วิกิพจนานุกรม:การออกเสียงในภาษาอังกฤษ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

สระ[แก้]

สัญลักษณ์ (IPA) ตัวอย่าง เทียบเสียงในภาษาไทย
i: see /si:/ อี
i any /'eni/ อิ
ɪ sit /sɪt/ อิ (ก้ำกึ่งระหว่าง อิ และ อี)
e ten /ten/ เอะ
æ hat /hæt/ แอะ
ɑ: arm /ɑ:m/ อา
ɒ got /gɒt/ เอาะ
ɔ: saw /sɔ:/ ออ
ʊ put /pʊt/ อู
u: too /tu:/ อู
u usual /'ju:ʒuəl/ อุ
ʌ cup /kʌp/ อะ
ɜ: fur /fɜ:/ เออ
ə ago /ə'gəʊ/ เออะ
pay /peɪ/ เอ
əʊ home /həʊm/ เออ-อุ
five /faɪv/ ไอ
now /naʊ/ เอา, อาว
ɔɪ join /dʒɔɪn/ ออย
ɪə near /nɪə/ เอีย
hair /heə/ แอ-เออะ
ʊə pure /pjʊə/ อัว, อู-เออะ

พยัญชนะ[แก้]

สัญลักษณ์ (IPA) ตัวอย่าง เทียบเสียงในภาษาไทย
p pen /pen/
b bad /bæd/
t tea /ti:/
d did /dɪd/
k cat /kæt/
g got /gɒt/
chin /tʃɪn/
June /dʒu:n/
f fall /fɔ:l/
v van /væn/
θ thin /θɪn/
ð then /ðen/
s so /səʊ/
z zoo /zu:/
ʃ she /ʃi:/
ʒ vision /'vɪʒn/
h how /haʊ/
m man /mæn/
n no /nəʊ/
ŋ sing /sɪŋ/
l leg /leg/
r red /red/
j yes /jes/
w wet /wet/

ดูเพิ่ม[แก้]