มอดูล:zh-forms

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
local export = {}
local m_zh = require("Module:zh")
local links = require("Module:links")
local lang = require("Module:languages")
local find = mw.ustring.find
local gsub = mw.ustring.gsub
local match = mw.ustring.match
local len = mw.ustring.len

local sc = {
	["trad"] = "Hant",
	["simp"] = "Hans",
	["both"] = "Hani",
}

function export.make(frame)
	local params = {
		[1] = { list = true, allow_holes = true, allow_empty = true },
		["s"] = { list = true },
		["t"] = { list = true },
		["alt"] = {}, ["type"] = {}, ["delink"] = {}, ["lit"] = {}, ["note"] = {}, ["gloss"] = {}
	}
	local args = require("Module:parameters").process(frame:getParent().args, params)
	local comp_type = args["type"]
	local s, t = {}, {}
	local annotation = {}
	if not frame:getParent().args["t"] then
		table.insert(t, 1, mw.title.getCurrentTitle().subpageText)
	end
	
	local function insert_st(set, text)
		if find(text, "^ ") or find(text, " $") then
			error("Please remove the leading and / or trailing space(s) in the 's' and 't' parameters.")
		end
		table.insert(set, text)
	end
	
	for i = 1, #args.s do insert_st(s, args.s[i]) end
	for i = 1, #args.t do insert_st(t, args.t[i]) end
	
	--temp tracking
	if #s == 0 and (gsub(t[1], '.', require("Module:zh/data/ts").ts)) ~= t[1] then
		require('Module:debug').track('zh-forms/entry possibly missing a simplified form')
	end
	if #t == 1 and find(t[1], "[濕裡群床衛污為炮秘麵]") then
		require('Module:debug').track('zh-forms/entry possibly missing a variant form')
	end
	s.name = "simp"
	t.name = "trad"
	
	if #t ~= 1 and #s == 0 then
		table.insert(s, t[1])
	end

	local function asterisk(term, iscomp)
		if iscomp and len(t[1]) > 1 then return "" end
		if term == mw.title.getCurrentTitle().subpageText or not (mw.title.new(term) or {}).exists then return "" end
		local content = mw.title.new(term):getContent()
		content = gsub(content, "zh%-pron", "Ꙁ")
		content = gsub(content, "zh%-see", "Ꙁ")
		content = gsub(content, "[^Ꙁ]", "")
		return mw.ustring.len(content) > 1 and '<sup><span class="explain" title="รูปอักษรนี้มีความหมายอย่างอื่นอีก">*</span></sup>' or ''
	end

	local function var_fmt(length, color)
		return '\n|-\n! style="padding: 0.' .. (length > 8 and '3' or '5') ..
			'em;border: 1px solid #aaa;background: #' .. (color or 'E0FFFF') ..
			';font-weight: normal;font-size: smaller;" colspan="2" |'
	end
	
	local function char_gap(length, script, last)
		return '\n| style="padding: 0.' .. (length > 8 and '3' or '5') ..
			'em; background-color:white;' ..
			(last and 'border-right: 1px solid #aaa;border' .. (length ~= 1 and '-bottom' or '') .. ': 1px solid #aaa; '
				or 'border-bottom: 1px solid #aaa; ') ..
			'font-size:x-large" lang="zh" class="' .. sc[script] .. '" | '
	end
	
	local function header(length, var_count)
		return ((length > 3 or var_count * length > 5) and ':{|' or '{| align=right') .. 
			' style="clear: right;margin: 1em;border-collapse: collapse;text-align: center"' ..
			(length ~= 1 and '\n|-\n! colspan=2|' or '')
	end
	
	local function gloss_fmt(word, colspan, length)
		return '\n! style="padding: 0.' .. (length > 8 and '3' or '5') ..
			'em;border: 1px solid #aaa;background:#F5F5DC;font-weight: normal;font-size: 85%; width:' ..
			(length <= 8 and (30 * word + 30) or (25 * word + 25)) .. 'px" colspan=' .. (colspan or 1)  ..'|'
	end

