ผู้ใช้:ZilentFyld/scriptbackup/easychoosetranslation.py

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
import re

f = open("translation.txt",encoding='utf8')
langlist = [
  ['Mandarin','จีน:\n*: จีนกลาง'],
  ['Japanese','ญี่ปุ่น'],
  ['Tagalog','ตากาล็อก'],
  ['French','ฝรั่งเศส'],
  ['Burmese','พม่า'],
  ['Malaysian','มาเลย์'],
  ['Russian','รัสเซีย'],
  ['Lao','ลาว'],
  ['Spanish','สเปน'],
  ['Arabic','อารบิก'],
  ['Italian','อิตาลี'],
  ['Indonesian','อินโดนีเซีย'],
  ['Hindi','ฮินดี'],
  ['Korean','เกาหลี'],
  ['Khmer','เขมร'],
  ['German','เยอรมัน'],
  ['Vietnamese','เวียดนาม'],
  ['Portuguese','โปรตุเกส']
]
savetext = [None]*len(langlist)
for line in f.readlines():
  for idx ,l in enumerate(langlist):
    if l == None: continue
    match = re.match('\*:* '+l[0]+': (.*)',line)
    if match:
      savetext[idx] = '* '+l[1]+': '+match.group(1)
      langlist[idx] = None
savetext = list(dict.fromkeys(savetext))
savetext.remove(None)
print('\n'.join(savetext))