ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/Tai Tham

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Buginese

Tai Tham

Combining Diacritical Marks Extended ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Tai Tham” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1A20 ถึง U+1AAF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ มีรหัสอักษรเป็น Lana (Tai Tham)

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
ชื่อ
U+1A20 (6688) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH KA
U+1A21 (6689) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH KHA
U+1A22 (6690) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH KXA
U+1A23 (6691) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LOW KA
U+1A24 (6692) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LOW KXA
U+1A25 (6693) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LOW KHA
U+1A26 (6694) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER NGA
U+1A27 (6695) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH CA
U+1A28 (6696) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH CHA
U+1A29 (6697) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LOW CA
U+1A2A (6698) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LOW SA
U+1A2B (6699) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LOW CHA
U+1A2C (6700) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER NYA
U+1A2D (6701) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER RATA
U+1A2E (6702) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH RATHA
U+1A2F (6703) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER DA
U+1A30 (6704) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LOW RATHA
U+1A31 (6705) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER RANA
U+1A32 (6706) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH TA
U+1A33 (6707) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH THA
U+1A34 (6708) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LOW TA
U+1A35 (6709) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LOW THA
U+1A36 (6710) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER NA
U+1A37 (6711) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER BA
U+1A38 (6712) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH PA
U+1A39 (6713) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH PHA
U+1A3A (6714) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH FA
U+1A3B (6715) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LOW PA
U+1A3C (6716) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LOW FA
U+1A3D (6717) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LOW PHA
U+1A3E (6718) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER MA
U+1A3F (6719) ᨿ Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LOW YA
U+1A40 (6720) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH YA
U+1A41 (6721) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER RA
U+1A42 (6722) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER RUE
U+1A43 (6723) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LA
U+1A44 (6724) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LUE
U+1A45 (6725) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER WA
U+1A46 (6726) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH SHA
U+1A47 (6727) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH SSA
U+1A48 (6728) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH SA
U+1A49 (6729) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER HIGH HA
U+1A4A (6730) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LLA
U+1A4B (6731) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER A
U+1A4C (6732) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LOW HA
U+1A4D (6733) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER I
U+1A4E (6734) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER II
U+1A4F (6735) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER U
U+1A50 (6736) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER UU
U+1A51 (6737) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER EE
U+1A52 (6738) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER OO
U+1A53 (6739) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER LAE
U+1A54 (6740) Lo
(Other Letter)
TAI THAM LETTER GREAT SA
U+1A55 (6741) Mc
(Spacing Mark)
TAI THAM CONSONANT SIGN MEDIAL RA
U+1A56 (6742) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM CONSONANT SIGN MEDIAL LA
U+1A57 (6743) Mc
(Spacing Mark)
TAI THAM CONSONANT SIGN LA TANG LAI
U+1A58 (6744) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM SIGN MAI KANG LAI
U+1A59 (6745) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM CONSONANT SIGN FINAL NGA
U+1A5A (6746) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM CONSONANT SIGN LOW PA
U+1A5B (6747) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM CONSONANT SIGN HIGH RATHA OR LOW PA
U+1A5C (6748) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM CONSONANT SIGN MA
U+1A5D (6749) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM CONSONANT SIGN BA
