มอดูล:Unicode data

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

This module is used for accessing the Unicode character database (version 12.1), derived from files found in http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/ .

Functions[แก้ไข]

All of these functions can only be used in a module. For template-invokable functions, see Module:Unicode data/templates.

lookup_name
Look up the name of a code point. Used by Module:character info, Module:character list, Module:Template:also, and Module:mul-domino def.
lookup_image
Look up the image for a codepoint. Used by Module:character info and Module:character list.
enum_blocks
Used in a for in loop in Module:character list to iterate through the array of block ranges.
lookup_plane
Returns the name of the plane to which a codepoint belongs. Unused.
get_block_range
Given a block name, returns the range of codepoints included in the block. Used by Module:character list.
is_valid_pagename
Given a string, returns true or false depending on whether the string can be used as a page title. Used by Module:template link.
add_dotted_circle
Given a string, places a dotted circle before every combining character in the string. Used by Module:category tree/charactercat and Module:grc-utilities.
char_to_script
Given a character or a codepoint, returns the Wiktionary script code for the character, or else "None", using Module:Unicode data/scripts. Used by Module:character info, Module:Template:also, Module:character list, and Module:games.
get_entry_title
Returns the title for the entry on a character, which is a subpage of Unsupported titles for characters that cannot appear in pagenames. See Manual:Page title on the MediaWiki website for more information. Used by Module:character info and Module:character list.

The following functions relate to a codepoint's General Category. They receive a codepoint and return two values: a boolean (which expresses whether the codepoint fulfills the condition) and a string describing the General Category, if the character is in the General Categories of Separator (Z) or Other (C), or the string "assigned". They use Module:Unicode data/control.

is_assigned
Checks whether a codepoint's General Category is not Cn (Other, unassigned). Used by Module:character list.
is_printable
Checks whether a codepoint is printable: that its General Category is not "Other" (C), "Separator, line" (Zl), or "Separator, paragraph" (Zp). Used by Module:character info and Module:character list.
is_whitespace
Checks whether a codepoint's General Category is Zs ("Separator, space"). Used by Module:character list and Module:links/print data.

User:Kephir/Unicode contains scripts which may be helpful in maintaining this database.

Data modules[แก้ไข]

The data used by functions in this module is found on subpages. Most of them were constructed by the scripts given in User:Kephir/Unicode

The name and image data modules (Module:Unicode data/names/xxx and Module:Unicode data/images/xxx) were compiled from UnicodeData.txt. Each one contains, at maximum, code points U+xxx000 to U+xxxFFF. สคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล User:Erutuon/Unicode

Copyright[แก้ไข]

The Unicode database is released by Unicode Inc. under the following terms:

Copyright © 1991-2019 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that either (a) this copyright and permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, or (b) this copyright and permission notice appear in associated Documentation.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.


local export = {}

local floor = math.floor

local function errorf(...)
	local first_arg = ...
	if type(first_arg) == "number" then
		return error(string.format(select(2, ...)), first_arg + 1)
	else
		return error(string.format(...), 2)
	end
end

local function binary_range_search(codepoint, ranges)
	local low, mid, high
	low, high = 1, ranges.length or require "Module:table".length(ranges)
	while low <= high do
		mid = floor((low + high) / 2)
		local range = ranges[mid]
		if codepoint < range[1] then
			high = mid - 1
		elseif codepoint <= range[2] then
			return range, mid
		else
			low = mid + 1
		end
	end
	return nil, mid
end
export.binary_range_search = binary_range_search

local function linear_range_search(codepoint, ranges)
	for i, range in ipairs(ranges) do
		if codepoint < range[1] then
			break
		elseif codepoint <= range[2] then
			return range
		end
	end
end

-- Load a module by indexing "loader" with the name of the module minus the
-- "Module:Unicode data/" part. For instance, loader.blocks returns
-- [[Module:Unicode data/blocks]]. If a module cannot be loaded, false will be
-- returned.
local loader = setmetatable({}, {
	__index = function (self, key)
		local success, data = pcall(mw.loadData, "Module:Unicode data/" .. key)
		if not success then
			data = false
		end
		self[key] = data
		return data
	end
})

