ภาคผนวก:ยูนิโคด/Latin-1 Supplement

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Basic Latin

Latin-1 Supplement

Latin Extended-A ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Latin-1 Supplement” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 12.1 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+0080 ถึง U+00FF

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+0080 (128) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0080>
ชื่อที่แต่งขึ้น: PADDING CHARACTER (PAD)
U+0081 (129) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0081>
ชื่อที่แต่งขึ้น: HIGH OCTET PRESET (HOP)
U+0082 (130) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0082>; ชื่ออักขระควบคุม: BREAK PERMITTED HERE (BPH)
U+0083 (131) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0083>; ชื่ออักขระควบคุม: NO BREAK HERE (NBH)
U+0084 (132) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0084>; ชื่ออักขระควบคุม: INDEX (IND)
U+0085 (133) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0085>; ชื่ออักขระควบคุม: NEXT LINE (NEL)
U+0086 (134) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0086>; ชื่ออักขระควบคุม: START OF SELECTED AREA (SSA)
U+0087 (135) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0087>; ชื่ออักขระควบคุม: END OF SELECTED AREA (ESA)
U+0088 (136) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0088>; ชื่ออักขระควบคุม: CHARACTER TABULATION SET หรือ HORIZONTAL TABULATION SET (HTS)
U+0089 (137) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0089>; ชื่ออักขระควบคุม: CHARACTER TABULATION WITH JUSTIFICATION หรือ HORIZONTAL TABULATION WITH JUSTIFICATION (HTJ)
U+008A (138) (พิมพ์ไม่ได้) <control-008A>; ชื่ออักขระควบคุม: LINE TABULATION SET หรือ VERTICAL TABULATION SET (VTS)
U+008B (139) (พิมพ์ไม่ได้) <control-008B>; ชื่ออักขระควบคุม: PARTIAL LINE FORWARD หรือ PARTIAL LINE DOWN (PLD)
U+008C (140) (พิมพ์ไม่ได้) <control-008C>; ชื่ออักขระควบคุม: PARTIAL LINE BACKWARD หรือ PARTIAL LINE UP (PLU)
U+008D (141) (พิมพ์ไม่ได้) <control-008D>; ชื่ออักขระควบคุม: REVERSE LINE FEED หรือ REVERSE INDEX (RI)
U+008E (142) (พิมพ์ไม่ได้) <control-008E>; ชื่ออักขระควบคุม: SINGLE SHIFT TWO หรือ SINGLE-SHIFT-2 (SS2)
U+008F (143) (พิมพ์ไม่ได้) <control-008F>; ชื่ออักขระควบคุม: SINGLE SHIFT THREE หรือ SINGLE-SHIFT-3 (SS3)
U+0090 (144) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0090>; ชื่ออักขระควบคุม: DEVICE CONTROL STRING (DCS)
U+0091 (145) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0091>; ชื่ออักขระควบคุม: PRIVATE USE ONE หรือ PRIVATE USE-1 (PU1)
U+0092 (146) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0092>; ชื่ออักขระควบคุม: PRIVATE USE TWO หรือ PRIVATE USE-2 (PU2)
U+0093 (147) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0093>; ชื่ออักขระควบคุม: SET TRANSMIT STATE (STS)
U+0094 (148) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0094>; ชื่ออักขระควบคุม: CANCEL CHARACTER (CCH)
U+0095 (149) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0095>; ชื่ออักขระควบคุม: MESSAGE WAITING (MW)
U+0096 (150) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0096>; ชื่ออักขระควบคุม: START OF GUARDED AREA หรือ START OF PROTECTED AREA (SPA)
U+0097 (151) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0097>; ชื่ออักขระควบคุม: END OF GUARDED AREA หรือ END OF PROTECTED AREA (EPA)
U+0098 (152) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0098>; ชื่ออักขระควบคุม: START OF STRING (SOS)
U+0099 (153) (พิมพ์ไม่ได้) <control-0099>
ชื่อที่แต่งขึ้น: SINGLE GRAPHIC CHARACTER INTRODUCER (SGC)
U+009A (154) (พิมพ์ไม่ได้) <control-009A>; ชื่ออักขระควบคุม: SINGLE CHARACTER INTRODUCER (SCI)
U+009B (155) (พิมพ์ไม่ได้) <control-009B>; ชื่ออักขระควบคุม: CONTROL SEQUENCE INTRODUCER (CSI)
U+009C (156) (พิมพ์ไม่ได้) <control-009C>; ชื่ออักขระควบคุม: STRING TERMINATOR (ST)
U+009D (157) (พิมพ์ไม่ได้) <control-009D>; ชื่ออักขระควบคุม: OPERATING SYSTEM COMMAND (OSC)
U+009E (158) (พิมพ์ไม่ได้) <control-009E>; ชื่ออักขระควบคุม: PRIVACY MESSAGE (PM)
U+009F (159) (พิมพ์ไม่ได้) <control-009F>; ชื่ออักขระควบคุม: APPLICATION PROGRAM COMMAND (APC)
U+00A0 (160) ] [ NO-BREAK SPACE (NBSP)
U+00A1 (161) ¡ INVERTED EXCLAMATION MARK
U+00A2 (162) Cent sign.svg ¢ CENT SIGN
U+00A3 (163) Pound sign.svg £ POUND SIGN
U+00A4 (164) Currency sign.svg ¤ CURRENCY SIGN
U+00A5 (165) Yen sign.svg ¥ YEN SIGN
U+00A6 (166) ¦ BROKEN BAR
U+00A7 (167) § SECTION SIGN
U+00A8 (168) ¨ DIAERESIS
U+00A9 (169) All rights reserved logo.svg © COPYRIGHT SIGN
U+00AA (170) ª FEMININE ORDINAL INDICATOR
U+00AB (171) Left pointing double angle quotation mark.svg « LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
U+00AC (172) ¬ NOT SIGN
U+00AD (173) (พิมพ์ไม่ได้) SOFT HYPHEN (SHY)
U+00AE (174) ® REGISTERED SIGN
U+00AF (175) ¯ MACRON
U+00B0 (176) ° DEGREE SIGN
U+00B1 (177) Plus or minus symbol.svg ± PLUS-MINUS SIGN
U+00B2 (178) ² SUPERSCRIPT TWO
