มอดูล:labels/data

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

This module is one of the data modules specifying the labels recognized by Module:labels and, by extension, the templates {{lb}} and {{tlb}}.

The following are all the data submodules that exist:

Module Contents
Module:labels/data/lang/langcode Language-specific labels.
Module:labels/data Miscellaneous non-language-specific labels.
Module:labels/data/qualifiers Qualifiers such as somewhat, also, chiefly and ;. Usually these cause the following and/or preceding comma to be omitted.
Module:labels/data/regional Labels specifying a geographic location that is shared among several languages.
Module:labels/data/topical Topical labels such as anthropology and Taoism. These typically generate topic categories.

Labels defined in earlier-listed modules override those in later-listed modules. In particular, language-specific labels override non-language-specific ones. The full list of language-specific submodules can be found here.

Each language data module exports a single table containing labels and/or aliases. The keys of these tables are label identifiers (passed to the templates), while the values are described below.

Labels[แก้ไข]

แม่แบบ:label data documentation

ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:module_categorization บรรทัดที่ 86: Page name was not recognized: labels.


local labels = {}

-- Grammatical labels

labels["abbreviation"] = {
	display = "[[abbreviation]]",
	pos_categories = "abbreviations",
}

labels["abstract noun"] = {
	display = "abstract",
	glossary = true,
	pos_categories = "abstract nouns",
}

labels["acronym"] = {
	display = "[[acronym]]",
	pos_categories = "acronyms",
}

labels["active voice"] = {
	aliases = {"active", "in the active"},
	glossary = true,
}

labels["สกรรมและอกรรม"] = {
	aliases = {"ambitransitive", "อกรรมและสกรรม"},
	display = "[[สกรรม]], [[อกรรม]]",
	pos_categories = {"คำสกรรมกริยา", "คำอกรรมกริยา"},
}

labels["angry register"] = {
	aliases = {"angry", "anger", "said in anger"},
	glossary = true,
	pos_categories = "angry register terms",
}

labels["animate"] = {
	glossary = true,
}

labels["บอกเล่า"] = {
	aliases = {"indicative", "in the indicative", "indicative mood"},
	glossary = "มาลาบอกเล่า",
}

labels["สมมุติ"] = {
	aliases = {"subjunctive", "in the subjunctive", "subjunctive mood"},
	glossary = "มาลาสมมุติ",
}

labels["สั่ง"] = {
	aliases = {"imperative", "in the imperative", "imperative mood", "คำสั่ง"},
	glossary = "มาลาสั่ง",
}

labels["jussive"] = {
	aliases = {"in the jussive", "jussive mood"},
	glossary = "jussive mood",
}

labels["archaic-verb-form"] = {
	glossary = "archaic",
    display = "archaic",
	pos_categories = "archaic verb forms",
}

labels["atelic"] = {
	glossary = true,
}

labels["attenuative"] = {
	pos_categories = "attenuative verbs",
}

labels["attributive"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#attributive|attributive]]",
}

labels["attributively"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#attributive|attributively]]",
}

labels["คำกริยานุเคราะห์"] = {
	aliases = {"auxiliary", "กริยาช่วย", "กริยานุเคราะห์"},
	glossary = true,
	pos_categories = "คำกริยานุเคราะห์",
}

labels["broadly"] = {
	glossary = true,
}

labels["จำนวนเชิงการนับ"] = {
	aliases = {"cardinal", "cardinal number", "เชิงการนับ"},
	display = "[[จำนวนเชิงการนับ]]",
	pos_categories = "จำนวนเชิงการนับ",
}

labels["catenative"] = {
	glossary = "catenative verb",
}

labels["causative"] = {
	display = "[[causative]]",
}

labels["causative verb"] = {
	display = "causative",
	pos_categories = "causative verbs",
}

labels["cognate object"] = {
	aliases = {"with cognate object"},
	display = "with [[w:Cognate object|cognate object]]",
	pos_categories = "verbs used with cognate objects",
}

labels["collective"] = {
	glossary = true,
	display = "collective",
	pos_categories = "collective nouns",
}

labels["collectively"] = {
	glossary = "collective",
	display = "collectively",
	pos_categories = "collective nouns",
}

labels["control verb"] = {
	aliases = {"control"},
	Wikipedia = true,
	pos_categories = "control verbs",
}

labels["เพศรวม"] = {
	aliases = {"common", "รวม"},
	glossary = true,
}

labels["เปรียบเทียบได้"] = {
	aliases = {"comparable"},
	glossary = true,
}

labels["completive"] = {
	pos_categories = "completive verbs",
}

labels["copulative"] = {
	aliases = {"copular"},
	display = "[[copular verb|copulative]]",
	pos_categories = "copulative verbs",
}

