ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพจนานุกรม:การถอดอักษรภาษาเตลูกู

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาเตลูกู ใช้อักษรเตลูกูเพียงอย่างเดียว และรูปพยัญชนะอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อประสมกับสระ การถอดอักษรภาษาเตลูกูควบคุมโดย มอดูล:Telu-translit

หมายเหตุ: การถอดอักษรเป็นการเปรียบเทียบกับอักษรไทย การออกเสียงที่แท้จริงอาจไม่เป็นไปตามรูปที่ปรากฏ

క = ก ఖ = ข గ = ค ఘ = ฆ ఙ = ง - -
చ = จ ౘ = จ̱ ఛ = ฉ జ = ช ౙ = ช̱ ఝ = ฌ ఞ = ญ
ట = ฏ ఠ = ฐ డ = ฑ ఢ = ฒ ణ = ณ - -
త = ต థ = ถ ద = ท ధ = ธ న = น - -
ప = ป ఫ = ผ బ = พ భ = ภ మ = ม - -
య = ย ర = ร ఱ = ร̱ ల = ล వ = ว - -
శ = ศ ష = ษ స = ส హ = ห ళ = ฬ ఴ = ฬ̱ ౚ = ร͇
అ = อ ఆ = อา ఇ = อิ ఈ = อี ఉ = อุ ఊ = อู
ఋ = ฤ ౠ = ฤๅ ఌ = ฦ ౡ = ฦๅ - -
ఎ = เอะ/เอ็– ఏ = เอ ఐ = ไอ ఒ = โอะ/โอ็– ఓ = โอ ఔ = เอา
- ా = –า ి = –ิ ీ = –ี ు = –ุ ూ = –ู
ృ = –ฺฤ ౄ = –ฺฤๅ ౢ = –ฺฦ ౣ = –ฺฦๅ - -
ె = เ–ะ/เ–็– ే = เ– ై = ไ– ొ = โ–ะ/โ–็– ో = โ– ౌ = เ–า
ఀ = ม̐ ఁ = น̆ ం = –ํ ః = ห์ ్ = –ฺ -
౦ = 0 ౧ = 1 ౨ = 2 ౩ = 3 ౪ = 4
౫ = 5 ౬ = 6 ౭ = 7 ౮ = 8 ౯ = 9