	local function form_fmt(text, length, script)
		local fmtd_text = {}
		for i,value in ipairs(text) do
			fmtd_text[i] = links.language_link({ lang = lang.getByCode("zh"), term = value }) .. asterisk(value, false)
		end
		return length ~= 1 and ((length > 8 and '' or '<span style="font-size:140%">') ..
			'(<span lang="zh" class="' .. sc[script] .. '">' .. table.concat(fmtd_text, "/") .. '</span>)' ..
			(length > 8 and '' or '</span>')) or ''
	end
	
	local function char_fmt(text, length, script)
		return (#text ~= 1 and (char_gap(length, script) .. table.concat(text, char_gap(length, script), 1, #text-1)) or '') .. char_gap(length, script, true) .. text[#text]
	end
	
	local test_word = t[1]
	local length = len(test_word)
	local word_division = {}
	local i = 1
	local decomposable

	if comp_type then
		for index in mw.text.gsplit(comp_type, "", true) do
			if find(mw.ustring.sub(test_word, i, i), '[,%-]') then
				table.insert(word_division, { i, i } )
				i = i + 1
			elseif mw.ustring.sub(test_word, i, i) == '…' then
				table.insert(word_division, { i, i + 1 } )
				i = i + 2
			end
			table.insert(word_division, { i, i + index - 1 } )
			i = i + index
		end
		if i - 1 ~= len(gsub(test_word, '…+$', '')) and not find(table.concat(t) .. table.concat(s), "[⿰⿱⿲⿳⿴⿵⿶⿷⿸⿹⿺⿻]") then
			error("'type' parameter does not match word length.")
		end
	else
		for i = 1, length do
			table.insert(word_division, { i, i } )
		end
		decomposable = len(gsub(test_word, '…+$', '')) > 2 and true or false
	end
	
	local delink = {}
	if args["delink"] then
		if args["delink"] == "y" then
			for del_index, _ in ipairs(word_division) do
				delink[del_index] = "yes"
			end
		else
			for position in mw.text.gsplit(args["delink"], ",") do
				delink[tonumber(position)] = "yes"
			end
		end
	end
	
	local char_set = { ['simp'] = {}, ['trad'] = {} }
	local identity = #s == 0 and {t} or {s,t}
	local uncreated = {}
	
	for _, id in ipairs(identity) do
		for i, position in ipairs(word_division) do
			local char_string = ""
			for j = 1, #id do
				local word_form = mw.ustring.sub(id[j], position[1], position[2])
				if not find(char_string, word_form) then
					char_string = (char_string ~= "" and (char_string .. '/') or "") .. word_form
				end
			end
			if not find(char_string, '[,%-]') then
				local hash = {}
				for thing in mw.text.gsplit(char_string, (delink[i] and "" or "/")) do
					table.insert(hash, links.language_link({ lang = lang.getByCode("zh"), term = thing }) .. asterisk(thing, true))
				end
				char_string = table.concat(hash, (delink[i] and "" or "/"))
			end
			table.insert(char_set[id.name], char_string)
		end
		for _, item in ipairs(id) do
			if not (mw.title.new(item) or {}).exists and item ~= mw.title.getCurrentTitle().subpageText then
				table.insert(uncreated, '"[[' .. item .. ']]"')
			end
		end
	end

	local scripts = { ['一-龯㐀-䶵'] = 'Hani' , ['a-zA-ZāēīōūĀĒĪŌŪa-zA-Z'] = 'Latn', ['0-90-9'] = 'Numb', ['Ͱ-Ͽ'] = 'Grek' }
	local script = {}
	for range, script_name in pairs(scripts) do
		if find(test_word, '[' .. range .. ']') then
			table.insert(script, script_name)
		end
	end

	if find(t[1], "([^─…]+)%1") and args['gloss'] ~= '-' and len(t[1]) < 7 then
		if gsub(comp_type or "", "1", "") == "" then
			table.insert(annotation, '[[หมวดหมู่:คำซ้ำภาษาจีน]]')
		elseif find(t[1], "([^…][^…]+)%1") or find(table.concat(char_set['trad'], " "), "([^─…%[%]a-z]+)%1") then
			local evil
			for _, component in ipairs(char_set['trad']) do
				if len(component) > 1 then
					local comp_content = mw.title.new(links.remove_links(component)):getContent() or false
					if not comp_content or find(comp_content, "|gloss=-") or not find(comp_content, "== ภาษาจีน ==") then
						evil = true
					end
				end
			end
			if not evil then table.insert(annotation, '[[หมวดหมู่:คำซ้ำภาษาจีน]]') end
		end
	end