labels["นับได้"] = {
	aliases = {"countable"},
	glossary = true,
	pos_categories = "คำนามนับได้",
}

labels["cumulative"] = {
	pos_categories = "cumulative verbs",
}

labels["delimitative"] = {
	pos_categories = "delimitative verbs",
}

labels["deponent"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "deponent verbs",
}

labels["distributive"] = {
	pos_categories = "distributive verbs",
}

labels["ทวิกรรม"] = {
	aliases = {"ditransitive", "ทวิกรรมกริยา"},
	glossary = true,
	pos_categories = "คำทวิกรรมกริยา",
}

labels["dysphemistic"] = {
	aliases = {"dysphemism"},
	Wikipedia = "Dysphemism",
	pos_categories = "dysphemisms",
}

labels["by ellipsis"] = {
	display = "by [[ellipsis]]",
	pos_categories = "ellipses",
}

labels["emphatic"] = {
	glossary = true,
}

labels["ergative"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "ergative verbs",
}

labels["by extension"] = {
	aliases = {"hence"},
}

labels["เพศหญิง"] = {
	aliases = {"feminine", "หญิง"},
	glossary = true,
}

labels["focus"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "focus adverbs",
}

labels["fractional"] = {
	display = "[[fractional number]]",
	pos_categories = "fractional numbers",
}

labels["frequentative"] = {
	glossary = true,
	display = "frequentative",
	pos_categories = "frequentative verbs",
}

labels["hedge"] = {
	aliases = {"hedges"},
	glossary = true,
	pos_categories = "hedges",
}

labels["ideophonic"] = {
	aliases = {"ideophone"},
	glossary = true,
}

labels["สำนวน"] = {
	aliases = {"idiomatic", "idiom", "idiomatically", "สำ"},
	glossary = true,
	pos_categories = "สำนวน",
}

labels["imperfect"] = {
	glossary = true,
}

labels["imperfective"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "imperfective verbs",
}

labels["impersonal"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "impersonal verbs",
}

labels["in the singular"] = {
	aliases = {"in singular"},
	deprecated_aliases = {"singular"},
	display = "in the [[singular]]",
}

labels["in the dual"] = {
	aliases = {"in dual"},
	deprecated_aliases = {"dual"},
	display = "in the [[dual]]",
}

labels["in the plural"] = {
	aliases = {"in plural"},
	deprecated_aliases = {"plural"},
	display = "in the [[Appendix:Glossary#plural|plural]]",
}

labels["inanimate"] = {
	glossary = true,
}

labels["inchoative"] = {
	pos_categories = "inchoative verbs",
}

labels["indefinite"] = {
	aliases = {"indef"},
	display = "[[indefinite]]",
}

labels["initialism"] = {
	display = "[[initialism]]",
	pos_categories = "initialisms",
}

labels["intensive verb"] = {
	display = "intensive",
	pos_categories = "intensive verbs",
}

labels["อกรรม"] = {
	aliases = {"intransitive", "อกรรมกริยา"},
	glossary = true,
	pos_categories = "คำอกรรมกริยา",
}

labels["สัทอักษรสากล"] = {
	aliases = {"IPA", "International Phonetic Alphabet"},
	Wikipedia = "สัทอักษรสากล",
	plain_categories = "สัญลักษณ์สำหรับสัทอักษรสากล",
}

labels["iterative"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "iterative verbs",
}

labels["litotes"] = {
	aliases = {"litote", "litotic", "litotical"},
	glossary = true,
	pos_categories = true,
}

labels["เพศชาย"] = {
	aliases = {"masculine", "ชาย"},
	glossary = true,
}

labels["mediopassive"] = {
	aliases = {"in the mediopassive", "in mediopassive"},
	glossary = true,
}

labels["meiosis"] = {
	aliases = {"meioses", "meiotic"},
	glossary = true,
	pos_categories = "meioses",
}

labels["middle voice"] = {
	aliases = {"middle", "in the middle", "in the middle voice"},
	glossary = true,
}

labels["mnemonic"] = {
	display = "[[mnemonic]]",
	pos_categories = "mnemonics",
}

labels["modal"] = {
	Wikipedia = "Modality (linguistics)",
}

labels["chiefly in the negative"] = {
	aliases = {"chiefly used in the negative", "negative polarity", "negative polarity item", "usually in the negative", "usually used in the negative"},
	glossary = "negative polarity item",
	pos_categories = "negative polarity items",
}

