มอดูล:labels/data

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบ:labels-search

This module contains the data used by Module:labels and, by extension, the templates {{label}} and {{term-label}}. It lists all recognised labels along with other information.

The following submodules exist:

The regional and topical labels are all available through {{label}}. In addition, there are language-specific labels; the full list of these submodules can be found here. Language-specific labels override other ones.

Each language data module exports a single table containing labels and/or aliases. The keys of these tables are label identifiers (passed to the templates), while the values are described below.

Labels[แก้ไข]

labels contains most data associated with the actual labels.

The following values are supported:

display
The wikitext to display for the label. If this is omitted, the displayed text will default to the label's identifier.
glossary
The anchor in Appendix:Glossary to link to. glossary = true means that the anchor is identical to the label.
Wikipedia
The article in English Wikipedia to link to. Wikipedia = true means that the article's title is identical to the label.
For glossary and Wikipedia, the link text will be identical to the label. To show different link text, change the text of the label (while adding aliases["<old_label>"] = "<new_label>"), or add a piped link to display.
plain_categories
A list of categories that this label should add to a page. The categories are not adjusted depending on the language; they will be taken verbatim, and entries in all languages will be added to the same category. As this is generally undesirable, the plain_categories value should only be used when a label would only ever be used for a single language.
topical_categories
A list of language-dependent topical categories that this label should add to a page. These categories are of the form "[language code]:[category name]". For example, Category:en:Physics.
pos_categories
A list of language-dependent part-of-speech-like categories that this label should add to a page. These categories are of the form "[language name] [category name]". For example, Category:English pluralia tantum.
sense_categories
A list of sense-dependent categories that this label should add to a page. Depending on the template used, categories are either of the form "[language name] terms with [category name] senses" (when using {{label}}) or "[language name] [category name] terms" (when using {{term-context}} or {{term-label}}). For example, Category:English archaic terms and Category:English terms with archaic senses.
regional_categories
A list of language-dependent regional/dialect categories that this label should add to a page. These categories are of the form "[category name] [language name]". For example, Category:British English.
deprecated
Marks the label as deprecated if the value is set to true. When a deprecated label identifier is used, the label is wrapped in <span class="deprecated-label"></span> and the page is added to Category:Entries with deprecated labels.

Aliases[แก้ไข]

Aliases work like redirects to proper labels. When a label is defined here, it "behaves" as if it were the label it "redirects" to. For example, if "American" is listed as an alias of "US", then whenever the label "American" is used in an entry, it's treated as if the label "US" had been used in its place. แม่แบบ:label/example

The label that an alias points to does not have to be defined in the list itself. So if you want to make "American" an alias of "US", but do not create a full label for "US", that works too.

Double aliases (an alias of another alias) are not supported, and will cause a script error if used.

For a single alias, you can use:

labels["<alternative label>"] = "<label with data table>"

For a list of aliases, you can use:

alias("<label with data table>", {"<alternative label 1>", "<alternative label 2>", ... "<alternative label n>"})

To mark an alias (but not the label it points to) as deprecated, some more involved syntax is required:

labels["<alternative label>"] = { alias_of = "<label with data table>", deprecated = true }


local labels = {}

function alias(x,y) -- allows aliases to be entered as a list
	for _,v in ipairs(y) do
		labels[v] = x
	end
end

--  Helper labels

labels['_'] = {
	display = '',
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
}

labels['รวมทั้ง'] = {
	omit_postComma = true,
}
labels['also'] = 'รวมทั้ง'
labels['รวมถึง'] = 'รวมทั้ง'
labels['รวมไปถึง'] = 'รวมทั้ง'

labels['และ'] = {
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
}
labels['and'] = 'และ'
labels['&'] = 'และ'

labels['หรือ'] = {
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
}
labels['or'] = 'หรือ'

labels[';'] = {
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
	omit_preSpace = true,
}

labels['by'] = {
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
}

labels['abstract noun'] = {
	display = "abstract",
	glossary = true,
	pos_categories = { "abstract nouns" },
}

labels['with'] = {
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
}
labels['+'] = 'with'

-- combine with 'except in', 'outside'? or retain for entries like "wnuczę"?
labels['ยกเว้น'] = {
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
}
labels['except'] = 'ยกเว้น'

labels['นอก'] = {
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
}
labels['outside'] = 'นอก'
labels['except in'] = 'นอก'
labels['ยกเว้นใน'] = 'นอก'

-- Qualifier labels

labels['chiefly'] = {
	omit_postComma = true,
}
labels['mainly'] = 'chiefly'
labels['mostly'] = 'chiefly'
labels['primarily'] = 'chiefly'

labels['especially'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['excluding'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['extremely'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['frequently'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels["highly"] = {
	omit_postComma = true,
} -- e.g. "highly nonstandard"

labels['humorously'] = { omit_postComma = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = { "jocular terms" },
}

labels['including'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['many'] = { -- e.g. "many dialects"
	omit_postComma = true,
}

labels['markedly'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['mildly'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['now'] = {
	omit_postComma = true,
}
labels['nowadays'] = 'now'
labels['Now'] = 'now'

labels['occasionally'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['of'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['of a'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['of an'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['often'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['originally'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['otherwise'] = {
	omit_postComma = true,
} -- e.g. "law, otherwise archaic"

labels['particularly'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['possibly'] = {
	omit_postComma = true,
}
-- labels['perhaps'] = 'possibly'

labels['rarely'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['sentence adverb'] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "sentence adverbs" },
}

labels['slightly'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['sometimes'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['somewhat'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['strongly'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['then'] = {
	omit_postComma = true,
} -- e.g. "then colloquial, now dated"

labels['typically'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['usually'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['very'] = {
	omit_postComma = true,
}


