มอดูล:category tree/poscatboiler/data/คำหลัก

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
local labels = {}
local raw_categories = {}
local handlers = {}-----------------------------------------------------------------------------
--                                     --
--                 LABELS                 --
--                                     --
-----------------------------------------------------------------------------


local diminutive_augmentative_poses = {
	"คำคุณศัพท์",
	"คำกริยาวิเศษณ์",
	"คำอุทาน",
	"คำนาม",
	"เลข",
	"อุปสรรค",
	"คำวิสามานยนาม",
	"คำสรรพนาม",
	"ปัจจัย",
	"คำกริยา"
}


labels["คำหลัก"] = {
	description = "[[วิกิพจนานุกรม:คำหลัก|คำหลัก]]{{{langcat}}} ที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามวจีวิภาค",
	umbrella_parents = "มูลฐาน",
	parents = {{name = "{{{langcat}}}", raw = true, sort = " "}},
}
labels["lemmas"] = labels["คำหลัก"]

labels["abstract verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} abstract verbs of motion whose motion is multidirectional (as opposed to unidirectional) or indirect, or whose action is repeated or in a series, instead of being a single, completed action. Abstract verbs are always imperfective in aspect, even with prefixes that are normally associated with the perfective aspect.",
	additional = "See also [[abstract verb]].",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["action nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns denoting action of a verb or verbal root that it is derived from.",
	parents = {"คำนาม"},
}

labels["act-related adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ the motive or other background information for an action.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["active verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ an activity",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["adjective concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords that are prefixed to adjective stems.",
	parents = {"concords"},
}

labels["คำคุณศัพท์"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่กำหนดคุณลักษณะให้กับคำนาม ซึ่งขยายความหมายของคำนาม",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["adjectives"] = labels["คำคุณศัพท์"]

labels["adverbial accusatives"] = {
	description = "Accusative case-forms in {{{langname}}} used as adverbs.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["คำกริยาวิเศษณ์"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่ขยายอนุประโยค ประโยค และวลีโดยตรง",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["adverbs"] = labels["คำกริยาวิเศษณ์"]

labels["หน่วยคำเติม"] = {
	description = "Morphemes attached to existing คำ{{{langcat}}}.",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}
labels["affixes"] = labels["หน่วยคำเติม"]

labels["agent nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that denote an agent that performs the action denoted by the verb from which the noun is derived.",
	parents = {"คำนาม"},
}

labels["ambipositions"] = {
	description = "{{{langname}}} adpositions that can occur either before or after their objects.",
	parents = {"คำหลัก"},
}

labels["ambitransitive verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that may or may not direct actions, occurrences or states to grammatical objects.",
	parents = {"คำกริยา", "คำสกรรมกริยา", "คำอกรรมกริยา"},
}

labels["animal commands"] = {
	description = "{{{langname}}} words used to communicate with animals.",
	parents = {"คำอุทาน"},
}

labels["คำนำหน้านาม"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้และระบุคำนาม",
	parents = {"คำบ่งชี้"},
}
labels["articles"] = labels["คำนำหน้านาม"]

labels["aspect adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that express [[w:Grammatical aspect|grammatical aspect]], describing the flow of time in relation to a statement.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

for _, pos in ipairs(diminutive_augmentative_poses) do
	labels["augmentative " .. pos] = {
		description = "{{{langname}}} " .. pos .. " that are derived from a base word to convey big size or big intensity.",
		parents = {pos},
	}
end

labels["attenuative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate that an action or event is performed or takes place gently, lightly, partially, perfunctorily or to an otherwise reduced extent.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["autobenefactive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate that the agent of an action is also its benefactor.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["automative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate actions directed at or a change of state of the grammatical subject.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["คำกริยานุเคราะห์"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that provide additional conjugations for other verbs.",
	parents = {"คำกริยา"},
}
labels["auxiliary verbs"] = labels["คำกริยานุเคราะห์"]
labels["คำกริยาช่วย"] = labels["คำกริยานุเคราะห์"]

labels["biaspectual verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that can be both imperfective and perfective.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["causative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that express causing actions or states rather than performing or being them directly. Use this only for separate verbs: causative forms that are part of the inflection of verbs have their own category (see [[:Category:Verb causative forms by language]]).",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["หน่วยคำเติมคร่อม"] = {
	description = "Affixes attached to both the beginning and the end of คำ{{{langcat}}}, together as single units.",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}
labels["circumfixes"] = labels["หน่วยคำเติมคร่อม"]

