ข้ามไปเนื้อหา

klarinetti

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

klarinetti

  1. แคลริเน็ต

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ klarinetti (Kotus type 5*C/risti, tt-t gradation)
กรรตุการก klarinetti klarinetit
สัมพันธการก klarinetin klarinettien
ภาคยการก klarinettia klarinetteja
illative klarinettiin klarinetteihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก klarinetti klarinetit
กรรมการก nom. klarinetti klarinetit
gen. klarinetin
สัมพันธการก klarinetin klarinettien
ภาคยการก klarinettia klarinetteja
inessive klarinetissa klarineteissa
elative klarinetista klarineteista
illative klarinettiin klarinetteihin
adessive klarinetilla klarineteilla
อปาทานการก klarinetilta klarineteilta
allative klarinetille klarineteille
essive klarinettina klarinetteina
translative klarinetiksi klarineteiksi
abessive klarinetitta klarineteitta
instructive klarinetein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ klarinetti (Kotus type 5*C/risti, tt-t gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก klarinettini klarinettini
กรรมการก nom. klarinettini klarinettini
gen. klarinettini
สัมพันธการก klarinettini klarinettieni
ภาคยการก klarinettiani klarinettejani
inessive klarinetissani klarineteissani
elative klarinetistani klarineteistani
illative klarinettiini klarinetteihini
adessive klarinetillani klarineteillani
อปาทานการก klarinetiltani klarineteiltani
allative klarinetilleni klarineteilleni
essive klarinettinani klarinetteinani
translative klarinetikseni klarineteikseni
abessive klarinetittani klarineteittani
instructive
comitative klarinetteineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก klarinettisi klarinettisi
กรรมการก nom. klarinettisi klarinettisi
gen. klarinettisi
สัมพันธการก klarinettisi klarinettiesi
ภาคยการก klarinettiasi klarinettejasi
inessive klarinetissasi klarineteissasi
elative klarinetistasi klarineteistasi
illative klarinettiisi klarinetteihisi
adessive klarinetillasi klarineteillasi
อปาทานการก klarinetiltasi klarineteiltasi
allative klarinetillesi klarineteillesi
essive klarinettinasi klarinetteinasi
translative klarinetiksesi klarineteiksesi
abessive klarinetittasi klarineteittasi
instructive
comitative klarinetteinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก klarinettimme klarinettimme
กรรมการก nom. klarinettimme klarinettimme
gen. klarinettimme
สัมพันธการก klarinettimme klarinettiemme
ภาคยการก klarinettiamme klarinettejamme
inessive klarinetissamme klarineteissamme
elative klarinetistamme klarineteistamme
illative klarinettiimme klarinetteihimme
adessive klarinetillamme klarineteillamme
อปาทานการก klarinetiltamme klarineteiltamme
allative klarinetillemme klarineteillemme
essive klarinettinamme klarinetteinamme
translative klarinetiksemme klarineteiksemme
abessive klarinetittamme klarineteittamme
instructive
comitative klarinetteinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก klarinettinne klarinettinne
กรรมการก nom. klarinettinne klarinettinne
gen. klarinettinne
สัมพันธการก klarinettinne klarinettienne
ภาคยการก klarinettianne klarinettejanne
inessive klarinetissanne klarineteissanne
elative klarinetistanne klarineteistanne
illative klarinettiinne klarinetteihinne
adessive klarinetillanne klarineteillanne
อปาทานการก klarinetiltanne klarineteiltanne
allative klarinetillenne klarineteillenne
essive klarinettinanne klarinetteinanne
translative klarinetiksenne klarineteiksenne
abessive klarinetittanne klarineteittanne
instructive
comitative klarinetteinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก klarinettinsa klarinettinsa
กรรมการก nom. klarinettinsa klarinettinsa
gen. klarinettinsa
สัมพันธการก klarinettinsa klarinettiensa
ภาคยการก klarinettiaan
klarinettiansa
klarinettejaan
klarinettejansa
inessive klarinetissaan
klarinetissansa
klarineteissaan
klarineteissansa
elative klarinetistaan
klarinetistansa
klarineteistaan
klarineteistansa
illative klarinettiinsa klarinetteihinsa
adessive klarinetillaan
klarinetillansa
klarineteillaan
klarineteillansa
อปาทานการก klarinetiltaan
klarinetiltansa
klarineteiltaan
klarineteiltansa
allative klarinetilleen
klarinetillensa
klarineteilleen
klarineteillensa
essive klarinettinaan
klarinettinansa
klarinetteinaan
klarinetteinansa
translative klarinetikseen
klarinetiksensa
klarineteikseen
klarineteiksensa
abessive klarinetittaan
klarinetittansa
klarineteittaan
klarineteittansa
instructive
comitative klarinetteineen
klarinetteinensa