มอดูล:Laoo-translit

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มอดูลนี้ใช้ถอดอักษรข้อความในอักษรลาว.

The module should preferably not be called directly from templates or other modules. To use it from a template, use {{xlit}}. Within a module, use Module:languages#Language:transliterate.

For testcases, see มอดูล:Laoo-translit/testcases.

ฟังก์ชัน[แก้ไข]

tr(text, lang, sc)
Transliterates a given piece of text written in the script specified by sc, and language specified by lang. When the transliteration fails, returns nil.

local export = {}
local gsub = mw.ustring.gsub
local u = mw.ustring.char

local tt = {
	-- consonants
	["ກ"] = "ก", ["ຂ"] = "ข", ["ຄ"] = "ค", ["ງ"] = "ง", ["ຈ"] = "จ",
	["ຊ"] = "ซ", ["ຍ"] = "ย̃", ["ດ"] = "ด", ["ຕ"] = "ต", ["ຖ"] = "ถ",
	["ທ"] = "ท", ["ນ"] = "น", ["ບ"] = "บ", ["ປ"] = "ป", ["ຜ"] = "ผ",
	["ຝ"] = "ฝ", ["ພ"] = "พ", ["ຟ"] = "ฟ", ["ມ"] = "ม", ["ຢ"] = "ย",
	["ຣ"] = "ร", ["ລ"] = "ล", ["ວ"] = "ว", ["ສ"] = "ส", ["ຫ"] = "ห",
	["ອ"] = "อ", ["ຮ"] = "ฮ", ["ຼ"] = "ล", ["ຽ"] = "ย͢",
	["ໜ"] = "หน", ["ໝ"] = "หม", ["ໞ"] = "ก̷", ["ໟ"] = "ย̷̃",
	-- Pali and Sanskrit
	["ຆ"] = "ฆ", ["ຉ"] = "ฉ", ["ຌ"] = "ฌ", ["ຎ"] = "ญ",
	["ຏ"] = "ฏ", ["ຐ"] = "ฐ", ["ຑ"] = "ฑ", ["ຒ"] = "ฒ", ["ຓ"] = "ณ",
	["ຘ"] = "ธ", ["ຠ"] = "ภ", ["ຨ"] = "ศ", ["ຩ"] = "ษ", ["ຬ"] = "ฬ", ["຺"] = "ฺ",
	-- punctuations
	["ຯ"] = "ฯ", ["ໆ"] = "ๆ",
	-- vowels
	["ະ"] = "ะ", ["ັ"] = "ั", ["າ"] = "า", ["ຳ"] = "ำ",
	["ິ"] = "ิ", ["ີ"] = "ี", ["ຶ"] = "ึ", ["ື"] = "ื",
	["ຸ"] = "ุ", ["ູ"] = "ู", ["ົ"] = "็",
	["ເ"] = "เ", ["ແ"] = "แ", ["ໂ"] = "โ", ["ໃ"] = "ใ", ["ໄ"] = "ไ",
	-- tones and diacritics
	["່"] = "่", ["້"] = "้", ["໊"] = "๊", ["໋"] = "๋", ["໌"] = "์", ["ໍ"] = "ํ",
	-- numerals
	["໐"] = "๐", ["໑"] = "๑", ["໒"] = "๒", ["໓"] = "๓", ["໔"] = "๔",
	["໕"] = "๕", ["໖"] = "๖", ["໗"] = "๗", ["໘"] = "๘", ["໙"] = "๙",
	-- zero-width space (display it if it hides in a word)
	[u(0x200B)] = "‼", [u(0x200C)] = "‼", [u(0x200D)] = "‼",
}

function export.tr(text, lang, sc, debug_mode)

	if type(text) == "table" then -- called directly from a template
		text = text.args[1]
	end

	text = gsub(text, ".", tt)

	if lang == "pi" or lang == "sa" then
		text = gsub(text, "ซ", "ช")
		text = gsub(text, u(0x0303), "")
	end

	-- ย้ายสัญลักษณ์ลงล่าง เมื่อมีสระบนและวรรณยุกต์
	text = gsub(text, u(0x0303).."([ัำิ-ื็-๎])", u(0x0330).."%1") -- tilde above > tilde below

	return text

end

return export