-- Grammatical labels

labels["abbreviation"] = {
	display = "[[abbreviation]]",
	pos_categories = { "abbreviations" },
}

labels["acronym"] = {
	display = "[[acronym]]",
	pos_categories = { "acronyms" },
}

labels["active"] = {
	Wikipedia = "Active voice",
}
labels["active voice"] = "active"
labels["in the active"] = "active"

labels["สกรรมและอกรรม"] = {
	display = "[[ภาคผนวก:อภิธานศัพท์#สกรรม|สกรรม]], [[ภาคผนวก:อภิธานศัพท์#อกรรม|อกรรม]]",
	pos_categories = { "คำสกรรมกริยา", "คำอกรรมกริยา" },
}
labels["ambitransitive"] = "สกรรมและอกรรม"
labels["อกรรมและสกรรม"] = "สกรรมและอกรรม"

labels["animate"] = {
	glossary = true
}

labels["indicative"] = {
	glossary = "indicative mood",
}
labels["in the indicative"] = "indicative"
labels["indicative mood"] = "indicative"

labels["subjunctive"] = {
	glossary = "subjunctive mood",
}
labels["in the subjunctive"] = "subjunctive"
labels["subjunctive mood"] = "subjunctive"

labels["imperative"] = {
	glossary = "imperative mood",
}
labels["in the imperative"] = "imperative"
labels["imperative mood"] = "imperative"

labels["jussive"] = {
	glossary = "jussive mood",
}
labels["in the jussive"] = "jussive"
labels["jussive mood"] = "jussive"

labels["archaic-verb-form"] = {
	glossary = "archaic",
	pos_categories = { "archaic verb forms" },
}

labels["attenuative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "attenuative verbs" },
}

labels["attributive"] = {
	display = "[[Appendix:English nouns#Attributive|attributive]]",
}

labels["attributively"] = {
	display = "[[Appendix:English nouns#Attributive|attributively]]",
}

labels["คำกริยานุเคราะห์"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "คำกริยานุเคราะห์" }
}
labels["auxiliary"] = "คำกริยานุเคราะห์"
labels["กริยาช่วย"] = "คำกริยานุเคราะห์"
labels["กริยานุเคราะห์"] = "คำกริยานุเคราะห์"

labels["cardinal"] = {
	display = "[[cardinal number|cardinal]]",
	pos_categories = { "cardinal numbers" },
    deprecated = true
}

labels["causative"] = {
	display = "[[causative]]" }

labels["causative verb"] = {
	display = "causative",
	pos_categories = { "causative verbs" },
}

labels["cognate object"] = {
	display = "with [[w:Cognate object|cognate object]]",
	pos_categories = { "verbs used with cognate objects" },
}
labels["with cognate object"] = "cognate object"

labels["collective"] = {
	glossary = true,
	display = "collective",
	pos_categories = { "collective nouns" },
}

labels["collectively"] = {
	glossary = "collective",
	display = "collectively",
	pos_categories = { "collective nouns" },
}

labels["control verb"] = {
	Wikipedia = true,
	pos_categories = { "control verbs" },
}
labels["control"] = "control verb"

labels["เพศรวม"] = {
	glossary = true
}
labels["common"] = "เพศรวม"
labels["รวม"] = "เพศรวม"

labels["เปรียบเทียบได้"] = {
	glossary = true
}
labels["comparable"] = "เปรียบเทียบได้"

labels["completive"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "completive verbs" },
}

labels["copulative"] = {
	display = "[[copular verb|copulative]]",
	pos_categories = { "copulative verbs" },
}
labels["copular"] = "copulative"

labels["นับได้"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "คำนามนับได้" },
}
labels["countable"] = "นับได้"

labels["cumulative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "cumulative verbs" },
}

labels["delimitative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "delimitative verbs" },
}

labels["deponent"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "deponent verbs" },
}

labels["distributive"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "distributive verbs" },
}

labels["ditransitive"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "ditransitive verbs" },
}

labels["dysphemistic"] = {
	Wikipedia = "Dysphemism",
	pos_categories = { "dysphemisms" },
}
labels["dysphemism"] = "dysphemistic"

labels["by ellipsis"] = {
	display = "by [[ellipsis]]",
	pos_categories = { "ellipses" },
}

labels["emphatic"] = {
	glossary = true
}

labels["ergative"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "ergative verbs" },
}

labels["by extension"] = {}
labels["hence"] = "by extension"

