ดัชนี:รากอักษรจีน/鬲

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

鬲 (รากอักษรจีนที่ 193)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𮫙

+2 ขีด[แก้ไข]

𬴲

+3 ขีด[แก้ไข]

𩰫𩰬𬴳

+4 ขีด[แก้ไข]

𩰭𩰮𫙄

+5 ขีด[แก้ไข]

𩰯𩰰𫙅𬴴𱆋𱆌𱆍

+6 ขีด[แก้ไข]

𩰱𩰲𩰳𩰴𩰵𩰶𩰷𩰸𬴵

+7 ขีด[แก้ไข]

𩰹𩰺𩰻𩰼𩰽𬴶𱆎

+8 ขีด[แก้ไข]

𩰾𩰿𩱀𩱁𩱂

+9 ขีด[แก้ไข]

𩱃𩱄𩱅𩱆𬴷

+10 ขีด[แก้ไข]

𩱇𩱈𩱉𩱊𩱋

+11 ขีด[แก้ไข]

𩱌𩱍𩱎𩱏𩱐𩱑𫙆𱆏𱆐

+12 ขีด[แก้ไข]

𩱒𩱓𩱔𩱕𬴸

+13 ขีด[แก้ไข]

𩱖𩱗𩱘𩱙𩱚𩱛𩱜𩱝𩱞𩱟

+14 ขีด[แก้ไข]

𩱠𩱡𩱢𩱣𬴹𱆑

+15 ขีด[แก้ไข]

𩍻𩱤𩱥𬴺𮫚𱆒

+16 ขีด[แก้ไข]

𩱦𩱧𩱨𩱩𩱪𱆓𱆔

+17 ขีด[แก้ไข]

𩱫𩱬𮫛

+18 ขีด[แก้ไข]

𩱭𩱮𫙇

+19 ขีด[แก้ไข]

𩱯𩱰

+20 ขีด[แก้ไข]

𩱱𩱲𩱳𬴻𬴼

+21 ขีด[แก้ไข]

𩱴𩱵

+22 ขีด[แก้ไข]

𩱶𱆕

+27 ขีด[แก้ไข]

𩱷𩱸