕肚"] = "àng-tō͘",
	["甕菜"] = "àng-chhài/èng-chhài",
	["甘"] = "kam",
	["甘仔"] = "kam-á",
	["甘仔魚"] = "kam-á-hî/kam-á-hû",
	["甘味"] = "kam-bī",
	["甘地"] = "Kam-tē/Kam-tōe",
	["甘心"] = "kam-sim",
	["甘油"] = "kam-iû",
	["甘煞"] = "kam-soah",
	["甘甜"] = "kam-tiⁿ",
	["甘結"] = "kam-kiat",
	["甘美"] = "kam-bí",
	["甘肅"] = "Kam-siok",
	["甘苦"] = "kam-khó͘",
	["甘草"] = "kam-chhó",
	["甘菊"] = "kam-kek/kam-kiok",
	["甘蔗"] = "kam-chià",
	["甘蔗園"] = "kam-chià-hn̂g",
	["甘蔗汁"] = "kam-chià-chiap",
	["甘蔗粕"] = "kam-chià-phoh",
	["甘蕉"] = "kam-chio",
	["甘迺迪"] = "Kam-nái-te̍k",
	["甘霖"] = "kam-lîm",
	["甘露"] = "kam-lō͘",
	["甘願"] = "kam-goān",
	["甚且"] = "sīm-chhiáⁿ",
	["甚物"] = "sím-mi̍h/sīm-mi̍h",
	["甚物人"] = "sím-mi̍h-lâng",
	["甚物時"] = "sím-mi̍h-sî",
	["甚物時陣"] = "sīm-mi̍h-sî-chūn",
	["甚而"] = "sīm-jî",
	["甚至"] = "sīm-chì",
	["甚至抑是"] = "sím-chì-iah-sī",
	["甚至於"] = "sīm-chì-î/sīm-chì-û",
	["甚至閣"] = "sīm-chì-koh",
	["甚麼"] = "sím-mih",
	["甜"] = "tiⁿ",
	["甜仔盤"] = "tiⁿ-á-pôaⁿ",
	["甜勿勿"] = "tiⁿ-bu̍t-bu̍t/tiⁿ-but-but",
	["甜味"] = "tin-bī",
	["甜料"] = "tiⁿ-liāu",
	["甜桃"] = "tiⁿ-thô",
	["甜椒"] = "tiⁿ-chio",
	["甜氣"] = "tiⁿ-khùi",
	["甜獃"] = "tiⁿ-tai",
	["甜瓜"] = "tiⁿ-koe",
	["甜盤"] = "tiⁿ-pôaⁿ",
	["甜碟"] = "tiⁿ-ti̍h",
	["甜竹"] = "tiⁿ-tek",
	["甜粿"] = "tiⁿ-ké/tiⁿ-kóe",
	["甜糖"] = "tiⁿ-thn̂g",
	["甜糜"] = "tiⁿ-moâi/tiⁿ-bê",
	["甜茶"] = "tiⁿ-tê",
	["甜菜"] = "tiⁿ-chhài",
	["甜薟椒"] = "tiⁿ-hiam-chio",
	["甜蜜"] = "tiⁿ-bi̍t",
	["甜蜜蜜"] = "tiⁿ-bi̍t-bi̍t",
	["甜言蜜語"] = "tiⁿ-giân-bi̍t-gí/tiⁿ-giân-bi̍t-gú",
	["甜路"] = "tiⁿ-lō͘",
	["甜辣"] = "tiⁿ-loa̍h",
	["甜頭"] = "tiⁿ-thâu",
	["甜麥"] = "tiⁿ-be̍h",
	["甜麵醬"] = "tiⁿ-mī-chiùⁿ",
	["甜點"] = "tiⁿ-tiám",
	["生"] = "chheⁿ/chhiⁿ/seⁿ/siⁿ/seng",
	["生phú"] = "seⁿ-phú/siⁿ-phú",
	["生sian"] = "seⁿ-sian/siⁿ-sian",
	["生sian面"] = "seⁿ-sian-bīn/siⁿ-sian-bīn",
	["生soaiⁿ仔"] = "seⁿ-soaiⁿ-á/siⁿ-soaiⁿ-á",
	["生事"] = "seng-sū",
	["生事生端"] = "seⁿ-sū-seⁿ-toaⁿ/siⁿ-sū-siⁿ-toaⁿ",
	["生仁"] = "seng-jîn/seng-lîn",
	["生代誌"] = "seⁿ-tāi-chì/siⁿ-tāi-chì",
	["生份"] = "seⁿ-hūn/siⁿ-hūn",
	["生份人"] = "chheⁿ-hūn-lâng/chhiⁿ-hūn-lâng/seⁿ-hūn-lâng/siⁿ-hūn-lâng",
	["生份人客"] = "seⁿ-hūn-lâng-kheh/siⁿ-hūn-lâng-kheh",
	["生倒頭"] = "seⁿ-tò-thâu/siⁿ-tò-thâu",
	["生倚來"] = "seⁿ-óa-lâi/siⁿ-óa-lâi",
	["生做"] = "seⁿ-chò/siⁿ-chòe",
	["生傳"] = "seⁿ-thn̂g/siⁿ-thoân/seⁿ-thoân/siⁿ-thn̂g/seⁿ-thûiⁿ/siⁿ-thoân",
	["生傷"] = "chheⁿ-siong/chhiⁿ-siong",
	["生兇"] = "chheⁿ-hiong/chhiⁿ-hiong",
	["生兒育女"] = "seⁿ-jî-io̍k-lí/siⁿ-jî-io̍k-lí",
	["生冷"] = "chheⁿ-léng/chhiⁿ-léng",
	["生凊風"] = "chheⁿ-chhìn-hong/chhiⁿ-chhìn-hong",
	["生出"] = "seⁿ-chhut/siⁿ-chhut",
	["生出世"] = "seⁿ-chhut-sì/siⁿ-chhut-sì",
	["生出來"] = "seⁿ--chhut-lâi/siⁿ--chhut-lâi",
	["生刀草"] = "chheⁿ-to-chháu/chhiⁿ-to-chháu",
	["生刀藥"] = "chheⁿ-to-io̍h/chhiⁿ-to-io̍h",
	["生分"] = "chheⁿ-hūn/chhiⁿ-hūn/seⁿ-hūn/siⁿ-hūn",
	["生分人"] = "seⁿ-hūn-lâng/siⁿ-hūn-lâng",
	["生分面"] = "seⁿ-hūn-bīn/siⁿ-hūn-bīn",
	["生利息"] = "seⁿ-lī-sek/siⁿ-lī-sek",
	["生前"] = "seⁿ-chêng/siⁿ-chêng",
	["生力"] = "chheⁿ-la̍t/chhiⁿ-la̍t",
	["生力軍"] = "seng-le̍k-kun",
	["生動"] = "seng-tōng",
	["生化"] = "seng-hòa",
	["生卵"] = "seⁿ-nn̄g/siⁿ-nn̄g",
	["生命力"] = "seⁿ-miā-le̍k/siⁿ-miā-le̍k",
	["生啤酒"] = "chheⁿ-bî-chiú/chhoⁿ-bî-chiú",
	["生嘔"] = "chheⁿ-áu/chhiⁿ-áu",
	["生囝"] = "seⁿ-kiáⁿ/siⁿ-kiáⁿ",
	["生囝後"] = "seⁿ-kiáⁿ-āu/siⁿ-kiáⁿ-āu",
	["生囝袋"] = "seⁿ-kiáⁿ-tē/siⁿ-kiáⁿ-tē",
	["生囡仔"] = "seⁿ-gín-á/siⁿ-gín-á",
	["生垂"] = "seⁿ-sôe/siⁿ-sê",
	["生墳"] = "seⁿ-phûn/siⁿ-phûn",
	["生壙"] = "seng-khòng",
	["生妄狀"] = "chheⁿ-bōng-chōng/chhiⁿ-bōng-chōng",
	["生嬰仔"] = "seⁿ-eⁿ-á/siⁿ-eⁿ-á",
	["生存"] = "seng-chûn",
	["生存空間"] = "seng-chûn-khong-kan",
	["生將軍"] = "chheⁿ-chiang-kun/chhiⁿ-chiong-kun",
	["生屍死"] = "chheⁿ-si-sí/chhiⁿ-si-sí",
	["生屎尾"] = "seⁿ-sái-bóe/siⁿ-sái-bé",
	["生屎虎"] = "seⁿ-sái-hó͘/siⁿ-sái-hó͘",
	["生平"] = "seng-pêng",
	["生庚"] = "seng-keng/siⁿ-kiⁿ",
	["生張"] = "seⁿ-tiuⁿ/siⁿ-tiuⁿ",
	["生心"] = "seⁿ-sim/siⁿ-sim",
	["生性"] = "seⁿ-sèng/siⁿ-sèng",
	["生意"] = "seng-ì",
	["生態"] = "seⁿ-thài/siⁿ-thài",
	["生態環境"] = "seng-thài-khoân-kéng",
	["生成"] = "seⁿ-chiâⁿ/siⁿ-chiâⁿ/seⁿ-sêng/siⁿ-sêng",
	["生手"] = "chheⁿ-chhiú/chhiⁿ-chhiú",
	["生推ê"] = "chheⁿ-thui--ê/chhiⁿ-thui--ê",
	["生日"] = "seⁿ-ji̍t/siⁿ-ji̍t",
	["生日快樂"] = "seⁿ-ji̍t-khoài-lo̍k/siⁿ-ji̍t-khoài-lo̍k",
	["生月"] = "seⁿ-goe̍h/siⁿ-ge̍h",
	["生本"] = "seⁿ-pún/siⁿ-pún",
	["生枝生葉"] = "seⁿ-ki-seⁿ-hio̍h/siⁿ-ki-siⁿ-hio̍h",
	["生柿"] = "chheⁿ-khī/chhiⁿ-khī",
	["生根"] = "seⁿ-kin/siⁿ-kun",
	["生機"] = "seng-ki",
	["生檨仔"] = "seⁿ-soāiⁿ-á/siⁿ-soāiⁿ-á",
	["生死"] = "seⁿ-sí/siⁿ-sí",
	["生死路"] = "seⁿ-sí-lō͘/siⁿ-sí-lō͘",
	["生死門"] = "seⁿ-sí-mn̂g/siⁿ-sí-mn̂g",
	["生殕"] = "seⁿ-phú/siⁿ-phú",
	["生殖器"] = "seⁿ-si̍t-khì/siⁿ-si̍t-khì",
	["生母"] = "seⁿ-bó/siⁿ-bú",
	["生毛蟲"] = "seⁿ-mn̂g-thâng/siⁿ-mo͘-thâng",
	["生氣"] = "seng-khì",
	["生水"] = "chheⁿ-chúi/chhiⁿ-chúi",
	["生油"] = "seng-iû",
	["生活"] = "seng-oa̍h/seⁿ-oa̍h/seng-oa̍h",
	["生活圈"] = "seng-oa̍h-khoan",
	["生活方式"] = "seng-oa̍h-hong-sek",
	["生活水準"] = "seng-oa̍h-chúi-chún",
	["生活計"] = "seⁿ-oa̍h-kè/siⁿ-oa̍h-kè",
	["生活費"] = "seng-oa̍h-hùi",
	["生活路"] = "seⁿ-oa̍h-lō͘/siⁿ-oa̍h-lō͘",
	["生涎"] = "seⁿ-siân/siⁿ-siân",
	["生涯"] = "seng-gâi",
	["生湠"] = "seⁿ-thòaⁿ/siⁿ-thòaⁿ",
	["生滿"] = "seⁿ-móa/siⁿ-móa",
	["生澀"] = "chheⁿ-siap/chhiⁿ-siap",
	["生灰"] = "chheⁿ-hoe/chhiⁿ-he",
	["生為"] = "seⁿ-chò/siⁿ-chò",
	["生父"] = "seⁿ-pē/siⁿ-pē",
	["生牛仔"] = "chheⁿ-gû-á/chhiⁿ-gû-á",
	["生物"] = "seng-bu̍t",
	["生物學"] = "seng-bu̍t-ha̍k",
	["生狂力"] = "chheⁿ-kông-la̍t/chhiⁿ-kông-la̍t",
	["生狂狗"] = "chheⁿ-kông-káu/chhiⁿ-kông-káu",
	["生狂行"] = "chheⁿ-kông-kiâⁿ/chhiⁿ-kông-kiâⁿ",
	["生狂走"] = "chheⁿ-kông-cháu/chhiⁿ-kông-cháu",
	["生狂風"] = "chheⁿ-kông-hong/chhiⁿ-kông-hong",
	["生狂鬼"] = "chheⁿ-kông-kúi/chhiⁿ-kóng-kúi",
	["生猴"] = "chheⁿ-kâu/chhiⁿ-kâu",
	["生猴公"] = "chheⁿ-kâu-kang/chhiⁿ-kâu-kang",
	["生理"] = "seng-lí",
	["生理人"] = "seng-lí-lâng",
	["生理儌"] = "seng-lí-kiáu",
	["生理場"] = "seng-lí-tiûⁿ",
	["生理沒"] = "seng-lí-boa̍t",
	["生理經"] = "seng-lí-keng",
	["生理虎"] = "seng-lí-hó͘",
	["生理面"] = "seng-lí-bīn",
	["生產"] = "seng-sán",
	["生產力"] = "seng-sán-le̍k",
	["生產性"] = "seng-sán-sèng",
	["生產線"] = "seng-sán-sòaⁿ",
	["生產者"] = "seng-sán-chiá",
	["生產量"] = "seng-sán-liāng/seng-sán-liōng",
	["生甲邊"] = "seⁿ-kah-piⁿ/siⁿ-kah-piⁿ",
	["生番"] = "chheⁿ-hoan/chhiⁿ-hoan",
	["生疏"] = "chheⁿ-so͘/chhiⁿ-so͘",
	["生疔仔"] = "seⁿ-teng-á/siⁿ-teng-á",
	["生痔瘡"] = "seⁿ-tī-chhng/siⁿ-tī-chhng",
	["生瘡"] = "seⁿ-chhng/siⁿ-chhng",
	["生瘤"] = "seⁿ-liû/siⁿ-liû",
	["生癬"] = "seⁿ-sián/siⁿ-sián",
	["生相"] = "seⁿ-siùⁿ/siⁿ-siùⁿ",
	["生真"] = "chheⁿ-chin/chhiⁿ-chin",
	["生真病"] = "chheⁿ-chin-pēⁿ/chhiⁿ-chin-pīⁿ",
	["生真真"] = "chheⁿ-chin-chin/chhiⁿ-chin-chin",
	["生真雨"] = "chheⁿ-chin-hō͘/chhiⁿ-chin-hō͘",
	["生真風"] = "chheⁿ-chin-hong/chhiⁿ-chin-hong",
	["生石灰"] = "chheⁿ-chio̍h-hoe/chhiⁿ-chio̍h-he",
	["生禍"] = "seⁿ-ē/siⁿ-ē",
	["生空"] = "seⁿ-khang/siⁿ-khang",
	["生空生榫"] = "seⁿ-khang-seⁿ-sńg/siⁿ-khang-siⁿ-sńg",
	["生空生氣"] = "seⁿ-khang-seⁿ-khùi/siⁿ-khang-siⁿ-khùi",
	["生空生縫"] = "seⁿ-khang-seⁿ-phāng/siⁿ-khang-siⁿ-phāng",
	["生穿"] = "seⁿ-chhng/siⁿ-chhng",
	["生管"] = "seⁿ-kńg/siⁿ-kńg",
	["生粒仔"] = "seⁿ-lia̍p-á/siⁿ-lia̍p-á",
	["生肉"] = "seⁿ-bah/siⁿ-bah",
	["生肉刺"] = "seⁿ-bah-chhì/siⁿ-bah-chhì",
	["生肉幼"] = "seⁿ-bah-iù/siⁿ-bah-iù",
	["生育"] = "seng-io̍k",
	["生背"] = "seⁿ-pè/siⁿ-pè/seⁿ-pòe/siⁿ-pòe",
	["生脆"] = "chheⁿ-chhè/chhiⁿ-chhè",
	["生腳"] = "chheⁿ-kha/chhiⁿ-kha",
	["生腳數"] = "chheⁿ-kha-siàu/chhiⁿ-kha-siàu",
	["生腸"] = "seⁿ-tn̂g/siⁿ-tn̂g",
	["生膏爛"] = "chheⁿ-ko-nōa/chhiⁿ-ko-nōa",
	["生臊"] = "chheⁿ-chhau/chhiⁿ-chhau",
	["生花"] = "chheⁿ-hoe/chhiⁿ-hoe",
	["生花球"] = "chheⁿ-hoe-kiû/chhiⁿ-hoe-kiû",
	["生菇"] = "seⁿ-ko͘/siⁿ-ko͘",
	["生菇拉phú"] = "seⁿ-ko͘-nah-phú/siⁿ-ko͘-nah-phú",
	["生菜"] = "chheⁿ-chhài/chhiⁿ-chhài",
	["生菰"] = "seⁿ-ko͘/siⁿ-ko͘",
	["生落"] = "seⁿ-lo̍h/siⁿ-lo̍h",
	["生落來"] = "seⁿ--lo̍h-lâi/siⁿ--lo̍h-lâi",
	["生薑"] = "chheⁿ-kiuⁿ/chhiⁿ-kiuⁿ",
	["生蛇"] = "seⁿ-chôa/siⁿ-chôa",
	["生蟲"] = "seⁿ-thâng/siⁿ-thâng",
	["生計"] = "seng-kè",
	["生話"] = "seⁿ-ōe/siⁿ-ōe",
	["生財"] = "seng-châi",
	["生路"] = "seⁿ-lō͘/siⁿ-lō͘",
	["生造"] = "chheⁿ-chō/chhiⁿ-chō",
	["生還"] = "seng-hoân",
	["生鉎"] = "seⁿ-sian/siⁿ-sian",
	["生長"] = "seng-tióng",
	["生門"] = "seⁿ-mn̂g/siⁿ-mn̂g",
	["生離個"] = "seⁿ-lī-ê/siⁿ-lî-ê",
	["生頭養仔"] = "seⁿ-thâu-chiūⁿ-á/siⁿ-thâu-chiūⁿ-á",
	["生頷瘤"] = "seⁿ-ām-liû/siⁿ-ām-liû",
	["生食"] = "chheⁿ-chia̍h/chhiⁿ-chia̍h",
	["生馬"] = "chheⁿ-bé/chhiⁿ-bé",
	["生驚"] = "chheⁿ-kiaⁿ/chhiⁿ-kiaⁿ/chiⁿ-kiaⁿ",
	["生魚"] = "chheⁿ-hî/chhiⁿ-hû",
	["生魚片"] = "chheⁿ-hî-phìⁿ/chhiⁿ-hû-phìⁿ",
	["生鹽"] = "chheⁿ-iâm/chhiⁿ-iâm",
	["生鼻龍"] = "seⁿ-phīⁿ-lêng/siⁿ-phīⁿ-lêng",
	["產"] = "sán",
	["產值"] = "sán-ta̍t",
	["產假"] = "sán-ká/sán-kà",
	["產出"] = "sán-chhut",
	["產區"] = "sán-khu",
	["產品"] = "sán-phín",
	["產地"] = "sán-tē/sán-tōe",
	["產婆"] = "sán-pô",
	["產婦"] = "sán-hū",
	["產後"] = "sán-āu",
	["產房"] = "sóaⁿ-pâng",
	["產業"] = "sán-gia̍p",
	["產權"] = "sán-koân",
	["產物"] = "sán-bu̍t",
	["產生"] = "sán-seng",
	["產生器"] = "sán-seng-khì",
	["產界"] = "sán-kài",
	["產能"] = "sán-lêng",
	["產邪冒"] = "sán-siâ-mō͘",
	["產量"] = "sán-liāng/sán-liōng",
	["產門"] = "sán-mn̂g",
	["產險"] = "sán-hiám",
	["用"] = "ēng/hōng/iōng",
	["用bē完"] = "iōng-bē-oân",
	["用bē著"] = "iōng-bē-tio̍h",
	["用以"] = "iōng-í",
	["用作"] = "iōng-chok",
	["用來"] = "iōng-lâi",
	["用兵"] = "iōng-peng",
	["用具"] = "iōng-khū",
	["用力"] = "ēng-la̍t/iōng-la̍t",
	["用功"] = "iōng-kong",
	["用品"] = "iōng-phín",
	["用嘴吮"] = "ēng-chhùi-chn̄g",
	["用嘴限"] = "iōng-chhùi-ān",
	["用地"] = "iōng-tē/iōng-tōe",
	["用完"] = "ēng-oân",
	["用工"] = "ēng-kang",
	["用度"] = "iōng-tō͘",
	["用強"] = "ēng-kiâng/iōng-kiông",
	["用得"] = "ēng-tit",
	["用心"] = "iōng-sim",
	["用心神"] = "ēng-sim-sîn",
	["用心良苦"] = "iōng-sim-liâng-khó͘/iōng-sim-liông-khó͘",
	["用意"] = "iōng-ì",
	["用戶"] = "iōng-hō͘",
	["用料"] = "iōng-liau",
	["用會著"] = "iōng-ē-tio̍h",
	["用步"] = "ēng-pō͘/iōng-pō͘",
	["用武"] = "iōng-bú",
	["用武力"] = "iōng-bū-le̍k",
	["用水"] = "iōng-chúi",
	["用法"] = "ēng-hoat/iōng-hoat",
	["用盡"] = "iōng-chīn",
	["用盡心神"] = "ēng-chīn-sim-sîn",
	["用空"] = "iōng-khang/ēng-khang",
	["用空用路"] = "ēng-khang-ēng-lō͘",
	["用苦心"] = "iōng-khó͘-sim",
	["用著"] = "iōng-tio̍h",
	["用處"] = "iōng-chhù",
	["用計"] = "ēng-kè/iōng-kè/iōng-kè",
	["用語"] = "iōng-gí/iōng-gú",
	["用賂"] = "ēng-lō͘",
	["用路"] = "ēng-lō͘",
	["用途"] = "iōng-tô͘",
	["用錢"] = "iōng-chîⁿ",
	["用飯"] = "iōng-pn̄g",
	["用餐"] = "iōng-chhan",
	["甪"] = "lut",
	["甪仔"] = "lut-á",
	["甪仔嘴"] = "lut-á-chhùi",
	["甪仔黨"] = "lut-á-tóng",
	["甪去"] = "lut-khì/lut-khù",
	["甪名"] = "lut-miâ",
	["甪毛"] = "lut-mn̂g",
	["甪臼"] = "lut-khū",
	["甪落"] = "lut-lo̍h",
	["甪輪"] = "lut-lûn",
	["甪錢"] = "lut-chîⁿ",
	["甪頭毛"] = "lut-thâu-mn̂g",
	["甪騙"] = "lut-phiàn",
	["甭數想"] = "bông-siàu-siūⁿ",
	["田chhōaⁿ"] = "chhân-chhōaⁿ",
	["田佃"] = "chhân-tiān",
	["田僑仔"] = "chhân-kiâu-á",
	["田園"] = "chhân-hn̂g",
	["田土"] = "chhân-thô͘",
	["田地"] = "chhân-tē/chhân-tōe",
	["田契"] = "chhân-khòe/chhân-khè",
	["田嬰"] = "chhân-eⁿ/chhân-iⁿ",
	["田嬰賈"] = "chhân-eⁿ-kó͘/chhân-iⁿ-kó͘",
	["田寮"] = "chhân-liâu",
	["田尾"] = "Chhân-bóe/Chhân-bé",
	["田岸"] = "chhân-hōaⁿ",
	["田岸路"] = "chhân-hōaⁿ-lō͘",
	["田岸頂"] = "chhân-hōaⁿ-téng",
	["田庄"] = "chhân-chng",
	["田庄sông"] = "chhân-chng-sông",
	["田徛仔"] = "chhân-khiā-á",
	["田棓帽"] = "chhân-pe-bō",
	["田洋"] = "chhân-iûⁿ",
	["田烏串"] = "chhân-o͘-chhàng",
	["田烏草"] = "chhân-o͘-chháu",
	["田瓜"] = "chhân-koe",
	["田租"] = "chhân-cho͘/tiân-cho͘",
	["田穡"] = "chhân-sit",
	["田空課"] = "chhânkhang-khòe/chhânkhang-khè",
	["田肉"] = "chhân-bah",
	["田芋仔"] = "chhân-ō͘-á",
	["田草"] = "chhân-chháu",
	["田薯"] = "chhân-chî/chhân-chû",
	["田薯草"] = "chhân-chî-chháu/chhân-chû-chháu",
	["田蚌"] = "chhân-pāng",
	["田蛉"] = "chhân-ni",
	["田蛤仔"] = "chhân-kap-á",
	["田螺"] = "chhân-lôe/chhân-lê",
