ภาคผนวก:ยูนิโคด/Grantha

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Khudawadi

Grantha

Newa ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Grantha” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+11300 ถึง U+1137F

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
อักษร ชื่อ
U+11300 (70400) 𑌀 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN COMBINING ANUSVARA ABOVE
U+11301 (70401) 𑌁 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN CANDRABINDU
U+11302 (70402) 𑌂 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN ANUSVARA
U+11303 (70403) 𑌃 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN VISARGA
U+11305 (70405) 𑌅 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER A
U+11306 (70406) 𑌆 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER AA
U+11307 (70407) 𑌇 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER I
U+11308 (70408) 𑌈 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER II
U+11309 (70409) 𑌉 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER U
U+1130A (70410) 𑌊 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER UU
U+1130B (70411) 𑌋 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER VOCALIC R
U+1130C (70412) 𑌌 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER VOCALIC L
U+1130F (70415) 𑌏 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER EE
U+11310 (70416) 𑌐 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER AI
U+11313 (70419) 𑌓 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER OO
U+11314 (70420) 𑌔 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER AU
U+11315 (70421) 𑌕 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER KA
U+11316 (70422) 𑌖 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER KHA
U+11317 (70423) 𑌗 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER GA
U+11318 (70424) 𑌘 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER GHA
U+11319 (70425) 𑌙 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER NGA
U+1131A (70426) 𑌚 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER CA
U+1131B (70427) 𑌛 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER CHA
U+1131C (70428) 𑌜 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER JA
U+1131D (70429) 𑌝 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER JHA
U+1131E (70430) 𑌞 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER NYA
U+1131F (70431) 𑌟 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER TTA
U+11320 (70432) 𑌠 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER TTHA
U+11321 (70433) 𑌡 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER DDA
U+11322 (70434) 𑌢 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER DDHA
U+11323 (70435) 𑌣 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER NNA
U+11324 (70436) 𑌤 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER TA
U+11325 (70437) 𑌥 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER THA
U+11326 (70438) 𑌦 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER DA
U+11327 (70439) 𑌧 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER DHA
U+11328 (70440) 𑌨 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER NA
U+1132A (70442) 𑌪 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER PA
U+1132B (70443) 𑌫 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER PHA
U+1132C (70444) 𑌬 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER BA
U+1132D (70445) 𑌭 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER BHA
U+1132E (70446) 𑌮 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER MA
U+1132F (70447) 𑌯 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER YA
U+11330 (70448) 𑌰 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER RA
U+11332 (70450) 𑌲 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER LA
U+11333 (70451) 𑌳 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER LLA
U+11335 (70453) 𑌵 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER VA
U+11336 (70454) 𑌶 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER SHA
U+11337 (70455) 𑌷 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER SSA
U+11338 (70456) 𑌸 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER SA
U+11339 (70457) 𑌹 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER HA
U+1133B (70459) ◌𑌻 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
COMBINING BINDU BELOW
U+1133C (70460) ◌𑌼 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN NUKTA
U+1133D (70461) 𑌽 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN AVAGRAHA
U+1133E (70462) 𑌾 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN AA
U+1133F (70463) 𑌿 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN I
U+11340 (70464) 𑍀 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN II
U+11341 (70465) 𑍁 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN U
U+11342 (70466) 𑍂 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN UU
U+11343 (70467) 𑍃 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN VOCALIC R
U+11344 (70468) 𑍄 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+11347 (70471) 𑍇 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN EE
U+11348 (70472) 𑍈 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN AI
U+1134B (70475) 𑍋 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN OO
U+1134C (70476) 𑍌 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN AU
U+1134D (70477) ◌𑍍 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN VIRAMA
U+11350 (70480) 𑍐 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA OM
U+11357 (70487) 𑍗 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA AU LENGTH MARK
U+1135D (70493) 𑍝 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA SIGN PLUTA
U+1135E (70494) 𑍞 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER VEDIC ANUSVARA
U+1135F (70495) 𑍟 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER VEDIC DOUBLE ANUSVARA
U+11360 (70496) 𑍠 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER VOCALIC RR
U+11361 (70497) 𑍡 Lo
(Other Letter)
Gran
(Grantha)
GRANTHA LETTER VOCALIC LL
U+11362 (70498) 𑍢 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN VOCALIC L
U+11363 (70499) 𑍣 Mc
(Spacing Mark)
Gran
(Grantha)
GRANTHA VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+11366 (70502) ◌𑍦 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA DIGIT ZERO
U+11367 (70503) ◌𑍧 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA DIGIT ONE
U+11368 (70504) ◌𑍨 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA DIGIT TWO
U+11369 (70505) ◌𑍩 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA DIGIT THREE
U+1136A (70506) ◌𑍪 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA DIGIT FOUR
U+1136B (70507) ◌𑍫 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA DIGIT FIVE
U+1136C (70508) ◌𑍬 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA DIGIT SIX
U+11370 (70512) ◌𑍰 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA LETTER A
U+11371 (70513) ◌𑍱 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA LETTER KA
U+11372 (70514) ◌𑍲 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA LETTER NA
U+11373 (70515) ◌𑍳 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA LETTER VI
U+11374 (70516) ◌𑍴 Mn
(Nonspacing Mark)
Gran
(Grantha)
COMBINING GRANTHA LETTER PA