	table.insert(annotation, #script > 1 and '[[Category:Chinese terms written in multiple scripts]]' or nil)
	table.insert(annotation, (decomposable and args['gloss'] ~= '-' and not args['note'] and not args['lit']) and '[[Category:Chinese entries with potentially decomposable titles]]' or nil)
	table.insert(annotation, (#uncreated > 0 and mw.title.getCurrentTitle().nsText == "") and '[[Category:Chinese terms with uncreated forms]]' .. 
		'<small class="attentionseeking">(' .. (#uncreated == 1 and 'This form' or 'These forms') ..
		' in the hanzi box ' .. (#uncreated == 1 and 'is' or 'are') .. ' uncreated: ' .. 
		table.concat(uncreated, ", ") .. '.)</small>' or nil)
	
	local altforms = ""
	if args["alt"] then
		local altform_list = {}
		for altform in mw.text.gsplit(args["alt"], ",") do
			local altdecomp = mw.text.split(altform, ":")
			local altdecomp2 = mw.text.split(altdecomp[1], "-")
			altdecomp3 = altdecomp2[2] and  ' <span style="font-size:70%"><i>' .. gsub(altdecomp2[2], "‡", frame:expandTemplate{
					title = "Template:zh-historical-dict",
					args = { type = "form", nocat = "1" }
				}) .. '</i></span>' or ''
			table.insert(altform_list, '<span style="white-space:nowrap;">' ..
				m_zh.link(nil, nil, { altdecomp2[1], tr = (altdecomp[2] or "-") }, mw.title.getCurrentTitle().subpageText) .. 
				altdecomp3 .. '</span>')
		end
		if #altform_list > 5 then
			altforms = '<div class="vsSwitcher" data-toggle-category="glosses"><span class="vsToggleElement">&nbsp;</span>' ..
				'<div class="vsShow" style="display:none">' .. table.concat(altform_list, "<br>", 1, 5) ..
				'</div><div class="vsHide">' .. table.concat(altform_list, "<br>") .. '</div></div>'
		else
			altforms = table.concat(altform_list, "<br>")
		end
		altforms = var_fmt(length, 'F0FFE0') .. 'รูปแบบอื่น' .. mw.ustring.sub(char_gap(length, "trad", true), 1, -45)
			.. 'font-size:90%; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; border-right: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa"'
			.. ' colspan="' .. #word_division .. '"|' .. altforms
	end
	
	local anagram = ""
	if len(t[1]) == 2 and not find(t[1], "(.)%1") then
		local anagram_link = mw.ustring.sub(t[1], 2, 2) .. mw.ustring.sub(t[1], 1, 1)
		local anagram_content = mw.title.new(anagram_link):getContent() or false
		if anagram_content and find(anagram_content, "== ภาษาจีน ==") then
			anagram = var_fmt(length, 'F0FFE0') .. 'anagram' .. mw.ustring.sub(char_gap(length, 'trad', true), 1, -45)
			.. 'font-size:90%; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; border-right: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa"'
			.. ' colspan="' .. #word_division .. '"|' .. m_zh.link(nil, nil, { anagram_link, tr = "-" }, mw.title.getCurrentTitle().subpageText)
		end
	end
	
	local literal = (args["lit"] or args["note"]) and '\n|-' .. 
		gloss_fmt(length, #word_division + 2, length) .. 
		(args["lit"] and '<i>แปลตามตัวอักษร:</i> “' .. args["lit"] .. 
		(find(args["lit"], "%.$") and "”" or "”.") or args["note"]) or ""
	
	local gloss = {}
	if args['gloss'] == '-' then
		gloss = { gloss_fmt(length * 1.6, #word_division, length) .. '<i>การถ่ายเสียง</i>' }
	elseif length == 1 then
		gloss = {}--{ gloss_fmt(1.6, #word_division) .. '-' }
	else
		for i, position in ipairs(word_division) do
			local character = mw.ustring.sub(t[1], position[1], position[2])
			
