มอดูล:de-headword

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
local export = {}
local pos_functions = {}

local legal_gender = {
	["m"] = true,
	["m-s"] = true,
	["m-p"] = true,
	["f"] = true,
	["f-s"] = true,
	["f-p"] = true,
	["n"] = true,
	["n-s"] = true,
	["n-p"] = true,
	["?"] = true,
	["?-s"] = true,
	["?-p"] = true,
	["p"] = true,
}

local gender_names = {
	["m"] = "เพศชาย",
	["m-s"] = "เพศชาย",
	["m-p"] = "เพศชาย",
	["f"] = "เพศหญิง",
	["f-s"] = "เพศหญิง",
	["f-p"] = "เพศหญิง",
	["n"] = "เพศกลาง",
	["n-s"] = "เพศกลาง",
	["n-p"] = "เพศกลาง",
	["?"] = "ไม่ทราบเพศ",
	["?-s"] = "ไม่ทราบเพศ",
	["?-p"] = "ไม่ทราบเพศ",
	["p"] = "ไม่ทราบเพศ",
}

local legal_verb_classes = {
	['1'] = true,
	['2'] = true,
	['3'] = true,
	['4'] = true,
	['5'] = true,
	['6'] = true,
	['7'] = true,
}

local lang = require("Module:languages").getByCode("de")

-- The main entry point.
-- This is the only function that can be invoked from a template.
function export.show(frame)
	local args = frame:getParent().args
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	
	local head = args["head"]; if head == "" then head = nil end
	
	local poscat = frame.args[1] or error("Part of speech has not been specified. Please pass parameter 1 to the module invocation.")
	-- หมวดหมู่เป็นภาษาไทย
	local poscat_th = require("Module:utilities").translate_term(poscat)
	local class = frame.args[2]; if class == "" then class = nil end
	
	local data = {lang = lang, pos_category = poscat_th, categories = {}, heads = {head}, genders = {}, inflections = {}}
	
	if pos_functions[poscat_th] then
		pos_functions[poscat_th](class, args, data)
	end
	
	return
		require("Module:headword").full_headword(data)
end

pos_functions["คำคุณศัพท์"] = function(class, args, data)
	params = {
		[1] = {list = "comp"},
		[2] = {list = "sup"},
		["head"] = {default = PAGENAME},
	}
	local args = require("Module:parameters").process(args, params)
	data.heads = {args["head"]}
	
	if args[1][1] == '-' then
		table.insert(data.inflections, {label = 'เปรียบเทียบไม่ได้'})
		table.insert(data.categories, 'คำคุณศัพท์เปรียบเทียบไม่ได้ภาษาเยอรมัน')
		return
	end
	
	if #args[1] > 0 then
		for i, form in ipairs(args[1]) do
			args[1][i] = {term = (form == 'er' and PAGENAME .. 'er' or form),
				accel = 'comparative-form-of'}
		end
	else
		args[1] = {request = true}
		table.insert(data.categories, 'de-adj lacking comparative')
	end
	args[1].label = "ขั้นกว่า"
	table.insert(data.inflections, args[1])
	
	if #args[2] > 0 then
		for i, form in ipairs(args[2]) do
			args[2][i] = {
				term = 'am [[' ..  (form == 'sten' and PAGENAME .. 'sten' or form) .. ']]',
				accel = 'superlative-form-of'}
		end
	else
		args[2] = {request = true}
		table.insert(data.categories, 'de-adj lacking superlative')
	end
	args[2].label = "ขั้นสุด"
	table.insert(data.inflections, args[2])
end

pos_functions["คำนาม"] = function(class, args, data)
	params = {
		[1] = {list = 'g', default = '?'},
		[2] = {list = 'gen',
			default = (
				args[1] == 'm' or
				args[1] == 'm-s' or
				args[1] == 'n' or
				args[1] == 'n-s'
				) and PAGENAME .. 's' or PAGENAME},
		[3] = {list = 'pl'},
		[4] = {list = 'dim'},
		["head"] = {default = PAGENAME},
		["m"] = {list = true},
		["f"] = {list = true},
	}
	
	if data.pos_category == 'คำนาม' then
		params[3].default = PAGENAME .. 'en'
	end
	
	local args = require("Module:parameters").process(args, params)
	data.heads = {args["head"]}
	
	for _, g in ipairs(args[1]) do
		if legal_gender[g] then
			table.insert(data.genders, g)
			table.insert(data.categories, "คำนาม" .. gender_names[g] .. "ภาษาเยอรมัน")
		else
			error("Gender “" .. g .. "” is not an valid German gender.")
		end
	end
	