labels["circumpositions"] = {
	description = "{{{langname}}} adpositions that appear on both sides of their objects.",
	parents = {"คำหลัก"},
}

labels["คำลักษณนาม"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่จำแนกประเภทของคำนามตามความหมายของคำนาม",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["classifiers"] = labels["คำลักษณนาม"]
labels["counters"] = labels["คำลักษณนาม"]

labels["clitics"] = {
	description = "{{{langname}}} morphemes ที่ทำหน้าที่เป็น independent words, but are always attached to another word.",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}

for _, pos in ipairs { "คำนาม", "ปัจจัย" } do
	labels["collective " .. pos] = {
		description = "{{{langname}}} " .. pos .. " that indicate groups of related things or beings, without the need of grammatical pluralization.",
		parents = {pos},
	}
end

labels["combining forms"] = {
	description = "Forms of คำ{{{langcat}}} that do not occur independently, but are used when joined with other words.",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}

labels["คำคุณศัพท์เปรียบเทียบได้"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that can be inflected to display different degrees of comparison.",
	parents = {"คำคุณศัพท์"},
}
labels["comparable adjectives"] = labels["คำคุณศัพท์เปรียบเทียบได้"]

labels["คำกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบได้"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that can be inflected to display different degrees of comparison.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}
labels["comparable adverbs"] = labels["คำกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบได้"]

labels["comparative-only adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that are only used in their comparative forms.",
	parents = {"คำคุณศัพท์"},
}

labels["completive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs which refer to the completion of an action which has already commenced or which has already been performed upon a subset of the entities which it affects.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["concords"] = {
	description = "อุปสรรค{{{langcat}}} attached to words to show agreement with a noun or pronoun.",
	parents = {"อุปสรรค"},
}

labels["concrete verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} concrete verbs refer to a verbal aspect in verbs of motion that is unidirectional (as opposed to multidirectional), a definitely directed motion, or a single, completed action (instead of a repeated action or series of actions). Concrete verbs may be either imperfective or perfective.",
	additional = "See also [[concrete verb]].",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["คำสันธาน"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่เชื่อมคำ วลี หรืออนุประโยค เข้าด้วยกัน",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["conjunctions"] = labels["คำสันธาน"]

labels["conjunctive adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that connect two independent clauses together.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["continuative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that express continuing action.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["control verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that take multiple arguments, one of which is another verb. One of the control verb's arguments is syntactically both an argument of the control verb and an argument of the other verb.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["cooperative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate cooperation",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["coordinating conjunctions"] = {
	description = "คำสันธาน{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ equal syntactic importance between connected items.",
	parents = {"คำสันธาน"},
}

labels["copulative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that may take adjectives as their complement.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

for _, pos in ipairs { "คำนาม", "คำวิสามานยนาม" } do
	labels[pos .. "นับได้"] = {
		description = "{{{langname}}} " .. pos .. " that can be quantified directly by numerals.",
		parents = {pos},
	}
end

labels["เลขนับได้"] = {
	description = "{{{langname}}} numerals that can be quantified directly by other numerals.",
	parents = {"เลข"},
}

labels["ปัจจัยนับได้"] = {
	description = "{{{langname}}} suffixes that can be used to form nouns that can be quantified directly by numerals.",
	parents = {"เลข"},
}

--[[ อันเดียวกับ classifiers
labels["counters"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} that combine with numerals to express quantity of nouns.",
	parents = {"คำหลัก"},
}
--]]

labels["cumulative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs which indicate that an action or event gradually yields a certain or significant quantity or effect.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["degree adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that express a particular degree to which the word they modify applies.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["delimitative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs which indicate that an action or event is performed or takes place briefly or to an otherwise reduced extent.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["demonstrative adjectives"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} that refer to nouns, comparing them to external references.",
	parents = {"คำคุณศัพท์", {name = "demonstrative pro-forms", sort = "คำคุณศัพท์"}},
}

labels["demonstrative adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that refer to other adverbs, comparing them to external references.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์", {name = "demonstrative pro-forms", sort = "คำกริยาวิเศษณ์"}},
}