	["田貓仔"] = "chhân-bâ-á/chhân-niau-á",
	["田貝"] = "chhân-poe",
	["田賦"] = "tiân-hù",
	["田賽"] = "tiân-sài",
	["田赤仔"] = "chhân-chhiah-á",
	["田邊草"] = "chhân-piⁿ-chháu",
	["田鑽仔"] = "chhân-chǹg-á",
	["田隙仔"] = "chhân-khiah-á",
	["田雞仔"] = "chhân-ke-á/chhân-koe-á",
	["田頓"] = "chhân-tòm/chhân-tìm",
	["田頭"] = "chhân-thâu",
	["田頭家"] = "chhân-thâu-ke",
	["田香草"] = "chhân-hiuⁿ-chháu",
	["田骨"] = "chhân-kut",
	["田鴨"] = "chhân-ah",
	["田鼠"] = "chhân-chhí/chhân-chhú",
	["由"] = "iû",
	["由來"] = "iû-lâi",
	["由來已久"] = "iû-lâi-í-kú",
	["由在"] = "iû-chāi",
	["由在人"] = "iû-chāi-lâng",
	["由在伊"] = "iû-chāi-i",
	["由在你"] = "iû-chāi-lí",
	["由在我"] = "iû-chāi-góa",
	["由於"] = "iû-î/iû-û",
	["由衷"] = "iû-tiong",
	["甲"] = "ka̍h/kah/kap",
	["甲仙"] = "Kah-sian",
	["甲子"] = "kah-chí",
	["甲子魚"] = "kah-chí-hî/kah-chí-hû",
	["甲意"] = "kah-ì",
	["甲是"] = "kah-sī",
	["甲板"] = "kap-pán/kah-pán",
	["甲笚"] = "kah-ha̍h",
	["甲等"] = "kah-téng",
	["甲邊"] = "kah-piⁿ",
	["甲長"] = "kah-tn̂g",
	["申"] = "sin",
	["申冤"] = "sin-oan",
	["申告"] = "sin-kò",
	["申報"] = "sin-pò",
	["申時"] = "sin-sî",
	["申訴"] = "sin-sò͘",
	["申誡"] = "sin-kài",
	["申請"] = "sin-chhéng",
	["申請人"] = "sin-chhéng-jîn",
	["申請書"] = "sin-chhéng-su",
	["男"] = "lâm",
	["男丁"] = "lâm-teng",
	["男主角"] = "lâm-chú-kak",
	["男人"] = "lâm-jîn",
	["男倒女正"] = "lâm-tò-lú-chiàⁿ",
	["男儐相"] = "lâm-pin-siòng",
	["男兒"] = "lâm-jî",
	["男士"] = "lâm-sū",
	["男女"] = "lâm-lí/lâm-lú",
	["男娶女嫁"] = "lâm-chhōa-lí-kè",
	["男婚女嫁"] = "lâm-hun-lí-kè",
	["男子"] = "lâm-chú",
	["男子漢"] = "lâm-chú-hàn",
	["男孩"] = "lâm-hâi",
	["男家"] = "lâm-ka/lâm-ke",
	["男尊女卑"] = "lâm-chun-lí-pi",
	["男性"] = "lâm-sèng",
	["男性化"] = "lâm-sèng-hòa",
	["男才女貌"] = "lâm-châi-lí-māu",
	["男扮女裝"] = "lâm-pān-lí-chong",
	["男方"] = "lâm-hong",
	["男旁"] = "lâm-pêng",
	["男朋友"] = "lâm-pêng-iú",
	["男爿"] = "lâm-pêng",
	["男生"] = "lâm-seng",
	["男色"] = "lâm-sek",
	["男裝"] = "lâm-chong",
	["男高音"] = "lâm-ko-im",
	["界"] = "kài/kè/kòe",
	["界址"] = "kài-chí",
	["界定"] = "kài-tēng",
	["界牌"] = "kài-pâi",
	["界管"] = "kài-koán",
	["界紃"] = "kài-sûn",
	["界線"] = "kài-sòaⁿ",
	["界限"] = "kài-hān",
	["畏"] = "ùi",
	["畏ngiau"] = "ùi-ngiau",
	["畏事"] = "ùi-sū",
	["畏冷"] = "ùi-léng",
	["畏寒"] = "ùi-kôaⁿ",
	["畏小澧"] = "ùi-siáu-lé",
	["畏懼"] = "ùi-khū",
	["畏挾"] = "ùi-khoe̍h",
	["畏撓草"] = "ùi-ngiau-chháu",
	["畏某"] = "ùi-bó͘",
	["畏煩"] = "ùi-hoân",
	["畏熱"] = "ùi-joa̍h",
	["畏生分"] = "ùi-seⁿ-hūn/ùi-siⁿ-hūn",
	["畏罪"] = "ùi-chōe",
	["畏羞人"] = "ùi-siáu-jîn/ùi-siáu-lâng",
	["畏羞禮"] = "ùi-siáu-lé",
	["畏羞草"] = "ùi-siu-chháu",
	["畏蟯草"] = "ùi-ngiau-chháu",
	["畏見笑"] = "ùi-kiàn-siàu",
	["畏講"] = "ùi-kóng",
	["畏途"] = "ùi-tô͘",
	["畏顯"] = "ùi-hiáⁿ",
	["畔"] = "poān",
	["留"] = "lâu/liû",
	["留bē-tiâu"] = "lâu-bē-tiâu",
	["留leh"] = "lâu--leh",
	["留人客"] = "lâu-lâng-kheh",
	["留仔"] = "liû-á",
	["留任"] = "liû-jīm",
	["留名"] = "lâu-miâ",
	["留嘴鬚"] = "lâu-chhùi-chhiu",
	["留地步"] = "lâu-tē-pō͘/lâu-tōe-pō͘",
	["留存"] = "liû-chûn",
	["留學"] = "liû-ha̍k",
	["留學生"] = "liû-ha̍k-seng",
	["留守"] = "liû-siú",
	["留屎尾"] = "lâu-sái-bóe/lâu-sái-bé",
	["留後手"] = "lâu-āu-chhiú",
	["留後步"] = "lâu-āu-pō͘",
	["留心"] = "liû-sim",
	["留念"] = "liû-liām",
	["留情"] = "liû-chêng",
	["留意"] = "liû-ì",
	["留戀"] = "liû-loân",
	["留有"] = "lâu-iú",
	["留步"] = "liû-pō͘",
	["留活扣"] = "lâu-oa̍h-khàu",
	["留瘍跡"] = "lâu-siông-liah",
	["留神"] = "liû-sîn",
	["留級"] = "liû-kip",
	["留置"] = "lâu-tì",
	["留職"] = "liû-chit",
	["留落來"] = "lâu--lo̍h-lâi",
	["留言"] = "liû-giân",
	["留面子"] = "lâu-bīn-chú",
	["留面皮"] = "lâu-bīn-phôe/lâu-bīn-phê",
	["留頭毛"] = "lâu-thâu-mn̂g",
	["留頭鬃"] = "lâu-thâu-chang",
	["留駐"] = "lâu-chù",
	["畚"] = "phún",
	["畚堆"] = "pùn-tui",
	["畚斗"] = "pùn-táu/pùn-tāu",
	["畚甘藤"] = "pùn-kam-tîn",
	["畚箕"] = "pùn-ki",
	["畚箕藤"] = "pùn-ki-tîn",
	["畚翼"] = "phún-phián",
	["畜牧"] = "thiok-bo̍k",
	["畜牧場"] = "thiok-bo̍k-tiûⁿ",
	["畜牧學"] = "thiok-bo̍k-ha̍k",
	["畜牧時代"] = "thiok-bo̍k-sî-tāi",
	["畜牧業"] = "thiok-bo̍k-gia̍p",
	["畜牲"] = "thek-seⁿ/thek-siⁿ",
	["畜產"] = "thiok-sán",
	["畜產品"] = "thiok-sán-phín",
	["畜類"] = "thiok-lūi",
	["畝"] = "bó͘",
	["畢卡索"] = "Pit-khah-soh",
	["畢業"] = "pit-gia̍p",
	["畢業班"] = "pit-gia̍p-pan",
	["畢業生"] = "pit-gia̍p-seng",
	["畢生"] = "pit-seng",
	["畢竟"] = "pit-kèng",
	["略"] = "lia̍k/lio̍k/lio̍h",
	["略仔"] = "lio̍h-á",
	["略仔帶"] = "lio̍h-á-tòa",
	["略俗仔"] = "lia̍k-sio̍k-á/lio̍k-sio̍k-á",
	["略勝一籌"] = "lia̍k-sèng-it-tiû/lio̍k-sèng-it-tiû",
	["略略仔"] = "lio̍h-lio̍h-á/lio̍k-lio̍k-á",
	["番"] = "hoan/lûn-hoan",
	["番kī-kā"] = "hoan-kī-kā",
	["番thái"] = "hoan-thái",
	["番仔"] = "hoan-á",
	["番仔刺"] = "hoan-á-chhì",
	["番仔字"] = "hoan-á-jī",
	["番仔怨"] = "hoan-á-oàn",
	["番仔桃"] = "hoan-á-thô",
	["番仔樓"] = "hoan-á-lâu",
	["番仔正"] = "hoan-á-chiaⁿ",
	["番仔油"] = "hoan-á-iû",
	["番仔灣"] = "hoan-á-oan",
	["番仔火"] = "hoan-á-hóe/hoan-á-hé",
	["番仔狗"] = "hoan-á-káu",
	["番仔番薯"] = "hoan-á-han-chî/hoan-á-han-chû",
	["番仔直"] = "hoan-á-ti̍t",
	["番仔窩"] = "hoan-á-o",
	["番仔花"] = "hoan-á-hoe",
	["番仔草橄"] = "hoan-á-chhó-kan",
	["番仔菜"] = "hoan-á-chhài",
	["番仔蔥"] = "hoan-á-chhang",
	["番仔薑"] = "hoan-á-kiuⁿ",
	["番仔藤"] = "hoan-á-tîn",
	["番仔衫"] = "hoan-á-saⁿ",
	["番仔餅"] = "hoan-á-piáⁿ",
	["番仔鬼"] = "hoan-á-kúi",
	["番公"] = "hoan-kang",
	["番刺仔"] = "hoan-chhì-á",
	["番匏"] = "hoan-pû",
	["番咐"] = "hoan-hù",
	["番噱啣"] = "hoan-ki̍h-kāⁿ",
	["番婆"] = "hoan-pô",
	["番婆怨"] = "hoan-pô-oàn",
	["番婆樹"] = "hoan-pô-chhiū",
	["番婆灣"] = "hoan-pô-oan",
	["番婆螺"] = "hoan-pô-lê",
	["番客"] = "hoan-kheh",
	["番工土"] = "hoan-kong-thó͘",
	["番幔"] = "hoan-moa",
	["番旁"] = "hoan-pêng",
	["番木瓜"] = "hoan-bo̍k-koe",
	["番果子"] = "hoan-kóe-chí/hoan-ké-chí",
	["番柿"] = "hoan-khī",
	["番梨"] = "hoan-lâi",
	["番椒"] = "hoan-chio",
	["番爿"] = "hoan-pêng",
	["番牡丹"] = "hoan-bó͘-tan",
	["番犬"] = "hoan-khián",
	["番狗"] = "hoan-káu",
	["番王"] = "hoan-ông",
	["番瑞香"] = "hoan-sūi-hiuⁿ",
	["番瓜"] = "hoan-koe",
	["番畢仔"] = "hoan-pit-á",
	["番番"] = "hoan-hoan",
	["番癲"] = "hoan-tian",
	["番社"] = "hoan-siā",
	["番素馨"] = "hoan-sò͘-heng",
	["番繡球"] = "hoan-siù-kiû",
	["番芋"] = "hoan-ō͘",
	["番芥藍"] = "hoan-kè-nâ",
	["番花"] = "hoan-hoe",
	["番花樹"] = "hoan-hoe-chhiū",
	["番茄"] = "hoan-kiô",
	["番茉莉"] = "hoan-ba̍k-lī/hoan-ba̍k-nī",
	["番荔枝"] = "hoan-nāi-chi",
	["番菁"] = "hoan-chhiⁿ/hoan-chheⁿ",
	["番葛"] = "hoan-koah",
	["番蒜"] = "hoan-soàn",
	["番薑"] = "hoan-kiuⁿ",
	["番薑仔"] = "hoan-kiuⁿ-á",
	["番薯"] = "han-chî/han-chû",
	["番蘇木"] = "hoan-so͘-bo̍k",
	["番蘿蔔"] = "hoan-lô͘-po̍k",
	["番蜘蛛"] = "hoan-ti-tu",
	["番蝴蝶"] = "hoan-ô͘-tia̍p",
	["番雀仔"] = "hoan-chhiah-á",
	["番頭目"] = "hoan-thâu-ba̍k",
	["番體"] = "hoan-thái",
	["番麥"] = "hoan-be̍h",
	["番黍"] = "hoan-sé",
	["番鼠"] = "hoan-chhí/hoan-chhú",
	["畫"] = "ōe/ūi",
	["畫chhak"] = "ūi-chhak",
	["畫sak"] = "ūi-sak",
	["畫仙"] = "ōe-sian",
	["畫像"] = "ōe-siōng",
	["畫冊"] = "ōe-chheh",
	["畫出"] = "ōe-chhut",
	["畫分"] = "ōe-hun",
	["畫刊"] = "ūi-khan",
	["畫商"] = "ōe-siong",
	["畫圖"] = "ōe-tô͘",
	["畫圖筆"] = "hōe-tô͘-pit",
	["畫報"] = "ōe-pò",
	["畫妝"] = "ōe-chng",
	["畫室"] = "ōe-sek",
	["畫家"] = "ōe-ka",
	["畫尪仔目"] = "ōe-ang-á-ba̍k/ūi-ang-á-ba̍k",
	["畫展"] = "ōe-tián",
	["畫山水"] = "ōe-san-súi",
	["畫巡"] = "ūi-sûn",
	["畫布"] = "ōe-pò͘",
	["畫廊"] = "ōe-lông",
	["畫會"] = "ōe-hōe",
	["畫狗母蛇"] = "ūi-káu-bó-chôa/ūi-káu-bú-chôa",
	["畫痕行路"] = "ūi-hûn-kiâⁿ-lō͘",
	["畫符"] = "ōe-hû/ūi-hû",
	["畫符仔"] = "ōe-hû-á",
	["畫筆"] = "ōe-pit",
	["畫算"] = "hōa-sǹg",
	["畫紙"] = "ōe-chóa",
	["畫線"] = "ōe-sòaⁿ",
	["畫虎lān"] = "ōe-hó͘-lān/ūi-hó͘-lān",
	["畫虎膦"] = "ōe-hó͘-lān",
	["畫虎變貓"] = "ūi-hó͘-piàn-niau",
	["畫號"] = "ōe-hō/ūi-hō",
	["畫題"] = "ūi-tê/ūi-tôe",
	["畫龍畫鳳"] = "ūi-lêng-ūi-hōng",
	["異動"] = "ī-tōng",
	["異口同聲"] = "ī-kháu-tông-siaⁿ",
	["異同"] = "ī-tông",
	["異味"] = "ī-bī",
	["異國"] = "ī-kok",
	["異地"] = "ī-tē/ī-tōe",
	["異域"] = "ī-he̍k",
	["異姓"] = "īⁿ-sèng/ī-sèng",
	["異己"] = "ī-kí",
	["異性"] = "ī-sèng",
	["異想天開"] = "ī-sióng-thiⁿ-khui",
	["異數"] = "ī-sò͘",
	["異族"] = "ī-cho̍k",
	["異曲同工"] = "ī-khiok-tông-kong",
	["異物"] = "ī-bu̍t",
	["異狀"] = "ī-chōng",
	["異議"] = "ī-gī/īⁿ-gī",
	["異質"] = "ī-chit",
	["異軍突起"] = "ī-kun-tu̍t-khí",
	["異邦"] = "īⁿ-pang",
	["異鄉"] = "ī-hiong",
	["異類"] = "ī-lūi",
	["當"] = "tàng/tang/tng/tong",
	["當世"] = "tong-sè",
	["當中"] = "tong-tiong",
	["當事人"] = "tong-sū-jîn",
	["當事者"] = "tong-sū-chiá",
	["當今"] = "tng-kim/tong-kim",
	["當代"] = "tong-tāi",
	["當作"] = "tòng-chò",
	["當值"] = "tong-ti̍t",
	["當做"] = "tòng-chò/tòng-chòe",
	["當其時"] = "tong-kî-sî",
	["當初時"] = "tng-chhoe-sî/tng-chhe-sî/tong-chho͘-sî",
	["當前"] = "tong-chiân",
	["當勻"] = "tong-ûn",
	["當原初"] = "tng-goân-chho͘",
	["當地"] = "tong-tē/tong-tōe",
	["當地人"] = "tong-tē-lâng/tong-tōe-lâng",
	["當場"] = "tong-tiûⁿ",
	["當場交貨"] = "tong-tiûⁿkauhòe/tong-tiûⁿkauhè",
	["當夜"] = "tong-iā",
	["當家"] = "tng-ke",
	["當家師"] = "tong-ka-su",
	["當局"] = "tong-kio̍k",
	["當工"] = "tng-kang",
	["當差"] = "tng-chhe",
	["當市"] = "tng-chhī",
	["當年"] = "tong-nî",
	["當店"] = "tǹg-tiàm",
	["當政"] = "tong-chèng",
	["當日"] = "tong-ji̍t",
	["當是時"] = "tng-sī-sî",
	["當時"] = "tang-sî/tng-sî/tong-sî",
	["當晚"] = "tong-boán",
	["當機立斷"] = "èng-ki-li̍p-toàn",
	["當權派"] = "tong-koân-phài",
	["當權者"] = "tong-koân-chiá",
	["當欲"] = "tng-boeh",
	["當歸"] = "tong-kui",
	["當歸鴨"] = "tong-kui-ah",
	["當然"] = "tong-jiân",
	["當然之理"] = "tong-jiân-chi-lí",
	["當班"] = "tong-pan/tng-pan",
	["當當"] = "tong-tong",
	["當發彩"] = "tng-hoat-chhái",
	["當發花"] = "tng-hoat-hoe",
	["當眾"] = "tong-chiòng",
	["當等"] = "tng-tán",
	["當綴"] = "tng-tòe/tng-tè",
	["當翻初"] = "tng-hoan-chhoe/tng-hoan-chhe",
	["當選"] = "tòng-soán",
	["當選人"] = "tòng-soán-jîn",
	["當銷"] = "tong-siau",
	["當開"] = "tng-khui",
	["當面"] = "tng-bīn",
	["當面指"] = "tng-bīn-chí",
	["當頭"] = "tǹg-thâu/tng-thâu",
	["畸形"] = "kî-hêng",
	["畸零"] = "kî-lêng",
	["疆"] = "kiang/kiuⁿ",
	["疆界"] = "kiong-kài",
	["疊"] = "tha̍h/tia̍p",
	["疊leh疊leh"] = "thia̍p--leh-thia̍p--leh",
	["疊價"] = "tha̍h-kè",
	["疊坐"] = "thia̍p-chē/thia̍p-chō",
	["疊堆"] = "thia̍p-tui",
	["疊實"] = "thia̍p-si̍t",
	["疊尖"] = "thia̍p-chiam",
	["疊樓仔"] = "tha̍h-lâu-á",
	["疊環"] = "thia̍p-khoân",
	["疊環坐"] = "thia̍p-khoân-chē/thia̍p-khoân-chō",
	["疊盤"] = "thia̍p-phoân",
	["疊磚仔"] = "thia̍p-chng-á",
	["疊腳"] = "thia̍p-kha",
	["疊腳石"] = "thiap-kha-chio̍h",
	["疊草"] = "thia̍p-chháu",
	["疊被"] = "thiap-phōe/thiap-phē",
	["疊起來"] = "thia̍p--khí-lâi",
	["疊頭"] = "tha̍h-thâu",
	["疋"] = "phit",
	["疋數"] = "phit-sò͘",
	["疏"] = "se",
	["疏lang"] = "se-lang/soe-lang/soe-lang/se-lang",
	["疏làng"] = "soe-làng",
	["疏lang-lang"] = "soe-lang-lang/se-lang-lang",
	["疏失"] = "soe-sit",
	["疏子窗"] = "se-chí-thang/soe-chí-thang",
	["疏子門"] = "se-chí-mn̂g/soe-chí-mn̂g",
	["疏導"] = "so͘-tō",
	["疏忽"] = "so͘-hut",
	["疏散"] = "so͘-sàn",
	["疏漏"] = "so͘-lāu",
	["疏疏"] = "se-se",
	["疏薄"] = "se-po̍h",
	["疏親情"] = "se-chhin-chiâⁿ",
	["疏通"] = "so͘-thong",
	["疏遠"] = "so͘-oán",
	["疏開"] = "so͘-khai",
	["疏離"] = "so͘-lī/so͘-lî",
	["疏鬆"] = "soe-sang",
	["疏鬖"] = "se-sàm/soe-sàm",
	["疑"] = "gî",
	["疑似"] = "gî-sū",
	["疑問"] = "gî-būn",
	["疑心"] = "gî-sim",
	["疑心重"] = "gî-sim-tāng",
	["疑悟"] = "gî-ngō͘",
	["疑惑"] = "gî-he̍k",
	["疑懼"] = "gî-khū",
	["疑東疑西"] = "gî-tang-gî-sai",
	["疑案"] = "gî-àn",
	["疑生怪"] = "gî-seng-koài",
	["疑神疑鬼"] = "gî-sîn-gî-kúi",
	["疑竇"] = "gî-tō͘",
	["疑義"] = "gî-gī",
	["疑訝"] = "gî-ngā/gî-ngá",
	["疑誤"] = "gî-gō͘",
	["疑難"] = "gî-lān",
	["疑難雜症"] = "gî-lân-cha̍p-chèng",
	["疑雲"] = "gî-hûn",
	["疑騃"] = "gî-gâi/gî-gāi/gî-ngāi/gî-ngái",
	["疑點"] = "gî-tiám",
	["疔"] = "teng",
	["疔仔"] = "teng-á",
	["疕"] = "phí",
	["疕仔漢"] = "phí-á-hàn",
	["疝氣"] = "sàn-khì",
	["疤"] = "pa",
	["疤痕"] = "pa-hûn",
	["疤跡"] = "pa-liah",
	["疥"] = "kè/kòe",
	["疥瘡"] = "kòe-chhng",
	["疥癬"] = "kè-sián/kòe-sián",
	["疫"] = "e̍k",
	["疫毒痧"] = "e̍k-to̍k-soa",
