วิกิพจนานุกรม:การถอดอักษรภาษาคุชราต

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาคุชราต ใช้อักษรคุชราตเพียงอย่างเดียว และรูปพยัญชนะอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อประสมกับสระ การถอดอักษรภาษาคุชราตควบคุมโดย มอดูล:Gujr-translit

หมายเหตุ: การถอดอักษรเป็นการเปรียบเทียบกับอักษรไทย การออกเสียงที่แท้จริงอาจไม่เป็นไปตามรูปที่ปรากฏ

ક = ก ખ = ข ગ = ค ઘ = ฆ ઙ = ง
ચ = จ છ = ฉ જ = ช ઝ = ฌ ઞ = ญ
ટ = ฏ ઠ = ฐ ડ = ฑ ઢ = ฒ ણ = ณ
ત = ต થ = ถ દ = ท ધ = ธ ન = น
પ = บ ફ = ผ બ = พ ભ = ภ મ = ม
ય = ย ર = ร લ = ล વ = ว શ = ศ
ષ = ษ સ = ส હ = ห ળ = ฬ ૹ = ซ
અ = อ આ = อา ઇ = อิ ઈ = อี ઉ = อุ ઊ = อู
ઋ = ฤ ૠ = ฤๅ ઌ = ฦ ૡ = ฦๅ
ઍ = แอ એ = เอ ઐ = ไอ ઑ = ออ̂ ઓ = โอ ઔ = เอา
ા = –า િ = –ิ ી = –ี ુ = –ุ ૂ = –ู
ૃ = –ฺฤ ૄ = –ฺฤๅ ૢ = –ฺฦ ૣ = –ฺฦๅ
ૅ = แ– ે = เ– ૈ = ไ– ૉ = –อ̂ ો = โ– ૌ = เ–า
ં = –ํ ઃ = –ห์ ્ = –ฺ ઁ = –ม̐
૦ = 0 ૧ = 1 ૨ = 2 ૩ = 3 ૪ = 4
૫ = 5 ૬ = 6 ૭ = 7 ૮ = 8 ૯ = 9