มอดูล:Telu-translit

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

This module will transliterate text in the อักษรเตลูกู. It is used to transliterate สันสกฤต (sa), Ollari (gdb), เตลูกู (te), Southeastern Kolami (nit), โคณฑี (gon), Konda-Dora (kfc), and Kolami (kfb). The module should preferably not be called directly from templates or other modules. To use it from a template, use {{xlit}}. Within a module, use Module:languages#Language:transliterate.

For testcases, see Module:Telu-translit/testcases.

Functions

tr(text, lang, sc)
Transliterates a given piece of text written in the script specified by the code sc, and language specified by the code lang.
When the transliteration fails, returns nil.

local export = {}
local gsub = mw.ustring.gsub
local u = mw.ustring.char
local letter_with_mark = '(.['..u(0x0300)..'-'..u(0x036F)..']?)'

local tt = {
	-- consonants
	['క'] = 'ก', ['ఖ'] = 'ข', ['గ'] = 'ค', ['ఘ'] = 'ฆ', ['ఙ'] = 'ง',
	['చ'] = 'จ', ['ఛ'] = 'ฉ', ['జ'] = 'ช', ['ఝ'] = 'ฌ', ['ఞ'] = 'ญ',
	['ట'] = 'ฏ', ['ఠ'] = 'ฐ', ['డ'] = 'ฑ', ['ఢ'] = 'ฒ', ['ణ'] = 'ณ',
	['త'] = 'ต', ['థ'] = 'ถ', ['ద'] = 'ท', ['ధ'] = 'ธ', ['న'] = 'น',
	['ప'] = 'ป', ['ఫ'] = 'ผ', ['బ'] = 'พ', ['భ'] = 'ภ', ['మ'] = 'ม',
	['య'] = 'ย', ['ర'] = 'ร', ['ఱ'] = 'ร̱', ['ల'] = 'ล', ['ళ'] = 'ฬ', ['ఴ'] = 'ฬ̱', ['వ'] = 'ว',
	['శ'] = 'ศ', ['ష'] = 'ษ', ['స'] = 'ส', ['హ'] = 'ห',
	['ౘ'] = 'จ̱', ['ౙ'] = 'ช̱', ['ౚ'] = 'ร͇',
	-- independent vowels
	['అ'] = 'อ', ['ఆ'] = 'อา', ['ఇ'] = 'อิ', ['ఈ'] = 'อี', ['ఉ'] = 'อุ', ['ఊ'] = 'อู',
	['ఋ'] = 'ฤ', ['ౠ'] = 'ฤๅ', ['ఌ'] = 'ฦ', ['ౡ'] = 'ฦๅ',
	['ఎ'] = 'เอะ', ['ఏ'] = 'เอ', ['ఐ'] = 'ไอ', ['ఒ'] = 'โอะ', ['ఓ'] = 'โอ', ['ఔ'] = 'เอา',
	-- dependent vowels and diacritics (excluding front type)
	['ా'] = 'า', ['ి'] = 'ิ', ['ీ'] = 'ี', ['ు'] = 'ุ', ['ూ'] = 'ู',
	['ృ'] = 'ฺฤ', ['ౄ'] = 'ฺฤๅ', ['ౢ'] = 'ฺฦ', ['ౣ'] = 'ฺฦๅ',
	['ౕ'] = '~', ['ౖ'] = '~', ['ం'] = 'ํ', ['ః'] = 'ห์', ['్'] = 'ฺ',
	['ఀ'] = 'ม̐', -- candrabindu above
	['ఁ'] = 'น̆', -- candrabindu rightside
	-- marks
	['ఽ'] = '-',
	-- numerals
	['౦'] = '0', ['౧'] = '1', ['౨'] = '2', ['౩'] = '3', ['౪'] = '4',
	['౫'] = '5', ['౬'] = '6', ['౭'] = '7', ['౮'] = '8', ['౯'] = '9',
	-- zero-width space (display it if it hides in a word)
	[u(0x200B)] = '‼',
}

local adjust0 = {
	-- for convenience
	['ఒ'..'ౌ'] = 'ఔ', ['ఋ'..'ా'] = 'ౠ', ['ఌ'..'ా'] = 'ౡ',
	['ు'..'ా'] = 'ూ', ['ృ'..'ా'] = 'ౄ',
	['ె'..'ౕ'] = 'ే', ['ొ'..'ౕ'] = 'ో', ['ె'..'ౖ'] = 'ై',
}

local adjust1 = {
	-- dependent vowels (front type)
	['ె'] = 'เ%1ะ', ['ే'] = 'เ%1', ['ై'] = 'ไ%1', ['ొ'] = 'โ%1ะ', ['ో'] = 'โ%1', ['ౌ'] = 'เ%1า',
}

--[[
-- About fractions: http://www.unicode.org/L2/L2008/08199r-3471-oriyafractions.pdf
local numerator = { ['౸'] = 0, ['౹'] = 4, ['౺'] = 8, ['౻'] = 12, ['౦'] = 0, ['౼'] = 1, ['౽'] = 2, ['౾'] = 3, }
local fraction = {
	{'1','16'}, {'1','8'}, {'3','16'}, {'1','4'}, {'5','16'}, {'3','8'}, {'7','16'}, {'1','2'},
	{'9','16'}, {'5','8'}, {'11','16'}, {'3','4'}, {'13','16'}, {'7','8'}, {'15','16'},
}

function export.convertFraction(text)

	local sum = 0
	local c
	for c in mw.ustring.gmatch(text, '[౦౸-౾]') do
		sum = sum + numerator[c]
	end
	return mw.getCurrentFrame():expandTemplate{ title = 'เศษ', args = fraction[sum] }

end
--]]

function export.tr(text, lang, sc, debug_mode)

	if type(text) == 'table' then -- called directly from a template
		text = text.args[1]
	end

	for k, v in pairs(adjust0) do
		text = gsub(text, k, v)
	end
	text = gsub(text, '.', tt)

	-- แปลงเศษส่วน
	--text = gsub(text, '[౦౸-౾][౦౸-౾]?', export.convertFraction)

	for k, v in pairs(adjust1) do
		text = gsub(text, letter_with_mark..k, v)
	end

	text = gsub(text, '([เแไโ])อฺ', 'อฺ%1')
	text = gsub(text, 'ะ'..letter_with_mark..'ฺ', '็%1ฺ') -- เปลี่ยน ะ ที่มีตัวสะกดตามเป็นไม้ไต่คู้
	
	-- ย้ายสัญลักษณ์ขึ้นบน เมื่อมีสระล่าง (ยกเว้นตัวที่ไม่มี)
	text = gsub(text, u(0x0331)..'([ุ-ฺ])', u(0x0304)..'%1') -- macron below > macron above
		
	return text

end

return export