labels["chiefly in the negative plural"] = {
	aliases = {"chiefly used in the negative plural", "negative polarity plural", "negative polarity plural item", "usually in the negative plural", "usually used in the negative plural"},
	display = "chiefly in the [[Appendix:Glossary#negative polarity item|negative]] [[Appendix:Glossary#plural|plural]]",
	pos_categories = "negative polarity items",
}

labels["chiefly in the positive"] = {
	aliases = {"chiefly used in the positive", "positive polarity", "positive polarity item", "usually in the positive", "usually used in the positive"},
	glossary = "positive polarity item",
--	pos_categories = {"positive polarity items"},
}

labels["chiefly in the positive plural"] = {
	aliases = {"chiefly used in the positive plural", "positive polarity plural", "positive polarity plural item", "usually in the positive plural", "usually used in the positive plural"},
	display = "chiefly in the [[Appendix:Glossary#positive polarity item|positive]] [[Appendix:Glossary#plural|plural]]",
--	pos_categories = "positive polarity items",
}

labels["เพศกลาง"] = {
	aliases = {"neuter", "กลาง"},
	glossary = true,
}

-- British English ("ise")
labels["nominalised"] = {
	aliases = {"nominalisation", "substantivised", "substantivisation"},
	display = "[[Appendix:Glossary#nominalization|nominalised]]",
	pos_categories = "nominalized adjectives",
}

-- American English ("ize")
labels["nominalized"] = {
	aliases = {"nominalization", "substantivized", "substantivization"},
	display = "[[Appendix:Glossary#nominalization|nominalized]]",
	pos_categories = "nominalized adjectives",
}

labels["เปรียบเทียบไม่ได้"] = {
	aliases = {"not comparable", "notcomp", "uncomparable"},
	display = "[[Appendix:Glossary#เปรียบเทียบไม่ได้|เปรียบเทียบไม่ได้]]"
}

labels["numeronym"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "numeronyms",
}

labels["เลียนเสียงธรรมชาติ"] = {
	aliases = {"onomatopoeia", "onomatopoeic", "เลียนเสียง"},
	display = "[[เลียน]][[เสียง]][[ธรรมชาติ]]",
	pos_categories = "ศัพท์ที่เลียนเสียงธรรมชาติ",
}

labels["จำนวนเชิงอันดับที่"] = {
	aliases = {"ordinal", "ordinal numbers", "เชิงอันดับที่"},
	display = "[[จำนวนเชิงอันดับที่]]",
	pos_categories = "จำนวนเชิงอันดับที่",
}

labels["partitive verb"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#transitive|transitive]], usually [[Appendix:Finnic telic and atelic verbs|atelic]]",
	--pos_categories = {"partitive verbs"},
}

labels["perfect"] = {
	glossary = true,
}

labels["participle"] = {
	glossary = true,
}

labels["passive voice"] = {
	aliases = {"passive", "in the passive"},
	glossary = true,
}

labels["perfect"] = {
	glossary = true,
}

labels["perfective"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "perfective verbs",
}

labels["พหูพจน์เท่านั้น"] = {
	aliases = {"plural only", "pluralonly", "plurale tantum"},
	pos_categories = "คำนามพหูพจน์เท่านั้น",
}

labels["possessional adjective"] = {
	aliases = {"possessional", "possessional adjectives"},
	display = "possessional",
	glossary = true,
	pos_categories = "possessional adjectives",
}

labels["possessive pronoun"] = {
	display = "possessive",
	pos_categories = "possessive pronouns",
}

labels["postpositive"] = {
	glossary = true,
}

labels["predicative"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#predicative|predicative]]",
}

labels["predicatively"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#predicative|predicatively]]",
}

labels["privative"] = {
	pos_categories = "privative verbs",
}

labels["procedure word"] = {
	display = "[[procedure word]]",
}

labels["productive"] = {
	display = "[[productive]]",
}

-- TODO: This label is probably inappropriate for many languages
labels["pronominal"] = {
	display = "takes a [[Appendix:Glossary#reflexive|reflexive pronoun]]",
}

labels["pro-verb"] = {
	Wikipedia = true,
}

labels["reciprocal"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "reciprocal verbs",
}

labels["สะท้อน"] = {
	aliases = {"reflexive"},
	glossary = true,
	pos_categories = "คำกริยาสะท้อน",
}

labels["reflexive pronoun"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#reflexive|reflexive]]",
	pos_categories = "reflexive pronouns",
}

labels["relational"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "relational adjectives",
}

labels["repetitive"] = {
	pos_categories = "repetitive verbs",
}

labels["reversative"] = {
	pos_categories = "reversative verbs",
}

labels["rhetorical question"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "rhetorical questions",
}

labels["saturative"] = {
	aliases = {"sative"},
	pos_categories = "saturative verbs",
}

