มอดูล:Brah-translit

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

This module will transliterate text in the อักษรพราหมี. It is used to transliterate สันสกฤต (sa), บาลี (pi), ปรากฤต (inc-pra), ทมิฬเก่า (oty), ตุมซุก (xtq), ปรากฤตแบบอโศก (inc-ash), and โคตาน (kho). The module should preferably not be called directly from templates or other modules. To use it from a template, use {{xlit}}. Within a module, use Module:languages#Language:transliterate.

For testcases, see Module:Brah-translit/testcases.

Functions

tr(text, lang, sc)
Transliterates a given piece of text written in the script specified by the code sc, and language specified by the code lang.
When the transliteration fails, returns nil.

local export = {}
local gsub = mw.ustring.gsub
local u = mw.ustring.char
local letter_with_mark = "(.["..u(0x0300).."-"..u(0x036F).."]?)"

local tt = {
	-- consonants
	["𑀓"] = "ก", ["𑀔"] = "ข", ["𑀕"] = "ค", ["𑀖"] = "ฆ", ["𑀗"] = "ง",
	["𑀘"] = "จ", ["𑀙"] = "ฉ", ["𑀚"] = "ช", ["𑀛"] = "ฌ", ["𑀜"] = "ญ",
	["𑀝"] = "ฏ", ["𑀞"] = "ฐ", ["𑀟"] = "ฑ", ["𑀠"] = "ฒ", ["𑀡"] = "ณ",
	["𑀢"] = "ต", ["𑀣"] = "ถ", ["𑀤"] = "ท", ["𑀥"] = "ธ", ["𑀦"] = "น",
	["𑀧"] = "ป", ["𑀨"] = "ผ", ["𑀩"] = "พ", ["𑀪"] = "ภ", ["𑀫"] = "ม",
	["𑀬"] = "ย", ["𑀭"] = "ร", ["𑀮"] = "ล", ["𑀯"] = "ว",
	["𑀰"] = "ศ", ["𑀱"] = "ษ", ["𑀲"] = "ส", ["𑀳"] = "ห", ["𑀴"] = "ฬ",
	["𑀵"] = "ฬ̱", ["𑀶"] = "ร̱", ["𑀷"] = "น̱",
	-- independent vowels
	["𑀅"] = "อ", ["𑀆"] = "อา", ["𑀇"] = "อิ", ["𑀈"] = "อี", ["𑀉"] = "อุ", ["𑀊"] = "อู",
	["𑀋"] = "ฤ", ["𑀌"] = "ฤๅ", ["𑀍"] = "ฦ", ["𑀎"] = "ฦๅ",
	["𑀏"] = "เอ", ["𑀐"] = "ไอ", ["𑀑"] = "โอ", ["𑀒"] = "เอา",
	-- dependent vowels and diacritics (excluding front type)
	["𑀸"] = "า", ["𑀹"] = "า", ["𑀺"] = "ิ", ["𑀻"] = "ี", ["𑀼"] = "ุ", ["𑀽"] = "ู",
	["𑀾"] = "ฺฤ", ["𑀿"] = "ฺฤๅ", ["𑁀"] = "ฺฦ", ["𑁁"] = "ฺฦๅ",
	["𑀁"] = "ํ", ["𑀂"] = "ห์", ["𑁆"] = "ฺ",
	["𑀀"] = "ม̐", -- candrabindu
	-- marks
	["𑀃"] = "⧖", ["𑀄"] = "⨂",
	["𑁇"] = "ฯ", ["𑁈"] = "๚", ["𑁉"] = "‧", ["𑁊"] = "⁚",
	["𑁋"] = "—", ["𑁌"] = "๛", ["𑁍"] = "๏",
	-- zero-width space (display it if it hides in a word)
	[u(0x200B)] = "‼",
}

local adjust1 = {
	-- dependent vowels (front type)
	["𑁂"] = "เ%1", ["𑁃"] = "ไ%1", ["𑁄"] = "โ%1", ["𑁅"] = "เ%1า",
}

function export.tr(text, lang, sc, debug_mode)

	if type(text) == "table" then -- called directly from a template
		text = text.args[1]
	end

	text = gsub(text, ".", tt)

	for k, v in pairs(adjust1) do
		text = gsub(text, letter_with_mark..k, v)
	end

	text = gsub(text, "([เแไโ])อฺ", "อฺ%1")

	-- ย้ายสัญลักษณ์ขึ้นบน เมื่อมีสระล่าง (ยกเว้นตัวที่ไม่มี)
	text = gsub(text, u(0x0331).."([ุ-ฺ])", u(0x0304).."%1") -- macron below > macron above

	return text

end

return export