labels["denominal verbs"] = { -- in [[Appendix:Glossary]]; "denominative" more frequent?
	description = "{{{langname}}} verbs that derive from nouns.",
	parents = { "คำกริยา" },
}

labels["demonstrative determiners"] = {
	description = "คำบ่งชี้{{{langcat}}} that refer to nouns, comparing them to external references.",
	parents = {"คำบ่งชี้", {name = "demonstrative pro-forms", sort = "คำบ่งชี้"}},
}

labels["คำนิยมสรรพนาม"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that refer to nouns, comparing them to external references.",
	parents = {"คำสรรพนาม", {name = "demonstrative pro-forms", sort = "คำสรรพนาม"}},
}
labels["demonstrative pronouns"] = labels["คำนิยมสรรพนาม"]

labels["deponent verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that have active meanings but are not conjugated in the active voice.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["derivational prefixes"] = {
	description = "{{{langname}}} prefixes that are used to create new words.",
	parents = {"อุปสรรค"},
}

labels["derivational suffixes"] = {
	description = "{{{langname}}} suffixes that are used to create new words.",
	parents = {"ปัจจัย"},
}

labels["derivative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that are derived from nouns and adjectives.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["desiderative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs with the following morphology: verbal root xxx + [[desiderative]] suffix, and the following semantics: to wish to do the action xxx.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["determinatives"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ the general class to which the following logogram belongs.",
	parents = {"คำหลัก"},
}

labels["คำบ่งชี้"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} that reference nouns, expressing their contexts directly.",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["determiners"] = labels["คำบ่งชี้"]

labels["คำจุลนามเท่านั้น"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns or noun senses that are mostly or exclusively used in the diminutive form.",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["diminutiva tantum"] = labels["คำจุลนามเท่านั้น"]

for _, pos in ipairs(diminutive_augmentative_poses) do
	labels["diminutive " .. pos] = {
		description = "{{{langname}}} " .. pos .. " that are derived from a base word to convey endearment, small size or small intensity.",
		parents = {pos},
	}
end

labels["discourse particles"] = {
	description = "{{{langname}}} particles that manage the flow and structure of discourse.",
	parents = {"คำอนุภาค"},
}

labels["distributive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs which indicate that an action or event involves multiple participants or a large quantity of an uncountable mass, usually as the grammatical subject in the case of intransitive verbs and as the grammatical object in the case of transitive verbs.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["ditransitive verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ actions, occurrences or states of two grammatical objects simultaneously, one direct and one indirect.",
	parents = {"คำกริยา", "คำสกรรมกริยา"},
}

labels["คำนามทวิพจน์เท่านั้น"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}}ที่ใช้ในรูปทวิพจน์โดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["dualia tantum"] = labels["คำนามทวิพจน์เท่านั้น"]

labels["duration adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that express duration in time.",
	parents = {"time adverbs"},
}

labels["ergative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} intransitive verbs that become causatives when used transitively.",
	parents = {"คำกริยา", "คำอกรรมกริยา", "คำสกรรมกริยา"},
}

labels["elative adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that express attributes in a relatively higher degree, or in the highest possible degree.",
	parents = {"คำคุณศัพท์"},
}

labels["excessive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate that an action is performed to an excessive extent.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["enclitics"] = {
	description = "{{{langname}}} clitics that attach to the preceding word.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"clitics"},
}

labels["nouns with other-gender equivalents"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that refer to gendered concepts (e.g. [[actor]] vs. [[actress]], [[king]] vs. [[queen]]) and have corresponding other-gender equivalent terms.",
	parents = {"คำนาม"},
}

labels["female equivalent nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that refer to female beings with the same characteristics as the base noun.",
	parents = {"nouns with other-gender equivalents"},
}

labels["female equivalent suffixes"] = {
	description = "{{{langname}}} suffixes that refer to female beings with the same characteristics as the base suffix.",
	parents = {"ปัจจัยสร้างคำนาม"},
}

labels["focus adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ [[w:Focus (linguistics)|focus]] within the sentence.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["frequency adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that express repetition with a certain frequency or interval.",
	parents = {"time adverbs"},
}

labels["frequentative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that express repeated action.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["general pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that refer to all persons, things, abstract ideas and their characteristics.",
	parents = {"คำสรรพนาม"},
}

