แม่แบบ:en-adj/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
เอกสารการใช้งานสำหรับ แม่แบบ:en-adj [แก้ไข]
หน้านี้มีข้อมูลวิธีการใช้งาน หมวดหมู่ ลิงก์ข้ามวิกิ และเนื้อหาอย่างอื่นที่อธิบายแม่แบบ

แม่แบบ:names Use this template to show the headword line of an English adjective. It shows the headword in bold and its comparative and superlative inflections, if any. It uses Module:en-headword as a back-end.

แม่แบบ:isAccelerated

Parameters[แก้ไข]

|head=, |head2=, ...
Override the headword. See {{head}} for more information. Normally only needed to supply explicit links in a multiword expression, if the default per-word linking is insufficient.
|sort=
Specify the sort key. Rarely necessary.
|1=, |2=, ...
Comparative form(s). See below.
|comp_qual=, |comp2_qual=, ...
Qualifiers corresponding to each comparative form. |comp_qual= corresponds to |1=, |comp2_qual= corresponds to |2=, etc.
|sup=, |sup2=, ...
Superlative form(s). See below.
|sup_qual=, |sup2_qual=, ...
Qualifiers corresponding to each superlative form. |sup_qual= corresponds to |sup=, |sup2_qual= corresponds to |sup2=, etc.

The positional/numbered parameters give the comparative forms. The first gives the first comparative, the second gives the second comparative, and so on. For each comparative form given, the following values can be used. The superlative is automatically generated from each of the comparative forms.

more
The comparative is formed with more and the superlative with most. For the first comparative form, this is the default.
further
The comparative is formed with further and the superlative with furthest.
er
The comparative is formed by adding -er to the base word, and the superlative by adding -est. This is done "smartly", and some changes are made to the base word if necessary:
  • For words ending in -e, it is removed before the endings are added.
  • For words ending in -(e)y preceded by a consonant, it is replaced by -i- before the endings are added.
(anything else)
The comparative is taken as given. The superlative is formed by replacing -er with -est on the given form. However, if the given form does not end in -er, or if the superlative is formed irregularly, you need to specify the superlative explicitly. This is done using the sup=, sup2=, sup3=, sup4= parameters. Each of those parameters is matched to the corresponding comparative. So sup= gives the superlative corresponding to the first comparative given, sup2= gives the superlative corresponding to the second comparative, and so on.

If an adjective is not comparable, give its first parameter as just -. This will display "not comparable". However, you can also specify one or more comparative forms after the -, and it will then show "not generally comparable" along with the given forms. Note that in this case, the first comparative does not default to more, so you need to give it explicitly.

If an adjective only has the comparative form (such as more like it), give its first parameter as +. This will display "comparative form only" and add the adjective to Category:English comparative-only adjectives.

If you do not know what the comparative and superlative form are, or if you're not sure if the adjective is comparable at all, give the first parameter as ?. This will omit the comparative and superlative forms altogether.

Examples[แก้ไข]

For most adjectives, the comparative and superlative are just formed with more and most. This is the default, so for these adjectives you can just specify no parameters, but you can also give more, which is redundant but not wrong:

{{en-adj}}
{{en-adj|more}}

If the adjective forms its comparative and superlative by adding -er and -est, specify that with er:

{{en-adj|er}}

This even works for most adjectives ending in -(e)y (like happy) or in -e (like late), so you don't need to do anything special for them.

If the adjective has more than one way to form the comparative, provide them both as separate parameters, in order. For example, on abject or shy:

{{en-adj|er|more}}
{{en-adj|er|shyer}}

Adjectives with stem changes or irregular forms[แก้ไข]

If the adjective forms its comparative with some changes in the spelling of the stem, you need to specify it directly. This is done for hot for example, which doubles its -t-:

{{en-adj|hotter}}

The corresponding superlative hottest will be generated automatically. If the default superlative is not correct, give it with the sup= parameter. For example on good:

{{en-adj|better|sup=best}}

This prevents the template from generating bettest which would be incorrect.

The sup= parameter is required if the comparative does not end in -er, as this prevents the template from generating the superlative. This happens with certain adjectives that are composed of multiple parts, like short-lived:

{{en-adj|shorter-lived|sup=shortest-lived}}

Incomparable adjectives[แก้ไข]

If the adjective is absolute and has no comparative forms, use - as the first comparative. For example, on annual:

{{en-adj|-}}

If the adjective is not generally comparable but sometimes is, use - as the first parameter, with subsequent parameters as above. For example:

{{en-adj|-|er}}

When the inflection is unknown or uncertain, use a question mark (?) as the first parameter. Such information can still be added to the entry later, and this avoids having to give potentially false information:

{{en-adj|?}}

Comparative-only adjectives[แก้ไข]

If the adjective only has the comparative form, use + as the first comparative. For example, on more like it:

{{en-adj|+}}