มอดูล:Khmr-translit

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มอดูลนี้ใช้ถอดอักษรข้อความในอักษรเขมร.

The module should preferably not be called directly from templates or other modules. To use it from a template, use {{xlit}}. Within a module, use Module:languages#Language:transliterate.

For testcases, see มอดูล:Khmr-translit/testcases.

ฟังก์ชัน[แก้ไข]

tr(text, lang, sc)
Transliterates a given piece of text written in the script specified by sc, and language specified by lang. When the transliteration fails, returns nil.

local export = {}
local gsub = mw.ustring.gsub
local u = mw.ustring.char
local letter_with_mark = "(.["..u(0x0300).."-"..u(0x036F).."]?)"

local tt = {
	-- consonants
	["ក"] = "ก", ["ខ"] = "ข", ["គ"] = "ค", ["ឃ"] = "ฆ", ["ង"] = "ง",
	["ច"] = "จ", ["ឆ"] = "ฉ", ["ជ"] = "ช", ["ឈ"] = "ฌ", ["ញ"] = "ญ",
	["ដ"] = "ฎ", ["ឋ"] = "ฐ", ["ឌ"] = "ฑ", ["ឍ"] = "ฒ", ["ណ"] = "ณ",
	["ត"] = "ต", ["ថ"] = "ถ", ["ទ"] = "ท", ["ធ"] = "ธ", ["ន"] = "น",
	["ប"] = "บ", ["ផ"] = "ผ", ["ព"] = "พ", ["ភ"] = "ภ", ["ម"] = "ม",
	["យ"] = "ย", ["រ"] = "ร", ["ល"] = "ล", ["វ"] = "ว", ["ឝ"] = "ศ",
	["ឞ"] = "ษ", ["ស"] = "ส", ["ហ"] = "ห", ["ឡ"] = "ฬ", ["អ"] = "อ",
	-- independent vowels
	["ឣ"] = "อ", ["ឤ"] = "อา", -- discouraged use
	["ឥ"] = "อิ", ["ឦ"] = "อี",
	["ឧ"] = "อุ", ["ឨ"] = "อุก", ["ឩ"] = "อู", ["ឪ"] = "อัว",
	["ឫ"] = "ฤ", ["ឬ"] = "ฤๅ", ["ឭ"] = "ฦ", ["ឮ"] = "ฦๅ",
	["ឯ"] = "เอ", ["ឰ"] = "ไอ", ["ឱ"] = "โอ", ["ឲ"] = "โอ", ["ឳ"] = "เอา",
	-- dependent vowels and diacritics (excluding front type)
	[u(0x17B4)] = "า̍", [u(0x17B5)] = "า", -- invisible
	["ា"] = "า", ["ិ"] = "ิ", ["ី"] = "ี",
	["ឹ"] = "ึ", ["ឺ"] = "ื", ["ុ"] = "ุ", ["ូ"] = "ู", ["ួ"] = "ัว",
	["ំ"] = "ํ", ["ះ"] = "ะ", ["ៈ"] = "ะ̤", ["៉"] = "̎", ["៊"] = "̃",
	["់"] = "̍", ["៍"] = "์", ["៎"] = "๋", ["៏"] = "็", ["័"] = "ั",
	["៑"] = "ฺ", ["្"] = "ฺ",
	-- marks
	["។"] = "ฯ", ["៕"] = "๚", ["៖"] = ":-", ["ៗ"] = "ๆ", ["៘"] = "ฯลฯ",
	["៙"] = "๏", ["៚"] = "๛", ["៛"] = "ร̵", ["ៜ"] = "-",
	-- numerals
	["០"] = "๐", ["១"] = "๑", ["២"] = "๒", ["៣"] = "๓", ["៤"] = "๔",
	["៥"] = "๕", ["៦"] = "๖", ["៧"] = "๗", ["៨"] = "๘", ["៩"] = "๙",
	["៰"] = "0", ["៱"] = "1", ["៲"] = "2", ["៳"] = "3", ["៴"] = "4",
	["៵"] = "5", ["៶"] = "6", ["៷"] = "7", ["៸"] = "8", ["៹"] = "9",
	-- zero-width space (display it if it hides in a word)
	[u(0x200B)] = "‼", [u(0x200C)] = "‼", [u(0x200D)] = "‼",
}

local adjust1 = {
	["าํ"] = "ำ", ["าั"] = "ัา",
}

local adjust2 = {
	-- dependent vowels (front type)
	["ើ"] = "เ%1ิ", ["ឿ"] = "เ%1ือ", ["ៀ"] = "เ%1ีย", ["េ"] = "เ%1",
	["ែ"] = "แ%1", ["ៃ"] = "ไ%1", ["ោ"] = "โ%1", ["ៅ"] = "เ%1า",
	-- other
	["៌"] = "รฺ%1",
}

function export.tr(text, lang, sc, debug_mode)

	if type(text) == "table" then -- called directly from a template
		text = text.args[1]
	end

	text = gsub(text, ".", tt)

	for k, v in pairs(adjust1) do
		text = gsub(text, k, v)
	end
	for k, v in pairs(adjust2) do
		text = gsub(text, letter_with_mark..k, v)
	end

	text = gsub(text, "([เแไโ])อฺ", "อฺ%1")

	if lang == "pi" or lang == "sa" or lang:match("^mkh") then
		text = gsub(text, "ฎ", "ฏ")
		text = gsub(text, "บ", "ป")
	end

	-- ย้ายสัญลักษณ์ลงล่าง เมื่อมีสระบนและวรรณยุกต์
	text = gsub(text, u(0x0303).."([ัำิ-ื็-๎])", u(0x0330).."%1") -- tilde above > tilde below
	text = gsub(text, u(0x030E).."([ัำิ-ื็-๎])", u(0x0348).."%1") -- fang above > fang below

	return text

end

return export