labels["semelfactive"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "semelfactive verbs",
}

labels["sentence adverb"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "sentence adverbs",
}

labels["set phrase"] = {
	display = "[[set phrase]]",
}

labels["simile"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "similes",
}

labels["เอกพจน์เท่านั้น"] = {
	aliases = {"singular only", "singulare tantum", "no plural"},
	display = "เอกพจน์เท่านั้น",
	pos_categories = "คำนามเอกพจน์เท่านั้น",
}

labels["snowclone"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "snowclones",
}

labels["สภาว"] = {
	aliases = {"stative", "stative verb", "สภาวกริยา"},
	Wikipedia = "stative verb",
	pos_categories = "คำสภาวกริยา",
}

labels["strictly"] = {
	aliases = {"strict", "narrowly", "narrow"},
	glossary = true,
}

labels["substantive"] = {
	glossary = true,
	track = true,
}

labels["terminative"] = {
	pos_categories = "terminative verbs",
}

labels["สกรรม"] = {
	aliases = {"transitive", "สกรรมกริยา"},
	glossary = true,
	pos_categories = "คำสกรรมกริยา",
}

labels["unaccusative"] = {
	Wikipedia = "Unaccusative verb",
}

labels["นับไม่ได้"] = {
	aliases = {"uncountable"},
	glossary = true,
	pos_categories = "คำนามนับไม่ได้",
}

labels["unergative"] = {
	Wikipedia = "Unergative verb",
}

labels["usually plural"] = {
	aliases = {"usually in the plural", "usually in plural"},
	display = "usually in the [[Appendix:Glossary#plural|plural]]",
    deprecated = true,
}

-- Usage labels

labels["4chan"] = {
	display = "[[w:4chan|4chan]]",
	pos_categories = "4chan slang",
}

labels["ACG"] = {
	display = "[[ACG]]",
	-- see also "fandom slang"
	pos_categories = "fandom slang",
}

labels["endearing"] = {
	aliases = {"affectionate"},
	display = "[[endearing]]",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = "endearing terms",
}

labels["pre-classical"] = {
	aliases = {"Pre-classical", "pre-Classical", "Pre-Classical", "Preclassical", "preclassical", "ante-classical", "Ante-classical", "ante-Classical", "Ante-Classical", "Anteclassical", "anteclassical"},
	display = "pre-Classical",
	regional_categories = true,
}

labels["โบราณ"] = {
	aliases = {"archaic", "antiquated", "โบ"},
	glossary = true,
	sense_categories = true,
}

labels["Australian slang"] = {
	regional_categories = "Australian",
	plain_categories = true,
}

labels["avoidance"] = {
	glossary = true,
}

labels["back slang"] = {
	aliases = {"backslang", "back-slang"},
	display = "[[Appendix:Glossary#backslang|back slang]]",
	pos_categories = true,
}

labels["Bargoens"] = {
	Wikipedia = true,
	plain_categories = true,
}

labels["Braille"] = {
	Wikipedia = true,
}

labels["British slang"] = {
	aliases = {"UK slang"},
	plain_categories = true,
}

labels["Cambridge University slang"] = {
	aliases = {"University of Cambridge slang", "Cantab slang"},
	display = "[[w:University of Cambridge|Cambridge University]] [[slang]]",
	topical_categories = "Universities",
	plain_categories = true,
}

labels["cant"] = {
	aliases = {"argot", "cryptolect"},
	display = "[[cant]]",
	pos_categories = true,
}

labels["capitalized"] = {
	display = "[[capitalisation|capitalized]]",
}

labels["Castilianism"] = {
	aliases = {"Hispanicism"},
	display = "[[Castilianism]]",
}

labels["ภาษาเด็ก"] = {
	aliases = {"childish", "baby talk", "child language", "infantile", "เด็ก"},
	display = "[[ภาษาเด็ก]]",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = "ศัพท์ที่เป็นภาษาเด็ก",
}

labels["chu Nom"] = {
	display = "[[Vietnamese]] [[chữ Nôm]]",
	plain_categories = "Vietnamese Han tu",
}

labels["Classic 1811 Dictionary of the i Tongue"] = {
	aliases = {"1811"},
	display = "[[Appendix:Glossary#archaic|archaic]], [[Appendix:Glossary#slang|slang]]",
	plain_categories = "Classic 1811 Dictionary of the Vulgar Tongue",
}

labels["Cockney rhyming slang"] = {
	display = "[[Cockney rhyming slang]]",
	plain_categories = true,
}

labels["ภาษาปาก"] = {
	aliases = {"colloquial", "colloquially", "ภาษาพูด", "ปาก", "พูด"},
	glossary = true,
	pos_categories = "ศัพท์ที่เป็นภาษาปาก",
}