	["疫病"] = "e̍k-pēⁿ/e̍k-pīⁿ",
	["疫症"] = "e̍k-chèng",
	["疫苗"] = "e̍k-biâu",
	["疲乏"] = "phî-hoa̍t",
	["疲勞"] = "phî-lô",
	["疲弱"] = "phî-jio̍k",
	["疲憊"] = "phî-pē",
	["疲疲chhoah"] = "phî-phî-chhoah",
	["疳"] = "kam",
	["疳瘡"] = "kam-chhng",
	["疳積"] = "kam-chek",
	["疹"] = "chín/hm̂",
	["疼"] = "thiàⁿ",
	["疼kah入骨"] = "thiàⁿ-kah-ji̍p-kut",
	["疼人"] = "thiàⁿ-lâng",
	["疼囝"] = "thiàⁿ-kiáⁿ",
	["疼惜"] = "thiàⁿ-sioh",
	["疼某"] = "thiàⁿ-bó͘",
	["疼痛"] = "thiàⁿ-thàng",
	["疾"] = "chi̍t",
	["疾呼"] = "chi̍t-ho͘",
	["疾駛"] = "chi̍t-sú",
	["疿仔"] = "pùi-á",
	["疿仔粉"] = "pùi-á-hún",
	["痀"] = "ku",
	["痀燒"] = "ku-sio",
	["痀痀"] = "ku-ku",
	["病"] = "pēⁿ/pīⁿ",
	["病bē起床"] = "pēⁿ-bē-khí-chhn̂g/pīⁿ-bōe-khí-chhn̂g",
	["病丁"] = "pēⁿ-teng/pīⁿ-teng",
	["病人"] = "pēⁿ-lâng/pīⁿ-lâng",
	["病例"] = "pēⁿ-lē/pīⁿ-lē",
	["病倒"] = "pēⁿ-tó/pīⁿ-tó",
	["病假"] = "pēⁿ-ká/pīⁿ-ká",
	["病債"] = "pēⁿ-chè/pīⁿ-chè",
	["病入骨髓"] = "pēⁿ-li̍p-kut-chhóe/pīⁿ-li̍p-kut-chhé",
	["病勢"] = "pēⁿ-sì/pīⁿ-sè",
	["病危"] = "pēⁿ-gûi/pīⁿ-gûi",
	["病厄"] = "pēⁿ-eh/pīⁿ-eh",
	["病原"] = "pēⁿ-goân/pīⁿ-goân",
	["病囝"] = "pēⁿ-kiáⁿ/pīⁿ-kiáⁿ",
	["病囝吐"] = "pēⁿ-kiáⁿ-thò͘/pīⁿ-kiáⁿ-thò͘",
	["病因"] = "pēⁿ-in/pīⁿ-in",
	["病媒"] = "pēⁿ-bôe/pīⁿ-bôe",
	["病室"] = "pēⁿ-sek/pīⁿ-sek",
	["病害"] = "pēⁿ-hāi/pīⁿ-hāi",
	["病尾"] = "pēⁿ-bóe/pīⁿ-bé",
	["病床"] = "pēⁿ-chhn̂g/pīⁿ-chhn̂g",
	["病底"] = "pēⁿ-té/pīⁿ-tóe",
	["病後"] = "pēⁿ-āu/pīⁿ-āu",
	["病患"] = "pēⁿ-hoān/pīⁿ-hoān",
	["病情"] = "pēⁿ-chêng/pīⁿ-chêng",
	["病態"] = "pēⁿ-thài/pīⁿ-thài",
	["病房"] = "pēⁿ-pâng/pīⁿ-pâng",
	["病故"] = "pēⁿ-kò͘/pīⁿ-kò͘",
	["病本"] = "pēⁿ-pún/pīⁿ-pún",
	["病根"] = "pēⁿ-kin/pīⁿ-kun",
	["病款"] = "pēⁿ-khoán/pīⁿ-khoán",
	["病歷"] = "pēⁿ-le̍k/pīⁿ-le̍k",
	["病歷表"] = "pēⁿ-le̍k-pió/pīⁿ-le̍k-pió",
	["病死"] = "pēⁿ-sí/pīⁿ-sí",
	["病母"] = "pēⁿ-bó/pīⁿ-bú",
	["病毒"] = "pēⁿ-to̍k/pīⁿ-to̍k",
	["病況"] = "pēⁿ-hóng/pīⁿ-hóng",
	["病源"] = "pēⁿ-goân/pīⁿ-goân",
	["病灶"] = "pēⁿ-chàu/pīⁿ-chàu",
	["病狀"] = "pēng-chōng",
	["病猴"] = "pēⁿ-kâu/pīⁿ-kâu",
	["病疫"] = "pēⁿ-e̍k/pīⁿ-e̍k",
	["病疼"] = "pēⁿ-thiàⁿ/pīⁿ-thiàⁿ",
	["病症"] = "pēⁿ-chèng/pīⁿ-chèng",
	["病痛"] = "pēⁿ-thiàⁿ/pīⁿ-thiàⁿ",
	["病癒"] = "pēⁿ-jú/pīⁿ-jú",
	["病相"] = "pēⁿ-siòng/pīⁿ-siòng",
	["病相思"] = "pēⁿ-siuⁿ-si/pīⁿ-siuⁿ-si",
	["病真黏"] = "pēⁿ-chin-liâm/pīⁿ-chin-liâm",
	["病翻箍"] = "pēⁿ-hoan-kho͘/pīⁿ-hoan-kho͘",
	["病菌"] = "pēⁿ-khún/pīⁿ-khún",
	["病變"] = "pēⁿ-piàn/pīⁿ-piàn",
	["病逝"] = "pēⁿ-sē/pīⁿ-sē",
	["病過掛"] = "pēⁿ-kòe-kòa/pīⁿ-kè-kòa",
	["病過頭"] = "pēⁿ-kòe-thâu/pīⁿ-kè-thâu",
	["病重"] = "pēⁿ-tāng/pīⁿ-tāng",
	["病院"] = "pēⁿ-īⁿ/pīⁿ-īⁿ",
	["病風"] = "pēⁿ-hong/pīⁿ-hong",
	["病體"] = "pēⁿ-thé/pīⁿ-thé",
	["病鬼"] = "pēⁿ-kúi/pīⁿ-kúi",
	["病魔"] = "pēⁿ-mô͘/pīⁿ-mô͘",
	["症"] = "chèng",
	["症候"] = "chèng-hāu",
	["症狀"] = "chèng-chōng",
	["症頭"] = "chèng-thâu",
	["痊癒"] = "chhoan-jú/choân-jú",
	["痔漏"] = "tī-lāu",
	["痔瘡"] = "tī-chhng",
	["痕"] = "hûn",
	["痕影"] = "hûn-iáⁿ",
	["痕衫"] = "hûn-saⁿ",
	["痕跡"] = "hûn-jiah",
	["痘熱症"] = "tāu-jia̍t-chèng",
	["痘症"] = "tāu-chèng",
	["痘瘡"] = "tāu-chhng",
	["痚"] = "he",
	["痚痀"] = "he-ku",
	["痚痀注"] = "he-ku-tū",
	["痚痀病"] = "he-ku-pēⁿ/he-ku-pīⁿ",
	["痛"] = "thàng/thiàⁿ",
	["痛心"] = "thòng-sim",
	["痛恨"] = "thiòng-hīn/thiòng-hūn/thòng-hīn/thòng-hūn",
	["痛悔"] = "thòng-hóe",
	["痛惜"] = "thiàⁿ-sioh",
	["痛慼"] = "thòng-chhiat",
	["痛搐搐"] = "thiàⁿ-tiuh-tiuh",
	["痛沸沸"] = "thiàⁿ-hut-hut",
	["痛疼"] = "thiàⁿ-thàng",
	["痛苦"] = "thòng-khó͘",
	["痛風"] = "thiàⁿ-hong",
	["痟"] = "siáu",
	["痟丁當"] = "siáu-teng-tang",
	["痟亂"] = "siáu-loān",
	["痟人"] = "siáu-lâng",
	["痟個"] = "siáu-ê",
	["痟公子"] = "siáu-kong-chú",
	["痟叮噹"] = "siáu-tin-tang",
	["痟唸茹"] = "siáu-liām-jû/siáu-liām-jî",
	["痟婆"] = "siáu-pô",
	["痟捋捋"] = "siáu-la̍k-la̍k",
	["痟查某"] = "siáu-cha-bó͘",
	["痟狂"] = "siáu-kông",
	["痟狗"] = "siáu-káu",
	["痟狗湧"] = "siáu-káu-éng",
	["痟狗病"] = "siáu-káu-pēⁿ/siáu-káu-pīⁿ",
	["痟痟"] = "siáu-siáu",
	["痟痟搦搦"] = "siáu-siáu-la̍k-la̍k",
	["痟癲"] = "siáu-tian",
	["痟的"] = "siáu-ê",
	["痟神"] = "siáu-sîn",
	["痟股票"] = "siáu-kó͘-phiò",
	["痟話"] = "siáu-ōe",
	["痟貓"] = "siáu-niau",
	["痟貪"] = "siáu-tham",
	["痟齣"] = "siáu-chhut",
	["痠痛"] = "sng-thiàⁿ",
	["痠軟"] = "sng-nńg",
	["痠軟痛"] = "sng-nńg-thiàⁿ",
	["痡心"] = "po͘-sim",
	["痢"] = "lī",
	["痢疾"] = "lī-chek/lī-chit",
	["痢病"] = "lī-pēⁿ/lī-pīⁿ",
	["痢症"] = "lī-chèng/lī-chìn",
	["痣"] = "kì",
	["痣毛"] = "kì-mn̂g",
	["痣鬚"] = "kì-chhiu",
	["痧"] = "soa",
	["痧藥"] = "soa-io̍h",
	["痰"] = "thâm",
	["痰亂"] = "thâm-loān",
	["痰亂痟"] = "thâm-loān-siáu",
	["痰壺"] = "thâm-ô͘",
	["痰瀾"] = "thâm-nōa",
	["痰癆"] = "thâm-lô",
	["痰罐"] = "thâm-koàn",
	["痰除"] = "thâm-tū",
	["痱"] = "pùi",
	["痱仔"] = "pùi-á",
	["痱仔粉"] = "pùi-á-hún",
	["痲"] = "bâ",
	["痲仔"] = "môa-á",
	["痲疹"] = "bâ-chín/môa-chín",
	["痲症"] = "môa-chèng",
	["痳仔"] = "môa-á",
	["痴哥"] = "chhi-ko",
	["痴頭婆"] = "chhi-thâu-pô",
	["痹"] = "pì",
	["痺"] = "pì",
	["瘋"] = "hong",
	["瘋儌"] = "hong-kiáu",
	["瘋查某"] = "hong-cha-bó͘",
	["瘋氣"] = "hong-khì",
	["瘋狗母"] = "hong-káu-bó/hong-káu-bú",
	["瘋癲"] = "hong-tian",
	["瘋股票"] = "hong-kó͘-phiò",
	["瘍"] = "siûⁿ",
	["瘍lehl-eh"] = "siûⁿ-le̍h-le̍h",
	["瘍塌塌"] = "siûⁿ-lap-lap",
	["瘍捋捋"] = "siûⁿ-leh-leh",
	["瘍瘍"] = "siûⁿ-siûⁿ",
	["瘍耳"] = "iûⁿ-hīⁿ",
	["瘟愛"] = "un-ài",
	["瘟毒痢"] = "un-to̍k-lī",
	["瘟疫"] = "un-e̍k",
	["瘟疫氣"] = "un-e̍k-khì",
	["瘟瘧"] = "un-gio̍k",
	["瘡"] = "chhng",
	["瘡毒"] = "chhng-to̍k",
	["瘡痕"] = "chhng-hûn",
	["瘡跡"] = "chhng-jiah",
	["瘤"] = "lâu/liû",
	["瘦"] = "sán",
	["瘦lò"] = "sán-lò",
	["瘦地"] = "sán-tē/sán-tōe",
	["瘦抽"] = "sán-thiu",
	["瘦梭"] = "sán-so",
	["瘦梭巧路"] = "sán-so-khiáu-lō͘",
	["瘦猴"] = "sán-kâu",
	["瘦田"] = "sán-chhân",
	["瘦瘦"] = "sán-sán",
	["瘦的"] = "sán-ê",
	["瘦細"] = "sán-sè/sán-sòe",
	["瘦肉"] = "sán-bah",
	["瘦話"] = "sán-ōe",
	["瘦赤"] = "sán-chhiah",
	["瘦長"] = "sán-tn̂g",
	["瘦鬼"] = "sán-kúi",
	["瘰厤"] = "lí-la̍t",
	["瘸"] = "khôe",
	["瘸腳"] = "khê-kha/khôe-kha",
	["療傷"] = "liâu-siong",
	["療效"] = "liâu-hāu",
	["療法"] = "liâu-hoat",
	["療養"] = "liâu-iáng/liâu-ióng",
	["療養院"] = "liâu-iáng-īⁿ/liâu-ióng-īⁿ",
	["癆"] = "lô",
	["癆傷"] = "lô-siong",
	["癆嗽"] = "lô-sàu",
	["癆損"] = "lô-sún",
	["癆熱"] = "lô-jia̍t",
	["癆病"] = "lô-pēⁿ/lô-pīⁿ",
	["癉"] = "tan",
	["癌"] = "gâm",
	["癌症"] = "gâm-chèng",
	["癒"] = "choa̍h",
	["癖"] = "phiah/phia̍h",
	["癖仔"] = "phia̍h-á",
	["癖性"] = "phiah-sèng",
	["癖片"] = "phiah-phìⁿ/phiah-phīⁿ/phiah-phīⁿ/phiah-phìⁿ",
	["癖症"] = "phiah-chèng",
	["癖鼻"] = "phiah-phīⁿ",
	["癗"] = "lui",
	["癗堆"] = "lui-tui",
	["癡"] = "chhi",
	["癡哥"] = "chhi-ko",
	["癡情"] = "chhi-chêng",
	["癡騃"] = "chhi-gâi",
	["癢"] = "chiūⁿ",
	["癤味"] = "chiat-bī",
	["癥結"] = "teng-kat",
	["癩ko松"] = "thái-ko-siông",
	["癩ko榕"] = "thái-ko-chhêng",
	["癩ko狗"] = "thái-ko-káu",
	["癩ko病"] = "thái-ko-pēⁿ/thái-ko-pīⁿ",
	["癩ko薸"] = "thái-ko-phiô",
	["癩ko貓"] = "thái-ko-niau",
	["癩ko面"] = "thái-ko-bīn",
	["癩ko頭"] = "thái-ko-thâu",
	["癩ko鬼"] = "thái-ko-kúi",
	["癩"] = "thái-ko",
	["癩哥"] = "thái-ko",
	["癬"] = "chhóaⁿ",
	["癮仙膏"] = "giàn-sian-ko",
	["癮君子"] = "giàn-kun-chú",
	["癮哭"] = "giàn-khàu",
	["癮巴巴"] = "giàn-pa-pa",
	["癮甲"] = "giàn-kah",
	["癮甲瀾流"] = "giàn-kah-nōa-lâu",
	["癮目"] = "giàn-ba̍k",
	["癮笑"] = "giàn-chhiò",
	["癮脾"] = "giàn-pî",
	["癮薰的"] = "giàn-hun--ê",
	["癮講"] = "giàn-kóng",
	["癮頭"] = "giàn-thâu",
	["癮食"] = "giàn-chia̍h",
	["癰"] = "eng",
	["癰仔"] = "eng-á",
	["癰漏"] = "eng-lāu",
	["癲婆"] = "tian-pô",
	["癲婆花"] = "tian-pô-hoe",
	["癲戇"] = "tian-gōng",
	["癲病"] = "tian-pēⁿ/tian-pīⁿ",
	["癸"] = "kùi",
	["登上"] = "teng-siāng/teng-siōng",
	["登台"] = "teng-tâi",
	["登基"] = "teng-ki",
	["登報"] = "teng-pò",
	["登天"] = "teng-thian",
	["登山"] = "teng-soaⁿ",
	["登山隊"] = "teng-san-tūi",
	["登岸"] = "teng-hōaⁿ",
	["登廣告"] = "teng-kóng-kò",
	["登機"] = "teng-ki",
	["登科"] = "teng-kho",
	["登船"] = "teng-chûn",
	["登記"] = "teng-kì",
	["登載"] = "teng-chài",
	["登錄"] = "teng-lo̍k",
	["登陸"] = "teng-lio̍k",
	["登高一呼"] = "teng-ko-it-ho͘",
	["發"] = "hoat",
	["發bē出"] = "hoat-bē-chhut",
	["發hông"] = "hoat-hông",
	["發人深省"] = "hoat-jîn-chhim-séng",
	["發令"] = "hoat-lēng",
	["發作"] = "hoat-choh/hoat-chok",
	["發光"] = "hoat-kng",
	["發兵"] = "hoat-peng",
	["發出"] = "hoat-chhut",
	["發出來"] = "hoat--chhut-lâi",
	["發函"] = "hoat-hâm",
	["發刊"] = "hoat-khan",
	["發動"] = "hoat-tōng",
	["發動機"] = "hoat-tōng-ki",
	["發包"] = "hoat-pau",
	["發售"] = "hoat-siū",
	["發問"] = "hoat-būn",
	["發喪"] = "hoat-song",
	["發嘴齒"] = "hoat-chhùi-khí",
	["發回"] = "hoat-hôe",
	["發姑"] = "hoat-ko͘",
	["發嬈"] = "hoat-hiâu",
	["發射"] = "hoat-siā",
	["發射台"] = "hoat-siā-tâi",
	["發射器"] = "hoat-siā-khì",
	["發展"] = "hoat-tián",
	["發展到"] = "hoat-tián-kàu",
	["發展局"] = "hoat-tián-kio̍k",
	["發展潛力"] = "hoat-tián-chiâm-le̍k",
	["發布"] = "hoat-pò͘",
	["發彩"] = "hoat-chhái",
	["發心"] = "hoat-sim",
	["發性"] = "hoat-sèng",
	["發性地"] = "hoat-sèng-tē/hoat-sèng-tōe",
	["發批"] = "hoat-phe/hoat-phoe",
	["發抖"] = "hoat-tiō",
	["發掘"] = "hoat-ku̍t",
	["發揚"] = "hoat-iông",
	["發揚光大"] = "hoat-iông-kong-tāi",
	["發揮"] = "hoat-hui",
	["發放"] = "hoat-hòng",
	["發散"] = "hoat-sàn",
	["發明"] = "hoat-bêng",
	["發條"] = "hoat-tiâu",
	["發樣"] = "hoat-iūⁿ",
	["發毒"] = "hoat-to̍k",
	["發水"] = "hoat-chúi",
	["發汗"] = "hoat-kōaⁿ",
	["發洩"] = "hoat-sia̍p",
	["發源地"] = "hoat-goân-tē/hoat-goân-tōe",
	["發火"] = "hoat-hóe/hoat-hé",
	["發炎"] = "hoat-iām",
	["發為"] = "hoat-ûi",
	["發熱"] = "hoat-jia̍t",
	["發燒"] = "hoat-sio",
	["發牙"] = "hoat-gê",
	["發狂"] = "hoat-kông",
	["發現"] = "hoat-hiān",
	["發生"] = "hoat-seng",
	["發病"] = "hoat-pēⁿ/hoat-pīⁿ",
	["發症"] = "hoat-chèng",
	["發祖"] = "hoat-chó͘",
	["發票"] = "hoat-phiò",
	["發福"] = "hoat-hok",
	["發稿"] = "hoat-kó",
	["發窋"] = "hoat-puh",
	["發粉"] = "hoat-hún",
	["發粿"] = "hoat-ké/hoat-kóe",
	["發給"] = "hoat-kip",
	["發聲"] = "hoat-siaⁿ",
	["發育"] = "hoat-io̍k",
	["發脾氣"] = "hoat-phî-khì",
	["發花"] = "hoat-hoe",
	["發芽"] = "hoat-gê",
	["發草"] = "hoat-chháu",
	["發莓"] = "hoat-m̂",
	["發菰"] = "hoat-ko͘",
	["發落"] = "hoa̍t-lo̍h/hoat-lo̍h",
	["發落來"] = "hoat--lo̍h-lâi",
	["發藥"] = "hoat-io̍h",
	["發蘡"] = "hoat-íⁿ",
	["發行"] = "hoat-hêng",
	["發行人"] = "hoat-hêng-jîn",
	["發表"] = "hoat-piáu",
	["發覺"] = "hoat-kak",
	["發言"] = "hoat-giân",
	["發言人"] = "hoat-giân-jîn",
	["發言權"] = "hoat-giân-koân",
	["發財"] = "hoat-châi",
	["發財仔"] = "hoat-châi-á",
	["發貨"] = "hoat-hòe/hoat-hè",
	["發賣"] = "hoat-bē/hoat-bōe",
	["發起"] = "hoat-khí",
	["發起人"] = "hoat-khí-jîn",
	["發跡"] = "hoat-chek",
	["發身"] = "hoat-sin",
	["發送"] = "hoat-sàng",
	["發達"] = "hoat-ta̍t",
	["發還"] = "hoat-hêng",
	["發酒hông"] = "hoat-chiú-hông",
	["發酒瘋"] = "hoat-chiú-hong",
	["發酵"] = "hoat-kàⁿ",
	["發金"] = "hoat-kim",
	["發陽"] = "hoat-iông",
	["發難"] = "hoat-lān",
	["發電"] = "hoat-tiān",
	["發電機"] = "hoat-tian-ki/hoat-tiān-ki",
	["發音"] = "hoat-im",
	["發願"] = "hoat-goān",
	["發養"] = "hoat-iúⁿ",
	["發齒"] = "hoat-khí",
	["白"] = "pe̍h",
	["白kui仔"] = "pe̍h-kui-á",
	["白leh雪"] = "pe̍h-leh-seh",
	["白liak-siak"] = "pe̍h-liak-siak",
	["白phoe̍h瀾"] = "pe̍h-phoe̍h-nōa",
	["白phú"] = "pe̍h-phú",
	["白sa̍h"] = "pe̍h-sa̍h",
	["白sa̍h水"] = "pe̍h-sa̍h-chúi",
	["白sa̍h肉"] = "pe̍h-sa̍h-bah",
	["白siak-siak"] = "pe̍h-siak-siak",
	["白sih-siak"] = "pe̍h-sih-siak",
	["白了"] = "pe̍h-liáu",
	["白了力"] = "pe̍h-liáu-la̍t",
	["白了工"] = "pe̍h-liáu-kang",
	["白人"] = "pe̍h-lâng",
	["白仁"] = "pe̍h-jîn/pe̍h-lîn",
	["白仁土"] = "pe̍h-jîn-thô͘",
	["白俄羅斯"] = "Pe̍h-Gô-lô-su",
	["白內障"] = "pe̍h-lāi-chiàng/pe̍h-lāi-chiòng",
	["白其春"] = "pe̍h-kî-chhun",
	["白冇hông"] = "pe̍h-phàⁿ-hông",
	["白刀"] = "pe̍h-to",
	["白刀魚"] = "pe̍h-to-hî/pe̍h-to-hû",
	["白包"] = "pe̍h-pau",
	["白匏仔"] = "pe̍h-pû-á",
	["白厚朴"] = "pe̍h-kāu-phak/pe̍h-kāu-phok",
	["白厚殼"] = "pe̍h-kāu-khak",
	["白口"] = "pe̍h-kháu",
	["白口瘡"] = "pe̍h-kháu-chhng",
	["白吊鐘"] = "pe̍h-tiàu-cheng",
	["白吞"] = "pe̍h-thun",
	["白喉"] = "pe̍h-âu",
	["白嘉la̍h"] = "pe̍h-ka-la̍h",