U+1A5E (6750) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM CONSONANT SIGN SA
U+1A60 (6752) ◌᩠ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM SIGN SAKOT
U+1A61 (6753) Mc
(Spacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN A
U+1A62 (6754) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN MAI SAT
U+1A63 (6755) Mc
(Spacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN AA
U+1A64 (6756) Mc
(Spacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN TALL AA
U+1A65 (6757) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN I
U+1A66 (6758) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN II
U+1A67 (6759) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN UE
U+1A68 (6760) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN UUE
U+1A69 (6761) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN U
U+1A6A (6762) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN UU
U+1A6B (6763) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN O
U+1A6C (6764) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN OA BELOW
U+1A6D (6765) Mc
(Spacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN OY
U+1A6E (6766) Mc
(Spacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN E
U+1A6F (6767) Mc
(Spacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN AE
U+1A70 (6768) Mc
(Spacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN OO
U+1A71 (6769) Mc
(Spacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN AI
U+1A72 (6770) Mc
(Spacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN THAM AI
U+1A73 (6771) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM VOWEL SIGN OA ABOVE
U+1A74 (6772) Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM SIGN MAI KANG
U+1A75 (6773) ◌᩵ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM SIGN TONE-1
U+1A76 (6774) ◌᩶ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM SIGN TONE-2
U+1A77 (6775) ◌᩷ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM SIGN KHUEN TONE-3
U+1A78 (6776) ◌᩸ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM SIGN KHUEN TONE-4
U+1A79 (6777) ◌᩹ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM SIGN KHUEN TONE-5
U+1A7A (6778) ◌᩺ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM SIGN RA HAAM
U+1A7B (6779) ◌᩻ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM SIGN MAI SAM
U+1A7C (6780) ◌᩼ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM SIGN KHUEN-LUE KARAN
U+1A7F (6783) ◌᩿ Mn
(Nonspacing Mark)
TAI THAM COMBINING CRYPTOGRAMMIC DOT
U+1A80 (6784) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM HORA DIGIT ZERO
U+1A81 (6785) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM HORA DIGIT ONE
U+1A82 (6786) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM HORA DIGIT TWO
U+1A83 (6787) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM HORA DIGIT THREE
U+1A84 (6788) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM HORA DIGIT FOUR
U+1A85 (6789) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM HORA DIGIT FIVE
U+1A86 (6790) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM HORA DIGIT SIX
U+1A87 (6791) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM HORA DIGIT SEVEN
U+1A88 (6792) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM HORA DIGIT EIGHT
U+1A89 (6793) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM HORA DIGIT NINE
U+1A90 (6800) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM THAM DIGIT ZERO
U+1A91 (6801) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM THAM DIGIT ONE
U+1A92 (6802) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM THAM DIGIT TWO
U+1A93 (6803) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM THAM DIGIT THREE
U+1A94 (6804) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM THAM DIGIT FOUR
U+1A95 (6805) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM THAM DIGIT FIVE
U+1A96 (6806) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM THAM DIGIT SIX
U+1A97 (6807) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM THAM DIGIT SEVEN
U+1A98 (6808) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM THAM DIGIT EIGHT
U+1A99 (6809) Nd
(Decimal Number)
TAI THAM THAM DIGIT NINE
U+1AA0 (6816) Po
(Other Punctuation)
TAI THAM SIGN WIANG
U+1AA1 (6817) Po
(Other Punctuation)
TAI THAM SIGN WIANGWAAK
U+1AA2 (6818) Po
(Other Punctuation)
TAI THAM SIGN SAWAN
U+1AA3 (6819) Po
(Other Punctuation)
TAI THAM SIGN KEOW
U+1AA4 (6820) Po
(Other Punctuation)
TAI THAM SIGN HOY
U+1AA5 (6821) Po
(Other Punctuation)
TAI THAM SIGN DOKMAI
U+1AA6 (6822) Po
(Other Punctuation)
TAI THAM SIGN REVERSED ROTATED RANA
U+1AA7 (6823) Lm
(Modifier Letter)
TAI THAM SIGN MAI YAMOK
U+1AA8 (6824) Po
(Other Punctuation)
TAI THAM SIGN KAAN
U+1AA9 (6825) Po
(Other Punctuation)
TAI THAM SIGN KAANKUU
U+1AAA (6826) Po
(Other Punctuation)
TAI THAM SIGN SATKAAN
U+1AAB (6827) Po
(Other Punctuation)
TAI THAM SIGN SATKAANKUU
U+1AAC (6828) Po
(Other Punctuation)
TAI THAM SIGN HANG
U+1AAD (6829) Po
(Other Punctuation)
TAI THAM SIGN CAANG