ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพจนานุกรม:การถอดอักษรภาษาลาว

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาลาว ใช้อักษรลาวเพียงอย่างเดียว การถอดอักษรภาษาลาวควบคุมโดย มอดูล:Laoo-translit

หมายเหตุ: การถอดอักษรเป็นการเปรียบเทียบกับอักษรไทย การออกเสียงที่แท้จริงอาจไม่เป็นไปตามรูปที่ปรากฏ

ກ = ก ຂ = ข ຄ = ค ງ = ง ຈ = จ ຊ = ซ ຍ = ย ດ = ด
ຕ = ต ຖ = ถ ທ = ท ນ = น ບ = บ ປ = ป ຜ = ผ ຝ = ฝ
ພ = พ ຟ = ฟ ມ = ม ຢ = อย ຣ = ร ລ/ຼ = ล ວ = ว ສ = ส
ຫ = ห ໜ = หน ໝ = หม ອ = อ ຮ = ฮ ຽ = ย̂ - -
–ະ = –ะ –ັ = –ั –າ = –า –ຳ = –ำ –ິ = –ิ –ີ = –ี –ຶ = –ึ –ື = –ื
–ຸ = –ุ –ູ = –ู –ົ = –็ ເ– = เ– ແ– = แ– ໂ– = โ– ໃ– = ใ– ໄ– = ไ–
–່ = –่ –້ = –้ –໊ = –๊ –໋ = –๋ –໌ = –์ –ໍ = –ํ ຯ = ฯ ໆ = ๆ
໐ = ๐ ໑ = ๑ ໒ = ๒ ໓ = ๓ ໔ = ๔
໕ = ๕ ໖ = ๖ ໗ = ๗ ໘ = ๘ ໙ = ๙