	for i, form in ipairs(args[2]) do
		args[2][i] = {term = form, accel = 'genitive-form-of'}
	end
	args[2].label = "สัมพันธการก"
	table.insert(data.inflections, args[2])
	
	if args[3][1] == '-' then
		table.insert(data.inflections, {label = 'ไม่มีพหูพจน์'})
		table.insert(data.categories, 'คำนามนับไม่ได้ภาษาเยอรมัน')
	elseif #args[3] > 0 then
		for i, form in ipairs(args[3]) do
			args[3][i] = {term = form, accel = 'plural-form-of'}
		end
		args[3].label = "พหูพจน์"
		table.insert(data.inflections, args[3])
	end
	
	if #args[4] > 0 then
		for i, form in ipairs(args[4]) do
			args[4][i] = {
				term = form,
				genders = {'n'},
				accel = 'diminutive-form-of gender-n'
				}
		end
		args[4].label = "ตัวบอกความเล็ก"
		table.insert(data.inflections, args[4])
	end
	
	if #args.f > 0 then
		args.f.label = "เพศหญิง"
		table.insert(data.inflections, args.f)
	end
	
	if #args.m > 0 then
		args.m.label = "เพศชาย"
		table.insert(data.inflections, args.m)
	end
end

pos_functions["คำวิสามานยนาม"] = pos_functions["คำนาม"]

function export.detect_type(pr,pa,pp,ps)
	local args = {
		type = "",
		class = "",
	}
	local prefix = ""
	if mw.ustring.match(pr," ") then
		pr, prefix = mw.ustring.match(pr, "([^ ]+) (.+)")
		prefix = mw.ustring.gsub(prefix, " ", "")
	end
	pr = mw.ustring.gsub(pr, "e?t$", "")
	pa = mw.ustring.gsub(pa, " .+", "")
	ps = mw.ustring.gsub(ps, " .+", "")
	pp = mw.ustring.gsub(pp, " ", "")
	pp = mw.ustring.gsub(pp, prefix, "")
	pr = mw.ustring.gsub(pr, "ß", "ss")
	pa = mw.ustring.gsub(pa, "ß", "ss")
	pp = mw.ustring.gsub(pp, "ß", "ss")
	ps = mw.ustring.gsub(ps, "ß", "ss")
	local e = mw.ustring.match(pr, "[dt]$") and "e" or ""
	if pr .. e .. "te" == pa then
		args.type = 'weak'
	else
		local before, stem_vowel, long = mw.ustring.match(pr, "^(.-)([aeiouäöü]+)([^aeiouäöü]*)$")
		long = long or ""
		local short = long
		if mw.ustring.len(long) == 1 then
			short = long .. long
		elseif mw.ustring.match(long,"^h.$") then
			short = mw.ustring.gsub(long,"h(.)","%1%1")
		elseif mw.ustring.match(long,"^(.)%1") then
			long = mw.ustring.sub(long,1,1)
			short = long .. long
		end
		mw.log(pr,pa,pp,ps,before,stem_vowel,short,long)
		local function check(class, past, participle)
			participle = participle or past
			if pa == (before .. past .. long) then
				if pp == (before .. participle .. long .. "en") or pp == ("ge" .. before .. participle .. long .. "en") then
				args.type = "strong"
					args.class = type(class) == "string" and class or class()
					return true
				end
			elseif pa == (before .. past .. short) then
				if pp == (before .. participle .. short .. "en") or pp == ("ge" .. before .. participle .. short .. "en") then
					args.type = "strong"
					args.class = type(class) == "string" and class or class()
					return true
				end
			end
			return false
		end
		
		local function check_stem(class, stem)
			if mw.ustring.match(pr, stem .. "$") then
			args.type = "strong"
				args.class = class
				return true
			end
			return false
		end
		
