มอดูล:lbe-translit

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
local export = {}

local tt = {
	["б"]="b", ["п"]="p", ["ф"]="f", ["в"]="w", ["м"]="m",
	["д"]="d", ["т"]="t", ["й"]="y", ["н"]="n", ["з"]="z", ["ц"]="c",
	["с"]="s", ["ж"]="ž", ["ш"]="š", ["щ"]="š:", 
	["л"]="l", ["ч"]="č", ["р"]="r", ["г"]="g", ["к"]="k", ["х"]="x", 
	["ъ"]="ʼ", ["а"]="a", ["е"]="e", ["и"]="i", ["о"]="o", ["у"]="u", 
	["э"]="e", ["ю"]="uˤ", ["я"]="aˤ",
	["Б"]="B", ["П"]="P", ["Ф"]="F", ["В"]="W", ["М"]="M",
	["Д"]="D", ["Т"]="T", ["Й"]="Y", ["Н"]="N", ["З"]="Z", ["Ц"]="C",
	["С"]="S", ["Ж"]="Ž", ["Ш"]="Š", ["Щ"]="Š:", 
	["Л"]="L", ["Ч"]="Č", ["Р"]="R", ["Г"]="G", ["К"]="K", ["Х"]="X", 
	["Ъ"]="ʼ", ["А"]="A", ["Е"]="E", ["И"]="I", ["О"]="O", ["У"]="U", 
	["Э"]="E", ["Ю"]="Uˤ", ["Я"]="Aˤ"};

local tetragraphs = {
	['хьхь'] = 'x̂:',
	['Хьхь'] = 'X̂:',
}

local digraphs = {
	['пп'] = 'p:',
	['пӏ'] = 'pʼ',
	['тт'] = 't:', 
	['аь'] = 'ä',
	['оь'] = 'oˤ',
	['Пп'] = 'P:',
	['Пӏ'] = 'Pʼ',
	['Тт'] = 'T:',
	['Аь'] = 'Ä',
	['Оь'] = 'Oˤ',
	['цӏ'] = 'cʼ',
	['цц'] = 'c:',
	['тӏ'] = 'tʼ',
	['сс'] = 's:',
	['чч'] = 'č:',
	['чӏ'] = 'čʼ',
	['кь'] = 'qʼ',
	['кк'] = 'k:',
	['кӏ'] = 'kʼ',
	['хь'] = 'x̂',
	['хъ'] = 'q',
	['къ'] = 'q:',
	['гъ'] = 'ğ',
	['хх'] = 'x:',
	['хӏ'] = 'ħ',
	['гь'] = 'h',
	['Цӏ'] = 'Cʼ',
	['Цц'] = 'C:',
	['Тӏ'] = 'Tʼ',
	['Сс'] = 'S:',
	['Чч'] = 'Č:',
	['Чӏ'] = 'Čʼ',
	['Кь'] = 'Qʼ',
	['Кк'] = 'K:',
	['Кӏ'] = 'Kʼ',
	['Хь'] = 'X̂',
	['Хъ'] = 'Q',
	['Къ'] = 'Q:',
	['Гъ'] = 'Ğ',
	['Хх'] = 'X:',
	['Хӏ'] = 'Ħ',
	['Гь'] = 'H',
}

function export.tr(text, lang, sc)
	local str_gsub = string.gsub
	local UTF8_char = '[%z\1-\127\194-\244][\128-\191]*'
	
	-- Convert capital to lowercase palochka. Lowercase is found in tables
	-- above.
	text = str_gsub(text, mw.ustring.char(0x4C0), mw.ustring.char(0x4CF))
	
	for tetragraph, replacement in pairs(tetragraphs) do
		text = str_gsub(text, tetragraph, replacement)
	end
	
	for digraph, replacement in pairs(digraphs) do
		text = str_gsub(text, digraph, replacement)
	end
	
	text = str_gsub(text, UTF8_char, tt)
	
	return text
end

return export