labels["generational moieties"] = {
	description = "{{{langname}}} moieties that alternate every generation.",
	parents = {"moieties"},
}

labels["ideophones"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that evoke an idea, especially a sensation or impression, with a sound.",
	parents = {"คำหลัก"},
}

labels["คำกริยาไม่สมบูรณ์"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that express actions considered as ongoing or continuous, as opposed to completed events.",
	parents = {"คำกริยา"},
}
labels["imperfective verbs"] = labels["คำกริยาไม่สมบูรณ์"]

labels["impersonal verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that do not indicate actions, occurrences or states of any specific grammatical subject.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["inchoative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ that an action is soon to begin.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["คำคุณศัพท์ไม่ชี้เฉพาะ"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} that refer to unspecified adjective meanings.",
	parents = {"คำคุณศัพท์", {name = "indefinite pro-forms", sort = "คำคุณศัพท์"}},
}

labels["indefinite adjectives"] = labels["คำคุณศัพท์ไม่ชี้เฉพาะ"]

labels["คำกริยาวิเศษณ์ไม่ชี้เฉพาะ"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that refer to unspecified adverbial meanings.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์", {name = "indefinite pro-forms", sort = "คำกริยาวิเศษณ์"}},
}
labels["indefinite adverbs"] = labels["คำกริยาวิเศษณ์ไม่ชี้เฉพาะ"]

labels["indefinite determiners"] = {
	description = "คำบ่งชี้{{{langcat}}} that designate an unidentified noun.",
	parents = {"คำบ่งชี้", {name = "indefinite pro-forms", sort = "คำบ่งชี้"}},
}

labels["คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that refer to unspecified nouns.",
	parents = {"คำสรรพนาม", {name = "indefinite pro-forms", sort = "คำสรรพนาม"}},
}
labels["indefinite pronouns"] = labels["คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ"]

labels["อาคม"] = {
	description = "Affixes inserted inside คำ{{{langcat}}}.",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}
labels["infixes"] = labels["อาคม"]

labels["inflectional prefixes"] = {
	description = "อุปสรรค{{{langcat}}} that are used as inflectional beginnings in noun, adjective or verb paradigms.",
	parents = {"อุปสรรค"},
}

labels["inflectional suffixes"] = {
	description = "ปัจจัย{{{langcat}}} that are used as inflectional endings in noun, adjective or verb paradigms.",
	parents = {"ปัจจัย"},
}

labels["intensive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs which indicate that an action is performed vigorously, enthusiastically, forcefully or to an otherwise enlarged extent.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["หน่วยคำเติมเชื่อม"] = {
	description = "หน่วยคำเติม{{{langcat}}}ที่ใช้เชื่อมคำหรือหน่วยคำสองคำเข้าด้วยกัน",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}
labels["interfixes"] = labels["หน่วยคำเติมเชื่อม"]

labels["คำอุทาน"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่แสดงอารมณ์ เสียง หรืออื่น ๆ เป็นการอุทาน",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["interjections"] = labels["คำอุทาน"]

labels["interrogative adjectives"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} that indicate questions.",
	parents = {"คำคุณศัพท์", {name = "interrogative pro-forms", sort = "คำคุณศัพท์"}},
}

labels["interrogative adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้คำถาม",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์", {name = "interrogative pro-forms", sort = "คำกริยาวิเศษณ์"}},
}

labels["interrogative determiners"] = {
	description = "คำบ่งชี้{{{langcat}}} ที่บ่งชี้คำถาม",
	parents = {"คำบ่งชี้", {name = "interrogative pro-forms", sort = "คำบ่งชี้"}},
}

labels["interrogative particles"] = {
	description = "{{{langname}}} particles ที่บ่งชี้คำถาม",
	parents = {"คำอนุภาค", {name = "interrogative pro-forms", sort = "คำอนุภาค"}},
}

labels["คำปฤจฉาสรรพนาม"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} ที่บ่งชี้คำถาม",
	parents = {"คำสรรพนาม", {name = "interrogative pro-forms", sort = "คำสรรพนาม"}},
}
labels["interrogative pronouns"] = labels["คำปฤจฉาสรรพนาม"]
labels["คำสรรพนามคำถาม"] = labels["คำปฤจฉาสรรพนาม"]

