ข้ามไปเนื้อหา

koulutus

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

koulutus

  1. การศึกษา

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ koulutus (Kotus type 39/vastaus, no gradation)
กรรตุการก koulutus koulutukset
สัมพันธการก koulutuksen koulutusten
koulutuksien
ภาคยการก koulutusta koulutuksia
illative koulutukseen koulutuksiin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก koulutus koulutukset
กรรมการก nom. koulutus koulutukset
gen. koulutuksen
สัมพันธการก koulutuksen koulutusten
koulutuksien
ภาคยการก koulutusta koulutuksia
inessive koulutuksessa koulutuksissa
elative koulutuksesta koulutuksista
illative koulutukseen koulutuksiin
adessive koulutuksella koulutuksilla
อปาทานการก koulutukselta koulutuksilta
allative koulutukselle koulutuksille
essive koulutuksena koulutuksina
translative koulutukseksi koulutuksiksi
abessive koulutuksetta koulutuksitta
instructive koulutuksin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ koulutus (Kotus type 39/vastaus, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก koulutukseni koulutukseni
กรรมการก nom. koulutukseni koulutukseni
gen. koulutukseni
สัมพันธการก koulutukseni koulutusteni
koulutuksieni
ภาคยการก koulutustani koulutuksiani
inessive koulutuksessani koulutuksissani
elative koulutuksestani koulutuksistani
illative koulutukseeni koulutuksiini
adessive koulutuksellani koulutuksillani
อปาทานการก koulutukseltani koulutuksiltani
allative koulutukselleni koulutuksilleni
essive koulutuksenani koulutuksinani
translative koulutuksekseni koulutuksikseni
abessive koulutuksettani koulutuksittani
instructive
comitative koulutuksineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก koulutuksesi koulutuksesi
กรรมการก nom. koulutuksesi koulutuksesi
gen. koulutuksesi
สัมพันธการก koulutuksesi koulutustesi
koulutuksiesi
ภาคยการก koulutustasi koulutuksiasi
inessive koulutuksessasi koulutuksissasi
elative koulutuksestasi koulutuksistasi
illative koulutukseesi koulutuksiisi
adessive koulutuksellasi koulutuksillasi
อปาทานการก koulutukseltasi koulutuksiltasi
allative koulutuksellesi koulutuksillesi
essive koulutuksenasi koulutuksinasi
translative koulutukseksesi koulutuksiksesi
abessive koulutuksettasi koulutuksittasi
instructive
comitative koulutuksinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก koulutuksemme koulutuksemme
กรรมการก nom. koulutuksemme koulutuksemme
gen. koulutuksemme
สัมพันธการก koulutuksemme koulutustemme
koulutuksiemme
ภาคยการก koulutustamme koulutuksiamme
inessive koulutuksessamme koulutuksissamme
elative koulutuksestamme koulutuksistamme
illative koulutukseemme koulutuksiimme
adessive koulutuksellamme koulutuksillamme
อปาทานการก koulutukseltamme koulutuksiltamme
allative koulutuksellemme koulutuksillemme
essive koulutuksenamme koulutuksinamme
translative koulutukseksemme koulutuksiksemme
abessive koulutuksettamme koulutuksittamme
instructive
comitative koulutuksinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก koulutuksenne koulutuksenne
กรรมการก nom. koulutuksenne koulutuksenne
gen. koulutuksenne
สัมพันธการก koulutuksenne koulutustenne
koulutuksienne
ภาคยการก koulutustanne koulutuksianne
inessive koulutuksessanne koulutuksissanne
elative koulutuksestanne koulutuksistanne
illative koulutukseenne koulutuksiinne
adessive koulutuksellanne koulutuksillanne
อปาทานการก koulutukseltanne koulutuksiltanne
allative koulutuksellenne koulutuksillenne
essive koulutuksenanne koulutuksinanne
translative koulutukseksenne koulutuksiksenne
abessive koulutuksettanne koulutuksittanne
instructive
comitative koulutuksinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก koulutuksensa koulutuksensa
กรรมการก nom. koulutuksensa koulutuksensa
gen. koulutuksensa
สัมพันธการก koulutuksensa koulutustensa
koulutuksiensa
ภาคยการก koulutustaan
koulutustansa
koulutuksiaan
koulutuksiansa
inessive koulutuksessaan
koulutuksessansa
koulutuksissaan
koulutuksissansa
elative koulutuksestaan
koulutuksestansa
koulutuksistaan
koulutuksistansa
illative koulutukseensa koulutuksiinsa
adessive koulutuksellaan
koulutuksellansa
koulutuksillaan
koulutuksillansa
อปาทานการก koulutukseltaan
koulutukseltansa
koulutuksiltaan
koulutuksiltansa
allative koulutukselleen
koulutuksellensa
koulutuksilleen
koulutuksillensa
essive koulutuksenaan
koulutuksenansa
koulutuksinaan
koulutuksinansa
translative koulutuksekseen
koulutukseksensa
koulutuksikseen
koulutuksiksensa
abessive koulutuksettaan
koulutuksettansa
koulutuksittaan
koulutuksittansa
instructive
comitative koulutuksineen
koulutuksinensa