	["白嘔"] = "pe̍h-áu",
	["白土"] = "pe̍h-thô͘",
	["白埔姜"] = "pe̍h-po͘-kiuⁿ",
	["白墡土"] = "pe̍h-siān-thô͘",
	["白墨"] = "pe̍h-ba̍k",
	["白奶藤"] = "pe̍h-leng-tîn",
	["白姑魚"] = "pe̍h-ko͘-hî/pe̍h-ko͘-hû",
	["白字"] = "pe̍h-jī/pe̍h-lī",
	["白字仔"] = "pe̍h-lī-á",
	["白宮"] = "Pe̍h-kiong",
	["白尾"] = "pe̍h-bóe/pe̍h-bé",
	["白尾扇"] = "pe̍h-bóe-sìⁿ",
	["白尾鷂"] = "pe̍h-bóe-iāu",
	["白布"] = "pe̍h-pò͘",
	["白布條"] = "pe̍h-pò͘-liâu",
	["白帖"] = "pe̍h-thiap",
	["白帖仔"] = "pe̍h-thiap-á",
	["白帶"] = "pe̍h-tài/pe̍h-tòa/pe̍k-tài",
	["白帶魚"] = "pe̍h-tòa-hî/pe̍h-tòa-hû",
	["白扇仔"] = "pe̍h-sìⁿ-á",
	["白批"] = "pe̍h-phe/pe̍h-phoe",
	["白抹抹"] = "pe̍h-boah-boah",
	["白指甲"] = "pe̍h-chéng-kah",
	["白斑"] = "pe̍h-pan",
	["白斬雞"] = "pe̍h-chām-ke/pe̍h-chām-koe",
	["白旗"] = "pe̍h-kî",
	["白日"] = "pe̍h-ji̍t/pe̍k-ji̍t",
	["白日夢"] = "pe̍h-ji̍t-bāng",
	["白昆草"] = "pe̍h-khun-chháu",
	["白昲"] = "pe̍h-phú",
	["白木耳"] = "pe̍h-bo̍k-jí/pe̍h-bo̍k-ní/pe̍h-bo̍k-ní",
	["白杉"] = "pe̍h-sam",
	["白松柏"] = "pe̍h-chhêng-peh",
	["白果"] = "pe̍h-kó",
	["白柯"] = "pe̍h-kho",
	["白校欑"] = "pe̍h-káu-chan",
	["白桃"] = "pe̍h-thô",
	["白桐"] = "pe̍h-tông",
	["白條仔"] = "pe̍h-tiâu-á",
	["白榕"] = "pe̍h-chhêng",
	["白樹"] = "pe̍h-chhiū",
	["白樹仔"] = "pe̍h-chhiū-á",
	["白樹豆"] = "pe̍h-chhiū-tāu",
	["白橡油樹"] = "pe̍h-chhiūⁿ-iû-chhiū",
	["白檀"] = "pe̍h-tôaⁿ",
	["白欖"] = "pe̍h-lám",
	["白死死"] = "pe̍h-sí-sí",
	["白死殺"] = "pe̍h-sí-sat",
	["白毛"] = "pe̍h-mo͘/pe̍h-mô͘",
	["白毛仔"] = "pe̍h-mn̂g-á",
	["白毛藤"] = "pe̍h-mô͘-tîn",
	["白水"] = "pe̍h-chúi",
	["白水錦"] = "pe̍h-chúi-kím",
	["白沉香"] = "pe̍h-tîm-hiuⁿ",
	["白沫瀾"] = "pe̍h-phe̍h-nōa",
	["白河"] = "Pe̍h-hô",
	["白泡泡"] = "pe̍h-phau-phau",
	["白波"] = "pe̍h-pho",
	["白波波"] = "pe̍h-pho-pho",
	["白湠"] = "pe̍h-thòaⁿ",
	["白澈"] = "pe̍h-theh",
	["白瀾"] = "pe̍h-nōa",
	["白火"] = "pe̍h-hóe/pe̍h-hé",
	["白無閒"] = "pe̍h-bô-êng",
	["白煠肉"] = "pe̍h-sa̍h-bah",
	["白煠雞"] = "pe̍h-sa̍h-ke/pe̍h-sa̍h-koe",
	["白熊"] = "pe̍h-hîm",
	["白熠皙"] = "pe̍h-sih-siak",
	["白熱化"] = "pe̍h-jia̍t-hòa",
	["白熾熾"] = "pe̍h-sih-sih",
	["白爍爍"] = "pe̍h-siak-siak",
	["白牡丹"] = "pe̍h-bó͘-tan",
	["白玉"] = "pe̍h-ge̍k",
	["白玉石"] = "pe̍h-ge̍k-chio̍h",
	["白玉蘭"] = "pe̍h-gio̍k-lân",
	["白珠螺"] = "pe̍h-chu-lê",
	["白痴"] = "pe̍h-chhi",
	["白癬"] = "pe̍h-sián",
	["白白"] = "pe̍h-pe̍h",
	["白白了"] = "pe̍h-pe̍h-liáu",
	["白白看"] = "pe̍h-pe̍h-khòaⁿ",
	["白白食"] = "pe̍h--pe̍h-chia̍h",
	["白皙皙"] = "pe̍h-siak-siak",
	["白皮書"] = "pe̍h-phôe-su/pe̍h-phê-su",
	["白目"] = "pe̍h-ba̍k",
	["白目仁"] = "pe̍h-ba̍k-lîn",
	["白目糜"] = "pe̍h-ba̍k-mâi",
	["白目飯"] = "pe̍h-ba̍k-pn̄g",
	["白直"] = "pe̍h-ti̍t",
	["白眼"] = "pe̍k-gán",
	["白石英"] = "pe̍h-chio̍h-eng",
	["白砂"] = "pe̍h-soa",
	["白礬"] = "pe̍h-hoân",
	["白竹仔布"] = "pe̍h-tek-á-pò͘",
	["白等"] = "pe̍h-tán",
	["白節蛇"] = "pe̍h-chat-chôa",
	["白米"] = "pe̍h-bí",
	["白糖"] = "pe̍h-thn̂g",
	["白紙"] = "pe̍h-chóa",
	["白素英"] = "pe̍h-sò͘-eng",
	["白紫蘇"] = "pe̍h-chí-so͘",
	["白絲個"] = "pe̍h-si-kâiⁿ",
	["白絲蟲"] = "pe̍h-si-thâng",
	["白翅仔"] = "pe̍h-si̍t-á",
	["白老鼠"] = "pe̍h-niáu-chhí/pe̍h-niáu-chhú",
	["白耳仔"] = "pe̍h-hīⁿ-á",
	["白聯"] = "pe̍h-liân",
	["白肉"] = "pe̍h-bah",
	["白肉仔"] = "pe̍h-bah-á",
	["白肉底"] = "pe̍h-bah-té/pe̍h-bah-tóe",
	["白肉油"] = "pe̍h-bah-iû",
	["白肉豆"] = "pe̍h-bah-tāu",
	["白胡椒"] = "pe̍h-hô͘-chio",
	["白腳蹄"] = "pe̍h-kha-tê",
	["白腹"] = "pe̍h-pak",
	["白膠"] = "pe̍h-ka",
	["白膠香"] = "pe̍h-ka-hiuⁿ",
	["白舌骨"] = "pe̍h-chi̍h-kut",
	["白色"] = "pe̍h-sek",
	["白芍"] = "pe̍h-chiok",
	["白花仔"] = "pe̍h-hoe-á",
	["白花草"] = "pe̍h-hoe-chháu",
	["白花藤"] = "pe̍h-hoe-tîn",
	["白茅"] = "pe̍h-hm̂",
	["白茉莉"] = "pe̍h-ba̍k-lī",
	["白茫茫"] = "pe̍h-bông-bông",
	["白菇"] = "pe̍h-ko͘",
	["白菊花"] = "pe̍h-kiok-hoe",
	["白菖蒲"] = "pe̍h-chhiong-pô͘",
	["白菜"] = "be̍h-chhài/pe̍h-chhài",
	["白葉下"] = "pe̍h-hio̍h-ē",
	["白葉仔"] = "pe̍h-hio̍h-á",
	["白蒺藜"] = "pe̍h-che̍k-lê",
	["白蒼蒼"] = "pe̍h-chhang-chhang",
	["白蓬蓬"] = "pe̍h-phông-phông",
	["白蓮花"] = "pe̍h-liân-hoe",
	["白蔥蔥"] = "pe̍h-chhang-chhang",
	["白藥"] = "pe̍h-io̍h",
	["白蘇英"] = "pe̍h-so͘-eng",
	["白蘭花"] = "pe̍h-lân-hoe",
	["白虎"] = "pe̍h-hó͘",
	["白虎星"] = "pe̍h-hó͘-chheⁿ/pe̍h-hó͘-chhiⁿ",
	["白虎湯"] = "pe̍h-hó͘-thng",
	["白虎鏡"] = "pe̍h-hó͘-kiàⁿ",
	["白虹"] = "pe̍h-khēng",
	["白蛇傳"] = "pe̍k-siâ-toān/pe̍h-chôa-toān/Pe̍k-siâ-toān",
	["白蝦仔"] = "pe̍h-hê-á",
	["白蟻"] = "pe̍h-hiā",
	["白蠟"] = "pe̍h-la̍h",
	["白蠟煠"] = "pe̍h-la̍h-sa̍h",
	["白衣"] = "pe̍h-i",
	["白裼"] = "pe̍h-theh",
	["白西洋"] = "pe̍h-sai-iûⁿ",
	["白話"] = "pe̍h-ōe",
	["白話字"] = "pe̍h-ōe-jī",
	["白講"] = "pe̍h-kóng",
	["白豆"] = "pe̍h-tāu",
	["白費"] = "pe̍h-hùi",
	["白賊"] = "pe̍h-chha̍t",
	["白賊卵"] = "pe̍h-chha̍t-nn̄g",
	["白賊嘴"] = "pe̍h-chha̍t-chhùi",
	["白賊話"] = "pe̍h-chha̍t-ōe",
	["白賺"] = "pe̍h-thàn",
	["白走一chōa"] = "pe̍h-cháu-chi̍t-chōa",
	["白身"] = "pe̍h-sin",
	["白身人"] = "pe̍h-sin-lâng",
	["白送"] = "pe̍h-sàng",
	["白醋"] = "pe̍h-chhò͘",
	["白里"] = "pe̍h-lí",
	["白金"] = "pe̍h-kim",
	["白鉛"] = "pe̍h-iân",
	["白銀"] = "pe̍h-gîn/pe̍h-gûn",
	["白銀杏"] = "pe̍h-gîn-hēng/pe̍h-gûn-hēng",
	["白銀香"] = "pe̍h-gîn-hiuⁿ/pe̍h-gûn-hiuⁿ",
	["白銚"] = "pe̍h-tiō",
	["白鐵"] = "pe̍h-thih",
	["白鐵仔"] = "pe̍h-thih-á",
	["白閃閃"] = "pe̍h-siám-siám",
	["白雞冠"] = "pe̍h-ke-koan/pe̍h-koe-koan",
	["白雞油"] = "pe̍h-ke-iû/pe̍h-koe-iû",
	["白雪"] = "pe̍h-seh",
	["白雲"] = "pe̍h-hûn",
	["白露"] = "pe̍h-lō͘",
	["白面仔"] = "pe̍h-bīn-á",
	["白面厝"] = "pe̍h-bīn-chhù",
	["白面姑"] = "pe̍h-bīn-ko͘",
	["白面狸"] = "pe̍h-bīn-bâ",
	["白面雞"] = "pe̍h-bīn-ke/pe̍h-bīn-koe",
	["白韭菜"] = "pe̍h-kú-chhài",
	["白頭khok仔"] = "pe̍h-thâu-khok-á",
	["白頭仔"] = "pe̍h-thâu-á",
	["白頭毛"] = "pe̍h-thâu-mn̂g",
	["白頭翁"] = "pe̍h-thâu-ong",
	["白頭草"] = "pe̍h-thâu-chháu",
	["白頭鷂"] = "pe̍h-thâu-iāu",
	["白食"] = "pe̍h-chia̍h",
	["白飯"] = "pe̍h-pn̄g",
	["白飯草"] = "pe̍h-pn̄g-chháu",
	["白首"] = "pe̍k-siú",
	["白香附"] = "pe̍h-hiong-hù",
	["白馬屎"] = "pe̍h-bé-sái",
	["白馬王子"] = "pe̍h-bé-ông-chú",
	["白馬鞭"] = "pe̍h-bé-pian",
	["白骨"] = "pe̍h-kut",
	["白髮"] = "pe̍h-hoat",
	["白魚"] = "pe̍h-hî/pe̍h-hû",
	["白魚仔"] = "pe̍h-hî-á/pe̍h-hû-á",
	["白魚舅"] = "pe̍h-hî-kū/pe̍h-hû-kū",
	["白鮸"] = "pe̍h-bián",
	["白鯃"] = "pe̍h-gô͘/pe̍h-ngô͘",
	["白鯊條"] = "pe̍h-soa-tiâu",
	["白鯧"] = "pe̍h-chhiuⁿ",
	["白鰗"] = "pe̍h-kô͘",
	["白鰱仔"] = "pe̍h-liân-á",
	["白鰳"] = "pe̍h-le̍k",
	["白鰻"] = "pe̍h-môa",
	["白鰻魚"] = "pe̍h-môa-hî/pe̍h-môa-hû",
	["白鱔"] = "pe̍h-siān",
	["白鴒鷥"] = "pe̍h-lêng-si",
	["白鴨"] = "pe̍h-ah",
	["白鶴"] = "pe̍h-ho̍h",
	["白鶴草"] = "pe̍h-ho̍h-chháu",
	["白鹽"] = "pe̍h-iâm",
	["白麻"] = "pe̍h-môa",
	["白鼓燈"] = "pe̍h-kó͘-teng",
	["白鼻心"] = "pe̍h-phīⁿ-sim",
	["白鼻狸"] = "pe̍h-phīⁿ-bâ",
	["白鼻香"] = "pe̍h-phīⁿ-hiuⁿ",
	["白龍占"] = "pe̍h-liông-chiam",
	["百"] = "pah",
	["百倍"] = "pah-pōe",
	["百出"] = "pah-chhut",
	["百分"] = "pah-hun",
	["百分比"] = "pah-hun-pí",
	["百分點"] = "pah-hun-tiám",
	["百口莫辯"] = "pek-kháu-bo̍k-piān",
	["百合"] = "peh-ha̍p/pek-ha̍p",
	["百合花"] = "pek-ha̍p-hoe",
	["百姓人"] = "peh-sèⁿ-lâng/peh-sìⁿ-lâng",
	["百子蓮"] = "pek-chú-liân",
	["百年"] = "pah-nî",
	["百年後"] = "pah-nî-āu",
	["百戰百勝"] = "pek-chiàn-pek-sèng",
	["百捅"] = "pah-thóng",
	["百日"] = "pah-ji̍t",
	["百日嗽"] = "pah-ji̍t-sàu/pah-li̍t-sàu",
	["百日痚"] = "pah-ji̍t-he",
	["百日紅"] = "pah-ji̍t-hông/pek-ji̍t-hông/pah-ji̍t-âng",
	["百日青"] = "pah-ji̍t-chheⁿ/pah-ji̍t-chhiⁿ",
	["百期嗽"] = "pek-kî-sàu",
	["百枝蓮"] = "pah-ki-liân",
	["百條根"] = "pah-tiâu-kin/pah-tiâu-kun",
	["百步蛇"] = "pah-pō͘-chôa",
	["百步鎗"] = "pah-pō͘-chhiuⁿ",
	["百病"] = "pah-pēⁿ/pah-pīⁿ",
	["百百樣"] = "pah-pah-iūⁿ",
	["百百款"] = "pah-pah-khoán",
	["百百種"] = "pah-pah-chéng/pah-pah-chióng",
	["百百空"] = "pah-pah-khang",
	["百科全書"] = "pek-kho-choân-su",
	["百節蛇"] = "pah-chat-chôa",
	["百老匯"] = "Pah-lāu-hōe",
	["百舌鳥"] = "pek-sia̍t-niáu",
	["百般"] = "pah-poaⁿ",
	["百花"] = "pah-hoe",
	["百萬"] = "pah-bān",
	["百葉"] = "pek-ia̍p",
	["百葉窗"] = "pah-hio̍h-thang/pah-ia̍p-thang",
	["百葉肚"] = "pek-ia̍p-tō͘",
	["百葉花"] = "pek-ia̍p-hoe",
	["百補衫"] = "peh-pó͘-saⁿ",
	["百襉裙"] = "pah-kéng-kûn",
	["百貨"] = "pah-hòe/pah-hè",
	["百貨業"] = "pah-hòe-gia̍p/pah-hè-gia̍p",
	["百靈鳥"] = "pek-lêng-chiáu",
	["皂"] = "pe̍h",
	["皂烏"] = "chō-o͘",
	["皂烏擦白"] = "chō-o͘-chhat-pe̍h",
	["皂狗母蛇"] = "chō-káu-bó-chôa/chō-káu-bú-chôa",
	["的實"] = "tek-si̍t",
	["的確"] = "tek-khak",
	["皆"] = "kai",
	["皆宜"] = "kai-gî",
	["皆知"] = "kai-ti",
	["皇"] = "hông",
	["皇冠"] = "hông-koan",
	["皇后"] = "hông-hiō/hông-hō͘/hông-hō͘",
	["皇室"] = "hông-sek",
	["皇宮"] = "hông-kiong",
	["皇家"] = "hông-ka",
	["皇帝"] = "hông-tè",
	["皇帝位"] = "hông-tè-ūi",
	["皇帝嘴"] = "hông-tè-chhùi",
	["皇帝娘"] = "hông-tè-niû",
	["皇帝星"] = "hông-tè-chheⁿ/hông-tè-chhiⁿ",
	["皇帝殿"] = "hông-tè-tiān",
	["皇帝草"] = "hông-tè-chháu",
	["皇帝豆"] = "hông-tè-tāu",
	["皇帝魚"] = "hông-tè-hî/hông-tè-hû",
	["皮"] = "phî/phôe/phê",
	["皮仔"] = "phôe-á/phê-á",
	["皮件"] = "phôe-kiāⁿ/phê-kiāⁿ",
	["皮刀"] = "phôe-to/phê-to",
	["皮包"] = "phôe-pau/phê-pau",
	["皮包仔"] = "phôe-pau-á/phê-pau-á",
	["皮包骨"] = "phôe-pau-kut/phê-pau-kut",
	["皮夾仔"] = "phôe-kiap-á/phê-kiap-á",
	["皮寒症"] = "phî-hân-chèng",
	["皮帶"] = "phôe-tòa/phê-tòa",
	["皮戲"] = "phôe-hì/phê-hì",
	["皮溜仔"] = "phôe-liù-á/phê-liù-á",
	["皮猴"] = "phôe-kâu/phê-kâu",
	["皮猴戲"] = "phôe-kâu-hì/phê-kâu-hì",
	["皮球"] = "phôe-kiû/phê-kiû",
	["皮癢"] = "phôe-chiūⁿ/phê-chiūⁿ",
	["皮皮"] = "phî-phî/phôe-phôe/phê-phê",
	["皮皮仔"] = "phôe-phôe-á/phê-phê-á",
	["皮皮仔講"] = "phôe-phôe-á-kóng/phê-phê-á-kóng",
	["皮箱"] = "phôe-siuⁿ/phê-siuⁿ",
	["皮肉"] = "phôe-bah/phê-bah",
	["皮膚"] = "phôe-hu/phê-hu",
	["皮膚病"] = "phôe-hu-pēⁿ/phê-hu-pīⁿ",
	["皮膚科"] = "phôe-hu-kho/phê-hu-kho",
	["皮膜"] = "phôe-mo̍͘h/phê-mo̍͘h",
	["皮色"] = "phôe-sek/phê-sek",
	["皮草"] = "phôe-chháu/phê-chháu",
	["皮蛇"] = "phôe-chôa/phê-chôa",
	["皮蛋"] = "phî-tàn",
	["皮衫"] = "phôe-saⁿ/phê-saⁿ",
	["皮袋仔"] = "phôe-tē-á/phê-tē-á",
	["皮襯"] = "phôe-chhàn/phê-chhàn",
	["皮革"] = "phôe-kek/phê-kek",
	["皮鞋"] = "phôe-ê/phê-ôe",
	["皮鞋唇"] = "phôe-ê-tûn/phê-ôe-tûn",
	["皺帕帕"] = "jiâu-phè-phè",
	["皺扒扒"] = "jiâu-peh-peh",
	["皺擘擘"] = "jiâu-peh-peh",
	["皺桐"] = "jiâu-tông",
	["皺痕"] = "jiâu-hûn",
	["皺皺"] = "jiâu-jiâu",
	["皺竹"] = "jiâu-tek",
	["皺遍遍"] = "jiâu-phiàn-phiàn",
	["盅"] = "cheng",
	["盆"] = "phûn",
	["盆仔"] = "phûn-á",
	["盆地"] = "phûn-tē/phûn-tōe",
	["盆景"] = "phûn-kéng",
	["盆栽"] = "phûn-chai",
	["盆腳骨"] = "phûn-kha-kut",
	["盈"] = "iⁿh",
	["盈利"] = "êng-lī",
	["盈昏"] = "êng-hng",
	["盈暗"] = "êng-àm",
	["盈虧"] = "êng-khui",
	["盈餘"] = "êng-î/êng-û",
	["益"] = "ek/iah",
	["益友"] = "ek-iú",
	["益是"] = "iah-sī",
	["益智"] = "ek-tì",
	["益有"] = "iah-ū",
	["益母艾"] = "ah-bó-hiāⁿ/ek-bú-hiāⁿ",
	["益處"] = "ek-chhù",
	["益蟲"] = "ek-thiông",
	["益閣"] = "iah-koh",
	["益閣有"] = "iah-koh-ū",
	["盎司"] = "ong-su",
	["盒"] = "a̍h/a̍p",
	["盒仔"] = "a̍h-á/a̍p-á/a̍p-á",
	["盒裝"] = "a̍h-chng",
	["盔"] = "khoe",
	["盛"] = "sēng",
	["盛事"] = "sēng-sū",
	["盛傳"] = "sēng-thoân",
	["盛名"] = "sēng-miâ",
	["盛大"] = "sēng-tāi",
	["盛怒"] = "sēng-nō͘",
	["盛情"] = "sēng-chêng",
	["盛會"] = "sēng-hōe",
	["盛況"] = "sēng-hóng",
	["盛況空前"] = "sēng-hóng-khong-chiân",
	["盛產"] = "sēng-sán",
	["盛衰"] = "sēng-soe",
	["盛裝"] = "sēng-chong",
	["盛開"] = "sēng-khui",
	["盞"] = "chóaⁿ",
	["盟主"] = "bêng-chú",
	["盟友"] = "bêng-iú",
	["盟國"] = "bêng-kok",
	["盟軍"] = "bêng-kun",
	["盟邦"] = "bêng-pang",
	["盡"] = "chīn",
	["盡到"] = "chīn-kàu",
	["盡力"] = "chīn-la̍t/chīn-le̍k",
	["盡可能"] = "chīn-khó-lêng",
	["盡善盡美"] = "chīn-siān-chīn-bí",
	["盡失"] = "chīn-sit",
	["盡尾"] = "chīn-bóe/chīn-bé",
	["盡帆"] = "chīn-phâng",
	["盡帆拚"] = "chīn-phâng-piàⁿ",
	["盡忠"] = "chīn-tiong",
	["盡快"] = "chīn-khoài",
	["盡情"] = "chīn-chêng",
	["盡有"] = "chīn-ū",
	["盡步"] = "chīn-pō͘",
	["盡母力"] = "chīn-bó-la̍t/chīn-bú-la̍t",
	["盡磅"] = "chīn-pōng",
	["盡磅力"] = "chīn-pōng-la̍t",
	["盡磅大"] = "chīn-pōng-tōa",
	["盡磅尾"] = "chīn-pōng-bóe/chīn-pōng-bé",
	["盡緊"] = "chīn-kín",
	["盡職"] = "chīn-chit",
	["盡腹倒"] = "chīn-pak-tò",
	["盡腹傾"] = "chīn-pak-khêng",