labels["คำอกรรมกริยา"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that don't require any grammatical objects.",
	parents = {"คำกริยา"},
}
labels["intransitive verbs"] = labels["คำอกรรมกริยา"]

labels["iterative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that express the repetition of an event.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["location adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ location.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["male equivalent nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that refer to male beings with the same characteristics as the base noun.",
	parents = {"nouns with other-gender equivalents"},
}

labels["manner adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ the manner, way or style in which an action is performed.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["modal adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} particles that express [[w:Linguistic modality|linguistic modality]], indicating the mood or attitude of the speaker with respect to what is being said.",
	parents = {"sentence adverbs"},
}

labels["modal particles"] = {
	description = "{{{langname}}} particles that reflect the mood or attitude of the speaker, without changing the basic meaning of the sentence.",
	parents = {"คำอนุภาค"},
}

labels["modal verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ [[grammatical mood]].",
	parents = {"คำกริยานุเคราะห์"},
}

labels["moieties"] = {
	description = "{{{langname}}} pairs of abstract categories separating people and the environment.",
	parents = {"คำหลัก"},
}

labels["หน่วยคำ"] = {
	description = "ส่วนประกอบของคำ{{{langcat}}} ที่ใช้สร้างคำเต็ม",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["morphemes"] = labels["หน่วยคำ"]

labels["multiword terms"] = {
	description = "{{{langname}}} lemmas that are an [[WT:CFI#Idiomaticity|idiomatic]] combination of multiple words.",
	parents = {"คำหลัก"},
}

labels["negative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate the lack of an action.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["negative particles"] = {
	description = "{{{langname}}} particles ที่บ่งชี้ negation.",
	parents = {"คำอนุภาค"},
}

labels["negative pronouns"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that refer to negative or non-existent references.",
	parents = {"คำสรรพนาม"},
}

labels["neutral verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ either or both an activity or a result of an activity",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["nominalized adjectives"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} that are used as nouns.",
	parents = {"คำนาม", "คำคุณศัพท์"},
}

labels["non-constituents"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} that are not grammatical [[constituent]]s, and therefore need to be combined with additional terms to form a complete phrase.",
	parents = {"วลี"},
}

labels["noun prefixes"] = {
	description = "อุปสรรค{{{langcat}}} attached to a noun that display its noun class.",
	parents = {"อุปสรรค"},
}

labels["คำนาม"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้บุคคล สิ่งมีชีวิต สิ่งของ สถานที่ ปรากฏการณ์ ปริมาณ หรือความคิด",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["nouns"] = labels["คำนาม"]

labels["คำนามแบ่งตามคำลักษณนาม"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns organized by the classifier they are used with.",
	parents = {{name = "คำนาม", sort = "คำลักษณนาม"}},
}
labels["nouns by classifier"] = labels["คำนามแบ่งตามคำลักษณนาม"]

-- number = จำนวน; numeral = เลข; numeral symbol = ตัวเลข
labels["เลข"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่แสดงปริมาณของคำนาม",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["numerals"] = labels["เลข"]

labels["object concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords used to show the grammatical object.",
	parents = {"concords"},
}

labels["object pronouns"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that refer to grammatical objects.",
	parents = {"คำสรรพนาม"},
}

labels["คำอนุภาค"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่ไม่จัดเป็นชนิดของคำทางไวยากรณ์ชนิดใด ซึ่งมักจะขาดหน้าที่ทางไวยากรณ์ของมันเอง และมีไว้สร้างวจีวิภาคอื่นหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอนุประโยค",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["particles"] = labels["คำอนุภาค"]

labels["passive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that are usually used in passive voice.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["คำกริยาสมบูรณ์"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that express actions considered as completed events, as opposed to ongoing or continuous.",
	parents = {"คำกริยา"},
}
labels["perfective verbs"] = labels["คำกริยาสมบูรณ์"]

labels["คำบุรุษสรรพนาม"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that are used as substitutes for known nouns.",
	parents = {"คำสรรพนาม"},
}
labels["personal pronouns"] = labels["คำบุรุษสรรพนาม"]

labels["phrasal verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} accompanied by particles, such as prepositions and adverbs.",
	parents = {"คำกริยา", "วลี"},
}

labels["phrasal prepositions"] = {
	description = "คำบุพบท{{{langcat}}} formed with combinations of other terms.",
	parents = {"คำบุพบท", "วลี"},
}