labels["เพศหญิง"] = {
	glossary = true
}
labels["feminine"] = "เพศหญิง"
labels["หญิง"] = "เพศหญิง"

labels["focus"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "focus adverbs" },
}

labels["fractional"] = {
	pos_categories = { "fractional numbers" },
    deprecated = true
}

labels["frequentative"] = {
	glossary = true,
	display = "frequentative",
	pos_categories = { "frequentative verbs" },
}
	
labels["hedge"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "hedges" },
}
labels["hedges"] = "hedge"

labels["ideophonic"] = {
	glossary = true,
}
labels["ideophone"] = "ideophonic"

labels["สำนวน"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "สำนวน" },
}
labels["idiom"] = "สำนวน"
labels["idiomatic"] = "สำนวน"
labels["สำ"] = "สำนวน"

labels["imperfect"] = {
	glossary = true,
}

labels["impersonal"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "impersonal verbs" },
}

labels["in the singular"] = {
	display = "in the [[singular]]",
}
labels["in singular"] = "in the singular"
labels["singular"] = { alias_of = "in the singular", deprecated = true, }

labels["in the dual"] = {
	display = "in the [[dual]]",
}
labels["in dual"] = "in the dual"
labels["dual"] = "in the dual"

labels["in the plural"] = {
	display = "in the [[Appendix:Glossary#plural|plural]]",
}
labels["in plural"] = "in the plural"
labels["plural"] = { alias_of = "in the plural", deprecated = true, }

labels["in the mediopassive"] = {
	display = "in the [[mediopassive]]" }
labels["in mediopassive"] = "in the mediopassive"
labels["mediopassive"] = "in the mediopassive"

labels["inanimate"] = {
	glossary = true
}

labels["indef"] = "indefinite"

labels["inchoative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "inchoative verbs" },
}

labels["initialism"] = {
	display = "[[initialism]]",
	pos_categories = { "initialisms" },
}

labels["intensive verb"] = {
	glossary = false,
	display = "intensive",
	pos_categories = { "intensive verbs" },
}

labels["อกรรม"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "คำอกรรมกริยา" },
}
labels["intransitive"] = "อกรรม"
labels["อกรรมกริยา"] = "อกรรม"

labels["สัทอักษรสากล"] = {
	Wikipedia = "สัทอักษรสากล",
	plain_categories = { "สัญลักษณ์สำหรับสัทอักษรสากล" },
}
labels["IPA"] = "สัทอักษรสากล"
labels["International Phonetic Alphabet"] = "สัทอักษรสากล"

labels["iterative"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "iterative verbs" },
}

labels["litotes"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "litotes" },
}
alias("litotes", {"litote", "litotic", "litotical"})


labels["เพศชาย"] = {
	glossary = true
}
labels["masculine"] = "เพศชาย"
labels["ชาย"] = "เพศชาย"

labels["meiosis"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "meioses" },
}
alias("meiosis", {"meioses", "meiotic"})

labels["middle"] = {
	Wikipedia = "Voice (grammar)#Middle",
}
labels["middle voice"] = "middle"
labels["in the middle"] = "middle"
labels["in the middle voice"] = "middle"

labels["mnemonic"] = {
	display = '[[mnemonic]]',
	pos_categories = { "mnemonics" },
}

labels["chiefly in the negative"] = {
	glossary = "negative polarity item",
	pos_categories = {"negative polarity items"},
}
labels["negative polarity"] = "chiefly in the negative"
labels["negative polarity item"] = "chiefly in the negative"
labels["usually in the negative"] = "chiefly in the negative"

labels["เพศกลาง"] = {
	glossary = true
}
labels["neuter"] = "เพศกลาง"
labels["กลาง"] = "เพศกลาง"

labels["nominalised"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#nominalization|nominalised]]",
	pos_categories = { "nominalized adjectives" }
} -- British English ("ise")
labels["nominalisation"] = "nominalised"
labels["substantivised"] = "nominalised"
labels["substantivisation"] = "nominalised"

labels["nominalized"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#nominalization|nominalized]]",
	pos_categories = { "nominalized adjectives" }
} -- American English ("ize")
labels["nominalization"] = "nominalized"
labels["substantivized"] = "nominalized"
labels["substantivization"] = "nominalized"

labels["เปรียบเทียบไม่ได้"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#เปรียบเทียบไม่ได้|เปรียบเทียบไม่ได้]]"
}
labels["not comparable"] = "เปรียบเทียบไม่ได้"
labels["uncomparable"] = "เปรียบเทียบไม่ได้"
labels["notcomp"] = "เปรียบเทียบไม่ได้"

labels["numeronym"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "numeronyms" },
}

labels["เลียนเสียงธรรมชาติ"] = {
	display = "เลียนเสียงธรรมชาติ",
	pos_categories = { "ศัพท์ที่เลียนเสียงธรรมชาติ" },
}
labels["เลียนเสียง"] = "เลียนเสียงธรรมชาติ"
labels["onomatopoeia"] = "เลียนเสียงธรรมชาติ"
labels["onomatopoeic"] = "เลียนเสียงธรรมชาติ"

