ข้ามไปเนื้อหา

sotilas

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

sotilas

  1. ทหาร

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ sotilas (Kotus type 41/vieras, no gradation)
กรรตุการก sotilas sotilaat
สัมพันธการก sotilaan sotilaiden
sotilaitten
ภาคยการก sotilasta sotilaita
illative sotilaaseen sotilaisiin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก sotilas sotilaat
กรรมการก nom. sotilas sotilaat
gen. sotilaan
สัมพันธการก sotilaan sotilaiden
sotilaitten
sotilastenrare
ภาคยการก sotilasta sotilaita
inessive sotilaassa sotilaissa
elative sotilaasta sotilaista
illative sotilaaseen sotilaisiin
sotilaihinrare
adessive sotilaalla sotilailla
อปาทานการก sotilaalta sotilailta
allative sotilaalle sotilaille
essive sotilaana sotilaina
translative sotilaaksi sotilaiksi
abessive sotilaatta sotilaitta
instructive sotilain
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ sotilas (Kotus type 41/vieras, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก sotilaani sotilaani
กรรมการก nom. sotilaani sotilaani
gen. sotilaani
สัมพันธการก sotilaani sotilaideni
sotilaitteni
sotilastenirare
ภาคยการก sotilastani sotilaitani
inessive sotilaassani sotilaissani
elative sotilaastani sotilaistani
illative sotilaaseeni sotilaisiini
sotilaihinirare
adessive sotilaallani sotilaillani
อปาทานการก sotilaaltani sotilailtani
allative sotilaalleni sotilailleni
essive sotilaanani sotilainani
translative sotilaakseni sotilaikseni
abessive sotilaattani sotilaittani
instructive
comitative sotilaineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก sotilaasi sotilaasi
กรรมการก nom. sotilaasi sotilaasi
gen. sotilaasi
สัมพันธการก sotilaasi sotilaidesi
sotilaittesi
sotilastesirare
ภาคยการก sotilastasi sotilaitasi
inessive sotilaassasi sotilaissasi
elative sotilaastasi sotilaistasi
illative sotilaaseesi sotilaisiisi
sotilaihisirare
adessive sotilaallasi sotilaillasi
อปาทานการก sotilaaltasi sotilailtasi
allative sotilaallesi sotilaillesi
essive sotilaanasi sotilainasi
translative sotilaaksesi sotilaiksesi
abessive sotilaattasi sotilaittasi
instructive
comitative sotilainesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก sotilaamme sotilaamme
กรรมการก nom. sotilaamme sotilaamme
gen. sotilaamme
สัมพันธการก sotilaamme sotilaidemme
sotilaittemme
sotilastemmerare
ภาคยการก sotilastamme sotilaitamme
inessive sotilaassamme sotilaissamme
elative sotilaastamme sotilaistamme
illative sotilaaseemme sotilaisiimme
sotilaihimmerare
adessive sotilaallamme sotilaillamme
อปาทานการก sotilaaltamme sotilailtamme
allative sotilaallemme sotilaillemme
essive sotilaanamme sotilainamme
translative sotilaaksemme sotilaiksemme
abessive sotilaattamme sotilaittamme
instructive
comitative sotilainemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก sotilaanne sotilaanne
กรรมการก nom. sotilaanne sotilaanne
gen. sotilaanne
สัมพันธการก sotilaanne sotilaidenne
sotilaittenne
sotilastennerare
ภาคยการก sotilastanne sotilaitanne
inessive sotilaassanne sotilaissanne
elative sotilaastanne sotilaistanne
illative sotilaaseenne sotilaisiinne
sotilaihinnerare
adessive sotilaallanne sotilaillanne
อปาทานการก sotilaaltanne sotilailtanne
allative sotilaallenne sotilaillenne
essive sotilaananne sotilainanne
translative sotilaaksenne sotilaiksenne
abessive sotilaattanne sotilaittanne
instructive
comitative sotilainenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก sotilaansa sotilaansa
กรรมการก nom. sotilaansa sotilaansa
gen. sotilaansa
สัมพันธการก sotilaansa sotilaidensa
sotilaittensa
sotilastensarare
ภาคยการก sotilastaan
sotilastansa
sotilaitaan
sotilaitansa
inessive sotilaassaan
sotilaassansa
sotilaissaan
sotilaissansa
elative sotilaastaan
sotilaastansa
sotilaistaan
sotilaistansa
illative sotilaaseensa sotilaisiinsa
sotilaihinsarare
adessive sotilaallaan
sotilaallansa
sotilaillaan
sotilaillansa
อปาทานการก sotilaaltaan
sotilaaltansa
sotilailtaan
sotilailtansa
allative sotilaalleen
sotilaallensa
sotilailleen
sotilaillensa
essive sotilaanaan
sotilaanansa
sotilainaan
sotilainansa
translative sotilaakseen
sotilaaksensa
sotilaikseen
sotilaiksensa
abessive sotilaattaan
sotilaattansa
sotilaittaan
sotilaittansa
instructive
comitative sotilaineen
sotilainensa