-- FIXME! The following two are apparently for Persian but probably don't belong in this file.
labels["colloquial-um"] = {
	glossary = "colloquial",
	pos_categories = "colloquialisms containing sequence um",
}

labels["colloquial-un"] = {
	glossary = "colloquial",
	pos_categories = "colloquialisms containing sequence un",
}

labels["corporate jargon"] = {
	aliases = {"business jargon", "corporatese", "businessese", "corporate speak", "business speak"},
	display = "[[corporate]] [[jargon]]",
	pos_categories = true,
}

labels["costermongers"] = {
	aliases = {"coster", "costers", "costermonger", "costermongers back slang", "costermongers' back slang"},
	display = "[[Appendix:Costermongers' back slang|costermongers]]",
	plain_categories = "Costermongers' back slang",
}

labels["criminal slang"] = {
	aliases = {"thieves' cant", "Thieves' Cant", "thieves cant", "thieves'", "thieves", "thieves’ cant"}, -- Thieves' Cant is English-only, so defined in the English submodule; if other languages try to use it, it's just criminal slang
	display = "[[criminal]] [[slang]]",
	topical_categories = "Crime",
	pos_categories = true,
}

labels["ล้าสมัย"] = {
	aliases = {"dated", "ล้า"},
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = "ศัพท์ที่ล้าสมัย",
}

labels["dated form"] = {
	glossary = "dated",
	pos_categories = "dated forms",
}

-- combine with previous?
labels["นัยล้าสมัย"] = {
	aliases = {"dated sense", "นัยล้า"},
	glossary = "dated",
	sense_categories = "ล้าสมัย",
}

labels["ดูหมิ่น"] = {
	aliases = {"derogatory", "pejorative", "derogative", "disparaging", "หมิ่น", "ดูถูก", "หมิ่นประมาท"},
	display = "[[ดูหมิ่น]]",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = "ศัพท์ที่ดูหมิ่น",
}

--[=[ merged down
labels["dialect"] = {-- separated from "dialectal" so e.g. "obsolete|outside|the|_|dialect|of..." displays right
	display = "[[Appendix:Glossary#dialectal|dialect]]",
	pos_categories = {"dialectal terms"},
}
--]=]

labels["ภาษาถิ่น"] = {
	aliases = {"dialect", "dialects", "dialectal", "ถิ่น", "เฉพาะถิ่น", "ภาษาเฉพาะถิ่น"},
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = "ศัพท์ที่เป็นภาษาถิ่น",
}

--[=[ merged up
labels["dialects"] = {-- separated from "dialectal" so e.g. "obsolete|outside|dialects" displays right
	display = "[[Appendix:Glossary#dialectal|dialects]]",
	pos_categories = {"dialectal terms"},
}
--]=]

labels["dismissal"] = {
	display = "[[dismissal]]",
	pos_categories = "dismissals",
}

labels["drag slang"] = {
	aliases = {"Drag Race slang"},
	display = "[[drag]] [[slang]]",
}

labels["solemn"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "solemn terms",
}

labels["ecclesiastical"] = {
	pos_categories = "ecclesiastical terms",
}

labels["ethnic slur"] = {
	aliases = {"racial slur"},
	display = "[[ethnic]] [[slur]]",
	pos_categories = "ethnic slurs",
}

labels["euphemistic"] = {
	aliases = {"euphemism"},
	glossary = "euphemism",
	pos_categories = "euphemisms",
}

labels["eye dialect"] = {
	display = "[[eye dialect]]",
	pos_categories = true,
}

labels["familiar"] = {
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = "familiar terms",
}

labels["fandom slang"] = {
	aliases = {"fandom"},
	display = "[[fandom]] [[slang]]",
	pos_categories = true,
}

--labels["figurative"] = {  ----merged down----
--	aliases = {"metaphorical", "metaphoric", "metaphor"},
--	glossary = "figurative",
--}

labels["ในเชิงเปรียบเทียบ"] = {
	aliases = {"metaphorically", "metaphorical", "metaphoric", "metaphor", "figuratively", "figurative", "ภาพพจน์", "เปรียบเทียบ", "อุปมาอุปไมย", "อุปลักษณ์", "โดยปริยาย"},
	glossary = "ในเชิงเปรียบเทียบ"
}


labels["folk poetic"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = {"folk poetic terms", "poetic terms"},
}

labels["ทางการ"] = {
	aliases = {"formal", "เป็นทางการ"},
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = "ศัพท์ที่เป็นทางการ",
}

labels["gay slang"] = {
	display = "[[gay]] [[slang]]",
	pos_categories = true,
}