labels["ordinal"] = {
	display = "[[ordinal number|ordinal]]",
	pos_categories = { "ordinal numbers" },
    deprecated = true,
}

labels["perfect"] = { glossary = true, }

labels["participle"] = {
	glossary = true,
}

labels["passive"] = {
	Wikipedia = "Passive voice",
}
labels["passive voice"] = "passive"
labels["in the passive"] = "passive"

labels["perfect"] = {
	glossary = true,
}

labels["perfective"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "perfective verbs" },
}

labels["พหูพจน์เท่านั้น"] = {
	pos_categories = { "คำนามพหูพจน์เท่านั้น" },
}
labels["plural only"] = "พหูพจน์เท่านั้น"
labels["pluralonly"] = "พหูพจน์เท่านั้น"
labels["plurale tantum"] = "พหูพจน์เท่านั้น"

labels["possessive pronoun"] = {
	display = "possessive",
	pos_categories = { "possessive pronouns" },
}

labels["postpositive"] = {
	glossary = true
}

labels["predicative"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#predicative|predicative]]",
}

labels["predicatively"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#predicative|predicatively]]",
}

labels["privative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "privative verbs" },
}

labels["procedure word"] = {
	display = "[[procedure word]]"
}

labels["productive"] = {
	display = "[[productive]]"
}

-- TODO: This label is probably inappropriate for many languages
labels["pronominal"] = {
	display = "takes a [[Appendix:Glossary#reflexive|reflexive pronoun]]",
}

labels["pro-verb"] = {
	Wikipedia = true
}

labels["reciprocal"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#reciprocal|reciprocal]]",
	pos_categories = { "reciprocal verbs" },
}

labels["reflexive"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#reflexive|สะท้อน]]",
	pos_categories = { "คำกริยาสะท้อน" },
}
labels["สะท้อน"] = "reflexive"

labels["reflexive pronoun"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#reflexive|สะท้อน]]",
	pos_categories = { "คำสรรพนามสะท้อน" }
}

labels["relational"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#relational|relational]]",
	pos_categories = { "relational adjectives" },
}

labels["repetitive"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "repetitive verbs" },
}

labels["reversative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "reversative verbs" },
}

labels["rhetorical question"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "rhetorical questions" },
}

labels["saturative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "saturative verbs" },
}
labels["sative"] = "saturative"

labels["semelfactive"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "semelfactive verbs" },
}

labels["set phrase"] = {
	display = "[[set phrase]]" }

labels["simile"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "similes" },
}

labels["เอกพจน์เท่านั้น"] = {
	display = "เอกพจน์เท่านั้น",
	pos_categories = { "คำนามเอกพจน์เท่านั้น" },
}
labels["singular only"] = "เอกพจน์เท่านั้น"
labels["singulare tantum"] = "เอกพจน์เท่านั้น"
labels["no plural"] = "เอกพจน์เท่านั้น"

labels["snowclone"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "snowclones" },
}

labels["สภาว"] = {
	pos_categories = { "คำสภาวกริยา" },
}
labels["stative"] = "สภาว"
labels["stative verb"] = "สภาว"
labels["สภาวกริยา"] = "สภาว"
labels["stative verb"] = "stative"

labels["strictly"] = {
	glossary = true
}
labels["narrowly"] = "strictly"

labels["substantive"] = {
	glossary = true,
	track = true
}

labels["terminative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "terminative verbs" },
}

labels["สกรรม"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "คำสกรรมกริยา" },
}
labels["transitive"] = "สกรรม"
labels["สกรรมกริยา"] = "สกรรม"

labels["unaccusative"] = {
	Wikipedia = "Unaccusative verb",
}

labels["นับไม่ได้"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "คำนามนับไม่ได้" },
}
labels["uncountable"] = "นับไม่ได้"

labels["unergative"] = {
	Wikipedia = "Unergative verb",
}

labels["usually plural"] = {
	display = "usually in the [[plural]]",
    deprecated = true
}
labels["usually in the plural"] = "usually plural"
labels["usually in plural"] = "usually plural"


-- Usage labels

labels["ACG"] = {
	display = "[[ACG]]",
	-- see also "fandom slang"
	pos_categories = { "fandom slang" },
}

labels["advertising slang"] = {
	pos_categories = { "advertising slang" },
}
labels["ad slang"] = "advertising slang"
labels["cosmo"] = "advertising slang"

labels["endearing"] = {
	display = "[[endearing]]",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = { "endearing terms" },
}
labels["affectionate"] = "endearing"

labels["pre-classical"] = {
	display = "pre-Classical",
	regional_categories = { "Pre-classical" },
}
labels["Pre-classical"] = "pre-classical"
labels["pre-Classical"] = "pre-classical"
labels["Pre-Classical"] = "pre-classical"
labels["Preclassical"] = "pre-classical"
labels["preclassical"] = "pre-classical"
labels["ante-classical"] = "pre-classical"
labels["Ante-classical"] = "pre-classical"
labels["ante-Classical"] = "pre-classical"
labels["Ante-Classical"] = "pre-classical"
labels["Anteclassical"] = "pre-classical"
labels["anteclassical"] = "pre-classical"