labels["คำนามพหูพจน์เท่านั้น"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}}ที่ใช้ในรูปพหูพจน์โดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["pluralia tantum"] = labels["คำนามพหูพจน์เท่านั้น"]

labels["possessional adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that indicate that a noun is in possession of something.",
	parents = {"คำคุณศัพท์"},
}

labels["possessive adjectives"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ ownership.",
	parents = {"คำคุณศัพท์"},
}

labels["possessive concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords used to show possession.",
	parents = {"concords"},
}

labels["possessive determiners"] = {
	description = "คำบ่งชี้{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ความเป็นเจ้าของ",
	parents = {"คำบ่งชี้"},
}

labels["possessive pronouns"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ความเป็นเจ้าของ",
	parents = {"คำสรรพนาม"},
}

labels["postpositional phrases"] = {
	description = "{{{langname}}} phrases headed by a postposition.",
	parents = {"วลี", "คำปัจฉิมบท"},
}

labels["คำปัจฉิมบท"] = {
	description = "แอดโพซิชัน (adposition) {{{langname}}} ที่วางไว้หลังกรรมของตัวแอดโพซิชันเอง",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["postpositions"] = labels["คำปัจฉิมบท"]

labels["predicatives"] = {
	description = "{{{langname}}} elements of the predicate that supplement the subject or object of a sentence via the verb.",
	parents = {"คำหลัก"},
}

labels["อุปสรรค"] = {
	description = "Affixes attached to the beginning of คำ{{{langcat}}}.",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}
labels["prefixes"] = labels["อุปสรรค"]

labels["prepositional phrases"] = {
	description = "วลี{{{langcat}}} headed by a preposition.",
	parents = {"วลี", "คำบุพบท"},
}

labels["คำบุพบท"] = {
	description = "แอดโพซิชัน (adposition) {{{langname}}} ที่วางไว้หน้ากรรมของตัวแอดโพซิชันเอง",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["prepositions"] = labels["คำบุพบท"]

labels["ablative prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the ablative case.",
	parents = {"คำบุพบท"},
}

labels["accusative prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the accusative case.",
	parents = {"คำบุพบท"},
}

labels["dative prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the dative case.",
	parents = {"คำบุพบท"},
}

labels["genitive prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the genitive case.",
	parents = {"คำบุพบท"},
}

labels["instrumental prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the instrumental case.",
	parents = {"คำบุพบท"},
}

labels["matrilineal moieties"] = {
	description = "{{{langname}}} moieties inherited from an individual's mother.",
	parents = {"moieties"},
}

labels["nominative prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the nominative case.",
	parents = {"คำบุพบท"},
}

labels["patrilineal moieties"] = {
	description = "{{{langname}}} moieties inherited from an individual's father.",
	parents = {"moieties"},
}

labels["prepositional prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the prepositional case.",
	parents = {"คำบุพบท"},
}

labels["prenouns"] = {
	description = "อุปสรรค{{{langname}}} of various kinds that are attached to nouns.",
	parents = {"อุปสรรค"},
}

labels["preverbs"] = {
	description = "อุปสรรค{{{langcat}}} of various kinds that are attached to verbs.",
	parents = {"อุปสรรค"},
}

labels["privative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate that the grammatical object is deprived of something or that something is removed from the object.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["pronominal adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that are formed by combining a pronoun with a preposition.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์", "คำบุพบท", "คำสรรพนาม"},
}

labels["pronominal concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords that are prefixed to pronominal stems.",
	parents = {"concords"},
}

labels["คำสรรพนาม"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่อ้างถึงคำนาม และใช้แทนคำนาม",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["pronouns"] = labels["คำสรรพนาม"]

labels["คำวิสามานยนาม"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ตัวตนที่เป็นเอกเทศ อย่างเช่นชื่อของบุคคล สถานที่ หรือองค์การ",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["proper nouns"] = labels["คำวิสามานยนาม"]

labels["punctual adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that express a single point or span in time.",
	parents = {"time adverbs"},
}

labels["raising verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that, in a matrix or main clause, take an argument from an embedded or subordinate clause; in other words, a raising verb appears with a syntactic argument that is not its semantic argument, but is rather the semantic argument of an embedded predicate.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["reciprocal pronouns"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that refer back to a plural subject and express an action done in two or more directions.",
	parents = {"คำสรรพนาม", "คำบุรุษสรรพนาม"},
}

