ළමයා

จาก วิกิพจนานุกรม ที่เก็บคำศัพท์เสรี

ภาษาสิงหล[แก้]

คำนาม[แก้]

สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน มอดูล:parameters บรรทัดที่ 176: The parameter "2" is required.

  1. เด็ก