labels["gender-neutral"] = {
	glossary = "epicene",
	pos_categories = "gender-neutral terms",
}

labels["genericized trademark"] = {
	aliases = {"generic trademark", "proprietary eponym"},
	display = "[[genericized trademark]]",
	pos_categories = "genericized trademarks",
}

labels["hapax legomenon"] = {
	aliases = {"hapax"},
	display = "hapax",
	glossary = true,
	pos_categories = "hapax legomena",
}

labels["higher register"] = {
	aliases = {"high register", "elevated register", "elevated"},
	glossary = "higher register",
	pos_categories = "higher register terms",
}

labels["historical"] = {
	aliases = {"historic"},
	glossary = true,
	sense_categories = true,
}

labels["non-native speakers"] = {-- language-agnostic version
	aliases = {"NNS"},
	display = "[[non-native speaker]]s", -- so preceded by "used by", "error by children and", etc? or reword?
	regional_categories = {"Non-native speakers'"},
}

labels["non-native speakers' English"] = {
	aliases = {"NNES", "NNSE"},
	display = "[[non-native speaker]]s' English",
	regional_categories = "Non-native speakers'",
}

-- used exclusively by languages that use the “Jpan” script code
labels["historical hiragana"] = {
	pos_categories = true,
}

-- used exclusively by languages that use the “Jpan” script code
labels["historical katakana"] = {
	pos_categories = true,
}

-- applies to Japanese and Korean, etc., please do not confuse with "polite"
labels["honorific"] = {
	Wikipedia = "Honorifics (linguistics)",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = "honorific terms",
}

-- for Ancient Greek
labels["Homeric epithet"] = {
	display = "[[Homeric Greek|Homeric]] [[w:Homeric epithets|epithet]]",
	omit_postComma = true,
	plain_categories = "Epic Greek",
}

-- applies to Japanese and Korean, etc.
labels["humble"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	display = "[[humble]]",
	pos_categories = "humble terms",
}

-- for Akkadian

labels["in hendiadys"] = {
	aliases = {"hendiadys"},
	pos_categories = "hendiadys",
}

labels["ขำขัน"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp; NB and cf a similar "jocular" label further up on this page
	aliases = {"humorous", "humorously", "jocular", "ตลก"},
	display = "[[ขำขัน]]",
	pos_categories = "ศัพท์ที่ขำขัน",
}

labels["อติพจน์"] = {
	aliases = {"hyperbolic", "hyperbole", "เกินจริง"},
	display = "[[Appendix:Glossary#hyperbolic|hyperbolic]]",
	pos_categories = "อติพจน์",
}

labels["hypercorrect"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "hypercorrections",
}

labels["hyperforeign"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "hyperforeign terms",
}

labels["imperial"] = {
	aliases = {"emperor", "empress"},
	pos_categories = "royal terms",
}

labels["incel slang"] = {
	display = "[[incel]] [[slang]]",
	pos_categories = true,
}

labels["ไม่ทางการ"] = {
	aliases = {"informal", "informally", "ไม่เป็นทางการ"},
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = "ศัพท์ที่ไม่เป็นทางการ",
}

labels["สแลงอินเทอร์เน็ต"] = {
	aliases = {"Internet slang", "internet slang"},
	display = "[[สแลง]][[อินเทอร์เน็ต]]",
	pos_categories = "สแลงอินเทอร์เน็ต",
}

labels["ไออาร์ซี"] = {
	aliases = {"IRC"},
	display = "[[ไออาร์ซี]]",
	pos_categories = "สแลงอินเทอร์เน็ต",
}

labels["ironic"] = {
	display = "[[irony|ironic]]",
}

-- Not the same as "journalism", which maps to a topical category (e.g. [[:Category:en:Journalism]], instead of [[:Category:English journalistic terms]]).
labels["journalistic"] = {
	aliases = {"journalese"},
	display = "[[journalistic]]",
	pos_categories = "journalistic terms",
}

labels["leet"] = {
	aliases = {"leetspeak"},
	display = "[[leetspeak]]",
	pos_categories = true,
}

labels["literal"] = {
	glossary = "literally",
}

labels["literally"] = {
	glossary = "literally",
}

labels["ภาษาหนังสือ"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	aliases = {"literary", "bookish", "ภาษาเขียน", "ภาษาแบบแผน", "หนังสือ", "เขียน", "แบบแผน", "แบบ"},
	glossary = true,
	pos_categories = "ศัพท์ที่เป็นภาษาหนังสือ",
}

labels["loosely"] = {
	glossary = true,
}

labels["Lubunyaca"] = {
	display = "[[Lubunyaca]]",
	pos_categories = true,
}

labels["medical slang"] = {
	display = "[[medical]] [[slang]]",
	pos_categories = true,
}