-- For the algorithm used to generate Hangul Syllable names,
-- see "Hangul Syllable Name Generation" in section 3.12 of the
-- Unicode Specification:
-- https://www.unicode.org/versions/Unicode11.0.0/ch03.pdf
local name_hooks = {
	{   0x00,   0x1F, "<control-%04X>" }, -- C0 control characters
	{   0x7F,   0x9F, "<control-%04X>" }, -- DEL and C1 control characters
	{  0x3400,  0x4DB5, "CJK UNIFIED IDEOGRAPH-%04X" }, -- CJK Ideograph Extension A
	{  0x4E00,  0x9FEF, "CJK UNIFIED IDEOGRAPH-%04X" }, -- CJK Ideograph
	{  0xAC00,  0xD7A3, function (codepoint) -- Hangul Syllables
		local Hangul_data = loader.Hangul
		local syllable_index = codepoint - 0xAC00

		return ("HANGUL SYLLABLE %s%s%s"):format(
			Hangul_data.leads[floor(syllable_index / Hangul_data.final_count)],
			Hangul_data.vowels[floor((syllable_index % Hangul_data.final_count)
				/ Hangul_data.trail_count)],
			Hangul_data.trails[syllable_index % Hangul_data.trail_count]
		)
	end },
	-- High Surrogates, High Private Use Surrogates, Low Surrogates
	{  0xD800,  0xDFFF, "<surrogate-%04X>" },
	{  0xE000,  0xF8FF, "<private-use-%04X>" }, -- Private Use
	-- CJK Compatibility Ideographs
	{  0xF900,  0xFA6D, "CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-%04X" },
	{  0xFA70,  0xFAD9, "CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-%04X" },
	{ 0x17000, 0x187F7, "TANGUT IDEOGRAPH-%04X" }, -- Tangut
	{ 0x18800, 0x18AF2, function (codepoint)
		return ("TANGUT COMPONENT-%03d"):format(codepoint - 0x187FF)
	end },
	{ 0x1B170, 0x1B2FB, "NUSHU CHARACTER-%04X" }, -- Nushu
	{ 0x20000, 0x2A6D6, "CJK UNIFIED IDEOGRAPH-%04X" }, -- CJK Ideograph Extension B
	{ 0x2A700, 0x2B734, "CJK UNIFIED IDEOGRAPH-%04X" }, -- CJK Ideograph Extension C
	{ 0x2A740, 0x2B81D, "CJK UNIFIED IDEOGRAPH-%04X" }, -- CJK Ideograph Extension D
	{ 0x2B820, 0x2CEA1, "CJK UNIFIED IDEOGRAPH-%04X" }, -- CJK Ideograph Extension E
	{ 0x2CEB0, 0x2EBE0, "CJK UNIFIED IDEOGRAPH-%04X" }, -- CJK Ideograph Extension F
	-- CJK Compatibility Ideographs Supplement (Supplementary Ideographic Plane)
	{ 0x2F800, 0x2FA1D, "CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-%04X" },
	{ 0xE0100, 0xE01EF, function (codepoint) -- Variation Selectors Supplement
		return ("VARIATION SELECTOR-%d"):format(codepoint - 0xE0100 + 17)
	end},
	{ 0xF0000, 0xFFFFD, "<private-use-%04X>" }, -- Plane 15 Private Use
	{ 0x100000, 0x10FFFD, "<private-use-%04X>" } -- Plane 16 Private Use
}
name_hooks.length = #name_hooks

local name_range_cache

local function generate_name(data, codepoint)
	if type(data) == "string" then
		return data:format(codepoint)
	else
		return data(codepoint)
	end
end

--[[
-- Checks that the code point is a number and in range.
-- Does not check whether code point is an integer.
-- Not used
local function check_codepoint(funcName, argIdx, val)
	require 'libraryUtil'.checkType(funcName, argIdx, val, 'number')
	if codepoint < 0 or 0x10FFFF < codepoint then
		errorf("Codepoint %04X out of range", codepoint)
	end
end
--]]

-- https://www.unicode.org/versions/Unicode11.0.0/ch04.pdf, section 4.8
function export.lookup_name(codepoint)
	-- U+FDD0-U+FDEF and all code points ending in FFFE or FFFF are Unassigned
	-- (Cn) and specifically noncharacters:
	-- https://www.unicode.org/faq/private_use.html#nonchar4
	if 0xFDD0 <= codepoint and (codepoint <= 0xFDEF
			or floor(codepoint % 0x10000) >= 0xFFFE) then
		return ("<noncharacter-%04X>"):format(codepoint)
	end

	if name_range_cache -- Check if previously used "name hook" applies to this code point.
			and codepoint >= name_range_cache[1]
			and codepoint <= name_range_cache[2] then
		return generate_name(name_range_cache[3], codepoint)
	end
	
	local range = binary_range_search(codepoint, name_hooks)
	if range then
		name_range_cache = range
		return generate_name(range[3], codepoint)
	end

	local data = loader[('names/%03X'):format(codepoint / 0x1000)]
	
	if data and data[codepoint] then
		return data[codepoint]
	
