ข้ามไปเนื้อหา

มอดูล:Goth-translit

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

This module will transliterate text in the อักษรกอท. It is used to transliterate กอท. The module should preferably not be called directly from templates or other modules. To use it from a template, use {{xlit}}. Within a module, use Module:languages#Language:transliterate.

For testcases, see Module:Goth-translit/testcases.

Functions

tr(text, lang, sc)
Transliterates a given piece of text written in the script specified by the code sc, and language specified by the code lang.
When the transliteration fails, returns nil.

local export = {}

local Goth_Latn = {
	["𐌰"] = "ะ",
	["𐌱"] = "บ",
	["𐌲"] = "ก",
	["𐌳"] = "ด",
	["𐌴"] = "↶เ",
	["𐌵"] = "คฺว",
	["𐌶"] = "ซ",
	["𐌷"] = "ฮ",
	["𐌸"] = "ธ",
	["𐌹"] = "ิ",
	["𐌺"] = "ค",
	["𐌻"] = "ล",
	["𐌼"] = "ม",
	["𐌽"] = "น",
	["𐌾"] = "ย",
	["𐌿"] = "ุ",
	["𐍀"] = "พ",
	["𐍁"] = "?",
	["𐍂"] = "ร",
	["𐍃"] = "ส",
	["𐍄"] = "ท",
	["𐍅"] = "ว",
	["𐍆"] = "ฟ",
	["𐍇"] = "ฅ",
	["𐍈"] = "ฮฺว",
	["𐍉"] = "↶โ",
	["𐍊"] = "?",
}

local Goth_Latn2 = {
	["𐌰𐌹"] = "↶ไ",
	["𐌰𐌿"] = "↶เา",
	["𐌴𐌹"] = "↶เยฺ",
	["𐌹𐌰"] = "↶เีย",
	["𐌹𐌿"] = "ิวฺ",
	["𐍉𐌴"] = "↶โ͜เอ",
}

--[[ unused
local Latn_Goth = {
	["ā"] = "𐌰",
	["e"] = "𐌴",
	["ī"] = "𐌹",
	["o"] = "𐍉",
	["ū"] = "𐌿",
	["y"] = "𐍅",
}

for g, l in pairs(Goth_Latn) do
	if l ~= "?" then
		Latn_Goth[l] = g
	end
end
--]]

function export.tr(text, lang, sc)

	text = mw.ustring.gsub(text, "^([𐌰𐌴𐌹𐌿𐍉])", "อ%1")
	text = mw.ustring.gsub(text, "([%s%p])([𐌰𐌴𐌹𐌿𐍉])", "%1อ%2")

	text = mw.ustring.gsub(text, "[𐌰𐌴𐌹𐌿𐍉][𐌰𐌴𐌹𐌿𐍉]", Goth_Latn2)
	text = mw.ustring.gsub(text, ".", Goth_Latn)

	text = mw.ustring.gsub(text, "([ก-ฮ])↶([เโไ])", "%2%1")

	text = mw.ustring.gsub(text, "ะ$", "า")
	text = mw.ustring.gsub(text, "ะ([%s%p])", "า%1")

	text = mw.ustring.gsub(text, "([ก-ฮ])ะ([ก-ฮ])$", "%1ั%2")
	text = mw.ustring.gsub(text, "([ก-ฮ])ะ([ก-ฮ])([^ะัาิีฺุู])", "%1ั%2%3")
	-- second time
	text = mw.ustring.gsub(text, "([ก-ฮ])ะ([ก-ฮ])([^ะัาิีฺุู])", "%1ั%2%3")

	return text

end

--[[ unused
function export.tr_reverse(text)
	text = mw.ustring.lower(text)
	return (mw.ustring.gsub(text, ".", Latn_Goth))
end
--]]

return export