		local done = false
		if stem_vowel == "ä" then
			done = check("3", "o", "o") or check("6", "u", "a") or check("7", "ie", "a")
		elseif stem_vowel == "au" then
			done = check("2", "o")
		elseif stem_vowel == "äu" then
			done = check("2", "o") or check("7", "ie", "au")
		elseif stem_vowel == "ei" then
			done = check("1", "ie") or check("1", "i") or check("7", "ie", "ei")
		elseif stem_vowel == "i" then
			local function distinguish()
				if ps then
					if ps == (before .. "ä" .. long .. "e") then
						return "4"
					else
						return "3"
					end
				else
					error("Please specify the past subjunctive by passing parameter 4")
				end
			end
			done = check("3", "a", "u") or check("3", "i", "o") or check("5", "a", "e")
			done = done or check("7", "ie", "e") or check(distinguish, "a", "o")
		elseif stem_vowel == "ie" then
			done = check("2", "o") or check("5", "a", "e") or check("7", "ie", "e")
		elseif stem_vowel == "ö" then
			done = check("7", "ie", "o")
		elseif stem_vowel == "ü" then
			done = check("2", "o") or check("7", "ie", "u")
		end
		if not done then
			done = check_stem("2", "zieh")
				or check_stem("3", "erlisch")
				or check_stem("3", "fich")
				or check_stem("3", "schall")
				or check_stem("4", "komm")
				or check_stem("4", "nimm")
				or check_stem("5", "iss")
				or check_stem("6", "heb")
				or check_stem("6", "schwör")
				or check_stem("7", "geh")
				or check_stem("7", "hau")
			args.type = "irregular"
		end
	end
	return args.type, args.class
end

pos_functions["คำกริยา"] = function(class, args, data)
	params = {
		[1] = {list = 'present ='},
		[2] = {list = 'past ='},
		[3] = {list = 'past participle ='},
		["head"] = {default = PAGENAME},
		["type"] = {default = class},
		["auxiliary"] = {default = 'haben'},
	}
	
	if class ~= 'weak' or args.type ~= 'weak' then
		params[4] = {list = 'past subjunctive'}
	end
	if class == 'strong' or args.type == 'strong' then
		params.class = {default = nil}
	end
	local args = require("Module:parameters").process(args, params)
	data.heads = {args["head"]}
	
	if not args.type then
		args.type, args.class = detect_type(args[1][1],args[2][1],args[3][1],args[4][1])
	end
	
	if args.type == 'strong' then
		if not args.class then
			table.insert(data.inflections, {label = '[[Appendix:Glossary#strong verb|strong]]'})
			table.insert(data.categories, 'German strong verbs without classes')
		elseif legal_verb_classes[args.class] then
			table.insert(data.inflections, {label = 'class ' .. args.class .. ' [[Appendix:Glossary#strong verb|strong]]'})
			table.insert(data.categories, 'German class ' .. args.class .. ' strong verbs')
		else
			error("Strong verb class “" .. args.class .. "” is not an valid German class (1-7).")
		end
		table.insert(data.categories, 'German strong verbs')
	elseif args.type == 'weak' then
		table.insert(data.inflections, {label = 'weak'})
		table.insert(data.categories, 'German weak verbs')
	elseif args.type == 'irregular' then
		table.insert(data.inflections, {label = 'irregular'})
		table.insert(data.categories, 'German irregular verbs')
	elseif not args.type then
		table.insert(data.categories, 'German verbs without conjugation types')
	else
		error("Verb type “" .. args.type .. "” is not an valid German type (“strong” or “weak”).")
	end
	
	if #args[1] == 0 then
		args[1] = {request = true}
	end
	args[1].label = 'third-person singular simple present'
	table.insert(data.inflections, args[1])
	
	if #args[2] == 0 then
		args[2] = {request = true}
	end
	args[2].label = 'past tense'
	table.insert(data.inflections, args[2])
	
	if #args[3] == 0 then
		args[3] = {request = true}
	end
	args[3].label = 'past participle'
	table.insert(data.inflections, args[3])
	
	if #args["past subjunctive"] > 0 then
		args["past subjunctive"].label = "past subjunctive"
		table.insert(data.inflections, args["past subjunctive"])
	end
	
	if args.auxiliary == 'haben' then
		args.auxiliary = {'haben'}
		table.insert(data.categories, 'German verbs using haben as auxiliary')
	elseif args.auxiliary == 'sein' then
		args.auxiliary = {'sein'}
		table.insert(data.categories, 'German verbs using sein as auxiliary')
	elseif args.auxiliary == 'both' then
		args.auxiliary = {'haben', 'sein'}
		table.insert(data.categories, 'German verbs using haben and sein as auxiliary')
	else
		error("Verb auxiliary “" .. args.auxiliary .. "” is not an valid German auxiliary (“haben”, “sein”, or “both”).")
	end
	args.auxiliary.label = "auxiliary"
	table.insert(data.inflections, args.auxiliary)
end

return export