มอดูล:khb-pron

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
-- For New Tai Lue script only
local export = {}
local PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text

local initials = {
	['ᦀ'] = {ipa = 'ʔ', class = 'high'}, ['ᦁ'] = {ipa = 'ʔ', class = 'low'},
	['ᦂ'] = {ipa = 'k', class = 'high'}, ['ᦃ'] = {ipa = 'x', class = 'high'}, ['ᦄ'] = {ipa = 'ŋ', class = 'high'},
	['ᦅ'] = {ipa = 'k', class = 'low'}, ['ᦆ'] = {ipa = 'x', class = 'low'}, ['ᦇ'] = {ipa = 'ŋ', class = 'low'},
	['ᦈ'] = {ipa = 't͡s', class = 'high'}, ['ᦉ'] = {ipa = 's', class = 'high'}, ['ᦊ'] = {ipa = 'j', class = 'high'},
	['ᦋ'] = {ipa = 't͡s', class = 'low'}, ['ᦌ'] = {ipa = 's', class = 'low'}, ['ᦍ'] = {ipa = 'j', class = 'low'},
	['ᦎ'] = {ipa = 't', class = 'high'}, ['ᦏ'] = {ipa = 'tʰ', class = 'high'}, ['ᦐ'] = {ipa = 'n', class = 'high'},
	['ᦑ'] = {ipa = 't', class = 'low'}, ['ᦒ'] = {ipa = 'tʰ', class = 'low'}, ['ᦓ'] = {ipa = 'n', class = 'low'},
	['ᦔ'] = {ipa = 'p', class = 'high'}, ['ᦕ'] = {ipa = 'pʰ', class = 'high'}, ['ᦖ'] = {ipa = 'm', class = 'high'},
	['ᦗ'] = {ipa = 'p', class = 'low'}, ['ᦘ'] = {ipa = 'pʰ', class = 'low'}, ['ᦙ'] = {ipa = 'm', class = 'low'},
	['ᦚ'] = {ipa = 'f', class = 'high'}, ['ᦛ'] = {ipa = 'v', class = 'high'}, ['ᦜ'] = {ipa = 'l', class = 'high'},
	['ᦝ'] = {ipa = 'f', class = 'low'}, ['ᦞ'] = {ipa = 'v', class = 'low'}, ['ᦟ'] = {ipa = 'l', class = 'low'},
	['ᦠ'] = {ipa = 'h', class = 'high'}, ['ᦡ'] = {ipa = 'd', class = 'high'}, ['ᦢ'] = {ipa = 'b', class = 'high'},
	['ᦣ'] = {ipa = 'h', class = 'low'}, ['ᦤ'] = {ipa = 'd', class = 'low'}, ['ᦥ'] = {ipa = 'b', class = 'low'},
	['ᦦ'] = {ipa = 'kʷ', class = 'high'}, ['ᦧ'] = {ipa = 'xʷ', class = 'high'},
	['ᦨ'] = {ipa = 'kʷ', class = 'low'}, ['ᦩ'] = {ipa = 'xʷ', class = 'low'},
	['ᦪ'] = {ipa = 'sʷ', class = 'high'}, ['ᦫ'] = {ipa = 'sʷ', class = 'low'},
	['ᦈ^'] = {ipa = 't͡ɕ', class = 'high'}, ['ᦉ^'] = {ipa = 'ɕ', class = 'high'},
	['ᦋ^'] = {ipa = 't͡ɕ', class = 'low'}, ['ᦌ^'] = {ipa = 'ɕ', class = 'low'},
	['ᦪ^'] = {ipa = 'ɕʷ', class = 'high'}, ['ᦫ^'] = {ipa = 'ɕʷ', class = 'low'},
}

local vowels = {
	[''] = 'a', ['ᦱ'] = 'aː', ['ᦲ'] = 'i', ['ᦳ'] = 'u', ['ᦴ'] = 'uː', ['ᦳ+'] = 'uː',
	['ᦵ'] = 'e', ['ᦶ'] = 'ɛ', ['ᦷ'] = 'o', ['ᦸ'] = 'ɔ', ['ᦹ'] = 'ɯ', ['ᦵᦲ'] = 'ɤ',
	['ᦺ'] = 'aj', ['ᦻ'] = 'aːj', ['ᦼ'] = 'uj', ['ᦽ'] = 'oj', ['ᦾ'] = 'ɔj', ['ᦿ'] = 'ɯj', ['ᦵᧀ'] = 'ɤj',
	['ᦲ+'] = 'iː', ['ᦵ+'] = 'eː', ['ᦶ+'] = 'ɛː', ['ᦷ+'] = 'oː', ['ᦸ+'] = 'ɔː', ['ᦹ+'] = 'ɯː', ['ᦵᦲ+'] = 'ɤː',
}