-- for Awetí, Karajá, etc., where men and women use different words
labels["men's speech"] = {
	aliases = {"male speech"},
	glossary = "men's speech",
	pos_categories = "men's speech terms",
}

labels["metonymically"] = {
	aliases = {"metonymic", "metonymy", "metonym"},
	glossary = true,
	pos_categories = "metonyms",
}

labels["military slang"] = {
	display = "[[military]] [[slang]]",
	pos_categories = true,
}

labels["minced oath"] = {
	display = "[[minced oath]]",
	pos_categories = "minced oaths",
}


labels["nativising coinage"] = {
	display = "[[w:Linguistic purism in Korean|nativising coinage]]",
	pos_categories = "nativising coinages",
}

labels["naval slang"] = {
	aliases = {"navy slang"},
	display = "[[naval]] [[slang]]",
	pos_categories = true,
}

labels["neologism"] = {
	aliases = {"neologistic"},
	glossary = true,
	pos_categories = "neologisms",
}

labels["neopronoun"] = {
	display = "[[neopronoun]]",
--	pos_categories = {"neopronouns"},
}

labels["no longer productive"] = {
	display = "no longer [[Appendix:Glossary#productive|productive]]",
}

labels["nonce word"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	aliases = {"nonce"},
	display = "[[Appendix:Glossary#nonce word|nonce word]]",
	pos_categories = "nonce terms",
}

labels["nonstandard"] = {
	aliases = {"non-standard"},
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = "nonstandard terms",
}

labels["nonstandard form"] = {
	glossary = "nonstandard",
	pos_categories = "nonstandard forms",
}

labels["เลิกใช้"] = {
	aliases = {"obsolete", "เลิก"},
	glossary = true,
	sense_categories = true,
}

labels["obsolete term"] = {
	glossary = "obsolete",
	-- combine with previous two, q.v.
	pos_categories = "obsolete terms",
}

labels["ล่วงเกิน"] = {
	aliases = {"offensive", "ล่วงละเมิด", "โจมตี", "รุกราน", "ก้าวร้าว"},
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = "ศัพท์ที่ล่วงเกิน",
}

labels["officialese"] = {
	aliases = {"bureaucratic"},
	display = "[[officialese]]",
	pos_categories = "officialese terms",
}

labels["Oxbridge slang"] = {
	display = "[[w:Oxbridge|Oxbridge]] [[slang]]",
	topical_categories = "Universities",
	plain_categories = {"Cambridge University slang", "Oxford University slang"},
}

labels["Oxford University slang"] = {
	aliases = {"University of Oxford slang", "Oxon slang"},
	display = "[[w:University of Oxford|Oxford University]] [[slang]]",
	topical_categories = "Universities",
	plain_categories = true,
}

labels["ร้อยกรอง"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	aliases = {"poetic", "กลอน", "กวี"},
	display = "[[ร้อยกรอง]]",
	pos_categories = "ศัพท์ที่ใช้ในบทร้อยกรอง",
}

labels["สุภาพ"] = {
	aliases = {"polite"},
	pos_categories = "ศัพท์ที่สุภาพ",
}

labels["post-classical"] = {
	aliases = {"Post-classical", "post-Classical", "Post-Classical", "Postclassical", "postclassical"},
	display = "post-Classical",
	regional_categories = true,
}

labels["prison slang"] = {
	display = "[[prison]] [[slang]]",
	pos_categories = true,
}

labels["ไม่ควรใช้"] = {
	aliases = {"proscribed", "ห้ามใช้", "ต้องห้าม"},
	glossary = true,
	pos_categories = "ศัพท์ที่ไม่ควรใช้",
}

labels["puristic"] = {
	aliases = {"purism"},
	Wikipedia = "Linguistic purism",
	pos_categories = "puristic terms",
}

labels["radio slang"] = {
	display = "[[radio]] [[slang]]",
	pos_categories = true,
}

labels["Reddit slang"] = {
	display = "[[Reddit]] [[slang]]",
	pos_categories = true,
}

labels["พบได้ยาก"] = {
	aliases = {"rare", "rare sense", "พบยาก", "พบน้อย", "พบได้น้อย", "หายาก", "ใช้ไม่บ่อย"},
	display = "พบได้ยาก",
	sense_categories = true,
}

labels["rare term"] = {
	display = "rare",
	-- see comments about "obsolete"
	pos_categories = "rare terms",
}