			local gloss_text = args[1][i]
			-- Load glosses module if no gloss was supplied and the word is a single character.
			if not gloss_text and position[1] == position[2] then
				local glosses = mw.loadData("Module:zh/data/glosses")
				gloss_text = glosses.glosses[character] or ""
				gloss_text = gsub(gloss_text, "{{taxlink|([^{}]+)}}",
					function (taxlink_text)
						local taxlink_args, argi = {}, 1
						for arg in mw.text.gsplit(taxlink_text, "|") do
							local arg_split = mw.text.split(arg, "=")
							if arg_split[2] then
								taxlink_args[arg_split[1]] = arg_split[2]
							else
								taxlink_args[argi] = (arg ~= "" and arg or nil)
								argi = argi + 1
							end
						end
						local frame = mw.getCurrentFrame()
						return frame:expandTemplate{
							title = 'taxlink',
							args = taxlink_args
						}
					end)
				if gloss_text == "" and find(character, "^[一-龯㐀-䶵]+$") and not find(glosses.nonlemma, character) then
					require('Module:debug').track('zh-forms/no gloss found for Chinese character')
				end
			end
			if gloss_text == "-" then gloss_text = "''การถ่ายเสียง''" end
			if not gloss_text then
				gloss_text = ""
			end
			
			--[[
				To ensure that suffixes are not broken up between lines, like this:
				-
				ist
			]]
			if find(gloss_text, "-", nil, true) then
				local nonbreaking_hyphen = mw.ustring.char(0x2011)
				gloss_text = mw.ustring.gsub(gloss_text, "^%-", nonbreaking_hyphen)
				gloss_text = mw.ustring.gsub(gloss_text, "(%s)%-", "%1" .. nonbreaking_hyphen)
			end
		
			if gloss_text == "" and position[2] > position[1] then
				local senses = {}
				local content = mw.title.new(character):getContent() or false
				if content then
					gloss_text = m_zh.extract_gloss(content, false)
					if gloss_text == "" and find(character, "^[一-龯㐀-䶵]+$") then
						require('Module:debug').track('zh-forms/no gloss found but entry exists')
					end
					if not string.match(content, character) then
						require('Module:debug').track('zh-forms/compounds not mentioned in derived terms on the component pages')
					end
				else
					if gloss_text == "" and find(character, "^[一-龯㐀-䶵]+$") then
						require('Module:debug').track('zh-forms/no gloss found with a nonexistent entry')
					end
				end
			end
			gloss_text = gsub(gloss_text, ";[^a-zA-Z0-9]+;", ";")
			gloss_text = gsub(gloss_text, ";[^a-zA-Z0-9]*$", "")
			gloss_text = gsub(gloss_text, ";+", ";")
			if len(gsub(gloss_text, '[^;]', '')) > 2 then
				gloss_text = '<div class="vsSwitcher" data-toggle-category="glosses"><span class="vsToggleElement">&nbsp;</span><div class="vsShow" style="display:none">' ..
					match(gloss_text, '^[^;]+;[^;]+;[^;]+') .. '</div><div class="vsHide">' .. gloss_text .. '</div></div>'
			end
			local word_length = match(character, '[,…%-]') and 0 or 
				(delink[i] and len(character) or len(character) * (len(gsub(char_set['trad'][i], '[^/]', '')) + 1))
			table.insert(gloss, gloss_fmt(word_length, 1, length) .. gloss_text)
		end
	end
		
	local PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	local content = mw.title.new(PAGENAME):getContent()
	
	if content then
		local applicable_pos = { ["คำนาม"] = 1, ["คำกริยา"] = 1, ["คำคุณศัพท์"] = 1, ["คำกริยาวิเศษณ์"] = 1, 
			["ความหมาย"] = 1, ["การออกเสียง"] = 1 }
		local previous_level = 2
		local subheading_wanted
		--[=[
		-- Used under headers for Chinese varieties, for instance in [[āu-piah]]
		local Chinese_section = string.match(content, "\n== ภาษาจีน ==\n(.-)\n==[^=]")
		if not Chinese_section then
			error("No Chinese section found.")
		end
		--]=]
		if length == 1 and not string.match(content, "=== ความหมาย ===") then
			require('Module:debug').track('zh-forms/no definitions section found')
		end
		if length == 1 and not string.match(content, "=== คำประสม ===") and string.match(content, "zh-der") then
			require('Module:debug').track('zh-forms/derived terms probably needing renaming')
		end
		for equals, heading_text in string.gmatch(content, "\n(%=%=+) ?([^%=]+) ?%=%=+") do
			local current_level = #equals
			if subheading_wanted and current_level ~= previous_level + 1 then
				if applicable_pos[heading_text] then
					error("The heading \"=== รากศัพท์ ''n'' ===\" or \"=== การออกเสียง ''n'' ===\" must be followed by a subheading one level lower.")
				end
			end
			previous_level = current_level
			subheading_wanted = string.find(heading_text, " [0-9]+") and true or false
		end
	end
	