local finals = {
	[''] = '', ['ᧁ'] = 'w',
	['ᧂ'] = 'ŋ', ['ᧃ'] = 'n', ['ᧄ'] = 'm',
	['ᧅ'] = 'k̚', ['ᧆ'] = 't̚', ['ᧇ'] = 'p̚',
	['#'] = 'ʔ', -- non-final with ᦰ
}

local tones = {
	[''] = {high = '˥', low = '˥˩'},
	['ᧈ'] = {high = '˧˥', low = '˧'}, -- also checked syllable
	['ᧉ'] = {high = '˩˧', low = '˩'},
	['$'] = {high = '', low = ''},	-- toneless syllable
}

function export.show(frame)

	local args = frame:getParent().args
	local text = args[1] or PAGENAME -- supports only one pronunciation
	local debug = args['d'] or nil
	local qualifier = args['q'] or nil
	local ipa = {}
	local haveToneless = false

	text = mw.ustring.gsub(text, '᧞', 'ᦶᦜ')
	text = mw.ustring.gsub(text, '᧟', 'ᦶᦜᧁ')

	for syl in mw.text.gsplit(text, '[ %.%-]') do
		syl = mw.ustring.gsub(syl, '([ᦵᦶᦷᦺ])([ᦀ-ᦫ])', '%2%1') -- for easier detection
		local i, v, f, t, s = mw.ustring.match(syl, '^([ᦀ-ᦫ])([ᦱ-ᧀ%+]*)([ᧁ-ᧇ]?)([ᧈᧉ%$]?)(ᦰ?)$')
		if mw.ustring.match(i, '^([ᦈᦉᦋᦌᦪᦫ])$') and mw.ustring.match(v, '^([ᦲᦵᦶ]%+?)$') then
			i = i .. '^'
		end
		if f == '' then
			if s == '' then
				if v == '' then
					t = '$'
				elseif v == 'ᦳ' and t == '' then
					f = '#'
					t = 'ᧈ'
				elseif (mw.ustring.match(v, '^([ᦲᦵᦶᦷᦸᦹ])$') or v == 'ᦵᦲ') and t ~= '$' then
					v = v .. '+'
				end
			else --s == 'ᦰ'
				f = '#'
				if t == '' then
					t = 'ᧈ'
				end
			end
		end
		if f == 'ᧅ' or f == 'ᧆ' or f == 'ᧇ' then
			if (mw.ustring.match(v, '^([ᦲᦳᦵᦶᦷᦸᦹ])$') or v == 'ᦵᦲ') and t == 'ᧈ' then
				v = v .. '+'
			else
				t = 'ᧈ'
			end
		end
		if t == '$' then
			haveToneless = true
		end
		if debug then
			table.insert(ipa, '['..(i or '-')..']['..(v or '-')..']['..(f or '-')..']['..(t or '-')..']['..(s or '-')..']')
		else
			table.insert(ipa, initials[i].ipa .. vowels[v] .. finals[f] .. tones[t][initials[i].class])
		end
	end

	return '* ' .. (qualifier and frame:expandTemplate{title = 'qualifier', args = {qualifier}} .. ' ' or '') .. '[[วิกิพจนานุกรม:สัทอักษรสากล|สัทอักษรสากล]]<sup>([[ภาคผนวก:การออกเสียงภาษาไทลื้อ|คำอธิบาย]])</sup>: <span class="IPA">/' .. table.concat(ipa, '.') .. '/</span>[[หมวดหมู่:ศัพท์ภาษาไทลื้อที่มีการออกเสียง IPA]]' .. (#ipa > 0 and '[[หมวดหมู่:ศัพท์ภาษาไทลื้อที่มี ' .. #ipa .. ' พยางค์]]' or '') .. (haveToneless and '[[หมวดหมู่:ศัพท์ภาษาไทลื้อที่มีพยางค์ไร้วรรณยุกต์]]' or '')

end

return export