มอดูล:zh-generateforms

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
local export = {}

function export.generateForms(text, lang, sc)
	if sc ~= "Hant" then
		return {text}
	else
		local data = require("Module:zh/data/ts/serialized")
		local data_len = data:len()
		local trad = text
		local simp = text:gsub("[\194-\244][\128-\191]*", function(char)
			local loc = data:sub(1, data_len / 2):find(char)
			if loc then
				return data:sub(data_len / 2 + 1):sub(loc, loc + 3):gsub("%z", "")
			else
				return char
			end
		end)
		return {trad, simp}
	end
end

return export