ข้ามไปเนื้อหา

jibu

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาสวาฮีลี[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

จากภาษาอาหรับ أَجَابَ(อะญาบะ).

คำนาม[แก้ไข]

jibu (กลุ่ม ma, พหูพจน์ majibu)

  1. คำตอบ
    คำพ้องความ: jawabu

คำกริยา[แก้ไข]

-jibu (infinitive kujibu)

  1. ตอบ

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ -jibu
Non-finite forms
Form Positive Negative
Infinitive kujibu kutojibu
Simple finite forms
Positive form Singular Plural
Imperative jibu jibuni
Habitual hujibu
Complex finite forms
Polarity Persons Persons / Classes Classes
1st 2nd 3rd / M-wa M-mi Ma Ki-vi N U Ku Pa Mu
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. / 1 Pl. / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 / 14 15 / 17 16 18
Past
Positive nilijibu
nalijibu
tulijibu
twalijibu
ulijibu
walijibu
mlijibu
mwalijibu
alijibu walijibu ulijibu ilijibu lilijibu yalijibu kilijibu vilijibu ilijibu zilijibu ulijibu kulijibu palijibu mulijibu
Relative niliojibu
naliojibu
tuliojibu
twaliojibu
uliojibu
waliojibu
mliojibu
mwaliojibu
aliojibu waliojibu uliojibu iliojibu liliojibu yaliojibu kiliojibu viliojibu iliojibu ziliojibu uliojibu kuliojibu paliojibu muliojibu
Negative sikujibu hatukujibu hukujibu hamkujibu hakujibu hawakujibu haukujibu haikujibu halikujibu hayakujibu hakikujibu havikujibu haikujibu hazikujibu haukujibu hakukujibu hapakujibu hamukujibu
Present
Positive ninajibu
najibu
tunajibu unajibu mnajibu anajibu wanajibu unajibu inajibu linajibu yanajibu kinajibu vinajibu inajibu zinajibu unajibu kunajibu panajibu munajibu
Relative ninaojibu
naojibu
tunaojibu unaojibu mnaojibu anaojibu wanaojibu unaojibu inaojibu linaojibu yanaojibu kinaojibu vinaojibu inaojibu zinaojibu unaojibu kunaojibu panaojibu munaojibu
Negative sijibu hatujibu hujibu hamjibu hajibu hawajibu haujibu haijibu halijibu hayajibu hakijibu havijibu haijibu hazijibu haujibu hakujibu hapajibu hamujibu
Future
Positive nitajibu tutajibu utajibu mtajibu atajibu watajibu utajibu itajibu litajibu yatajibu kitajibu vitajibu itajibu zitajibu utajibu kutajibu patajibu mutajibu
Relative nitakaojibu tutakaojibu utakaojibu mtakaojibu atakaojibu watakaojibu utakaojibu itakaojibu litakaojibu yatakaojibu kitakaojibu vitakaojibu itakaojibu zitakaojibu utakaojibu kutakaojibu patakaojibu mutakaojibu
Negative sitajibu hatutajibu hutajibu hamtajibu hatajibu hawatajibu hautajibu haitajibu halitajibu hayatajibu hakitajibu havitajibu haitajibu hazitajibu hautajibu hakutajibu hapatajibu hamutajibu
Subjunctive
Positive nijibu tujibu ujibu mjibu ajibu wajibu ujibu ijibu lijibu yajibu kijibu vijibu ijibu zijibu ujibu kujibu pajibu mujibu
Negative nisijibu tusijibu usijibu msijibu asijibu wasijibu usijibu isijibu lisijibu yasijibu kisijibu visijibu isijibu zisijibu usijibu kusijibu pasijibu musijibu
Present Conditional
Positive ningejibu tungejibu ungejibu mngejibu angejibu wangejibu ungejibu ingejibu lingejibu yangejibu kingejibu vingejibu ingejibu zingejibu ungejibu kungejibu pangejibu mungejibu
Negative nisingejibu
singejibu
tusingejibu
hatungejibu
usingejibu
hungejibu
msingejibu
hamngejibu
asingejibu
hangejibu
wasingejibu
hawangejibu
usingejibu
haungejibu