-- cf Cockney rhyming slang
labels["rhyming slang"] = {
	display = "[[rhyming slang]]",
	pos_categories = true,
}

labels["religious slur"] = {
	aliases = {"sectarian slur"},
	display = "[[religious]] [[slur]]",
	pos_categories = "religious slurs",
}

labels["retronym"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "retronyms",
}

labels["reverential"] = {
	pos_categories = "reverential terms",
}

labels["royal"] = {
	aliases = {"regal"},
	pos_categories = "royal terms",
}

labels["rustic"] = {
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	aliases = {"rural"},
	pos_categories = "rustic terms",
}

labels["sarcastic"] = {
	display = "[[sarcastic]]",
	pos_categories = "sarcastic terms",
}

labels["school slang"] = {
	aliases = {"public school slang"},
	display = "[[school]] [[slang]]",
	pos_categories = true,
}

labels["self-deprecatory"] = {
	aliases = {"self-deprecating"},
	display = "[[self-deprecatory]]",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = "self-deprecatory terms",
}

-- Swahili Sheng cant / argot
labels["Sheng"] = {
	Wikipedia = "Sheng slang",
	plain_categories = true,
}

labels["siglum"] = {
	aliases = {"sigla"},
	glossary = true,
	pos_categories = "sigla",
}

labels["สแลง"] = {
	aliases = {"slang"},
	glossary = true,
	pos_categories = true,
}

labels["university slang"] = {
	aliases = {"college slang", "student slang"},
	display = "[[university]] [[slang]]",
	topical_categories = "Universities",
	pos_categories = "student slang",
}

labels["stenoscript"] = {
	display = "[[Stenoscript|stenoscript]]",
	pos_categories = "stenoscript abbreviations",
}

labels["swear word"] = {
	aliases = {"profanity", "expletive"},
	pos_categories = "swear words",
}

labels["syncopated"] = {
	aliases = {"syncope", "syncopic", "syncopation"},
	glossary = true,
	pos_categories = "syncopic forms",
}

labels["synecdochically"] = {
	aliases = {"synecdochic", "synecdochical", "synecdoche"},
	glossary = true,
	pos_categories = "synecdoches",
}

labels["technical"] = {
	display = "[[technical]]",
	pos_categories = "technical terms",
}

labels["telic"] = {
	glossary = true,
}

labels["text messaging"] = {
	aliases = {"texting"},
	display = "[[text messaging]]",
	pos_categories = "text messaging slang",
}

labels["tone indicator"] = {
	display = "[[tone indicator]]",
	pos_categories = "tone indicators",
}

labels["trademark"] = {
	display = "[[trademark]]",
	pos_categories = "trademarks",
}

labels["transferred sense"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = "terms with transferred senses",
}

labels["transferred senses"] = {
	display = "[[transferred sense#English|transferred senses]]",
	pos_categories = "terms with transferred senses",
}

labels["transgender slang"] = {
	display = "[[transgender]] [[slang]]",
	pos_categories = true,
}

labels["Twitch-speak"] = {
	display = "[[Twitch-speak]]",
	pos_categories = true,
}

labels["uds."] = {
	display = "[[Appendix:Spanish pronouns#Ustedes and vosotros|used formally in Spain]]",
}

labels["uncommon"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#uncommon|uncommon]]",
	sense_categories = true,
}

labels["verlan"] = {
	display = "[[Appendix:Glossary#verlan|verlan]]",
	plain_categories = true,
}

labels["very rare"] = {
	display = "very [[Appendix:Glossary#rare|rare]]",
	sense_categories = "rare",
}

labels["หยาบคาย"] = {
	aliases = {"vulgar", "coarse", "obscene", "profane", "หยาบ", "ไม่สุภาพ"},
	glossary = true,
	pos_categories = "ศัพท์ที่หยาบคาย",
}

labels["vesre"] = {
	Wikipedia = true,
	plain_categories = true,
}

labels["youth slang"] = {
	display = "[[youth]] [[slang]]",
	pos_categories = "slang",
}

labels["2channel slang"]={
	aliases = {"2ch slang"},
	display ="[[w:2channel|2channel]] [[slang]]",
	pos_categories = {"สแลงอินเทอร์เน็ต" , "2channel slang"},
}

-- for Awetí, Karajá, etc., where men & women use different words
labels["women's speech"] = {
	aliases = {"female speech"},
	glossary = "women's speech",
	pos_categories = "women's speech terms",
}

-- terms applying to Old Norse skaldic poetry

labels["kenning"] = {
	aliases = {"Kenning"},
	Wikipedia = "Kenning",
	pos_categories = "kennings",
}

labels["heiti"] = {
	aliases = {"Heiti"},
	Wikipedia = "Heiti",
	pos_categories = true,
}

return require("Module:labels").finalize_data(labels)