	["盡腹拚"] = "chīn-pak-piàⁿ",
	["盡興"] = "chīn-hèng",
	["盡角"] = "chīn-kak",
	["盡責"] = "chīn-chek",
	["盡速"] = "chīn-sok",
	["盡量"] = "chīn-liāng/chīn-liōng",
	["盡門"] = "chīn-mn̂g",
	["監"] = "kam/kàm/kaⁿ",
	["監事"] = "kàm-sū",
	["監印"] = "kàm-ìn",
	["監囚"] = "kaⁿ-siû",
	["監委"] = "kàm-úi",
	["監察"] = "kàm-chhat",
	["監察人"] = "kàm-chhat-jîn",
	["監察員"] = "kàm-chhat-oân",
	["監察院"] = "Kàm-chhat-īⁿ",
	["監工"] = "kàm-kang",
	["監押"] = "kàm-ah",
	["監測"] = "kàm-chhek",
	["監牢"] = "kaⁿ-lô",
	["監犯"] = "kaⁿ-hoān",
	["監獄"] = "kaⁿ-ga̍k",
	["監理"] = "kàm-lí",
	["監督"] = "kàm-tok",
	["監票"] = "kàm-phiò",
	["監管"] = "kàm-koán",
	["監考"] = "kàm-khó",
	["監製"] = "kàm-chè",
	["監視"] = "kàm-sī",
	["監視器"] = "kàm-sī-khì",
	["監試"] = "kàm-chhi",
	["監護"] = "kàm-hō͘",
	["監護人"] = "kàm-hō͘-jîn",
	["監造"] = "kàm-chō",
	["監院"] = "kàm-īⁿ",
	["盤"] = "piâⁿ/pôaⁿ",
	["盤siàu"] = "pôaⁿ-siàu",
	["盤仔"] = "pôaⁿ-á",
	["盤仔菜"] = "pôaⁿ-á-chhài",
	["盤仔魚"] = "pôaⁿ-á-hî/pôaⁿ-á-hû",
	["盤佩"] = "phoân-phoa̍h",
	["盤倉"] = "pôaⁿ-chhng",
	["盤出來"] = "pôaⁿ--chhut-lâi",
	["盤口"] = "pôaⁿ-kháu",
	["盤古"] = "phoân-kó͘",
	["盤問"] = "pân-būn",
	["盤嘴"] = "pôaⁿ-chhùi",
	["盤嘴花"] = "pôaⁿ-chhùi-hoe",
	["盤嘴錦"] = "pôaⁿ-chhùi-gím",
	["盤徙"] = "pôaⁿ-sóa",
	["盤情理"] = "pôaⁿ-chêng-lí",
	["盤撋"] = "pôaⁿ-nóa",
	["盤整"] = "pôaⁿ-chéng",
	["盤數"] = "pôaⁿ-siàu",
	["盤查"] = "pôaⁿ-cha",
	["盤栽"] = "pôaⁿ-chai",
	["盤流"] = "phôaⁿ-lâu",
	["盤牆"] = "pôaⁿ-chhiûⁿ",
	["盤纏"] = "pôaⁿ-tîⁿ",
	["盤腿"] = "phoân-thúi",
	["盤菜"] = "pôaⁿ-chhài",
	["盤話"] = "pôaⁿ-ōe",
	["盤貨"] = "pôaⁿ-hòe/pôaⁿ-hè",
	["盤車"] = "pôaⁿ-chhia",
	["盤載"] = "pôaⁿ-chài",
	["盤轉"] = "pôaⁿ-choán",
	["盤過"] = "pôaⁿ--kòe/pôaⁿ--kè/pôaⁿ-kòe/pôaⁿ-kè",
	["盤錢"] = "pôaⁿ-chîⁿ",
	["盤面"] = "pôaⁿ-bīn",
	["盤頭"] = "pôaⁿ-thâu",
	["盧"] = "Lô͘",
	["盧布"] = "Lô͘-pò͘",
	["盧森堡"] = "Lô͘-sim-pó",
	["盪幌"] = "tōng-hìⁿ",
	["盪盪háiⁿ"] = "tōng-tōng-hàiⁿ",
	["盪盪津"] = "tōng-tōng-tin",
	["目"] = "ba̍k/bo̍k",
	["目nih"] = "ba̍k-nih",
	["目nih久"] = "ba̍k-nih-kú",
	["目nih仔"] = "ba̍k-nih-á",
	["目nih仔久"] = "ba̍k-nih-á-kú",
	["目sa是"] = "ba̍k-sa-sī",
	["目一nih仔"] = "ba̍k-chi̍t-nih-á",
	["目一瞬"] = "ba̍k-chi̍t-sut",
	["目下"] = "ba̍k-ē",
	["目今"] = "ba̍k-kim",
	["目光"] = "ba̍k-kng",
	["目內"] = "ba̍k-lāi",
	["目內刺"] = "ba̍k-lāi-chhì",
	["目內無"] = "ba̍k-lāi-bô",
	["目前"] = "bo̍k-chêng/bo̍k-chiân",
	["目吐lûi"] = "ba̍k-thó͘-lûi",
	["目嗄視"] = "ba̍k-sā-sī",
	["目地"] = "ba̍k-tē/ba̍k-tōe",
	["目地無"] = "ba̍k-tē-bô/ba̍k-tōe-bô",
	["目墘"] = "ba̍k-kîⁿ",
	["目孔"] = "ba̍k-kháng",
	["目孔臼"] = "ba̍k-kháng-khū",
	["目孔赤"] = "ba̍k-kháng-chhiah",
	["目孔阨"] = "ba̍k-kháng-e̍h",
	["目孔魚"] = "ba̍k-kháng-hî/ba̍k-kháng-hû",
	["目實"] = "ba̍k-si̍t",
	["目尾"] = "ba̍k-bóe/ba̍k-bé",
	["目屎"] = "ba̍k-sái",
	["目屎流"] = "ba̍k-sái-lâu",
	["目屎膏"] = "ba̍k-sái-ko",
	["目屎針"] = "ba̍k-sái-chiam",
	["目後"] = "ba̍k-āu",
	["目擊"] = "bo̍k-kek",
	["目擊者"] = "ba̍k-kek-chiá",
	["目標"] = "bo̍k-phiau/bo̍k-piau",
	["目欏"] = "ba̍k-lô/bo̍k-lô",
	["目油"] = "ba̍k-iû",
	["目洿"] = "ba̍k-u",
	["目浪樹"] = "ba̍k-lōng-chhiū",
	["目火"] = "ba̍k-hóe/ba̍k-hé",
	["目狗針"] = "ba̍k-káu-chiam",
	["目白舌吐"] = "ba̍k-pe̍h-chi̍h-thó͘",
	["目的"] = "bo̍k-tek",
	["目的地"] = "bo̍k-tek-tē/bo̍k-tek-tōe",
	["目眉"] = "ba̍k-bâi",
	["目眉尾"] = "ba̍k-bâi-bóe/ba̍k-bâi-bé",
	["目眉心"] = "ba̍k-bâi-sim",
	["目眉毛"] = "ba̍k-bâi-mn̂g",
	["目眉頭"] = "ba̍k-bâi-thâu",
	["目眩"] = "ba̍k-hîn",
	["目睅"] = "ba̍k-ham",
	["目睫毛"] = "ba̍k-chiah-mn̂g/ba̍k-chiap-mn̂g/ba̍k-chiah-mn̂g",
	["目睫皮"] = "ba̍k-chiah-phôe/ba̍k-chiah-phê",
	["目睭"] = "ba̍k-chiu",
	["目睭bui-bui"] = "ba̍k-chiu-bui-bui",
	["目睭chhoah"] = "ba̍k-chiu-chhoah",
	["目睭gê"] = "ba̍k-chiu-gê",
	["目睭仁"] = "ba̍k-chiu-jîn",
	["目睭利"] = "ba̍k-chiu-lāi",
	["目睭前"] = "ba̍k-chiu-chêng",
	["目睭唇"] = "ba̍k-chiu-tûn",
	["目睭墘"] = "ba̍k-chiu-kîⁿ",
	["目睭子"] = "ba̍k-chiu-chí",
	["目睭孔"] = "ba̍k-chiu-kháng",
	["目睭尾"] = "ba̍k-chiu-bóe/ba̍k-chiu-bé",
	["目睭巡"] = "ba̍k-chiu-sûn",
	["目睭毛"] = "ba̍k-chiu-mn̂g",
	["目睭痛"] = "ba̍k-chiu-thiàⁿ",
	["目睭皮"] = "ba̍k-chiu-phôe/ba̍k-chiu-phê",
	["目睭碗"] = "ba̍k-chiu-óaⁿ",
	["目睭神"] = "ba̍k-chiu-sîn",
	["目睭箍"] = "ba̍k-chiu-kho͘",
	["目睭紅"] = "ba̍k-chiu-âng",
	["目睭脫窗"] = "ba̍k-chiuthoah-thang",
	["目睭臼"] = "ba̍k-chiu-khū",
	["目睭花"] = "ba̍k-chiuhoe",
	["目睭赤"] = "ba̍k-chiu-chhiah",
	["目睭遮"] = "ba̍k-chiu-jia",
	["目睭金"] = "ba̍k-chiu-kim",
	["目睭鈍"] = "ba̍k-chiu-tun/ba̍k-chiu-tūn",
	["目砂"] = "ba̍k-soa",
	["目神"] = "ba̍k-sîn",
	["目空"] = "ba̍k-khang",
	["目空細"] = "ba̍k-khang-sè/ba̍k-khang-sòe",
	["目空阨"] = "ba̍k-khang-e̍h",
	["目窩"] = "ba̍k-o/ba̍k-u",
	["目箍"] = "ba̍k-kho͘",
	["目箭"] = "ba̍k-chìⁿ",
	["目紃"] = "ba̍k-sûn",
	["目紅"] = "ba̍k-âng",
	["目翳"] = "ba̍k-è",
	["目色"] = "ba̍k-sek",
	["目色利"] = "ba̍k-sek-lāi",
	["目色巧"] = "ba̍k-sek-khiáu",
	["目花"] = "ba̍k-hoe",
	["目花耳重"] = "ba̍k-hoe-hīⁿ-tāng",
	["目藥"] = "ba̍k-io̍h",
	["目角"] = "ba̍k-kak",
	["目赤"] = "ba̍k-chhiah",
	["目金"] = "ba̍k-kim",
	["目金金"] = "ba̍k-kim-kim",
	["目針"] = "ba̍k-chiam",
	["目錄"] = "bo̍k-lio̍k/bo̍k-lo̍k",
	["目鏡"] = "ba̍k-kiàⁿ",
	["目鏡仁"] = "ba̍k-kiàⁿ-jîn",
	["目鏡框"] = "ba̍k-kiàⁿ-kheng",
	["目鏡蛇"] = "ba̍k-kiàⁿ-chôa",
	["目頭"] = "ba̍k-thâu",
	["目頭koân"] = "ba̍k-thâu-koân",
	["目頭巧"] = "ba̍k-thâu-khiáu",
	["目頭金"] = "ba̍k-thâu-kim",
	["盯力"] = "tèⁿ-la̍t/tìⁿ-la̍t",
	["盯目"] = "tèⁿ-ba̍k/tìⁿ-ba̍k/tèng-ba̍k/thìⁿ-ba̍k",
	["盲"] = "mî",
	["盲從"] = "bông-chiông",
	["盲生"] = "bông-seng",
	["盲目"] = "bông-bo̍k",
	["盲腸"] = "bông-tn̂g/mō͘-tn̂g/bōng-tn̂g",
	["盲腸炎"] = "mō͘-tn̂g-iām/bōng-tn̂g-iām",
	["盲點"] = "bông-tiám",
	["直"] = "ti̍t",
	["直tú直"] = "ti̍t-tú-ti̍t",
	["直下"] = "ti̍t-hā",
	["直入"] = "ti̍t-ji̍p",
	["直升"] = "ti̍t-seng",
	["直升機"] = "ti̍t-seng-ki",
	["直咾噪"] = "ti̍t-lò-sò",
	["直喉"] = "ti̍t-âu",
	["直屬"] = "ti̍t-sio̍k",
	["直弄宋"] = "ti̍t-lòng-sòng",
	["直徑"] = "ti̍t-kèng",
	["直心性"] = "ti̍t-sim-sèng",
	["直性地"] = "ti̍t-sèng-tē/ti̍t-sèng-tōe",
	["直抵直"] = "ti̍t-tú-ti̍t",
	["直接"] = "ti̍t-chiap",
	["直接交涉"] = "ti̍t-chiap-kau-sia̍p",
	["直接行動"] = "ti̍t-chiap-hêng-tōng",
	["直接販賣"] = "ti̍t-chiap-hoàn-bē/ti̍t-chiap-hoàn-bōe",
	["直撥"] = "ti̍t-poah",
	["直昇機"] = "ti̍t-seng-ki",
	["直條條"] = "ti̍t-liâu-liâu",
	["直欲"] = "ti̍t-beh",
	["直氣"] = "ti̍t-khùi",
	["直流"] = "ti̍t-liû",
	["直流電"] = "ti̍t-liû-tiān",
	["直溜溜"] = "ti̍t-liu-liu",
	["直照"] = "ti̍t-chiò",
	["直目"] = "ti̍t-ba̍k",
	["直直"] = "ti̍t-ti̍t",
	["直直boeh"] = "ti̍t-ti̍t-boeh",
	["直直去"] = "ti̍t-ti̍t-khì/ti̍t-ti̍t-khù",
	["直直彪"] = "ti̍t-ti̍t-piu",
	["直直聽候"] = "ti̍t-ti̍t-thèng-hāu",
	["直直講"] = "ti̍t-ti̍t-kóng",
	["直立"] = "ti̍t-li̍p",
	["直筆"] = "ti̍t-pit",
	["直系"] = "ti̍t-hē",
	["直系親族"] = "ti̍t-hē-chhin-cho̍k",
	["直線"] = "ti̍t-sòaⁿ",
	["直肚腸"] = "ti̍t-tō͘-tn̂g",
	["直腸"] = "ti̍t-tn̂g",
	["直腸直肚"] = "ti̍t-tn̂g-ti̍t-tō͘",
	["直落"] = "ti̍t-lo̍h",
	["直視"] = "ti̍t-sī",
	["直覺"] = "ti̍t-kak",
	["直角"] = "ti̍t-kak",
	["直言"] = "ti̍t-giân",
	["直說"] = "ti̍t-soeh/ti̍t-seh",
	["直譯"] = "ti̍t-e̍k",
	["直路"] = "ti̍t-lō͘",
	["直轄"] = "ti̍t-hat",
	["直轄市"] = "ti̍t-hat-chhī",
	["直透"] = "ti̍t-thàu",
	["直透去"] = "ti̍t-thàu--khì/ti̍t-thàu--khù",
	["直通"] = "ti̍t-thong",
	["直逝"] = "ti̍t-chōa",
	["直逝花"] = "ti̍t-chōa-hoe",
	["直達"] = "ti̍t-ta̍t",
	["直達車"] = "ti̍t-ta̍t-chhia",
	["直飛"] = "ti̍t-poe/ti̍t-pe",
	["相"] = "siòng/siùⁿ",
	["相bat"] = "sio-bat/sio-pat",
	["相cheng"] = "sio-cheng",
	["相chhōa"] = "sio-chhōa",
	["相chhōa走"] = "sio-chhōa-cháu",
	["相chim"] = "sio-chim",
	["相ián"] = "sio-ián",
	["相kê"] = "sio-kê",
	["相kēng"] = "sio-kēng",
	["相khap"] = "sio-khap",
	["相khiú"] = "sio-khiú",
	["相kho̍k"] = "sio-kho̍k",
	["相làng-thàng"] = "saⁿ-làng-thàng",
	["相mo͘h"] = "sio-mo͘h",
	["相pheⁿ"] = "sio-pheⁿ/sio-phiⁿ",
	["相siâng"] = "sio-siâng",
	["相sòa"] = "sio-sòa",
	["相tak"] = "sio-tak",
	["相thin"] = "sio-thin",
	["相tn̄g"] = "sio-tn̄g",
	["相tò͘"] = "sio-tò͘",
	["相tú"] = "sio-tú",
	["相"] = "sio-thâi",
	["相仝"] = "sio-kâng",
	["相仿"] = "sio-hóng",
	["相伴"] = "saⁿ-phōaⁿ/sio-phōaⁿ",
	["相佮"] = "sio-kap",
	["相佮徛"] = "saⁿ-kap-khiā",
	["相依"] = "siang-i/siong-i",
	["相信"] = "siang-sìn/siong-sìn",
	["相倚"] = "sio-óa",
	["相倚傍"] = "saⁿ-óa-pn̄g",
	["相倚靠"] = "sio-óa-khò",
	["相借問"] = "sio-chioh-mn̄g",
	["相借嘴"] = "sio-chioh-chhùi",
	["相傳"] = "siang-thoân/siong-thoân",
	["相公"] = "siàng-kong/siùⁿ-kang/siòng-kong/siòng-kang",
	["相共"] = "sio-kāng",
	["相准"] = "siùⁿ-chún",
	["相出路"] = "sio-chhut-lō͘",
	["相削"] = "sio-siah",
	["相剋"] = "siang-khek/siong-khek/sio-khek",
	["相加"] = "siang-ka/siong-ka",
	["相助"] = "siang-chō͘/siong-chō͘",
	["相勁"] = "sio-kēng",
	["相勁腳"] = "sio-kēng-kha",
	["相卸"] = "sio-sià",
	["相厝宅"] = "siòng-chhù-the̍h",
	["相參"] = "saⁿ-chham",
	["相及"] = "saⁿ-kap",
	["相反"] = "siang-hoán/siong-hoán",
	["相叫嘴"] = "sio-kiò-chhùi",
	["相叫應"] = "sio-kiò-ìn",
	["相合"] = "saⁿ-kap",
	["相同"] = "sio-tâng",
	["相向"] = "sio-hiàng/saⁿ-ǹg",
	["相告"] = "sio-kò",
	["相命"] = "siàng-miā/siòng-miā/siòng-miā",
	["相命仙"] = "siòng-miā-sian",
	["相命先"] = "siòng-miā-sian",
	["相咬尾"] = "saⁿ-kā-bóe/sio-kā-bé",
	["相唚"] = "sio-chim",
	["相嚷"] = "sio-jióng/sio-jiáng/sio-lióng",
	["相坐"] = "sio-chē",
	["相報嘴"] = "sio-pò-chhùi",
	["相夫教子"] = "siòng-hu-kàu-chú",
	["相好"] = "siang-hó/siong-hó",
	["相媵"] = "sio-thīn",
	["相嫁娶"] = "saⁿ-kè-chhōa",
	["相學樣"] = "sio-o̍h-iūⁿ",
	["相安無事"] = "siang-an-bô-sū/siong-an-bô-sū",
	["相宜"] = "siang-gî/siong-gî",
	["相容"] = "sio-iông",
	["相對"] = "siang-tùi/siong-tùi",
	["相對向"] = "sio-tùi-hiòng",
	["相對嘴"] = "saⁿ-tùi-chhùi",
	["相對比"] = "saⁿ-tùi-pí",
	["相對面"] = "sio-tùi-bīn",
	["相對頭"] = "sio-tùi-thâu",
	["相差"] = "siang-chha/siong-chha",
	["相帶"] = "sio-tòa",
	["相帶著"] = "sio-tòa-tio̍h",
	["相幔肩"] = "sio-moa-keng",
	["相幫"] = "siang-pang/siong-pang",
	["相干"] = "siang-kan/siong-kan",
	["相幹"] = "sio-kàn",
	["相形之下"] = "siang-hêng-chi-hā/siong-hêng-chi-hā",
	["相待"] = "siang-thāi/siong-thāi",
	["相得益彰"] = "siang-tit-ek-chiong/siong-tit-ek-chiong",
	["相忌"] = "sio-khī",
	["相忌剋"] = "sio-khī-khek",
	["相思"] = "siang-su/siong-su/siuⁿ-si",
	["相思仔"] = "siuⁿ-si-á",
	["相思子"] = "siuⁿ-si-chí",
	["相思病"] = "siuⁿ-si-pēⁿ/siuⁿ-si-pīⁿ",
	["相思草"] = "siuⁿ-si-chháu",
	["相思豆"] = "siuⁿ-si-tāu",
	["相怪"] = "saⁿ-koài",
	["相意愛"] = "sio-ì-ài",
	["相愛"] = "siang-ài/siong-ài/sio-ài",
	["相應"] = "siang-èng/siong-èng",
	["相戰"] = "sio-chiàn",
	["相手"] = "siòng-chhiú",
	["相扯"] = "sio-chhé",
	["相找坐"] = "sio-chhōe-chē/sio-chhē-chē",
	["相把會"] = "sio-pé-hōe",
	["相抱"] = "sio-phō",
	["相抵"] = "sio-tú",
	["相抵嘴"] = "saⁿ-tú-chhùi",
	["相抵頭"] = "sio-tú-thâu",
	["相拔肩"] = "sio-poa̍h-keng",
	["相拚"] = "sio-piàⁿ",
	["相招"] = "sio-chio",
	["相持不下"] = "sio-tî-put-hā",
	["相挨"] = "sio-e/sio-oe",
	["相挨推"] = "sio-e-the/saⁿ-e-the",
	["相挨肩"] = "saⁿ-e-keng",
	["相挨身"] = "sio-e-sin/saⁿ-e-sin",
	["相捅頭"] = "sio-thóng-thâu",
	["相捻手"] = "sio-liàm-chhiú",
	["相探頭"] = "sio-thàm-thâu",
	["相接"] = "sio-chiap",
	["相掰會"] = "sio-póe-hōe",
	["相提並論"] = "siang-thê-pēng-lūn/siong-thê-pēng-lūn",
	["相換"] = "sio-ōaⁿ/saⁿ-ōaⁿ",
	["相換工"] = "sio-ōaⁿ-kang",
	["相揹"] = "sio-āiⁿ",
	["相搪"] = "sio-tn̄g",
	["相搶"] = "sio-chhiúⁿ",
	["相摔路"] = "sio-sut-lō͘",
	["相撞"] = "sio-tn̄g",
	["相撞頭"] = "sio-tn̄g-thâu",
	["相撥"] = "sio-poah",
	["相擺撥"] = "saⁿ-pái-poah/sio-pái-poah",
	["相擺替"] = "sio-pái-thè/sio-pái-thòe",
	["相攬"] = "sio-lám",
	["相放伴"] = "sio-pàng-phōaⁿ",
	["相整會"] = "saⁿ-chéng-hōe/sio-chéng-hōe",
	["相旆肩"] = "sio-phoa̍h-keng",
	["相晏"] = "siuⁿ-òaⁿ",
	["相替"] = "sio-thè/sio-thòe",
	["相替換"] = "sio-thè-ōaⁿ/sio-thòe-ōaⁿ",
	["相會"] = "saⁿ-hōe/siong-hōe/siang-hōe/siong-hōe",
	["相桀"] = "sio-ke̍h",
	["相機會"] = "siòng-ki-hōe",
	["相比"] = "saⁿ-pí/sio-pí/saⁿ-pí",
	["相比phēng"] = "sio-pí-phēng/saⁿ-pí-phēng",
	["相添"] = "sio-thiⁿ",
	["相準"] = "siòng-chún",
	["相濫"] = "sio-lām",
	["相濫參"] = "saⁿ-lām-chham",
	["相照顧"] = "sio-chiàu-kò͘",
