ข้ามไปเนื้อหา

มอดูล:Copt-translit

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
local export = {}

local chars = {
	["Ⲁ"] = "A", ["ⲁ"] = "a",
	["Ⲃ"] = "B", ["ⲃ"] = "b",
	["Ⲅ"] = "G", ["ⲅ"] = "g",
	["Ⲇ"] = "D", ["ⲇ"] = "d",
	["Ⲉ"] = "E", ["ⲉ"] = "e",
	["Ⲍ"] = "Z", ["ⲍ"] = "z",
	["Ⲏ"] = "Ē", ["ⲏ"] = "ē",
	["Ⲑ"] = "Th", ["ⲑ"] = "th",
	["Ⲓ"] = "I", ["ⲓ"] = "i",
	["Ⲕ"] = "K", ["ⲕ"] = "k",
	["Ⲗ"] = "L", ["ⲗ"] = "l",
	["Ⲙ"] = "M", ["ⲙ"] = "m",
	["Ⲛ"] = "N", ["ⲛ"] = "n", ["Ⲻ"] = "N", ["ⲻ"] = "n", ["⳯"] = "n", ["Ⲳ"] = "N", ["ⲳ"] = "n",
	["Ⳟ"] = "Ŋ", ["ⳟ"] = "ŋ",
	["Ⳡ"] = "Ñ", ["ⳡ"] = "ñ",
	["Ⳣ"] = "W", ["ⳣ"] = "w",
	["Ⲝ"] = "Ks", ["ⲝ"] = "ks",
	["Ⲟ"] = "O", ["ⲟ"] = "o",
	["Ⲡ"] = "P", ["ⲡ"] = "p",
	["Ⲣ"] = "R", ["ⲣ"] = "r",
	["Ⲥ"] = "S", ["ⲥ"] = "s",
	["Ⲧ"] = "T", ["ⲧ"] = "t",
	["Ⲩ"] = "U", ["ⲩ"] = "u",
	["Ⲫ"] = "Ph", ["ⲫ"] = "ph",
	["Ⲭ"] = "Kh", ["ⲭ"] = "kh",
	["Ⲯ"] = "Ps", ["ⲯ"] = "ps",
	["Ⲱ"] = "Ō", ["ⲱ"] = "ō", ["Ⲿ"] = "Ō", ["ⲿ"] = "ō",
	["Ϣ"] = "Š", ["ϣ"] = "š", ["Ⳇ"] = "Š", ["ⳇ"] = "š", ["Ⳅ"] = "Š", ["ⳅ"] = "š",
	["Ϥ"] = "F", ["ϥ"] = "f",
	["Ϧ"] = "X", ["ϧ"] = "x", ["Ⳉ"] = "X", ["ⳉ"] = "x", ["Ⳳ"] = "X", ["ⳳ"] = "x",
	["Ϩ"] = "H", ["ϩ"] = "h", ["Ⳏ"] = "h", ["ⳏ"] = "h", ["Ⳑ"] = "h", ["ⳑ"] = "h",
	["Ϫ"] = "Č", ["ϫ"] = "č", ["Ⳗ"] = "Č", ["ⳗ"] = "č", ["Ⳙ"] = "Č", ["ⳙ"] = "č",
	["Ϭ"] = "C", ["ϭ"] = "c", ["Ⳛ"] = "C", ["ⳛ"] = "c",
	["Ⳝ"] = "J", ["ⳝ"] = "j",
	["Ϯ"] = "Ti", ["ϯ"] = "ti",
	["Ⲹ"] = "Q", ["ⲹ"] = "q",
	["Ⳋ"] = "Ç", ["ⳋ"] = "ç", ["Ⳃ"] = "Ç", ["ⳃ"] = "ç",
	["Ⳓ"] = "Ḫ", ["ⳓ"] = "ḫ",
	["Ⳕ"] = "ḥ", ["ⳕ"] = "ḥ", ["Ⳍ"] = "ḥ", ["ⳍ"] = "ḥ",
	["Ⲵ"] = "ʿ", ["ⲵ"] = "ʿ",
	["ⳤ"] = "ke",
	["⳦"] = "pros",
	["⳧"] = "stauros",
	["⳨"] = "taur",
	["⳪"] = "cōis",
}

function export.tr(text, lang, sc)
	return (mw.ustring.gsub(text, '.', chars))
end

return export