labels["โบราณ"] = {
	glossary = true,
	sense_categories = { "โบราณ" },
}
labels["archaic"] = "โบราณ"
labels["โบ"] = "โบราณ"

labels["Australian slang"] = {
	regional_categories = { "Australian" },
	plain_categories = { "Australian slang" },
}

labels["avoidance"] = {
	glossary = true
}

labels["back slang"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#backslang|back slang]]",
	pos_categories = { "back slang" },
}
labels["backslang"] = "back slang"
labels["back-slang"] = "back slang"

labels["Bargoens"] = {
	Wikipedia = true,
	plain_categories = { "Bargoens" },
}

labels["Braille"] = {
	Wikipedia = true,
}

labels["British slang"] = {
	plain_categories = { "British slang" },
}
labels["UK slang"] = "British slang"

labels["buzzword"] = {
	display = "[[buzzword]]",
	pos_categories = { "buzzwords" },
}

labels["Cambridge University slang"] = {
	display = "[[w:University of Cambridge|Cambridge University]] [[slang]]",
	plain_categories = { "Cambridge University slang" },
	topical_categories = { "Universities" },
}
labels["University of Cambridge slang"] = "Cambridge University slang"
labels["Cantab slang"] = "Cambridge University slang"

labels["cant"] = {
	display = "[[cant]]",
	pos_categories = { "cant" },
}
labels["argot"] = "cant"
labels["cryptolect"] = "cant"

labels["capitalized"] = {
	display = "[[capitalisation|capitalized]]" 
}

labels["Castilianism"] = {
	display = "[[Castilianism]]" 
}
labels["Hispanicism"] = "Castilianism"

labels["ภาษาเด็ก"] = {
	display = "ภาษาเด็ก",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = { "ศัพท์ที่เป็นภาษาเด็ก" },
}
labels["childish"] = "ภาษาเด็ก"
labels["baby talk"] = "ภาษาเด็ก"
labels["child language"] = "ภาษาเด็ก"
labels["เด็ก"] = "ภาษาเด็ก"

labels["chu Nom"] = {
	display = "[[Vietnamese]] [[chữ Nôm]]",
	plain_categories = { "Vietnamese Han tu" },
}

labels["Classic 1811 Dictionary of the i Tongue"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#archaic|archaic]], [[Appendix:Glossary#slang|slang]]",
	plain_categories = { "Classic 1811 Dictionary of the Vulgar Tongue" },
}
labels["1811"] = "Classic 1811 Dictionary of the Vulgar Tongue"

labels["Cockney rhyming slang"] = {
	display = "[[Cockney rhyming slang]]",
	plain_categories = { "Cockney rhyming slang" },
}

labels["ภาษาปาก"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "ศัพท์ที่เป็นภาษาปาก" },
}
labels["colloquial"] = "ภาษาปาก"
labels["colloquially"] = "ภาษาปาก"
labels["ภาษาพูด"] = "ภาษาปาก"
labels["ปาก"] = "ภาษาปาก"
labels["พูด"] = "ภาษาปาก"

-- FIXME! The following two are apparently for Persian but probably don't belong in this file.
labels["colloquial-um"] = {
	glossary = "colloquial",
	pos_categories = { "colloquialisms containing sequence um" },
}

labels["colloquial-un"] = {
	glossary = "colloquial",
	pos_categories = { "colloquialisms containing sequence un" },
}

labels["costermongers"] = {
	display = "[[Appendix:Costermongers' back slang|costermongers]]",
	plain_categories = { "Costermongers' back slang" },
}
labels["coster"] = "costermongers"
labels["costers"] = "costermongers"
labels["costermonger"] = "costermongers"
labels["costermongers back slang"] = "costermongers"
labels["costermongers' back slang"] = "costermongers"

labels["criminal slang"] = {
	display = "[[criminal]] [[slang]]",
	topical_categories = { "Crime" },
	pos_categories = { "criminal slang" },
}

labels["ล้าสมัย"] = {
	display = "ล้าสมัย",
	sense_categories = { "ล้าสมัย" },
}
labels["dated"] = labels["ล้าสมัย"]
labels["dated sense"] = labels["ล้าสมัย"]
labels["ล้า"] = labels["ล้าสมัย"]

labels["dated form"] = {
	glossary = "dated",
	pos_categories = { "dated forms" },
}

labels["derogatory"] = {
	display = "[[derogatory]]",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = { "derogatory terms" },
}
labels["pejorative"] = "derogatory"
labels["derogative"] = "derogatory"
labels["disparaging"] = "derogatory"

labels["dialect"] = { -- separated from "dialectal" so e.g. "obsolete|outside|the|_|dialect|of..." displays right
	display = "[[Appendix:Glossary#dialectal|dialect]]",
	pos_categories = { "dialectal terms" },
}

labels["dialectal"] = {
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = { "dialectal terms" },
}

