มอดูล:utilities/templates

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
local export = {}

-- Used by {{categorize}}
function export.template_categorize(frame)
	local NAMESPACE = mw.title.getCurrentTitle().nsText
	local format = frame.args["format"]
	local args = frame:getParent().args
	
	local langcode = args[1]; if langcode == "" then langcode = nil end
	local sort_key = args["sort"]; if sort_key == "" then sort_key = nil end
	local categories = {}
	
	if not langcode then
		if NAMESPACE == "แม่แบบ" then return "" end
		error("Language code has not been specified. Please pass parameter 1 to the template.")
	end
	
	local lang = require("Module:languages").getByCode(langcode)
	
	if not lang then
		if NAMESPACE == "แม่แบบ" then return "" end
		error("The language code \"" .. langcode .. "\" is not valid.")
	end
	
	local suffix, prefix = "", ""
	
	if format == "pos" then
		--prefix = lang:getCanonicalName() .. " "
		suffix = lang:getCategoryName()
	elseif format == "topic" then
		prefix = lang:getCode() .. ":"
	end
	
	local i = 1
	local individual_sort_keys = {}
	local has_individual_sort_keys = false
	
	while args[i + 1] do
		local cat = args[i + 1]
		local individual_sort_key = args["sort" .. i]
	
		if cat ~= "" then
			--table.insert(categories, prefix .. cat)
			--เขียนใหม่เพื่อใช้กับไทย
			if format == "pos" then
				if mw.ustring.find(cat, "^ศัพท์") then
					table.insert(categories, "ศัพท์" .. suffix .. mw.ustring.sub(cat, 6))
				else
					table.insert(categories, cat .. suffix)
				end
			elseif format == "topic" then
				table.insert(categories, prefix .. cat)
			end
			if individual_sort_key then
				individual_sort_keys[#categories] = individual_sort_key
				has_individual_sort_keys = true
			end
		end
		
		i = i + 1
	end
	
	if has_individual_sort_keys then
		local categories_with_sort_keys = {}
		for i, category in ipairs(categories) do
			table.insert(categories_with_sort_keys, { category = category, sort_key = individual_sort_keys[i] })
		end
		return require("Module:utilities/format_categories_with_sort_keys")(categories_with_sort_keys, lang, sort_key)
	else
		return require("Module:utilities/format_categories")(categories, lang, sort_key)
	end
end

return export