labels["reciprocal verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate actions, occurrences or states directed from multiple subjects to each other.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["reflexive pronouns"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that refer back to the subject.",
	parents = {"คำสรรพนาม", "คำบุรุษสรรพนาม"},
}

labels["reflexive verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ actions, occurrences or states directed from the grammatical subjects to themselves.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["relational adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that stand in place of a noun when modifying another noun.",
	parents = {"คำคุณศัพท์"},
}

labels["relational nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns used to indicate a relation between other two nouns by means of possession.",
	parents = {"คำนาม"},
}

labels["relative adjectives"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} used to indicate [[relative clause]]s.",
	parents = {"คำคุณศัพท์", {name = "relative pro-forms", sort = "คำคุณศัพท์"}},
}

labels["relative adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} used to indicate [[relative clause]]s.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์", {name = "relative pro-forms", sort = "คำกริยาวิเศษณ์"}},
}

labels["relative determiners"] = {
	description = "คำบ่งชี้{{{langcat}}} used to indicate [[relative clause]]s.",
	parents = {"คำบ่งชี้", {name = "relative pro-forms", sort = "คำบ่งชี้"}},
}

labels["relative concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords that are prefixed to relative stems.",
	parents = {"concords"},
}

labels["คำประพันธสรรพนาม"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} used to indicate [[relative clause]]s.",
	parents = {"คำสรรพนาม", {name = "relative pro-forms", sort = "คำสรรพนาม"}},
}
labels["relative pronouns"] = labels["คำประพันธสรรพนาม"]

labels["relatives"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} that give attributes to nouns, acting grammatically as relative clauses.",
	parents = {"คำหลัก"},
}

labels["repetitive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate actions or events which are performed or occur again, anew or differently.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["resultative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ a result of some action",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["reversative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate that the reversal or undoing of an action, event or state.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["saturative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs which indicate that an action is performed to the point of saturation or satisfaction.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["semelfactive verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that are punctual (instantaneous, momentive), perfective (treated as a unitary whole with no explicit internal temporal structure), and telic (having a boundary out of which the activity cannot be said to have taken place or continue).",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["sentence adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that modify an entire clause or sentence.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["sequence adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} conjunctive adverbs that express sequence in space or time.",
	parents = {"conjunctive adverbs"},
}

labels["simulfixes"] = {
	description = "Affixes replacing positions in {{{langname}}} words.",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}

labels["singulative nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that indicate a single item of a group of related things or beings.",
	parents = {"คำนาม"},
}

labels["คำนามเอกพจน์เท่านั้น"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}}ที่ใช้ในรูปเอกพจน์โดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["singularia tantum"] = labels["คำนามเอกพจน์เท่านั้น"]

labels["คำสภาวกริยา"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that define a state through means of a verb",
	parents = {"คำกริยา"},
}
labels["stative verbs"] = labels["คำสภาวกริยา"]

labels["stems"] = {
	description = "Morphemes from which {{{langname}}} words are formed.",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}

labels["subordinating conjunctions"] = {
	description = "คำสันธาน{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ relations of syntactic dependence between connected items.",
	parents = {"คำสันธาน"},
}

labels["subject concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords used to show the grammatical subject.",
	parents = {"concords"},
}

labels["subject pronouns"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that refer to grammatical subjects.",
	parents = {"คำสรรพนาม"},
}

labels["ปัจจัย"] = {
	description = "Affixes attached to the end of คำ{{{langcat}}}.",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}
labels["suffixes"] = labels["ปัจจัย"]

labels["splitting verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} bisyllabic verbs that obligatorily split around a direct object or pronoun.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["terminative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate that an action or event ceases.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["time adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ time.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["หน่วยคำเติมแทรก"] = {
	description = "Discontinuous affixes inserted within a word root.",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}
labels["transfixes"] = labels["หน่วยคำเติมแทรก"]

labels["transformative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate a change of state or nature, in the subject for intransitive verbs and in the object for transitive verbs.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["คำสกรรมกริยา"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ actions, occurrences or states directed to one or more grammatical objects.",
	parents = {"คำกริยา"},
}
labels["transitive verbs"] = labels["คำสกรรมกริยา"]

