หมวดหมู่:คำคุณศัพท์ขั้นกว่าแบ่งตามภาษา

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » หมวดหมู่ใหญ่รวมหัวข้อ » หมวดหมู่ย่อยของรูปผันแบ่งตามภาษา » คำคุณศัพท์ขั้นกว่า

Categories with adjectives that express attributes in a relatively higher degree, or serve to set apart one thing from another.

This is an umbrella category. It contains no dictionary entries, but only other, language-specific categories, which in turn contain relevant terms in a given language.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 4 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 4 หมวดหมู่