ข้ามไปเนื้อหา

katkaista

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำกริยา[แก้ไข]

katkaista

  1. ตัด, แบ่ง
  2. ขัดขวาง

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ katkaista (Kotus type 66/rohkaista, no gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. katkaisen en katkaise 1st sing. olen katkaissut en ole katkaissut
2nd sing. katkaiset et katkaise 2nd sing. olet katkaissut et ole katkaissut
3rd sing. katkaisee ei katkaise 3rd sing. on katkaissut ei ole katkaissut
1st plur. katkaisemme emme katkaise 1st plur. olemme katkaisseet emme ole katkaisseet
2nd plur. katkaisette ette katkaise 2nd plur. olette katkaisseet ette ole katkaisseet
3rd plur. katkaisevat eivät katkaise 3rd plur. ovat katkaisseet eivät ole katkaisseet
passive katkaistaan ei katkaista passive on katkaistu ei ole katkaistu
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. katkaisin en katkaissut 1st sing. olin katkaissut en ollut katkaissut
2nd sing. katkaisit et katkaissut 2nd sing. olit katkaissut et ollut katkaissut
3rd sing. katkaisi ei katkaissut 3rd sing. oli katkaissut ei ollut katkaissut
1st plur. katkaisimme emme katkaisseet 1st plur. olimme katkaisseet emme olleet katkaisseet
2nd plur. katkaisitte ette katkaisseet 2nd plur. olitte katkaisseet ette olleet katkaisseet
3rd plur. katkaisivat eivät katkaisseet 3rd plur. olivat katkaisseet eivät olleet katkaisseet
passive katkaistiin ei katkaistu passive oli katkaistu ei ollut katkaistu
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. katkaisisin en katkaisisi 1st sing. olisin katkaissut en olisi katkaissut
2nd sing. katkaisisit et katkaisisi 2nd sing. olisit katkaissut et olisi katkaissut
3rd sing. katkaisisi ei katkaisisi 3rd sing. olisi katkaissut ei olisi katkaissut
1st plur. katkaisisimme emme katkaisisi 1st plur. olisimme katkaisseet emme olisi katkaisseet
2nd plur. katkaisisitte ette katkaisisi 2nd plur. olisitte katkaisseet ette olisi katkaisseet
3rd plur. katkaisisivat eivät katkaisisi 3rd plur. olisivat katkaisseet eivät olisi katkaisseet
passive katkaistaisiin ei katkaistaisi passive olisi katkaistu ei olisi katkaistu
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. katkaise älä katkaise 2nd sing. ole katkaissut älä ole katkaissut
3rd sing. katkaiskoon älköön katkaisko 3rd sing. olkoon katkaissut älköön olko katkaissut
1st plur. katkaiskaamme älkäämme katkaisko 1st plur. olkaamme katkaisseet älkäämme olko katkaisseet
2nd plur. katkaiskaa älkää katkaisko 2nd plur. olkaa katkaisseet älkää olko katkaisseet
3rd plur. katkaiskoot älkööt katkaisko 3rd plur. olkoot katkaisseet älkööt olko katkaisseet
passive katkaistakoon älköön katkaistako passive olkoon katkaistu älköön olko katkaistu
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. katkaissen en katkaisse 1st sing. lienen katkaissut en liene katkaissut
2nd sing. katkaisset et katkaisse 2nd sing. lienet katkaissut et liene katkaissut
3rd sing. katkaissee ei katkaisse 3rd sing. lienee katkaissut ei liene katkaissut
1st plur. katkaissemme emme katkaisse 1st plur. lienemme katkaisseet emme liene katkaisseet
2nd plur. katkaissette ette katkaisse 2nd plur. lienette katkaisseet ette liene katkaisseet
3rd plur. katkaissevat eivät katkaisse 3rd plur. lienevät katkaisseet eivät liene katkaisseet
passive katkaistaneen ei katkaistane passive lienee katkaistu ei liene katkaistu
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st katkaista present katkaiseva katkaistava
long 1st2 katkaistakseen past katkaissut katkaistu
2nd inessive1 katkaistessa katkaistaessa agent1, 3 katkaisema
instructive katkaisten negative katkaisematon
3rd inessive katkaisemassa 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative katkaisemasta
illative katkaisemaan
adessive katkaisemalla
abessive katkaisematta
instructive katkaiseman katkaistaman
4th nominative katkaiseminen
partitive katkaisemista
5th2 katkaisemaisillaan