labels["dialects"] = { -- separated from "dialectal" so e.g. "obsolete|outside|dialects" displays right
	display = "[[Appendix:Glossary#dialectal|dialects]]",
	pos_categories = { "dialectal terms" },
}

labels["dismissal"] = {
	display = "[[dismissal]]",
	pos_categories = { "dismissals" },
}

labels["solemn"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "solemn terms" },
}

labels["ethnic slur"] = {
	display = "[[ethnic]] [[slur]]",
	pos_categories = { "ethnic slurs" },
}
labels["racial slur"] = "ethnic slur"

labels["euphemistic"] = {
	glossary = "euphemism",
	pos_categories = { "euphemisms" },
}
labels["euphemism"] = "euphemistic"

labels["eye dialect"] = {
	display = "[[eye dialect]]",
	pos_categories = { "eye dialect" },
}

labels["familiar"] = {
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = { "familiar terms" },
}

labels["fandom slang"] = {
	display = "[[fandom]] [[slang]]",
	pos_categories = { "fandom slang" },
}
labels["fandom"] = "fandom slang"

labels["figuratively"] = {
	glossary = "figurative"
}
labels["figurative"] = "figuratively"
labels["metaphorically"] = "figuratively"
labels["metaphorical"] = "figuratively"
labels["metaphor"] = "figuratively"

labels["folk poetic"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = { "folk poetic terms", "poetic terms" },
}

labels["formal"] = {
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = { "formal terms" },
}

labels["gay slang"] = {
	display = "[[gay]] [[slang]]",
	pos_categories = { "gay slang" },
}

labels["gender-neutral"] = {
	pos_categories = { "gender-neutral terms" },
	glossary = "epicene"
}

labels["genericized trademark"] = {
	display = "[[genericized trademark]]",
	pos_categories = { "genericized trademarks" },
}
labels["generic trademark"] = "genericized trademark"
labels["proprietary eponym"] = "genericized trademark"

labels["hapax legomenon"] = {
	display = "hapax",
	pos_categories = { "hapax legomena" },
	glossary = true,
}
labels["hapax"] = "hapax legomenon"

labels["higher register"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "higher register terms" },
}
labels["high register"] = "higher register"
labels["elevated register"] = "higher register"
labels["elevated"] = "higher register"

labels["historical"] = {
	glossary = true,
	sense_categories = { "historical" },
}
labels["historic"] = "historical"
labels["history"] = "historical"

labels["non-native speakers"] = { -- language-agnostic version
	display = "[[non-native speaker]]s", -- so preceded by "used by", "error by children and", etc? or reword?
	regional_categories = { "Non-native speakers'" },
}
labels["NNS"] = "non-native speakers"

labels["non-native speakers' English"] = {
	display = "[[non-native speaker]]s' English",
	regional_categories = { "Non-native speakers'" },
}
labels["NNES"] = "non-native speakers' English"
labels["NNSE"] = "non-native speakers' English"

labels["pidgin"] = {
	display = "[[pidgin]]",
	regional_categories = { "Pidgin" },
}

-- used exclusively by languages that use the “Jpan” script code
labels["historical hiragana"] = {
	pos_categories = { "historical hiragana" },
}

-- used exclusively by languages that use the “Jpan” script code
labels["historical katakana"] = {
	pos_categories = { "historical katakana" },
}

-- applies to Japanese and Korean, etc., please do not confuse with "polite"
labels["honorific"] = {
	Wikipedia = "Honorifics (linguistics)",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = { "honorific terms" },
}

-- for Ancient Greek
labels["Homeric epithet"] = {
	display = "[[Homeric Greek|Homeric]] [[w:Homeric epithets|epithet]]",
	plain_categories = { "Epic Greek" },
	omit_postComma = true,
}

-- applies to Japanese and Korean, etc.
labels["humble"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	display = "[[humble]]",
	pos_categories = { "humble terms" },
}

-- for Akkadian

labels["in hendiadys"] = {
	pos_categories = { "hendiadys" },
}
labels["hendiadys"] = "in hendiadys"

labels["ขำขัน"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp; NB and cf a similar "jocular" label further up on this page
	glossary = true,
	sense_categories = { "ขำขัน" },
}
labels["ตลก"] = "ขำขัน"
labels["humorous"] = "ขำขัน"
labels["jocular"] = "ขำขัน"

labels["อติพจน์"] = {
	pos_categories = { "อติพจน์" },
}
labels["เกินจริง"] = "อติพจน์"
labels["hyperbolic"] = "อติพจน์"
labels["hyperbole"] = "อติพจน์"

labels["hypercorrect"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "hypercorrections" },
}

labels["hyperforeign"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "hyperforeign terms" },
}

labels["informal"] = {
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = { "informal terms" },
}
labels["informally"] = "informal"

labels["Internet slang"] = {
	display = "[[Internet]] [[slang]]",
	pos_categories = { "internet slang" },
}

labels["internet slang"] = "Internet slang"

labels["IRC"] = {
	display = "[[IRC]]",
	pos_categories = { "internet slang" },
}

labels["ironic"] = {
	display = "[[irony|ironic]]",
}

labels["leet"] = {
	display = "[[leetspeak]]",
	pos_categories = { "leet" },
}
labels["leetspeak"] = "leet"