	["相爭"] = "saⁿ-cheⁿ/saⁿ-chiⁿ/sio-cheⁿ/sio-chiⁿ",
	["相爭搶"] = "sio-cheⁿ-chhiúⁿ/sio-chiⁿ-chhiúⁿ",
	["相爭買"] = "sio-cheⁿ-bé/sio-chiⁿ-bóe",
	["相爭食"] = "sio-cheⁿ-chia̍h/sio-chiⁿ-chia̍h",
	["相爺"] = "siòng-iâ",
	["相片"] = "siàng-phìⁿ/siòng-phìⁿ",
	["相犯"] = "saⁿ-hoān",
	["相異"] = "siang-ī/siong-ī",
	["相當"] = "siang-tong/siong-tong",
	["相當於"] = "siang-tòng-î/siong-tòng-û",
	["相疊"] = "sio-tha̍h",
	["相疼惜"] = "sio-thiàⁿ-sioh",
	["相看"] = "sio-khòaⁿ",
	["相真真"] = "siòng-chin-chin",
	["相知"] = "siang-ti/sio-chai/sio-chai",
	["相碰"] = "sio-pōng",
	["相磕"] = "sio-kha̍p",
	["相空"] = "siòng-khang",
	["相符"] = "siang-hû/siong-hû",
	["相符合"] = "sio-hû-ha̍p",
	["相簿"] = "siòng-phō͘",
	["相精"] = "siòng-cheng",
	["相精精"] = "siòng-cheng-cheng",
	["相約"] = "sio-iok",
	["相紲"] = "sio-sòa",
	["相紲來"] = "sio-sòa-lâi",
	["相綴"] = "sio-tòe/sio-tè",
	["相縫"] = "siòng-phāng",
	["相罵"] = "sio-mē/sio-mā",
	["相聲"] = "siòng-siaⁿ",
	["相背謬"] = "sio-pōe-biū/saⁿ-pōe-biū",
	["相脫路"] = "sio-thut-lō͘",
	["相舂"] = "sio-cheng",
	["相處"] = "siang-chhù/siong-chhù",
	["相衛"] = "sio-ūi",
	["相衝"] = "sio-chhiong",
	["相褒"] = "sio-po",
	["相見"] = "sio-kiàn",
	["相見面"] = "sio-kìⁿ-bīn",
	["相親像"] = "sio-chhin-chhiūⁿ",
	["相觸嘴"] = "saⁿ-tak-chhùi/sio-tak-chhùi/sio-tak-chhùi/saⁿ-tak-chhùi",
	["相誕誤"] = "sio-tāⁿ-gō͘",
	["相談"] = "siang-tâm/siong-tâm",
	["相諍"] = "sio-chèⁿ/sio-chìⁿ",
	["相諍嘴"] = "sio-chèⁿ-chhùi/sio-chìⁿ-chhùi",
	["相謔"] = "saⁿ-gio̍h",
	["相讓"] = "sio-niū",
	["相貌"] = "siàng-māu/siòng-māu",
	["相賽"] = "saⁿ-sòe",
	["相賽走"] = "saⁿ-sè-cháu/sio-sòe-cháu/sio-sòe-cháu",
	["相趁"] = "sio-thàn",
	["相距"] = "siang-kī/siong-kū",
	["相踏"] = "sio-ta̍h",
	["相踏脫"] = "sio-ta̍h-thut",
	["相蹋腳"] = "saⁿ-thap-kha",
	["相輔相成"] = "siang-hù-siang-sêng/siong-hù-siong-sêng",
	["相輸"] = "sio-su",
	["相輸贏"] = "sio-su-iâⁿ",
	["相辭"] = "sio-sî",
	["相送"] = "sio-sàng",
	["相透"] = "saⁿ-thàu/sio-thàu/saⁿ-thàu",
	["相通"] = "sio-thong",
	["相通氣"] = "sio-thong-khì",
	["相逢"] = "siang-hông/siong-hông",
	["相連"] = "sio-liân",
	["相連紲"] = "sio-liân-sòa",
	["相連續"] = "sio-liân-sòa",
	["相遇"] = "sio-gū/siong-gū",
	["相配"] = "siang-phòe/siong-phè/sio-phòe/sio-phè",
	["相重疊"] = "sio-têng-tha̍h",
	["相鉤互"] = "saⁿ-kau-hò͘/sio-kau-hò͘",
	["相閃"] = "sio-siám",
	["相閃身"] = "sio-siám-sin",
	["相閃車"] = "sio-siám-chhia",
	["相關"] = "siang-koan/siong-koan",
	["相關性"] = "siang-koan-sèng/siong-koan-sèng",
	["相隔"] = "sio-keh",
	["相隔壁"] = "sio-keh-piah",
	["相隨"] = "sio-sûi",
	["相雞"] = "siùⁿ-ke/siùⁿ-koe",
	["相食向"] = "sio-chia̍h-àⁿ/sio-chia̍h-hiàng",
	["相食坐"] = "sio-chia̍h-chē",
	["相食穿"] = "saⁿ-chia̍h-chhēng",
	["相駁嘴"] = "sio-poh-chhùi",
	["相騎"] = "sio-khiâ",
	["相體"] = "siàng-thé",
	["相鬥"] = "sio-tàu",
	["相黏蒂帶"] = "sio-liâm-tì-tòa",
	["盻"] = "he",
	["盻洗"] = "gé-sé/gé-sóe",
	["盼仔"] = "phàn-á",
	["盼望"] = "phàn-bōng",
	["盾"] = "tún",
	["盾牌"] = "tún-pâi",
	["省"] = "séng",
	["省siàu"] = "séng-siàu",
	["省下"] = "séng-hā",
	["省主席"] = "séng-chú-se̍k",
	["省事"] = "séng-sū",
	["省份"] = "séng-hūn",
	["省分"] = "séng-hun",
	["省力"] = "séng-la̍t/séⁿ-la̍t/séng-la̍t",
	["省卻"] = "séng-khiok",
	["省去"] = "séng-khì/séng-khù",
	["省吃儉用"] = "séng-chia̍h-khiām-iōng",
	["省委"] = "séng-úi",
	["省工"] = "séng-kang",
	["省府"] = "Séng-hú",
	["省思"] = "séng-su",
	["省掉"] = "séng-tiāu",
	["省政"] = "séng-chèng",
	["省政府"] = "Séng-chèng-hú",
	["省時"] = "séng-sî",
	["省會"] = "séng-hōe",
	["省本"] = "séng-pún",
	["省略"] = "séng-lia̍k/séng-lio̍k",
	["省立"] = "séng-li̍p",
	["省籍"] = "séng-che̍k",
	["省級"] = "séng-kip",
	["省議員"] = "séng-gī-oân",
	["省議會"] = "séng-gī-hōe",
	["省轄市"] = "séng-hat-chhī",
	["省道"] = "séng-tō",
	["省錢"] = "séng-chîⁿ",
	["省長"] = "séng-tiúⁿ",
	["省黨部"] = "séng-tóng-pō͘",
	["眄目"] = "bián-ba̍k",
	["眉"] = "bâi/bî",
	["眉目"] = "bâi-ba̍k",
	["眉豆"] = "bî-tāu",
	["眉額"] = "bâi-hia̍h",
	["看"] = "khòaⁿ",
	["看bē上目"] = "khòaⁿ-bē-chiūⁿ-ba̍k/khòaⁿ-bōe-chiūⁿ-ba̍k",
	["看bē來"] = "khòaⁿ-bē-lâi/khòaⁿ-bōe-lâi",
	["看bē出"] = "khòaⁿ-bē-chhut/khòaⁿ-bōe-chhut",
	["看bē慣"] = "khòaⁿ-bē-koàn/khòaⁿ-bōe-koàn",
	["看bē明"] = "khòaⁿ-bē-bêng/khòaⁿ-bōe-bêng",
	["看bē曉"] = "khòaⁿ-bē-hiáu/khòaⁿ-bōe-hiáu",
	["看bē著"] = "khòaⁿ-bē-tio̍h/khòaⁿ-bōe-tio̍h",
	["看māi-leh"] = "khòaⁿ-māi-leh/khòaⁿ-bāi-leh",
	["看m̄上目"] = "khòaⁿ-m̄-chiūⁿ-ba̍k",
	["看m̄著"] = "khòaⁿ-m̄-tio̍h",
	["看m̄起"] = "khòaⁿ-m̄-khí",
	["看sông"] = "khòaⁿ-sông",
	["看tāⁿ"] = "khòaⁿ-tāⁿ",
	["看thàng"] = "khòaⁿ-thàng",
	["看thàng-thàng"] = "khòaⁿ-thàng-thàng",
	["看三色"] = "khòaⁿ-sam-sek",
	["看上目"] = "khòaⁿ-chiūⁿ-ba̍k",
	["看不出"] = "khòaⁿ-m̄-chhut",
	["看中意"] = "khòaⁿ-tèng-ì",
	["看了看"] = "khòaⁿ-liáu-khòaⁿ",
	["看人"] = "khòaⁿ-lâng",
	["看人有"] = "khòaⁿ-lâng-ū",
	["看人無"] = "khòaⁿ-lâng-bô",
	["看仿"] = "khòaⁿ-hóng",
	["看作"] = "khòaⁿ-choh",
	["看傖"] = "khòaⁿ-sông",
	["看冊"] = "khòaⁿ-chheh",
	["看出"] = "khòaⁿ-chhut",
	["看出來"] = "khòaⁿ--chhut-lâi",
	["看出出"] = "khòaⁿ-chhut-chhut",
	["看到"] = "khòaⁿ-kàu",
	["看勢"] = "khòaⁿ-sì/khòaⁿ-sè",
	["看勢面"] = "khòaⁿ-sì-bīn/khòaⁿ-sè-bīn",
	["看千千"] = "khòaⁿ-chhian-chhian",
	["看厝"] = "khòaⁿ-chhù",
	["看去"] = "khòaⁿ-khì/khòaⁿ-khù",
	["看口"] = "khòaⁿ-kháu",
	["看台"] = "khòaⁿ-tâi",
	["看合意"] = "khòaⁿ-kah-ì",
	["看命"] = "khòaⁿ-miā",
	["看命先"] = "khòaⁿ-miā-sian",
	["看囝婿"] = "khòaⁿ-kiáⁿ-sài",
	["看地理"] = "khòaⁿ-tē-lí/khòaⁿ-tōe-lí",
	["看墓地"] = "khòaⁿ-bōng-tē/khòaⁿ-bō͘-tōe",
	["看外"] = "khòaⁿ-gōa",
	["看天田"] = "khòaⁿ-thiⁿ-chhân",
	["看天色"] = "khòaⁿ-thiⁿ-sek",
	["看好"] = "khòaⁿ-hó",
	["看守"] = "khàn-siú",
	["看守所"] = "khàn-siú-só͘",
	["看待"] = "khòaⁿ-thāi",
	["看情形"] = "khòaⁿ-chêng-hêng",
	["看愜意"] = "khòaⁿ-kah-ì",
	["看慣勢"] = "khòaⁿ-koàn-sì/khòaⁿ-koàn-sè",
	["看戲"] = "khòaⁿ-hì",
	["看扁"] = "khòaⁿ-píⁿ",
	["看扦扦"] = "khòaⁿ-chhian-chhian",
	["看扮勢"] = "khòaⁿ-pāng-sì/khòaⁿ-pāng-sè/khòaⁿ-pān-sì/khòaⁿ-pān-sè",
	["看批"] = "khòaⁿ-phe/khòaⁿ-phoe",
	["看日"] = "khòaⁿ-ji̍t",
	["看日師"] = "khòaⁿ-ji̍t-su",
	["看時"] = "khòaⁿ-sî",
	["看會出"] = "khòaⁿ-ē-chhut",
	["看會著"] = "khòaⁿ-ē-tio̍h",
	["看會起"] = "khòaⁿ-ē-khí",
	["看會開"] = "khòaⁿ-ē-khui",
	["看有"] = "khòaⁿ-ū",
	["看有起"] = "khòaⁿ-ū-khí",
	["看樣"] = "khòaⁿ-iūⁿ",
	["看機會"] = "khòaⁿ-ki-hōe",
	["看款"] = "khòaⁿ-khoán",
	["看款式"] = "khòaⁿ-khoán-sit",
	["看法"] = "khòaⁿ-hoat",
	["看清"] = "khòaⁿ-chheng",
	["看清楚"] = "khòaⁿ-chheng-chhó",
	["看準準"] = "khòaⁿ-chún-chún",
	["看漲"] = "khòaⁿ-tiòng",
	["看無"] = "khòaⁿ-bô",
	["看無目內"] = "khòaⁿ-bô-ba̍k-lāi",
	["看無著"] = "khòaⁿ-bô-tio̍h",
	["看無起"] = "khòaⁿ-bô-khí",
	["看無金"] = "khòaⁿ-bô-kim",
	["看無點"] = "khòaⁿ-bô-tiám",
	["看牛"] = "khòaⁿ-gû",
	["看現現"] = "khòaⁿ-hiān-hiān",
	["看當"] = "khòaⁿ-tng",
	["看病"] = "khòaⁿ-pēⁿ/khòaⁿ-pīⁿ",
	["看病人"] = "khòaⁿ-pēⁿ-lâng/khòaⁿ-pīⁿ-lâng",
	["看症"] = "khòaⁿ-chèng",
	["看目地無"] = "khòaⁿ-ba̍k-tē-bô/khòaⁿ-ba̍k-tōe-bô",
	["看目色"] = "khòaⁿ-ba̍k-sek",
	["看相"] = "khòaⁿ-siòng/khòaⁿ-siùⁿ",
	["看看"] = "khòaⁿ-khòaⁿ",
	["看真起"] = "khòaⁿ-chin-khí",
	["看破"] = "khòaⁿ-phòa",
	["看範勢"] = "khòaⁿ-pān-sì/khòaⁿ-pān-sè",
	["看羊"] = "khòaⁿ-iûⁿ",
	["看脈"] = "khòaⁿ-me̍h",
	["看著"] = "khòaⁿ-tio̍h/khòaⁿ--tio̍h",
	["看著鬼"] = "khòaⁿ-tio̍h-kúi",
	["看衰"] = "khòaⁿ-soe",
	["看衰bái"] = "khòaⁿ-soe-bái",
	["看衰siâu"] = "khòaⁿ-soe-siâu",
	["看見"] = "khòaⁿ-kìⁿ",
	["看見見"] = "khòaⁿ-kìⁿ-kìⁿ",
	["看覓"] = "khòaⁿ-māi",
	["看親情"] = "khòaⁿ-chhin-chiâⁿ",
	["看誕"] = "khòaⁿ-tāⁿ",
	["看誕去"] = "khòaⁿ-tāⁿ-khì/khòaⁿ-tāⁿ-khù",
	["看誕目"] = "khòaⁿ-tāⁿ-ba̍k",
	["看護"] = "khan-hō͘",
	["看豬胚"] = "khòaⁿ-ti-phoe/khòaⁿ-tu-phoe",
	["看起來"] = "khòaⁿ-khí-lâi",
	["看輕"] = "khòaⁿ-khin",
	["看迵過"] = "khòaⁿ-thàng-kòe/khòaⁿ-thàng-kè",
	["看透透"] = "khòaⁿ-thàu-thàu",
	["看過目"] = "khòaⁿ-kòe-ba̍k/khòaⁿ-kè-ba̍k",
	["看過過"] = "khòaⁿ-kòe-kòe/khòaⁿ-kè-kè",
	["看重"] = "khòaⁿ-tāng/khòaⁿ-tiōng",
	["看錯"] = "khòaⁿ-chhò",
	["看開"] = "khòaⁿ-khui",
	["看頭"] = "khòaⁿ-thâu/khóaⁿ-thâu",
	["看顧"] = "khòaⁿ-kò͘",
	["看風水"] = "khòaⁿ-hong-súi",
	["看風頭"] = "khòaⁿ-hong-thâu",
	["看鬧熱"] = "khòaⁿ-nāu-jia̍t",
	["看齊"] = "khòaⁿ-chê/khòaⁿ-chôe",
	["真"] = "chin",
	["真gâu"] = "chin-gâu",
	["真súi"] = "chin-súi",
	["真tú真"] = "chin-tú-chin",
	["真久"] = "chin-kú",
	["真人"] = "chin-jîn",
	["真假"] = "chin-ké",
	["真偽"] = "chin-gūi",
	["真像"] = "chin-siâng/chin-siāng",
	["真利"] = "chin-lāi",
	["真包"] = "chin-pâu",
	["真千"] = "chin-chhian",
	["真善美"] = "chin-siān-bí",
	["真好"] = "chin-hó",
	["真實"] = "chin-si̍t",
	["真實性"] = "chin-si̍t-sèng",
	["真少"] = "chin-chió",
	["真張"] = "chin-tiuⁿ",
	["真心"] = "chin-sim",
	["真情"] = "chin-chêng",
	["真想欲"] = "chin-siūⁿ-beh",
	["真意"] = "chin-ì",
	["真懾"] = "chin-liap",
	["真成"] = "chin-sêng",
	["真時行"] = "chin-sî-kiâⁿ",
	["真景"] = "chin-kéng",
	["真書"] = "chin-su",
	["真正"] = "chin-chiàⁿ",
	["真步"] = "chin-pō͘",
	["真活動"] = "chin-oa̍h-tāng",
	["真濟"] = "chin-chē/chin-chōe",
	["真無"] = "chin-bô",
	["真無救"] = "chin-bô-kiù",
	["真犯"] = "chin-hoān",
	["真珠"] = "chin-chu",
	["真珠客"] = "chin-chu-kheh",
	["真珠末"] = "chin-chu-boa̍h",
	["真珠粉"] = "chin-chu-hún",
	["真珠草"] = "chin-chu-chháu",
	["真珠螺"] = "chin-chu-lê",
	["真理"] = "chin-lí",
	["真相"] = "chin-siòng",
	["真相大白"] = "chin-siòng-tāi-pe̍h",
	["真真正"] = "chin-chin-chiàⁿ",
	["真知"] = "chin-chai",
	["真確"] = "chin-khak",
	["真空"] = "chin-khong",
	["真聲"] = "chin-siaⁿ",
	["真諦"] = "chin-tè",
	["真貨"] = "chin-hòe/chin-hè",
	["真除"] = "chin-tî/chin-tû",
	["真面目"] = "chin-bīn-bo̍k",
	["真風藤"] = "chin-hong-tîn",
	["真驚"] = "chin-kiaⁿ",
	["眠"] = "bîn",
	["眠一下"] = "bîn-chi̍t-ē/bîn--chi̍t-ē",
	["眠夢"] = "bîn-bāng",
	["眠床"] = "bîn-chhn̂g",
	["眠床岸"] = "bîn-chhn̂g-hōaⁿ/bûn-chhn̂g-hōaⁿ",
	["眠床枋"] = "bîn-chhn̂g-pang/bûn-chhn̂g-pang",
	["眠床腳"] = "bîn-chhn̂g-kha/bûn-chhn̂g-kha",
	["眠床舖"] = "bîn-chhn̂g-pho͘/bûn-chhn̂g-pho͘",
	["眠床道"] = "bîn-chhn̂g-tō/bûn-chhn̂g-tō",
	["眠眠"] = "bîn-bîn",
	["眥仔"] = "chū-á",
	["眥底"] = "chū-té/chū-tóe",
	["眩"] = "hîn",
	["眩gông"] = "hîn-gông",
	["眩倒"] = "hîn-tó/hîn--tó",
	["眩山"] = "hîn-soaⁿ",
	["眩戇"] = "hîn-gōng",
	["眩查某"] = "hîn-cha-bó͘",
	["眩痧"] = "hîn-soa",
	["眩船"] = "hîn-chûn",
	["眩著"] = "lîn--tio̍h",
	["眩藥仔"] = "hîn-io̍h-á",
	["眩車"] = "hîn-chhia",
	["眩車藥"] = "hîn-chhia-io̍h",
	["眷屬"] = "koàn-sio̍k",
	["眷戀"] = "koàn-loân",
	["眷村"] = "koàn-chhoan/koàn-chhun",
	["眼"] = "géng",
	["眼一下"] = "gán-chi̍t-ē",
	["眼中刺"] = "gán-tiong-chhì",
	["眼中無人"] = "gán-tiong-bû-jîn",
	["眼中釘"] = "gán-tiong-teng",
	["眼光"] = "gán-kong",
	["眼前"] = "gán-chiân/gián-chêng",
	["眼前報"] = "gán-chiân-pò/gián-chiân-pò",
	["眼力"] = "gán-le̍k",
	["眼孔大"] = "gán-khóng-tōa",
	["眼時"] = "gián-sî",
	["眼淚"] = "gán-lūi",
	["眼球"] = "gán-kiû",
	["眼界"] = "gán-kài",
	["眼目"] = "gán-ba̍k",
	["眼神"] = "gán-sîn",
	["眼福"] = "gán-hok",
	["眼科"] = "gán-kho",
	["眼花撩亂"] = "gán-hoe-liâu-loān",
	["眼著"] = "gán-tio̍h/gán--tio̍h",
	["眼見"] = "gán-kiàn",
	["眼角膜"] = "gán-kak-mo̍͘h",
	["眼證"] = "gán-chèng",
	["眼識"] = "gán-sek",
	["眼過"] = "gán-kòe/gán-kè",
	["眼鏡行"] = "gán-kiàⁿ-hâng",
	["眼鳥"] = "gán-chiáu/gián-chiáu/gián-chiáu/gán-chiáu",
	["眾"] = "chèng",
	["眾人"] = "chèng-lâng",
	["眾人嘴"] = "chèng-lâng-chhùi",
	["眾人意"] = "chèng-lâng-ì",
	["眾人目"] = "chèng-lâng-ba̍k",
	["眾人知"] = "chèng-lâng-chai",
	["眾多"] = "chèng-to",
	["眾大家"] = "chèng-tāi-ke",
	["眾所周知"] = "chèng-só͘-chiu-ti",
	["眾所週知"] = "chiòng-só͘-chiu-ti",
	["眾生"] = "chiòng-seng",
	["眾議"] = "chèng-gī",
	["眾議員"] = "chèng-gī-oân/chiòng-gī-oân",
	["眾議院"] = "Chiòng-gī-īⁿ",
	["眾院"] = "chiòng-īⁿ",
	["睏"] = "khùn",
	["睏bē入眠"] = "khùn-bē-ji̍p-bîn/khùn-bōe-ji̍p-bîn",
	["睏bē去"] = "khùn-bē-khì/khùn-bōe-khù",
	["睏ka-chōe"] = "khùn-ka-chōe/khùn-ka-chē",
	["睏一醒"] = "khùn-chi̍t-chhéⁿ/khùn-chi̍t-chhíⁿ",
	["睏中晝"] = "khùn-tiong-tàu",
	["睏仆仆"] = "khùn-phak-phak",
	["睏冬"] = "khùn-tang",
	["睏去"] = "khùn--khì/khùn--khù",
	["睏單舖"] = "khùn-toaⁿ-pho͘",
	["睏坦敧"] = "khùn-thán-khi",
	["睏坦橫"] = "khùn-thán-hoâiⁿ",
	["睏坦笑"] = "khùn-thán-chhiò",
	["睏坦覆"] = "khùn-thán-phak",