	local simp_note = ""
    --This is not a complete list!
	local unified_char = "[溍鄑懊燠墺隩澳噢房窗捔桷角埆确斛槲蔛薢解檞懈廨蟹獬澥嶰邂起骨滑猾磆螖嗗骨愲蓇尳榾搰酓馠谽唅含肣筨梒鋡莟琀浛盦韽玪妗欦黔雂念梣枔岑笒涔侺今黅衿衾坅搇琴芩庈耹靲吟霠矜低氐袛羝眡岻奃趆柢邸底坻抵牴觝弤骶砥胝疷秪泜蚳彽阺祗厎茋令怜零冷跉阾柃袊旍舲囹蛉苓伶泠瓴拎刢玲聆竛笭翎昤彾呤狑秢岭紷砱羚姈蕶澪述蚤慅搔溞瘙瑵糔鼜甚商罕深虎唬沿船咎昝晷倃致恐鞏築嬴捌瘟熬敖嗷螯聱遨獒滶蔜謷嶅嗸摮嫯鏊傲磝艾芃芊芍芏芔芝芣芥芫花芸芽苄苊苗苞苟苤苦苧英苴苹苽茂范茉茜茶茸茹荅草荍荏荐荒荔荞荷荽荾莈莊莞莰菂菅菇菊菍菓菜華菰菲萄萌萑萣落葚葛葰葱葵蒈蒲蓄蓬蓳蓺蓼蔡蔽蕉蕹薄薇薏薦薪薹藏藠藤警擎憼擏儆㯳璥曔檠蟼㢣望碳炭㮴艘嫂瞍叟傁廋醙遚搜溲獀鄋螋瘦裯啁禂翢雕凋琱彫奝蜩惆婤稠椆周郮晭倜害犗幰攇瀗割磍瞎豁丰妦仹邦梆垹蚌玤祓蛂拔菝袚茇盋帗跋魃䣮馛炦妭犮胈苃坺冹瞂黻翇碌拰任壬荏栠袵妊衽挰逞裎悜睈呈程酲珵徎郢浧桯鞓驖戜珊涊忍荵刃仞肕牣杒璜潢踭檨秫次舌鬇搢梁尨妒芮妠蚋笍]"
	
	if #identity == 1 and find(test_word, unified_char) then
		simp_note = '<sup><span class="explain" title="Using the same code point' .. (length>1 and 's' or '') .. ' as the traditional form due to Han unification. Without proper font support, it may be displayed as the same as the traditional form.">#</span></sup>'
		char_set['simp'] = char_set['trad']
	end
	
	return table.concat{
		header(length, math.max(#t, #s)), table.concat(gloss, ""),
		((#identity == 1 and simp_note == '') and
			(var_fmt(length) .. '[[อักษรจีนตัวย่อ|ตัวย่อ]]และ[[อักษรจีนตัวเต็ม|ตัวเต็ม]]<br>' .. 
				form_fmt(t, length, 'both') .. char_fmt(char_set['trad'], length, 'both'))
		or
			 var_fmt(length) .. '[[อักษรจีนตัวเต็ม|ตัวเต็ม]] ' .. 
			 	form_fmt(t, length, 'trad') .. char_fmt(char_set['trad'], length, 'trad') .. 

			(var_fmt(length) .. '[[อักษรจีนตัวย่อ|ตัวย่อ]] ' .. simp_note ..
				form_fmt(#s == 0 and t or s, length, 'simp') .. char_fmt(char_set['simp'], length, 'simp'))

		), altforms, anagram, literal, '\n|}', table.concat(annotation)
	}
end

return export