	-- Unassigned (Cn) consists of noncharacters and reserved characters.
	-- The character has been established not to be a noncharacter,
	-- and if it were assigned, its name would already been retrieved,
	-- so it must be reserved.
	else
		return ("<reserved-%04X>"):format(codepoint)
	end
end

function export.lookup_image(codepoint)
	local data = loader[('images/%03X'):format(codepoint / 0x1000)]
	
	if data then
		return data[codepoint]
	end
end

local planes = {
	[ 0] = "Basic Multilingual Plane";
	[ 1] = "Supplementary Multilingual Plane";
	[ 2] = "Supplementary Ideographic Plane";
	[13] = "Supplementary Special-purpose Plane";
	[14] = "Supplementary Private Use Area-A";
	[15] = "Supplementary Private Use Area-B";
}

-- Load [[Module:Unicode data/blocks]] if needed and assign it to this variable.
local blocks

local function block_iter(blocks, i)
	i = i + 1
	local data = blocks[i]
	if data then
		 -- Unpack doesn't work on tables loaded with mw.loadData.
		return i, data[3], data[1], data[2]
	end
end

-- An ipairs-type iterator generator for the list of blocks.
function export.enum_blocks()
	local blocks = loader.blocks
	return block_iter, blocks, 0
end

function export.get_block_range(name)
	local range
	
	for i, block in ipairs(loader.blocks) do
		if block[3] == name then
			range = block
		end
	end
	
	if range then
		return range[1], range[2]
	end
end

function export.lookup_plane(codepoint)
	local i = floor(codepoint / 0x10000)
	return planes[i] or ("Plane %u"):format(i)
end

function export.lookup_block(codepoint)
	local blocks = loader.blocks
	local range = binary_range_search(codepoint, blocks)
	if range then
		return range[3]
	else
		return "No Block"
	end
end

function export.get_block_info(name)
	for i, block in ipairs(loader.blocks) do
		if block[3] == name then
			return block
		end
	end
end

function export.is_valid_pagename(pagename)
	local has_nonws = false

	for cp in mw.ustring.gcodepoint(pagename) do
		if (cp == 0x0023) -- #
		or (cp == 0x005B) -- [
		or (cp == 0x005D) -- ]
		or (cp == 0x007B) -- {
		or (cp == 0x007C) -- |
		or (cp == 0x007D) -- }
		or (cp == 0x180E) -- MONGOLIAN VOWEL SEPARATOR
		or ((cp >= 0x2000) and (cp <= 0x200A)) -- spaces in General Punctuation block
		or (cp == 0xFFFD) -- REPLACEMENT CHARACTER
		then
			return false
		end

		local printable, result = export.is_printable(cp)
		if not printable then
			return false
		end

		if result ~= "space-separator" then
			has_nonws = true
		end
	end

	return has_nonws
end

local function manual_unpack(what, from)
	if what[from + 1] == nil then
		return what[from]
	end
	
	local result = {}
	from = from or 1
	for i, item in ipairs(what) do
		if i >= from then
			table.insert(result, item)
		end
	end
	return unpack(result)
end

local function compare_ranges(range1, range2)
	return range1[1] < range2[1]
end

-- Creates a function to look up data in a module that contains "singles" (a
-- code point-to-data map) and "ranges" (an array containing arrays that contain
-- the low and high code points of a range and the data associated with that
-- range).
-- "loader" loads and returns the "singles" and "ranges" tables.
-- "match_func" is passed the code point and either the data or the "dots", and
-- generates the final result of the function.
-- The varargs ("dots") describes the default data to be returned if there wasn't
-- a match.
-- In case the function is used more than once, "cache" saves ranges that have
-- already been found to match, or a range whose data is the default if there
-- was no match.
local function memo_lookup(data_module_subpage, match_func, ...)
	local dots = { ... }
	local cache = {}
	local singles, ranges

	return function (codepoint)
		if not singles then
			local data_module = loader[data_module_subpage]
			singles, ranges = data_module.singles, data_module.ranges
		end

		if singles[codepoint] then
			return match_func(codepoint, singles[codepoint])
		end

		local range = binary_range_search(codepoint, cache)
		if range then
			return match_func(codepoint, manual_unpack(range, 3))
		end
		
		local range, index = binary_range_search(codepoint, ranges)
		if range then
			table.insert(cache, range)
			table.sort(cache, compare_ranges)
			return match_func(codepoint, manual_unpack(range, 3))
		end
		
		if ranges[index] then
			local dots_range
			if codepoint > ranges[index][2] then
				dots_range = {
					ranges[index][2] + 1,
					ranges[index + 1] and ranges[index + 1][1] - 1 or 0x10FFFF,
					unpack(dots)
				}
			else -- codepoint < range[index][1]
				dots_range = {
					ranges[index - 1] and ranges[index - 1][2] + 1 or 0,
					ranges[index][1] - 1,
					unpack(dots)
				}
			end
			table.sort(cache, compare_ranges)
		end
		