	["睏坦身"] = "khùn-thán-sin",
	["睏夢"] = "khùn-bāng",
	["睏大豬"] = "khùn-tōa-ti/khùn-tōa-tu",
	["睏天路"] = "khùn-thiⁿ-lō͘",
	["睏天露"] = "khùn-thiⁿ-lō͘",
	["睏房"] = "khùn-pâng",
	["睏晝"] = "khùn-tàu",
	["睏殿"] = "khùn-tiān",
	["睏無夠眠"] = "khùn-bô-kàu-bîn",
	["睏相"] = "khùn-siàng",
	["睏眠"] = "khùn-bîn",
	["睏神"] = "khùn-sîn",
	["睏空房"] = "khùn-khang-pâng",
	["睏空舖"] = "khùn-khang-pho͘",
	["睏精神"] = "khùn-cheng-sîn",
	["睏草埔"] = "khùn-chháu-po͘",
	["睏落眠"] = "khùn-lo̍h-bîn",
	["睏衫"] = "khùn-saⁿ",
	["睏袋"] = "khùn-tē",
	["睏袒笑"] = "khùn-thán-chhiò",
	["睏褲"] = "khùn-khò͘",
	["睏過眠"] = "khùn-kòe-bîn/khùn-kè-bîn",
	["睏過頭"] = "khùn-kòe-thâu/khùn-kè-thâu",
	["睏醒"] = "khùn-chhéⁿ/khùn-chhíⁿ",
	["睏重眠"] = "khùn-tāng-bîn",
	["睏間"] = "khùn-keng",
	["睏飽"] = "khùn-pá",
	["睏飽眠"] = "khùn-pá-bîn",
	["睏鬥陣"] = "khùn-tàu-tīn",
	["睛"] = "chhéng",
	["睡"] = "chōe/chē",
	["睡眠"] = "sūi-bîn",
	["睡神"] = "sē-sîn",
	["督"] = "tok",
	["督促"] = "tok-chhiok",
	["督學"] = "tok-ha̍k",
	["督察"] = "tok-chhat",
	["督導"] = "tok-tō",
	["督工"] = "tok-kang",
	["督戰"] = "tok-chiàn",
	["督責"] = "tok-chek",
	["督陣"] = "tok-tīn",
	["督隊"] = "tok-tūi",
	["睦鄰"] = "bo̍k-lîn",
	["睨"] = "gio̍h",
	["睨siâu"] = "gē-siâu/gê-siâu",
	["睨人膦"] = "gê-lâng-lān",
	["睨佮恨"] = "gê-kah-gīn",
	["睨洗"] = "gé-sé/gé-sóe",
	["睨目"] = "gê-ba̍k",
	["睨膦"] = "gē-lān/gê-lān",
	["睨視"] = "gé-sē",
	["睬"] = "chhái",
	["瞄準"] = "biâu-chún/biô-chún",
	["瞇"] = "bî/mi",
	["瞋目"] = "chîn-ba̍k",
	["瞌"] = "khap/kheh/khoeh",
	["瞎"] = "khoeh",
	["瞞"] = "môa",
	["瞞khàm"] = "môa-khàm",
	["瞞khǹg"] = "môa-khǹg",
	["瞞勘"] = "môa-khàm",
	["瞞爸騙母"] = "môa-pē-phiàn-bó/môa-pē-phiàn-bú",
	["瞞騙"] = "môa-phiàn",
	["瞠目"] = "thîⁿ-ba̍k/thêⁿ-ba̍k",
	["瞪"] = "chhîⁿ/thîⁿ",
	["瞪光"] = "thîⁿ-kng",
	["瞪目"] = "tàng-ba̍k/thîⁿ-ba̍k",
	["瞬"] = "sut",
	["瞬一目"] = "sut-chi̍t-ba̍k",
	["瞬者"] = "sut--che",
	["瞬間"] = "sùn-kan",
	["瞭一下"] = "lió-chi̍t-ē",
	["瞭若指掌"] = "liáu-jio̍k-chí-chiáng/liáu-jio̍k-chí-chióng",
	["瞭著"] = "lió-tio̍h",
	["瞭解"] = "liáu-kái",
	["瞭過"] = "lió-kòe/lió-kè",
	["瞳子"] = "tông-chú",
	["瞳孔"] = "tông-khóng",
	["瞻"] = "chiam/siam",
	["瞻仰"] = "chiam-gióng",
	["瞻頭"] = "taⁿ-thâu",
	["瞿"] = "kû",
	["瞿瞿chhoah"] = "gih-gih-chhoah",
	["瞿瞿顫"] = "gih-gih-chun/gih-gih-chùn",
	["瞿麥"] = "khû-be̍h",
	["矇騙"] = "bông-phiàn",
	["矗khiā"] = "chhiok-khiā",
	["矗立"] = "chhak-li̍p",
	["矚目"] = "chiok-bo̍k",
	["矛"] = "mâu",
	["矛盾"] = "mâu-tún/bâu-tún",
	["知"] = "chai",
	["知事"] = "ti-sū",
	["知交"] = "ti-kau",
	["知人"] = "chai-lâng/ti-jîn",
	["知代"] = "chai-tāi",
	["知位"] = "chai-ūi",
	["知卻"] = "chai-khioh",
	["知友"] = "ti-iú",
	["知名之士"] = "ti-bêng-chi-sū",
	["知己"] = "ti-kí",
	["知己知彼"] = "ti-kí-ti-pí",
	["知影"] = "chai-iáⁿ",
	["知性"] = "ti-sèng",
	["知恥"] = "ti-thí",
	["知恩必報"] = "ti-in-pit-pò/ti-un-pit-pò",
	["知情"] = "ti-chêng",
	["知更鳥"] = "ti-kiⁿ-chiáu",
	["知會"] = "ti-hōe",
	["知本"] = "Ti-pún",
	["知死"] = "chai-sí",
	["知知"] = "chai-chai",
	["知空"] = "chai-khang",
	["知罪"] = "ti-chōe",
	["知能"] = "ti-lêng",
	["知見"] = "ti-kìⁿ",
	["知見人"] = "ti-kìⁿ-lâng",
	["知覺"] = "ti-kak",
	["知足"] = "ti-chiok",
	["知足常樂"] = "ti-chiok-siông-lo̍k",
	["知輕重"] = "chai-khin-tāng",
	["知轉"] = "chai-tńg",
	["知轉頭"] = "chai-tńg-thâu",
	["知透透"] = "chai-thàu-thàu",
	["知進退"] = "chai-chìn-thè/chai-chìn-thòe",
	["知過必改"] = "ti-kò-pit-kái",
	["知錯"] = "chai-chhò",
	["知難而退"] = "ti-lân-jî-thè/ti-lân-jî-thòe",
	["知音"] = "ti-im",
	["知頭"] = "chai-thâu",
	["知頭重"] = "chai-thâu-tāng",
	["矩"] = "kí/kú",
	["短"] = "té",
	["短"] = "té-ńg",
	["短促"] = "toán-chhiok",
	["短兵相接"] = "toán-peng-siang-chiap/toán-peng-siong-chiap",
	["短刀"] = "té-to",
	["短劇"] = "té-kio̍k",
	["短命"] = "té-miā",
	["短墩"] = "té-tun",
	["短小"] = "té-sió",
	["短工"] = "té-kang",
	["短打"] = "toán-táⁿ",
	["短文"] = "té-bûn",
	["短時間"] = "té-sî-kan",
	["短期"] = "té-kî/toán-kî",
	["短歲壽"] = "té-hòe-siū/té-hè-siū",
	["短波"] = "té-pho",
	["短理"] = "té-lí",
	["短-示"] = "té-ńg",
	["短線"] = "té-sòaⁿ",
	["短缺"] = "toán-khoat",
	["短腳"] = "té-kioh",
	["短舌根"] = "té-chi̍h-kin/té-chi̍h-kun",
	["短處"] = "toán-chhù",
	["短行"] = "toán-hēng",
	["短衫"] = "té-saⁿ",
	["短褲"] = "té-khò͘",
	["短褲仔"] = "té-khò͘-á",
	["短襪仔"] = "té-boe̍h-á",
	["短見"] = "toán-kiàn",
	["短評"] = "toán-phêng",
	["短跑"] = "toán-pháu",
	["短距離"] = "toán-kī-lī/toán-kū-lî",
	["短路"] = "té-lō͘",
	["短針"] = "té-chiam",
	["短銃"] = "té-chhèng",
	["短銷"] = "té-siau",
	["短銷貨"] = "té-siau-hòe/té-siau-hè",
	["短音階"] = "toán-im-kai",
	["短髮"] = "té-hoat",
	["矮"] = "é/óe",
	["矮bih-bih"] = "é-bih-bih/óe-bih-bih",
	["矮taiⁿ-taiⁿ"] = "é-taiⁿ-taiⁿ/óe-taiⁿ-taiⁿ",
	["矮tak-tak"] = "é-tak-tak/óe-tak-tak",
	["矮thu̍t-thu̍t"] = "é-thu̍t-thu̍t/óe-thu̍t-thu̍t",
	["矮tu̍t-tu̍t"] = "é-tu̍t-tu̍t/óe-tu̍t-tu̍t",
	["矮人"] = "é-lâng/óe-lâng",
	["矮仔"] = "é-á/óe-á",
	["矮仔猴"] = "é-á-kâu/óe-á-kâu",
	["矮仔鬼"] = "é-á-kúi/óe-á-kúi",
	["矮古董"] = "é-kó͘-tóng/óe-kó͘-tóng",
	["矮奴"] = "é-lô͘/óe-lô͘",
	["矮寇"] = "é-khò͘/óe-khò͘",
	["矮椅"] = "é-í/óe-í",
	["矮爺"] = "é-iâ/óe-iâ",
	["矮牆"] = "é-chhiûⁿ/óe-chhiûⁿ",
	["矮的"] = "é-ê/óe-ê",
	["矮細"] = "é-sè/óe-sòe",
	["矮股"] = "é-kó͘/óe-kó͘",
	["矮肥"] = "é-pûi/óe-pûi",
	["矮肥短"] = "é-pûi-té/óe-pûi-té",
	["矮腳蘆"] = "é-kha-lô͘/óe-kha-lô͘",
	["矮腳雞"] = "é-kha-ke/óe-kha-koe",
	["矮鑿鑿"] = "é-chha̍k-chha̍k/óe-chha̍k-chha̍k",
	["矮頓"] = "é-tǹg/óe-tǹg",
	["矮頓頓"] = "é-tǹg-tǹg/óe-tǹg-tǹg",
	["矮鼓"] = "é-kó͘/óe-kó͘",
	["矮鼓丁"] = "é-kó͘-teng/óe-kó͘-teng",
	["矮鼓生"] = "é-kó͘-seⁿ/óe-kó͘-siⁿ",
	["矮鼓董"] = "é-kó͘-tóng/óe-kó͘-tóng",
	["矮鼓鼓"] = "é-kó͘-kó͘/óe-kó͘-kó͘",
	["矯強"] = "kiáu-kióng",
	["矯正"] = "kiáu-chèng",
	["矯治"] = "kiáu-tī",
	["石"] = "chio̍h",
	["石khat仔"] = "chio̍h-khat-á/chio̍h-khiat-á",
	["石"] = "chio̍h-phòe/chio̍h-phè",
	["石仔"] = "chio̍h-á",
	["石佛"] = "chio̍h-hu̍t",
	["石兵"] = "chio̍h-peng",
	["石刺仔"] = "chio̍h-chhì-á",
	["石劍"] = "chio̍h-kiàm",
	["石化"] = "chio̍h-hòa",
	["石卵"] = "chio̍h-nn̄g",
	["石卵仔"] = "chio̍h-nn̄g-á",
	["石器"] = "chio̍h-khì",
	["石坊"] = "chio̍h-hong/chio̍h-hng",
	["石坎"] = "chio̍h-khám",
	["石埔"] = "chio̍h-po͘",
	["石基"] = "chio̍h-ki",
	["石埽"] = "chio̍h-sò",
	["石塊"] = "chio̍h-tè",
	["石壁"] = "chio̍h-piah",
	["石壁草"] = "chio̍h-piah-chháu",
	["石壁蓮"] = "chio̍h-piah-liân",
	["石女"] = "se̍k-lú/chio̍h-lú",
	["石奶"] = "chio̍h-leng/chio̍h-lin",
	["石子"] = "chio̍h-jí",
	["石家莊"] = "chio̍h-ka-chng",
	["石尪"] = "chio̍h-ang",
	["石屑"] = "chio̍h-sap/chio̍h-sut",
	["石岑"] = "chio̍h-gám/chio̍h-gím",
	["石岩"] = "chio̍h-giâm",
	["石崎"] = "chio̍h-kiā",
	["石崙"] = "chio̍h-lūn",
	["石幼"] = "chio̍h-iù",
	["石庶"] = "chio̍h-chià",
	["石拭仔"] = "chio̍h-chhit-á",
	["石搭仔"] = "chio̍h-tah-á",
	["石攄仔"] = "chio̍h-lu-á",
	["石敢當"] = "se̍k-kám-tong/chio̍h-kám-tong",
	["石文"] = "chio̍h-bûn",
	["石斑"] = "chio̍h-pan",
	["石斛"] = "chio̍h-ha̍k",
	["石朴"] = "chio̍h-phoh",
	["石材"] = "chio̍h-châi",
	["石松"] = "chio̍h-siông",
	["石板"] = "chio̍h-pán",
	["石枋"] = "chio̍h-pang",
	["石枕"] = "chio̍h-chím",
	["石柃"] = "chio̍h-lēng",
	["石柃舅"] = "chio̍h-lēng-kū",
	["石柱"] = "chio̍h-thiāu",
	["石柳"] = "chio̍h-liú",
	["石條"] = "chio̍h-tiâu/chio̍h-liâu",
	["石棉"] = "chio̍h-mî",
	["石棺"] = "chio̍h-koan",
	["石棺柴"] = "chio̍h-koaⁿ-chhâ",
	["石楠"] = "chio̍h-lâm",
	["石榴"] = "sia̍h-liû/chio̍h-liû",
	["石榴紅"] = "siā-liû-âng",
	["石櫧"] = "chio̍h-chû",
	["石汕"] = "chio̍h-sòaⁿ",
	["石決明"] = "chio̍h-koat-bêng",
	["石沈大海"] = "chio̍h-tîm-tōa-hái",
	["石油"] = "chio̍h-iû",
	["石油業"] = "chio̍h-iû-gia̍p",
	["石涸卵"] = "chio̍h-ko̍k-nn̄g",
	["石澀"] = "chio̍h-siap",
	["石瀨"] = "chio̍h-lōa",
	["石灰"] = "chio̍h-hoe/chio̍h-he",
	["石灰石"] = "chio̍h-hoe-chio̍h/chio̍h-he-chio̍h",
	["石灰魚"] = "chio̍h-hoe-hî/chio̍h-he-hû",
	["石炭"] = "chio̍h-thòaⁿ",
	["石牌"] = "Chio̍h-pâi",
	["石牡丹"] = "chio̍h-bó͘-tan",
	["石狗公"] = "chio̍h-káu-kang",
	["石狗卵"] = "chio̍h-káu-nn̄g",
	["石獅"] = "chio̍h-sai",
	["石珠"] = "chio̍h-chu",
	["石石"] = "sia̍h-chio̍h",
	["石研"] = "chio̍h-géng",
	["石硫磺"] = "chio̍h-liû-hông",
	["石碇"] = "Chio̍h-tiàⁿ",
	["石碑"] = "chio̍h-pi",
	["石碖"] = "chio̍h-lún",
	["石碾"] = "chio̍h-lián",
	["石磨"] = "chio̍h-bō/chio̍h-bôa",
	["石磯"] = "chio̍h-ki",
	["石磯仔"] = "chio̍h-ki-á",
	["石礅"] = "chio̍h-tún",
	["石礦"] = "chio̍h-khòng",
	["石竹"] = "chio̍h-tek",
	["石竹仔"] = "chio̍h-tek-á",
	["石笱"] = "chio̍h-kô",
	["石筍"] = "chio̍h-sún",
	["石脂"] = "chio̍h-chi",
	["石膏"] = "chio̍h-ko",
	["石膏印"] = "chio̍h-ko-ìn",
	["石舂臼"] = "chio̍h-cheng-khū",
	["石花"] = "chio̍h-hoe",
	["石花草"] = "chio̍h-hoe-chháu",
	["石花菜"] = "chio̍h-hoe-chhài",
	["石英"] = "chio̍h-eng",
	["石莧"] = "chio̍h-hēng",
	["石菖蒲"] = "chio̍h-chhiuⁿ-pô͘/chio̍h-chhiong-pô͘",
	["石葦"] = "chio̍h-ûi",
	["石蒜"] = "chio̍h-soàn",
	["石蓮"] = "chio̍h-liân",
	["石薯"] = "chio̍h-chî/chio̍h-chû",
	["石虎"] = "chio̍h-hó͘",
	["石蛉"] = "chio̍h-lêng",
	["石蝀"] = "chio̍h-kàng",
	["石角"] = "chio̍h-kak",
	["石賓"] = "chio̍h-pin",
	["石距"] = "chio̍h-kī/chio̍h-kū",
	["石重"] = "chio̍h-tāng",
	["石鉼"] = "chio̍h-phiáⁿ",
	["石鏡"] = "chio̍h-kiàⁿ",
	["石鏨"] = "chio̍h-chām",
	["石鐘乳"] = "chio̍h-cheng-jí/chio̍h-cheng-jú",
	["石門"] = "Chio̍h-mn̂g",
	["石降"] = "chio̍h-kàng",
	["石雕"] = "chio̍h-tiau",
	["石青仔"] = "chio̍h-chheⁿ-á/chio̍h-chhiⁿ-á",
	["石頭"] = "chio̍h-thâu",
	["石頭仔"] = "chio̍h-thâu-á",
	["石頭狗"] = "chio̍h-thâu-káu",
	["石頭蛇"] = "chio̍h-thâu-chôa",
	["石駁岸"] = "chio̍h-poh-hōaⁿ",
	["石魚"] = "chio̍h-hî/chio̍h-hû",
	["石鯪魚"] = "chio̍h-lêng-hî/chio̍h-lêng-hû",
	["石鯽"] = "chio̍h-chit",
	["石鱸仔"] = "chio̍h-lô͘-á",
	["石鸚哥"] = "chio̍h-eng-ko",
	["石鹽"] = "chio̍h-iâm",
	["石黃"] = "chio̍h-hông/chio̍h-n̂g",
	["石鼓"] = "chio̍h-kó͘",
	["石龍子"] = "chio̍h-lêng-chú/se̍k-liông-chú",
	["石龜"] = "chio̍h-ku",
	["石龜座"] = "chio̍h-ku-chō",
	["矸仔"] = "kan-á",
	["矸仔菜"] = "kan-á-chhài",
	["矸仔蓋"] = "kan-á-kòa",
	["矸轆"] = "kan-lo̍k",
	["矺印仔"] = "teh-ìn-á",
	["矺嗽"] = "teh-sàu",
	["矺孤注"] = "teh-ko͘-tù",
	["矺孤烏"] = "teh-ko͘-o͘",
	["矺寶"] = "teh-pó",
	["矺年"] = "teh-nî",
	["矺年錢"] = "teh-nî-chîⁿ",
	["矺撚寶"] = "teh-lián-pó",
	["矺枝"] = "teh-ki",
	["矺死"] = "teh-sí",
	["矺注"] = "teh-tù",
	["矺火"] = "teh-hóe/teh-hé",
	["矺痰"] = "teh-thâm",
	["矺紙"] = "teh-chóa",
	["矺重"] = "teh-tāng",
	["矺驚"] = "teh-kiaⁿ",
	["矽"] = "sia̍k",
	["矽矽"] = "sia̍k-sia̍k",
	["砂"] = "soa",
	["砂土"] = "soa-thô͘",
	["砂母"] = "soa-bó/soa-bú",
	["砂母粒"] = "soa-bó-lia̍p/soa-bú-lia̍p",
	["砂漏"] = "soa-lāu",
	["砂目"] = "soa-ba̍k",
	["砂眼"] = "soa-gán",
	["砂石"] = "soa-chio̍h",
	["砂粒"] = "soa-lia̍p",
	["砂糖"] = "soa-thn̂g",
	["砂馬仔"] = "soa-bé-á",
	["砂馬蟹"] = "soa-bé-hē",
	["砂鵻"] = "soa-chui",
	["砍"] = "khám",
	["砍殺"] = "khám-sat",
	["砒酸"] = "phi-sng",
	["砒霜"] = "phi-sng",
	["研"] = "géng",
	["研判"] = "gián-phòaⁿ",
	["研實"] = "géng-cha̍t",
	["研擬"] = "gián-gí",
	["研末"] = "géng-boa̍h",
	["研槌"] = "géng-thûi",
	["研槽"] = "géng-chô",
	["研灰"] = "géng-hu",
	["研究"] = "gián-kiù",
	["研究出"] = "gián-kiù-chhut",
	["研究室"] = "gián-kiù-sek",
	["研究會"] = "géng-kiù-hōe",
	["研究生"] = "gián-kiù-seng",
	["研究費"] = "gián-kiù-hùi",
	["研究院"] = "gián-kiù-īⁿ",
	["研粉"] = "géng-hún",
	["研缽"] = "géng-poah",
	["研習"] = "gián-si̍p",
	["研習會"] = "gián-si̍p-hōe",
	["研考會"] = "Gián-khó-hōe",
	["研製"] = "gián-chè",
	["研討"] = "gián-thó",
	["研讀"] = "gián-tho̍k",
	["研路機"] = "géng-lō͘-ki",
	["砧"] = "tiam",
	["砧皮鞋"] = "tiam-phôe-ê/tiam-phê-ôe",
	["砧鞋"] = "tiam-ê/tiam-ôe",
	["砧鞋的"] = "tiam-ê-ê/tiam-ôe-ôe",
	["砧齒"] = "tiam-khí",
	["砰米芳"] = "pōng-bí-phang",
	["砰鼓"] = "phiàng-kó͘",
	["砲"] = "phàu",
	["砲兵"] = "phàu-peng",
	["砲台"] = "phàu-tâi",
	["砲座"] = "phàu-chō",
	["砲彈"] = "phàu-tôaⁿ",
	["砲擊"] = "phàu-kek",
	["砲火"] = "phàu-hóe/phàu-hé",
	["砲聲"] = "phàu-siaⁿ",
	["砲轟"] = "phàu-hong",
	["破"] = "phòa",
	["破chhe̍h聲"] = "phòa-chhe̍h-siaⁿ",
	["破例"] = "phòa-lē/phò-lē",
	["破傷風"] = "phò-siong-hong",
	["破功"] = "phò-kong",
	["破卵"] = "phòa-nn̄g",
	["破厝"] = "phòa-chhù",