labels["คำคุณศัพท์เปรียบเทียบไม่ได้"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} that are not inflected to display different degrees of comparison.",
	parents = {"คำคุณศัพท์"},
}
labels["uncomparable adjectives"] = labels["คำคุณศัพท์เปรียบเทียบไม่ได้"]

labels["คำกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบไม่ได้"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that are not inflected to display different degrees of comparison.",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}
labels["uncomparable adverbs"] = labels["คำกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบไม่ได้"]

labels["คำนามนับไม่ได้"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ qualities, ideas, unbounded mass or other abstract concepts that cannot be quantified directly by numerals.",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["uncountable nouns"] = labels["คำนามนับไม่ได้"]

labels["uncountable numerals"] = {
	description = "{{{langname}}} numerals that cannot be quantified directly by other numerals.",
	parents = {"เลข"},
}

labels["uncountable proper nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} proper nouns that cannot be quantified directly by numerals.",
	parents = {"คำวิสามานยนาม"},
}

labels["uncountable suffixes"] = {
	description = "{{{langname}}} suffixes that can be used to form nouns that cannot be quantified directly by numerals.",
	parents = {"เลข"},
}

labels["คำอาการนาม"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} morphologically related to a verb and similar to it in meaning.",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["verbal nouns"] = labels["คำอาการนาม"]

labels["verbal adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives describe the condition or state resulting from the action of the verb from which it is derived. ",
	parents = {"คำคุณศัพท์"},
}

labels["คำกริยา"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้การกระทำ เหตุการณ์ หรือสถานะ",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["verbs"] = labels["คำกริยา"]

labels["verbs of movement"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate physical movement of the grammatical subject across a trajectory, with a starting point and an endpoint.",
	parents = {"คำกริยา"},
}

-- Add "POS-forming suffixes".
local poses_derived_by_suffix = {
	"คำคุณศัพท์", "คำกริยาวิเศษณ์", "คำนาม", "คำกริยา",
}

for _, pos in pairs(poses_derived_by_suffix) do
	labels["ปัจจัยสร้าง" .. pos] = {
		description = "{{{langname}}} suffixes that are used to derive " .. pos .. "s from other words.",
		parents = {"derivational suffixes"},
	}
end


local labels2 = {}

-- Add "reconstructed" subcategories; add 'umbrella_parents' key if not
-- already present.
for key, data in pairs(labels) do
	labels2[key] = data
	if not data.umbrella_parents then
		data.umbrella_parents = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา"
	end
	labels2[key .. "ที่สืบสร้าง"] = {
		description = "{{{langname}}} " .. key .. " that have been linguistically [[Wiktionary:Reconstructed terms|reconstructed]].",
		umbrella_parents = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
		parents = {key, {name = "ศัพท์ที่สืบสร้าง", sort = key}}
	}
end-----------------------------------------------------------------------------
--                                     --
--               RAW CATEGORIES               --
--                                     --
-----------------------------------------------------------------------------


raw_categories["หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา"] = {
	description = "Umbrella categories covering topics related to lemmas.",
	additional = "{{{umbrella_meta_msg}}}",
	parents = {
		"หมวดหมู่ใหญ่รวมหัวข้อ",
		{name = "คำหลัก", is_label = true, sort = " "},
	},
}-----------------------------------------------------------------------------
--                                     --
--                 HANDLERS                --
--                                     --
-----------------------------------------------------------------------------

-- Handler for e.g. [[:Category:English phrasal verbs with particle (around)]].
table.insert(handlers, function(data)
	local particle = data.label:match("^phrasal verbs with particle %((.-)%)$")
	if particle then
		local tagged_text = require("Module:script utilities").tag_text(particle, data.lang, nil, "term")
		local link = require("Module:links").full_link({ term = particle, lang = data.lang }, "term")
		
		return {
			description = "{{{langname}}} {{w|phrasal verb}}s using the particle " .. link .. ".",
			displaytitle = "{{{langname}}} phrasal verbs with particle (" .. tagged_text .. ")",
			breadcrumb = tagged_text,
			parents = {{ name = "phrasal verbs", sort = particle }},
			umbrella = false,
		}
	end
end)


return {LABELS = labels2, RAW_CATEGORIES = raw_categories, HANDLERS = handlers}