labels['literally'] = {
	glossary = "literally" 
}
labels['literal'] = 'literally'

labels["ภาษาหนังสือ"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	glossary = true,
	pos_categories = { "ศัพท์ที่เป็นภาษาหนังสือ" },
}
labels["literary"] = "ภาษาหนังสือ"
labels["bookish"] = "ภาษาหนังสือ"
labels["ภาษาเขียน"] = "ภาษาหนังสือ"
labels["ภาษาแบบแผน"] = "ภาษาหนังสือ"
labels["หนังสือ"] = "ภาษาหนังสือ"
labels["เขียน"] = "ภาษาหนังสือ"
labels["แบบแผน"] = "ภาษาหนังสือ"
labels["แบบ"] = "ภาษาหนังสือ"

labels["loosely"] = {
	glossary = true
}

labels["Lubunyaca"] = {
	display = "[[Lubunyaca]]",
	pos_categories = { "Lubunyaca" },
}

labels["medical slang"] = {
	display = "[[medical]] [[slang]]",
	pos_categories = { "medical slang" },
}

-- for Awetí, Karajá, etc., where men and women use different words
labels["men's speech"] = {
	glossary = "men's speech",
	pos_categories = { "men's speech terms" },
}
labels["male speech"] = "men's speech"

labels["metonymically"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "metonyms" },
}
labels["metonymic"] = "metonymically"
labels["metonymy"] = "metonymically"
labels["metonym"] = "metonymically"

labels["military slang"] = {
	display = "[[military]] [[slang]]",
	pos_categories = { "military slang" },
}

labels["minced oath"] = {
	display = "[[minced oath]]",
	pos_categories = { "minced oaths" },
}


labels["nativising coinage"] = {
	display = "[[w:Linguistic purism in Korean|nativising coinage]]",
	pos_categories = { "nativising coinages" },
}

labels["neologism"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "neologisms" },
}
labels["neologistic"] = "neologism"

labels["neopronoun"] = {
	display = "[[neopronoun]]",
--	pos_categories = { "neopronouns" },
}

labels["no longer productive"] = {
	display = "no longer [[Appendix:Glossary#productive|productive]]",
}

labels["nonce word"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	display = "[[Appendix:Glossary#nonce word|nonce word]]",
	pos_categories = { "nonce terms" },
}
labels["nonce"] = "nonce word"

labels["nonstandard"] = {
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = { "nonstandard terms" },
}
labels["non-standard"] = "nonstandard"

labels["nonstandard form"] = {
	glossary = "nonstandard",
	pos_categories = { "nonstandard forms" },
}

labels["เลิกใช้"] = {
	display = "เลิกใช้",
	sense_categories = { "เลิกใช้" },
}
labels["obsolete"] = "เลิกใช้"
labels["obs"] = "เลิกใช้"
labels["เลิก"] = "เลิกใช้"

labels["obsolete term"] = {
	glossary = "obsolete",
	-- combine with previous two, q.v.
	pos_categories = { "obsolete terms" },
}

labels["offensive"] = {
	display = "[[offensive]]",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = { "offensive terms" },
}

labels["officialese"] = {
	display = "[[officialese]]",
	pos_categories = { "officialese terms" },
}

labels["Oxbridge slang"] = {
	display = "[[w:Oxbridge|Oxbridge]] [[slang]]",
	plain_categories = { "Cambridge University slang", "Oxford University slang" },
	topical_categories = { "Universities" },
}

labels["Oxford University slang"] = {
	display = "[[w:University of Oxford|Oxford University]] [[slang]]",
	plain_categories = { "Oxford University slang" },
	topical_categories = { "Universities" }
}
labels["University of Oxford slang"] = "Oxford University slang"
labels["Oxon slang"] = "Oxford University slang"

labels["ร้อยกรอง"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	glossary = true,
	pos_categories = { "ศัพท์ที่ใช้ในบทร้อยกรอง" },
}
labels["poetic"] = "ร้อยกรอง"
labels["กลอน"] = "ร้อยกรอง"
labels["กวี"] = "ร้อยกรอง"

labels["Polari"] = {
	display = "[[Polari]]",
	pos_categories = { "Polari slang" },
}

labels["polite"] = {
	pos_categories = { "polite terms" },
}

labels["post-classical"] = {
	display = "post-Classical",
	regional_categories = { "Post-classical" },
}
labels["Post-classical"] = "post-classical"
labels["post-Classical"] = "post-classical"
labels["Post-Classical"] = "post-classical"
labels["Postclassical"] = "post-classical"
labels["postclassical"] = "post-classical"

labels["prison slang"] = {
	display = "[[prison]] [[slang]]",
	pos_categories = { "prison slang" },
}

labels["proscribed"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "disputed terms" },
}

labels["radio slang"] = {
	display = "[[radio]] [[slang]]",
	pos_categories = { "radio slang" },
}