U+00B3 (179) ³ SUPERSCRIPT THREE
U+00B4 (180) ´ ACUTE ACCENT
U+00B5 (181) µ MICRO SIGN
U+00B6 (182) Paragraph-mark.svg PILCROW SIGN
U+00B7 (183) Interpunct.svg · MIDDLE DOT
U+00B8 (184) Cedilla.svg ¸ CEDILLA
U+00B9 (185) ¹ SUPERSCRIPT ONE
U+00BA (186) º MASCULINE ORDINAL INDICATOR
U+00BB (187) Right pointing double angle quotation mark.svg » RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
U+00BC (188) ¼ VULGAR FRACTION ONE QUARTER
U+00BD (189) One-half.svg ½ VULGAR FRACTION ONE HALF
U+00BE (190) ¾ VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
U+00BF (191) ¿ INVERTED QUESTION MARK
U+00C0 (192) À LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
U+00C1 (193) Á LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
U+00C2 (194) Â LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
U+00C3 (195) Ã LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
U+00C4 (196) Ä LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
U+00C5 (197) Å.svg Å LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
U+00C6 (198) Æ LATIN CAPITAL LETTER AE
U+00C7 (199) Ç LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
U+00C8 (200) È LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
U+00C9 (201) É LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
U+00CA (202) Ê LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
U+00CB (203) Ë LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
U+00CC (204) Ì LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
U+00CD (205) Í LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
U+00CE (206) Î LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
U+00CF (207) Ï LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
U+00D0 (208) Ð LATIN CAPITAL LETTER ETH
U+00D1 (209) Ñ LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
U+00D2 (210) Ò LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
U+00D3 (211) Ó LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
U+00D4 (212) Ô LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
U+00D5 (213) Õ LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
U+00D6 (214) Ö LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
U+00D7 (215) Multiplication Sign.svg × MULTIPLICATION SIGN
U+00D8 (216) Ø LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
U+00D9 (217) Ù LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
U+00DA (218) Ú LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
U+00DB (219) Û LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
U+00DC (220) Ü LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
U+00DD (221) Ý LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
U+00DE (222) Þ LATIN CAPITAL LETTER THORN
U+00DF (223) ß LATIN SMALL LETTER SHARP S
U+00E0 (224) à LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
U+00E1 (225) á LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
U+00E2 (226) â LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
U+00E3 (227) ã LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
U+00E4 (228) ä LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
U+00E5 (229) å LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
U+00E6 (230) æ LATIN SMALL LETTER AE
U+00E7 (231) ç LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
U+00E8 (232) è LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
U+00E9 (233) é LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
U+00EA (234) ê LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
U+00EB (235) ë LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
U+00EC (236) ì LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
U+00ED (237) í LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
U+00EE (238) î LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
U+00EF (239) ï LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
U+00F0 (240) ð LATIN SMALL LETTER ETH
U+00F1 (241) ñ LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
U+00F2 (242) ò LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
U+00F3 (243) ó LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
U+00F4 (244) ô LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
U+00F5 (245) õ LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
U+00F6 (246) ö LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
U+00F7 (247) Division Sign.svg ÷ DIVISION SIGN
U+00F8 (248) ø LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
U+00F9 (249) ù LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
U+00FA (250) ú LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
U+00FB (251) û LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
U+00FC (252) ü LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
U+00FD (253) ý LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
U+00FE (254) þ LATIN SMALL LETTER THORN
U+00FF (255) ÿ LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS