ข้ามไปเนื้อหา

kohtu

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์

[แก้ไข]

การออกเสียง

[แก้ไข]

คำนาม

[แก้ไข]

kohtu

  1. ครรภ์, มดลูก

การผันรูป

[แก้ไข]
การผันรูปของ kohtu (Kotus type 1*F/valo, t-d gradation)
กรรตุการก kohtu kohdut
สัมพันธการก kohdun kohtujen
ภาคยการก kohtua kohtuja
illative kohtuun kohtuihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kohtu kohdut
กรรมการก nom. kohtu kohdut
gen. kohdun
สัมพันธการก kohdun kohtujen
ภาคยการก kohtua kohtuja
inessive kohdussa kohduissa
elative kohdusta kohduista
illative kohtuun kohtuihin
adessive kohdulla kohduilla
อปาทานการก kohdulta kohduilta
allative kohdulle kohduille
essive kohtuna kohtuina
translative kohduksi kohduiksi
abessive kohdutta kohduitta
instructive kohduin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ kohtu (Kotus type 1*F/valo, t-d gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kohtuni kohtuni
กรรมการก nom. kohtuni kohtuni
gen. kohtuni
สัมพันธการก kohtuni kohtujeni
ภาคยการก kohtuani kohtujani
inessive kohdussani kohduissani
elative kohdustani kohduistani
illative kohtuuni kohtuihini
adessive kohdullani kohduillani
อปาทานการก kohdultani kohduiltani
allative kohdulleni kohduilleni
essive kohtunani kohtuinani
translative kohdukseni kohduikseni
abessive kohduttani kohduittani
instructive
comitative kohtuineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kohtusi kohtusi
กรรมการก nom. kohtusi kohtusi
gen. kohtusi
สัมพันธการก kohtusi kohtujesi
ภาคยการก kohtuasi kohtujasi
inessive kohdussasi kohduissasi
elative kohdustasi kohduistasi
illative kohtuusi kohtuihisi
adessive kohdullasi kohduillasi
อปาทานการก kohdultasi kohduiltasi
allative kohdullesi kohduillesi
essive kohtunasi kohtuinasi
translative kohduksesi kohduiksesi
abessive kohduttasi kohduittasi
instructive
comitative kohtuinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kohtumme kohtumme
กรรมการก nom. kohtumme kohtumme
gen. kohtumme
สัมพันธการก kohtumme kohtujemme
ภาคยการก kohtuamme kohtujamme
inessive kohdussamme kohduissamme
elative kohdustamme kohduistamme
illative kohtuumme kohtuihimme
adessive kohdullamme kohduillamme
อปาทานการก kohdultamme kohduiltamme
allative kohdullemme kohduillemme
essive kohtunamme kohtuinamme
translative kohduksemme kohduiksemme
abessive kohduttamme kohduittamme
instructive
comitative kohtuinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kohtunne kohtunne
กรรมการก nom. kohtunne kohtunne
gen. kohtunne
สัมพันธการก kohtunne kohtujenne
ภาคยการก kohtuanne kohtujanne
inessive kohdussanne kohduissanne
elative kohdustanne kohduistanne
illative kohtuunne kohtuihinne
adessive kohdullanne kohduillanne
อปาทานการก kohdultanne kohduiltanne
allative kohdullenne kohduillenne
essive kohtunanne kohtuinanne
translative kohduksenne kohduiksenne
abessive kohduttanne kohduittanne
instructive
comitative kohtuinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kohtunsa kohtunsa
กรรมการก nom. kohtunsa kohtunsa
gen. kohtunsa
สัมพันธการก kohtunsa kohtujensa
ภาคยการก kohtuaan
kohtuansa
kohtujaan
kohtujansa
inessive kohdussaan
kohdussansa
kohduissaan
kohduissansa
elative kohdustaan
kohdustansa
kohduistaan
kohduistansa
illative kohtuunsa kohtuihinsa
adessive kohdullaan
kohdullansa
kohduillaan
kohduillansa
อปาทานการก kohdultaan
kohdultansa
kohduiltaan
kohduiltansa
allative kohdulleen
kohdullensa
kohduilleen
kohduillensa
essive kohtunaan
kohtunansa
kohtuinaan
kohtuinansa
translative kohdukseen
kohduksensa
kohduikseen
kohduiksensa
abessive kohduttaan
kohduttansa
kohduittaan
kohduittansa
instructive
comitative kohtuineen
kohtuinensa