		return match_func(codepoint)
	end
end

-- Get a code point's combining class value in [[Module:Unicode data/combining]],
-- and return whether this value is not zero. Zero is assigned as the default
-- if the combining class value is not found in this data module.
-- That is, return true if character is combining, or false if it is not.
-- See https://www.unicode.org/reports/tr44/#Canonical_Combining_Class_Values for
-- more information.
export.is_combining = memo_lookup(
	"combining",
	function (codepoint, combining_class)
		return combining_class and combining_class ~= 0 or false
	end,
	0)

function export.add_dotted_circle(str)
	return (mw.ustring.gsub(str, ".",
		function(char)
			if export.is_combining(mw.ustring.codepoint(char)) then
				return '◌' .. char
			end
		end))
end

local lookup_control = memo_lookup(
	"control",
	function (codepoint, ccc)
		return ccc or "assigned"
	end,
	"assigned")
export.lookup_control = lookup_control

function export.is_assigned(codepoint)
	return lookup_control(codepoint) ~= "unassigned"
end

function export.is_printable(codepoint)
	local result = lookup_control(codepoint)
	return (result == "assigned") or (result == "space-separator"), result
end

function export.is_whitespace(codepoint)
	local result = lookup_control(codepoint)
	return (result == "space-separator"), result
end

export.lookup_category = memo_lookup(
	"category",
	function (codepoint, category)
		return category
	end,
	"Cn")

-- Save previously used codepoint ranges in case another character is in the
-- same range.
local ranges_cache = {}

--[=[
	Takes a codepoint or a character and finds the script code (if any) that is
	appropriate for it based on the codepoint, using the data module
	[[Module:Unicode data/scripts]]. The data module was generated from the
	patterns in [[Module:scripts/data]] using [[Module:User:Erutuon/script recognition]].

	Converts the character to a codepoint. Returns a script code if the codepoint
	is in the list of individual characters, or if it is in one of the defined
	ranges in the 4096-character block that it belongs to, else returns "None".
]=]
function export.char_to_script(char)
	local lookup = loader.scripts
	local t = type(char)
	local codepoint
	if t == "string" then
		local etc
		codepoint, etc = mw.ustring.codepoint(char)
		if etc then
			error("Argument to char_to_script should be a single character.")
		end
	elseif t == "number" then
		codepoint = char
	else
		error(("bad argument #1 to 'char_to_script' (expected string or a number, got %s)")
			:format(t))
	end

	local individual_match = lookup.individual[codepoint]
	if individual_match then
		return individual_match
	else
		local range
		if ranges_cache[1] then
			range = linear_range_search(codepoint, ranges_cache)
			if range then
				return range[3]
			end
		end

		local index = floor(codepoint / 0x1000)

		range = linear_range_search(index, lookup.blocks)
		if not range and lookup[index] then
			range = binary_range_search(codepoint, lookup[index])
			if range then
				table.insert(ranges_cache, range)
				table.sort(ranges_cache, compare_ranges)
			end
		end
		
		return range and range[3] or "None"
	end
end

export.lookup_script = export.char_to_script

function export.find_best_script(text)
	local scripts = {}
	for character in text:gmatch("[%z\1-\127\194-\244][\128-\191]*") do
		local script = export.char_to_script(character)
		scripts[script] = (scripts[script] or 0) + 1
	end
	
	local best_script
	local greatest_count = 0
	for script, count in pairs(scripts) do
		if count > greatest_count then
			best_script = script
			greatest_count = count
		end
	end
	
	return best_script
end

local unsupported_title = {
	[0x0020] = "ชื่อไม่รองรับ/เว้นวรรค";
	[0x0023] = "ชื่อไม่รองรับ/นัมเบอร์";
	[0x002E] = "ชื่อไม่รองรับ/จุด";
	[0x003A] = "ชื่อไม่รองรับ/สองจุด";
	[0x003C] = "ชื่อไม่รองรับ/น้อยกว่า";
	[0x003E] = "ชื่อไม่รองรับ/มากกว่า";
	[0x005B] = "ชื่อไม่รองรับ/วงเล็บเหลี่ยมเปิด";
	[0x005D] = "ชื่อไม่รองรับ/วงเล็บเหลี่ยมปิด";
	[0x005F] = "ชื่อไม่รองรับ/ขีดล่าง";
	[0x007B] = "ชื่อไม่รองรับ/วงเล็บปีกกาเปิด";
	[0x007C] = "ชื่อไม่รองรับ/ขีดตั้ง";
	[0x007D] = "ชื่อไม่รองรับ/วงเล็บปีกกาปิด";
	[0x1680] = "ชื่อไม่รองรับ/Ogham space";
	[0xFFFD] = "ชื่อไม่รองรับ/อักขระแทน";
}

function export.get_entry_title(codepoint)
	if unsupported_title[codepoint] then
		return unsupported_title[codepoint]
	end
	if lookup_control(codepoint) ~= "assigned" then
		return nil
	end
	return mw.ustring.char(codepoint)
end

return export