isingejibu
haingejibu
lisingejibu
halingejibu
yasingejibu
hayangejibu
kisingejibu
hakingejibu
visingejibu
havingejibu
isingejibu
haingejibu
zisingejibu
hazingejibu
usingejibu
haungejibu
kusingejibu
hakungejibu
pasingejibu
hapangejibu
musingejibu
hamungejibu
Past Conditional
Positive ningalijibu tungalijibu ungalijibu mngalijibu angalijibu wangalijibu ungalijibu ingalijibu lingalijibu yangalijibu kingalijibu vingalijibu ingalijibu zingalijibu ungalijibu kungalijibu pangalijibu mungalijibu
Negative nisingalijibu
singalijibu
tusingalijibu
hatungalijibu
usingalijibu
hungalijibu
msingalijibu
hamngalijibu
asingalijibu
hangalijibu
wasingalijibu
hawangalijibu
usingalijibu
haungalijibu
isingalijibu
haingalijibu
lisingalijibu
halingalijibu
yasingalijibu
hayangalijibu
kisingalijibu
hakingalijibu
visingalijibu
havingalijibu
isingalijibu
haingalijibu
zisingalijibu
hazingalijibu
usingalijibu
haungalijibu
kusingalijibu
hakungalijibu
pasingalijibu
hapangalijibu
musingalijibu
hamungalijibu
Conditional Contrary to Fact
Positive ningelijibu tungelijibu ungelijibu mngelijibu angelijibu wangelijibu ungelijibu ingelijibu lingelijibu yangelijibu kingelijibu vingelijibu ingelijibu zingelijibu ungelijibu kungelijibu pangelijibu mungelijibu
General Relative
Positive nijibu tujibu ujibu mjibu ajibu wajibu ujibu ijibu lijibu yajibu kijibu vijibu ijibu zijibu ujibu kujibu pajibu mujibu
Negative nisiojibu tusiojibu usiojibu msiojibu asiojibu wasiojibu usiojibu isiojibu lisiojibu yasiojibu kisiojibu visiojibu isiojibu zisiojibu usiojibu kusiojibu pasiojibu musiojibu
Gnomic
Positive najibu twajibu wajibu mwajibu ajibu wajibu wajibu yajibu lajibu yajibu chajibu vyajibu yajibu zajibu wajibu kwajibu pajibu mwajibu
Perfect
Positive nimejibu tumejibu umejibu mmejibu amejibu wamejibu umejibu imejibu limejibu yamejibu kimejibu vimejibu imejibu zimejibu umejibu kumejibu pamejibu mumejibu
"Already"
Positive nimeshajibu tumeshajibu umeshajibu mmeshajibu ameshajibu wameshajibu umeshajibu imeshajibu limeshajibu yameshajibu kimeshajibu vimeshajibu imeshajibu zimeshajibu umeshajibu kumeshajibu pameshajibu mumeshajibu
"Not yet"
Negative sijajibu hatujajibu hujajibu hamjajibu hajajibu hawajajibu haujajibu haijajibu halijajibu hayajajibu hakijajibu havijajibu haijajibu hazijajibu haujajibu hakujajibu hapajajibu hamujajibu
"If/When"
Positive nikijibu tukijibu ukijibu mkijibu akijibu wakijibu ukijibu ikijibu likijibu yakijibu kikijibu vikijibu ikijibu zikijibu ukijibu kukijibu pakijibu mukijibu
"If not"
Negative nisipojibu tusipojibu usipojibu msipojibu asipojibu wasipojibu usipojibu isipojibu lisipojibu yasipojibu kisipojibu visipojibu isipojibu zisipojibu usipojibu kusipojibu pasipojibu musipojibu
Consecutive
Positive nikajibu tukajibu ukajibu mkajibu akajibu wakajibu ukajibu ikajibu likajibu yakajibu kikajibu vikajibu ikajibu zikajibu ukajibu kukajibu pakajibu mukajibu
Not all possible forms are listed in the table. Transitive verbs can take object concords, relative concords can agree with all noun classes, and many other forms not commonly seen in modern Standard Swahili are absent from the table. See Appendix:Swahili verbs for more information.

ลูกคำ[แก้ไข]