	["破厝窗仔"] = "phòa-chhù-tháng-á",
	["破去"] = "phòa--khì/phòa--khù",
	["破口大罵"] = "phòa-kháu-tōa-mē/phòa-kháu-tōa-mā",
	["破唶聲"] = "phòa-chhe̍h-siaⁿ",
	["破嘴"] = "phòa-chhùi",
	["破嘴煞"] = "phòa-chhùi-soah",
	["破嘴讒"] = "phòa-chhùi-châm",
	["破嘴鏨"] = "phòa-chhùi-chām",
	["破土"] = "phòa-thó͘/phò-thó͘",
	["破土典禮"] = "phòa-thó͘-tián-lé",
	["破壞"] = "phò-hoāi",
	["破壞力"] = "phòa-hāi-le̍k",
	["破壞性"] = "phò-hoāi-sèng",
	["破大舍"] = "phòa-tōa-sià",
	["破天荒"] = "phò-thian-hong",
	["破婊"] = "phòa-piáu",
	["破媌"] = "phòa-bâ",
	["破學"] = "phòa-o̍h",
	["破害"] = "phò-hāi",
	["破家"] = "phòa-ke",
	["破家囝"] = "phòa-ke-kiáⁿ",
	["破少年"] = "phòa-siàu-liân",
	["破布"] = "phòa-pò͘",
	["破布子"] = "phòa-pò͘-chí",
	["破戒"] = "phòa-kài",
	["破損"] = "phòa-sún",
	["破故子"] = "phòa-kò͘-chí",
	["破敗"] = "phòa-pāi",
	["破敗囝"] = "phòa-pāi-kiáⁿ",
	["破散"] = "phòa-sàm",
	["破朽朽"] = "phòa-hiú-hiú",
	["破枝骨"] = "phòa-ki-kut",
	["破柴"] = "phòa-chhâ",
	["破柴龜"] = "phòa-chhâ-ku",
	["破格"] = "phòa-keh",
	["破格嘴"] = "phòa-keh-chhùi",
	["破格媌"] = "phòa-keh-bâ",
	["破格聲"] = "phòa-keh-siaⁿ",
	["破案"] = "phò-àn",
	["破殼"] = "phòa-khak",
	["破水"] = "phòa-chúi",
	["破滅"] = "phò-bia̍t",
	["破爛"] = "phòa-nōa",
	["破爛生"] = "phòa-nōa-seⁿ/phòa-nōa-siⁿ",
	["破獲"] = "phò-he̍k",
	["破產"] = "phò-sán/phò͘-sán",
	["破疕"] = "phòa-phí",
	["破病"] = "phòa-pēⁿ/phòa-pīⁿ",
	["破病丁"] = "phòa-pēⁿ-teng/phòa-pīⁿ-teng",
	["破病本"] = "phòa-pēⁿ-pún/phòa-pīⁿ-pún",
	["破病桶"] = "phòa-pēⁿ-tháng/phòa-pīⁿ-tháng",
	["破病款"] = "phòa-pēⁿ-khoán/phòa-pīⁿ-khoán",
	["破病路"] = "phòa-pēⁿ-lō͘/phòa-pīⁿ-lō͘",
	["破病身命"] = "phòa-pēⁿ-sin-miā/phòa-pīⁿ-sin-miā",
	["破病錢"] = "phòa-pēⁿ-chîⁿ/phòa-pīⁿ-chîⁿ",
	["破病雞"] = "phòa-pēⁿ-ke/phòa-pīⁿ-koe",
	["破痕"] = "phòa-hûn",
	["破皮"] = "phòa-phôe/phòa-phê",
	["破相"] = "phòa-siùⁿ",
	["破破"] = "phòa-phòa",
	["破碎"] = "phòa-chhùi",
	["破空"] = "phòa-khang",
	["破筆"] = "phòa-pit",
	["破糊糊"] = "phòa-kô͘-kô͘",
	["破紀錄"] = "phòa-kì-lo̍k",
	["破縫"] = "phòa-phāng",
	["破缺"] = "phòa-khih",
	["破肚"] = "phòa-tō͘",
	["破股"] = "phòa-kó͘",
	["破脆"] = "phòa-chhè",
	["破腹"] = "phòa-pak",
	["破腹話"] = "phòa-pak-ōe",
	["破膽"] = "phòa-táⁿ",
	["破舊"] = "phòa-kū",
	["破衫"] = "phòa-saⁿ",
	["破裂"] = "phò-lia̍t",
	["破裘公"] = "phòa-hiû-kong",
	["破解"] = "phòa-kái",
	["破豆"] = "phò-tāu",
	["破財"] = "phò-châi",
	["破費"] = "phò-hùi/phòa-hùi",
	["破鏨"] = "phòa-chām",
	["破門而入"] = "phòa-mn̂g-lî-ji̍p",
	["破除"] = "phò-tî/phò-tû",
	["破隙"] = "phòa-khiah",
	["破雞筅"] = "phòa-ke-chhéng/phòa-koe-chhéng",
	["破雨傘"] = "phòa-hō͘-sòaⁿ/phòa-hō͘-sòaⁿ",
	["破靴黨"] = "phòa-hia-tóng",
	["破頭"] = "phòa-thâu",
	["破頭khàm面"] = "phòa-thâu-khàm-bīn",
	["破鬖"] = "phòa-sàm",
	["破鬢梳"] = "phòa-pìn-se/phòa-pìn-soe",
	["破鼎"] = "phòa-tiáⁿ",
	["硃砂"] = "chu-se",
	["硃砂痣"] = "chu-se-kì",
	["硈仔"] = "khiat-á",
	["硌硞馬"] = "lo̍k-kho̍k-bé/lo̍k-ko̍k-bé",
	["硝宮酸"] = "siau-kiong-sng",
	["硝強水"] = "siau-kiông-chúi",
	["硝藥"] = "siau-io̍h",
	["硝酸"] = "siau-sng",
	["硞"] = "khok",
	["硞仔頭"] = "khok-á-thâu",
	["硞硞輾"] = "kho̍k-kho̍k-lìn",
	["硨倒"] = "chhia-tó",
	["硨反"] = "chhia-péng",
	["硨盤"] = "chhia-pôaⁿ",
	["硨磲"] = "chhia-kû",
	["硨輾斗"] = "chhia-lìn-táu",
	["硨鉗"] = "chhia-khîⁿ",
	["硫"] = "liû",
	["硫安"] = "liû-an",
	["硫磺"] = "liû-hông/liû-n̂g",
	["硫酸"] = "liû-sng",
	["硬"] = "ngē/ngī",
	["硬piàng-piàng"] = "ngē-piàng-piàng/ngī-piàng-piàng",
	["硬tìⁿ"] = "ngē-tìⁿ/ngī-tìⁿ",
	["硬tú硬"] = "ngē-tú-ngē/ngī-tú-ngī",
	["硬倒"] = "ngē-táu/ngī-táu",
	["硬共"] = "ngē-kā/ngī-kā",
	["硬創"] = "ngē-chhòng/ngī-chhòng",
	["硬力"] = "ngē-la̍t/ngī-la̍t",
	["硬加"] = "ngē-ka/ngī-ka",
	["硬化"] = "ngē-hòa/ngī-hòa",
	["硬嘴"] = "ngē-chhùi/ngī-chhùi",
	["硬守"] = "ngē-siú/ngī-siú",
	["硬尻川"] = "ngē-kha-chhng/ngī-kha-chhng",
	["硬工夫"] = "ngē-kang-hu/ngī-kang-hu",
	["硬度"] = "ngē-tō͘/ngī-tō͘",
	["硬式"] = "ngē-sek/ngī-sek",
	["硬弓"] = "ngē-keng/ngī-keng",
	["硬心"] = "ngē-sim/ngī-sim",
	["硬心肝"] = "ngē-sim-koaⁿ/ngī-sim-koaⁿ",
	["硬心腸"] = "ngē-sim-tn̂g/ngī-sim-tn̂g",
	["硬忍"] = "ngē-lún/ngī-lún",
	["硬性"] = "ngē-sèng/ngī-sèng",
	["硬性地"] = "ngē-sèng-tē/ngī-sèng-tōe",
	["硬戕"] = "ngē-chhiâⁿ/ngī-chhiâⁿ",
	["硬手"] = "ngē-chhiú/ngī-chhiú",
	["硬-手則"] = "ngē-chhi̍h/ngī-chhi̍h",
	["硬拗"] = "ngē-áu/ngī-áu",
	["硬搶"] = "ngē-chhiúⁿ/ngī-chhiúⁿ",
	["硬斗"] = "ngē-táu/ngī-táu",
	["硬會"] = "ngē-ē/ngī-ē",
	["硬板"] = "ngē-pán/ngī-pán",
	["硬柝柝"] = "ngē-khok-khok/ngī-khok-khok",
	["硬柴"] = "ngē-chhâ/ngī-chhâ",
	["硬桃"] = "ngē-thô/ngī-thô",
	["硬欲"] = "ngē-beh/ngī-beh/ngē-boeh/ngī-boeh",
	["硬死"] = "ngē-sí/ngī-sí",
	["硬死守"] = "ngē-sí-siú/ngī-sí-siú",
	["硬氣"] = "ngē-khì/ngī-khì",
	["硬水"] = "ngē-chúi/ngī-chúi",
	["硬求"] = "ngē-kiû/ngī-kiû",
	["硬涸涸"] = "ngē-khok-khok/ngī-khok-khok/ngē-kho̍k-kho̍k/ngī-kho̍k-kho̍k",
	["硬淨"] = "ngē-chiāⁿ/ngī-chiāⁿ",
	["硬牙"] = "ngē-gê/ngī-gê",
	["硬當當"] = "ngē-tong-tong/ngī-tong-tong",
	["硬癖"] = "ngē-phiah/ngī-phiah",
	["硬目"] = "ngē-ba̍k/ngī-ba̍k",
	["硬直"] = "ngē-ti̍t/ngī-ti̍t",
	["硬硞硞"] = "ngē-khok-khok/ngī-khok-khok",
	["硬硬"] = "ngē-ngē/ngī-ngī",
	["硬礉礉"] = "ngē-kauh-kauh/ngī-kauh-kauh",
	["硬線"] = "ngē-sòaⁿ/ngī-sòaⁿ",
	["硬繚"] = "ngē-liâu/ngī-liâu",
	["硬腳弓"] = "ngē-kha-keng/ngī-kha-keng",
	["硬舞"] = "ngē-bú/ngī-bú",
	["硬茶仔"] = "ngē-tê-á/ngī-tê-á",
	["硬著"] = "ngē-tio̍h/ngī-tio̍h",
	["硬角"] = "ngē-kak/ngī-kak",
	["硬話"] = "ngē-ōe/ngī-ōe",
	["硬諍"] = "ngē-chèⁿ/ngī-chìⁿ",
	["硬路錢"] = "ngē-lō͘-chîⁿ/ngī-lō͘-chîⁿ",
	["硬辭"] = "ngē-sî/ngī-sî",
	["硬迸迸"] = "ngē-piàng-piàng/ngī-piàng-piàng",
	["硬逼逼"] = "ngē-pek-pek/ngī-pek-pek/ngē-piak-piak/ngī-piak-piak",
	["硬鑿鑿"] = "ngē-chha̍k-chha̍k/ngī-chha̍k-chha̍k",
	["硬頭"] = "ngē-thâu/ngī-thâu",
	["硬頭貨"] = "ngē-thâu-hòe/ngī-thâu-hè",
	["硬額"] = "ngē-gia̍h/ngī-gia̍h",
	["硬骨"] = "ngē-kut/ngī-kut",
	["硬體"] = "ngē-thé/ngī-thé",
	["硬鬥"] = "ngē-tàu/ngī-tàu",
	["硬麵"] = "ngē-mī/ngī-mī",
	["硬鼻"] = "ngē-phīⁿ/ngī-phīⁿ",
	["硭石"] = "bông-chio̍h",
	["硯"] = "hīⁿ",
	["硯盤"] = "hīⁿ-pôaⁿ",
	["硼砂"] = "peng-se/pêng-se",
	["硼酸"] = "pêng-sng",
	["硿"] = "khaⁿ",
	["硿硿幌"] = "khōng-khōng-hián",
	["硿硿晃"] = "khōng-khōng-hián",
	["硿硿蹁"] = "khōng-khōng-phiân",
	["硿硿顛"] = "khōng-khōng-tian",
	["硿磚仔"] = "khōng-chng-á",
	["硿腳蹺"] = "khōng-kha-khiàu",
	["硿蹺枋"] = "khōng-khiàu-pang",
	["硿蹺椅"] = "khōng-khiàu-í",
	["硿鏗"] = "khōng-khiang",
	["硿顛"] = "khōng-tian",
	["碇"] = "tēng/tiāⁿ/tiàⁿ/tiàⁿ",
	["碇化"] = "tēng-hòa",
	["碇卵"] = "tēng-nn̄g",
	["碇實"] = "tēng-cha̍t",
	["碇尾"] = "tēng-bóe/tēng-bé",
	["碇度"] = "tēng-tō͘",
	["碇柴"] = "tēng-chhâ",
	["碇氈"] = "tēng-chiⁿ",
	["碇硞硞"] = "tēng-khok-khok",
	["碇碇"] = "tēng-tēng",
	["碇篤"] = "tēng-tah/tēng-tauh/tēng-tauh/tēng-tah",
	["碇篤篤"] = "tēng-tauh-tauh",
	["碇索"] = "tiāⁿ-soh/tiàⁿ-soh",
	["碇身"] = "tēng-sin",
	["碇車"] = "tiàⁿ-chhia/tiāⁿ-chhia/tiāⁿ-chhia",
	["碇鏗鏗"] = "tēng-khong-khong",
	["碇鐵鐵"] = "tēng-thih-thih",
	["碇頦頦"] = "tēng-hoaihN-hoaihN",
	["碉"] = "ta",
	["碌"] = "le̍k/lo̍k",
	["碌命"] = "le̍k-miā",
	["碌死"] = "le̍k-sí",
	["碌碌chhoah"] = "la̍k-la̍k-chhoah",
	["碌路"] = "le̍k-lō͘",
	["碌過頭"] = "le̍k-kòe-thâu/le̍k-kè-thâu",
	["碎"] = "chhùi",
	["碎phòe仔"] = "chhùi-phòe-á/chhùi-phè-á",
	["碎屑屑"] = "chhùi-sap-sap",
	["碎工"] = "chhùi-kang",
	["碎插筅"] = "chhùi-chhap-chhéng",
	["碎溶溶"] = "chhùi-iûⁿ-iûⁿ",
	["碎石"] = "chhùi-chio̍h",
	["碎糊糊"] = "chhùi-kô͘-kô͘",
	["碎肉"] = "chhùi-bah",
	["碎葉葉"] = "chhùi-ia̍p-ia̍p",
	["碎裂"] = "chhùi-lia̍t",
	["碎鹽鹽"] = "chhùi-iâm-iâm",
	["碑"] = "pi",
	["碑後"] = "pi-āu",
	["碑文"] = "pi-bûn",
	["碑銘"] = "pi-bêng",
	["碑頂"] = "pi-téng",
	["碓"] = "tùi",
	["碖"] = "lún",
	["碖仔"] = "lún-á",
	["碖平"] = "lún-pêⁿ/lún-pîⁿ",
	["碖石"] = "lún-chio̍h",
	["碗"] = "óaⁿ",
	["碗kîⁿ"] = "óaⁿ-kîⁿ",
	["碗"] = "óaⁿ-phiat",
	["碗"] = "óaⁿ-phòe",
	["碗仔花"] = "óaⁿ-á-hoe",
	["碗公"] = "óaⁿ-kong",
	["碗公花"] = "óaⁿ-kong-hoe",
	["碗公裂"] = "óaⁿ-kong-le/óaⁿ-kong-le̍h",
	["碗唇"] = "óaⁿ-tûn",
	["碗土"] = "óaⁿ-thô͘",
	["碗尾"] = "óaⁿ-bóe/óaⁿ-bé",
	["碗帽"] = "óaⁿ-bō",
	["碗底"] = "óaⁿ-té/óaⁿ-tóe",
	["碗斗"] = "óaⁿ-táu",
	["碗櫥"] = "óaⁿ-tû",
	["碗殘"] = "óaⁿ-chân",
	["碗盤"] = "óaⁿ-pôaⁿ",
	["碗碭"] = "óaⁿ-thn̄g",
	["碗窯"] = "óaⁿ-iô",
	["碗箸"] = "óaⁿ-tī/óaⁿ-tū",
	["碗米"] = "óaⁿ-bí",
	["碗米仔"] = "óaⁿ-bí-á",
	["碗粿"] = "óaⁿ-kóe",
	["碗糕"] = "óaⁿ-ko",
	["碗糕sô"] = "óaⁿ-ko-sô",
	["碗糕粿"] = "óaⁿ-ko-kóe",
	["碗臍"] = "óaⁿ-châi",
	["碗舷"] = "óaⁿ-kîⁿ",
	["碗花"] = "óaⁿ-hoe",
	["碗藥"] = "óaⁿ-io̍h",
	["碗鉤錐"] = "óaⁿ-ko͘-chui",
	["碗鞍"] = "óaⁿ-oaⁿ",
	["碗頭箸尾"] = "óaⁿ-thâu-tī-bóe/óaⁿ-thâu-tū-bé",
	["碗龜"] = "óaⁿ-ku",
	["碘化物"] = "tián-hòa-bu̍t",
	["碘酒"] = "tián-chiú",
	["碟"] = "ti̍h",
	["碟仔"] = "ti̍h-á",
	["碟子"] = "ti̍h-á",
	["碟片"] = "tia̍p-phìⁿ",
	["碡仔魚"] = "ta̍k-á-hî/ta̍k-á-hû",
	["碣仔"] = "khiat-á",
	["碧山"] = "phek-soaⁿ",
	["碧海"] = "phek-hái",
	["碧潭"] = "phek-thâm",
	["碧玉"] = "phek-gio̍k",
	["碧眼"] = "phek-gán",
	["碧雲"] = "phek-hûn",
	["碩士"] = "se̍k-sū",
	["碩士班"] = "sek-sū-pan",
	["碭"] = "thn̄g",
	["碭光"] = "thn̄g-kng",
	["碰"] = "pōng",
	["碰phā"] = "phòng-phā",
	["碰壁"] = "pōng-piah",
	["碰皮"] = "phòng-phôe/phòng-phê",
	["碰肚"] = "phòng-tō͘",
	["碰著"] = "phòng-tio̍h/pōng-tio̍h",
	["碰造化"] = "phòng-chō-hòa",
	["碰釘"] = "phòng-teng",
	["碰面"] = "phòng-bīn",
	["碰頭"] = "phòng-thâu",
	["碰餅"] = "phòng-piáⁿ",
	["碳化"] = "thòaⁿ-hòa",
	["碳化作用"] = "thòaⁿ-hòa-chok-iōng",
	["碳化物"] = "thòaⁿ-hòa-bu̍t",
	["碳素"] = "thòaⁿ-sò͘",
	["碳酸"] = "thòaⁿ-sng",
	["碳酸鉀"] = "thòaⁿ-sng-kah",
	["碳酸鹽"] = "thòaⁿ-sng-iâm",
	["確"] = "khak",
	["確保"] = "khak-pó",
	["確信"] = "khak-sìn",
	["確切"] = "khak-chhiat",
	["確定"] = "khak-tēng",
	["確實"] = "khak-si̍t",
	["確是"] = "khak-sī",
	["確知"] = "khak-chai",
	["確立"] = "khak-li̍p",
	["確證"] = "khak-chèng",
	["碻仔"] = "khia̍uh-á",
	["碼"] = "bā/bé",
	["碼子"] = "bé-chí",
	["碼子字"] = "bé-chí-lī",
	["碼頭"] = "bé-thâu",
	["碼頭區"] = "bé-thâu-khu",
	["碾"] = "lún",
	["碾缽"] = "lún-poah",
	["磁仔"] = "hûi-á",
	["磁仔土"] = "hûi-á-thô͘",
	["磁仔枕"] = "hûi-á-chím",
	["磁仔碗"] = "hûi-á-óaⁿ",
	["磁仔磚"] = "hûi-á-chng",
	["磁器"] = "chû-khì/hûi-khì",
	["磁土"] = "hûi-thô͘",
	["磁場"] = "chû-tiûⁿ",
	["磁帶"] = "chû-tòa",
	["磁性"] = "chû-sèng",
	["磁片"] = "chû-phìⁿ",
	["磁石"] = "hûi-chio̍h",
	["磁碟機"] = "chû-tia̍p-ki",
	["磁磚"] = "hûi-chng",
	["磁鍋仔"] = "hûi-oe-á",
	["磅"] = "pōng",
	["磅仔"] = "pōng-á",
	["磅壁"] = "pōng-piah",
	["磅子"] = "pōng-chí",
	["磅孔道"] = "pōng-khang-tō",
	["磅燈"] = "pōng-teng",
	["磅石"] = "pōng-chio̍h",
	["磅砣"] = "pōng-tô",
	["磅破"] = "pōng--phòa",
	["磅空"] = "pōng-khang",
	["磅突"] = "pōng-tu̍t",
	["磅米芳"] = "pōng-bí-phang",
	["磅表"] = "pōng-pió",
	["磅輦"] = "pōng-lián",
	["磅重"] = "pōng-tāng",
	["磅針"] = "pōng-chiam",
	["磐石"] = "pôaⁿ-chio̍h",
	["磕"] = "kha̍p",
	["磕一著"] = "kha̍p-chi̍t-tio̍h",
	["磕而著"] = "kha̍p-lî-tio̍h",
	["磕腳"] = "kha̍p-kha",
	["磕著"] = "kha̍p-tio̍h/kha̍p--tio̍h",
	["磕車"] = "kha̍p-chhia",
	["磕頭"] = "kha̍p-thâu",
	["磚"] = "chng",
	["磚仔"] = "chng-á",
	["磚仔剸"] = "chng-á-tn̂g",
	["磚仔窯"] = "chng-á-iô",
	["磚仔角"] = "chng-á-kak",
	["磚仔頭"] = "chng-á-thâu",
	["磚坯"] = "chng-phe",
	["磚塊"] = "chng-tè",
	["磚棚"] = "chng-pîⁿ",
	["磚牆"] = "chng-chhiûⁿ",
	["磚瓦剸"] = "chng-hiā-tn̂g",
	["磚角瓦phè"] = "chng-kak-hiā-phè",
	["磚造"] = "chng-chō",
	["磟碡"] = "la̍k-ta̍k/nâ-ta̍k",
	["磟碡根"] = "la̍k-ta̍k-kin/la̍k-ta̍k-kun",
	["磟碡草"] = "la̍k-ta̍k-chháu",
	["磡"] = "khàm",
	["磨"] = "bō/bôa",
	["磨仔"] = "bō-á",
	["磨仔礅"] = "bō-á-tún",
	["磨仔草"] = "bôa-á-chháu",
	["磨使"] = "bôa-sái",
	["磨光"] = "bôa-kng",
	["磨刀石"] = "bôa-to-chio̍h",
	["磨嘴舌"] = "bôa-chhùi-chi̍h",
	["磨坩"] = "bôa-khaⁿ",
	["磨房"] = "bō-pâng",
	["磨拖"] = "bôa-thoa/bôa-thoah",
	["磨損"] = "bôa-sńg",
	["磨擦"] = "mô͘-chhat",
	["磨滅"] = "bôa-bia̍t",
	["磨石"] = "bôa-chio̍h",
	["磨碌"] = "bôa-lo̍k",
	["磨練"] = "bôa-liān",
	["磨腳皮"] = "bôa-kha-phôe/bôa-kha-phê",
	["磨間"] = "bō-keng",
	["磨雞膏"] = "bôa-ke-ko/bôa-koe-ko",
	["磬"] = "khèng",
	["磷"] = "lîn",
	["磷酸"] = "lîn-sng",
}