ข้ามไปเนื้อหา

menneisyys

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

menneinen +‎ -yys

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

menneisyys

  1. อดีต

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ menneisyys (Kotus type 40*F/kalleus, t-d gradation)
กรรตุการก menneisyys menneisyydet
สัมพันธการก menneisyyden menneisyyksien
ภาคยการก menneisyyttä menneisyyksiä
illative menneisyyteen menneisyyksiin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก menneisyys menneisyydet
กรรมการก nom. menneisyys menneisyydet
gen. menneisyyden
สัมพันธการก menneisyyden menneisyyksien
ภาคยการก menneisyyttä menneisyyksiä
inessive menneisyydessä menneisyyksissä
elative menneisyydestä menneisyyksistä
illative menneisyyteen menneisyyksiin
adessive menneisyydellä menneisyyksillä
อปาทานการก menneisyydeltä menneisyyksiltä
allative menneisyydelle menneisyyksille
essive menneisyytenä menneisyyksinä
translative menneisyydeksi menneisyyksiksi
abessive menneisyydettä menneisyyksittä
instructive menneisyyksin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ menneisyys (Kotus type 40*F/kalleus, t-d gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก menneisyyteni menneisyyteni
กรรมการก nom. menneisyyteni menneisyyteni
gen. menneisyyteni
สัมพันธการก menneisyyteni menneisyyksieni
ภาคยการก menneisyyttäni menneisyyksiäni
inessive menneisyydessäni menneisyyksissäni
elative menneisyydestäni menneisyyksistäni
illative menneisyyteeni menneisyyksiini
adessive menneisyydelläni menneisyyksilläni
อปาทานการก menneisyydeltäni menneisyyksiltäni
allative menneisyydelleni menneisyyksilleni
essive menneisyytenäni menneisyyksinäni
translative menneisyydekseni menneisyyksikseni
abessive menneisyydettäni menneisyyksittäni
instructive
comitative menneisyyksineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก menneisyytesi menneisyytesi
กรรมการก nom. menneisyytesi menneisyytesi
gen. menneisyytesi
สัมพันธการก menneisyytesi menneisyyksiesi
ภาคยการก menneisyyttäsi menneisyyksiäsi
inessive menneisyydessäsi menneisyyksissäsi
elative menneisyydestäsi menneisyyksistäsi
illative menneisyyteesi menneisyyksiisi
adessive menneisyydelläsi menneisyyksilläsi
อปาทานการก menneisyydeltäsi menneisyyksiltäsi
allative menneisyydellesi menneisyyksillesi
essive menneisyytenäsi menneisyyksinäsi
translative menneisyydeksesi menneisyyksiksesi
abessive menneisyydettäsi menneisyyksittäsi
instructive
comitative menneisyyksinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก menneisyytemme menneisyytemme
กรรมการก nom. menneisyytemme menneisyytemme
gen. menneisyytemme
สัมพันธการก menneisyytemme menneisyyksiemme
ภาคยการก menneisyyttämme menneisyyksiämme
inessive menneisyydessämme menneisyyksissämme
elative menneisyydestämme menneisyyksistämme
illative menneisyyteemme menneisyyksiimme
adessive menneisyydellämme menneisyyksillämme
อปาทานการก menneisyydeltämme menneisyyksiltämme
allative menneisyydellemme menneisyyksillemme
essive menneisyytenämme menneisyyksinämme
translative menneisyydeksemme menneisyyksiksemme
abessive menneisyydettämme menneisyyksittämme
instructive
comitative menneisyyksinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก menneisyytenne menneisyytenne
กรรมการก nom. menneisyytenne menneisyytenne
gen. menneisyytenne
สัมพันธการก menneisyytenne menneisyyksienne
ภาคยการก menneisyyttänne menneisyyksiänne
inessive menneisyydessänne menneisyyksissänne
elative menneisyydestänne menneisyyksistänne
illative menneisyyteenne menneisyyksiinne
adessive menneisyydellänne menneisyyksillänne
อปาทานการก menneisyydeltänne menneisyyksiltänne
allative menneisyydellenne menneisyyksillenne
essive menneisyytenänne menneisyyksinänne
translative menneisyydeksenne menneisyyksiksenne
abessive menneisyydettänne menneisyyksittänne
instructive
comitative menneisyyksinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก menneisyytensä menneisyytensä
กรรมการก nom. menneisyytensä menneisyytensä
gen. menneisyytensä
สัมพันธการก menneisyytensä menneisyyksiensä
ภาคยการก menneisyyttään
menneisyyttänsä
menneisyyksiään
menneisyyksiänsä
inessive menneisyydessään
menneisyydessänsä
menneisyyksissään
menneisyyksissänsä
elative menneisyydestään
menneisyydestänsä
menneisyyksistään
menneisyyksistänsä
illative menneisyyteensä menneisyyksiinsä
adessive menneisyydellään
menneisyydellänsä
menneisyyksillään
menneisyyksillänsä
อปาทานการก menneisyydeltään
menneisyydeltänsä
menneisyyksiltään
menneisyyksiltänsä
allative menneisyydelleen
menneisyydellensä
menneisyyksilleen
menneisyyksillensä
essive menneisyytenään
menneisyytenänsä
menneisyyksinään
menneisyyksinänsä
translative menneisyydekseen
menneisyydeksensä
menneisyyksikseen
menneisyyksiksensä
abessive menneisyydettään
menneisyydettänsä
menneisyyksittään
menneisyyksittänsä
instructive
comitative menneisyyksineen
menneisyyksinensä