zhuāi

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ภาษาจีนกลาง[edit]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[edit]

zhuāi (จู้อิน ㄓㄨㄞ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