labels["พบได้ยาก"] = {
	display = "พบได้ยาก",
	sense_categories = { "พบได้ยาก" },
}
labels["rare"] = "พบได้ยาก"
labels["rare sense"] = "พบได้ยาก"
labels["พบยาก"] = "พบได้ยาก"
labels["พบน้อย"] = "พบได้ยาก"
labels["พบได้น้อย"] = "พบได้ยาก"
labels["หายาก"] = "พบได้ยาก"

labels["rare term"] = {
	display = "rare",
	-- see comments about "obsolete"
	pos_categories = { "rare terms" },
}

labels["religious slur"] = {
	display = "[[religious]] [[slur]]",
	pos_categories = { "religious slurs" },
}
labels["sectarian slur"] = "religious slur"

labels["retronym"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "retronyms" },
}

labels["reverential"] = {
	pos_categories = { "reverential terms" },
}

labels["sarcastic"] = {
	display = "[[sarcastic]]",
	pos_categories = { "sarcastic terms" },
}

labels["school slang"] = {
	display = "[[school]] [[slang]]",
	pos_categories = { "school slang" },
}
labels["public school slang"] = "school slang"

labels["self-deprecatory"] = {
	display = "[[self-deprecatory]]",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = { "self-deprecatory terms" },
}
labels["self-deprecating"] = "self-deprecatory"

labels["seong-eo"] = {
	display = "[[고사성어|set phrase from Classical Chinese]]",
	pos_categories = { "chengyu" },
}

labels["siglum"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "sigla" },
}
alias("siglum", {"sigla"})

labels["slang"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "slang" },
}

labels["college slang"] = {
	display = "[[college]] [[slang]]",
	pos_categories = { "student slang" },
	topical_categories = { "Universities" }
}
labels["university slang"] = "college slang"
labels["student slang"] = "college slang"

labels["swear word"] = {
	pos_categories = { "swear words" },
}
labels["profanity"] = "swear word"
labels["expletive"] = "swear word"

labels["text messaging"] = {
	display = "[[text messaging]]",
	pos_categories = { "text messaging slang" },
}
labels["texting"] = "text messaging"

labels["thieves' cant"] = {
	Wikipedia = true,
	plain_categories = { "Thieves' cant" },
}
labels["thieves cant"] = "thieves' cant"
labels["thieves'"] = "thieves' cant"
labels["thieves"] = "thieves' cant"

labels["tone indicator"] = {
	display = "[[tone indicator]]",
	pos_categories = { "tone indicators" },
}

labels["trademark"] = {
	display = "[[trademark]]",
	pos_categories = { "trademarks" },
}

labels["transferred sense"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "terms with transferred senses" },
}

labels["transferred senses"] = {
	display = "[[transferred sense#English|transferred senses]]",
	pos_categories = { "terms with transferred senses" },
}

labels["transgender slang"] = {
	display = "[[transgender]] [[slang]]",
	pos_categories = { "transgender slang" },
}

labels["Twitch-speak"] = {
	display = "[[Twitch-speak]]",
	pos_categories = { "Twitch-speak" },
}

labels["uds."] = {
	display = "[[Appendix:Spanish pronouns#Ustedes and vosotros|used formally in Spain]]" }

labels["uncommon"] = {
	sense_categories = { "uncommon" },
}

labels["verlan"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#verlan|verlan]]",
	plain_categories = { "Verlan" },
}

labels["very rare"] = {
	pos_categories = { "rare forms" },
}

labels["vulgar"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "vulgarities" },
}
labels["coarse"] = "vulgar"
labels["obscene"] = "vulgar"
labels["profane"] = "vulgar"

labels["vesre"] = {
	plain_categories = { "Vesre" },
}

labels["2channel slang"]={
	display ="[[w:2channel|2channel]] [[slang]]",
	pos_categories = { "internet slang" , "2channel slang" },
}

labels["2ch slang"] = "2channel slang"

-- for Awetí, Karajá, etc., where men & women use different words
labels["women's speech"] = {
	glossary = "women's speech",
	pos_categories = { "women's speech terms" },
}
labels["female speech"] = "women's speech"

-- swahili sheng cant / argot
labels["Sheng"] = {
	Wikipedia = "Sheng slang",
	plain_categories = { "Sheng" },
}

labels["example1"] = {
	Wikipedia = "Wu Chinese"
}

labels["example2"] = {
	glossary = "palatalization"
}

-- terms applying to Old Norse skaldic poetry

labels["kenning"] = {
	Wikipedia = "Kenning",
	pos_categories = { "kennings" },
}
labels["Kenning"] = "kenning"
labels["heiti"] = {
	Wikipedia = "Heiti",
	pos_categories = { "heiti" },
}
labels["Heiti"] = "heiti"
labels["Setesdal"] = {
	Wikipedia = "Setesdal",
	pos_categories = { "dialectal terms/Setesdal" },
}
labels["setesdal"] = "Setesdal"

-- Regional labels
local m_regional = require("Module:labels/data/regional")

for key, val in pairs(m_regional) do
	labels[key] = val
end


-- Topical labels

local m_topical = require("Module:labels/data/topical")

for key, val in pairs(m_topical) do
	labels[key] = val
end

return labels