วิกิพจนานุกรม:มุมมองที่เป็นกลาง

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
นโยบายในวิกิพจนานุกรม
นโยบายหลัก
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพจนานุกรม
มุมมองที่เป็นกลาง
ลิขสิทธิ์วิกิพจนานุกรม
กล้าเขียน
มารยาท
คู่มือในการเขียน

นโยบายมุมมองที่เป็นกลาง ระบุว่าบทความจะต้องถูกเขียนโดยปราศจากอคติ ไม่สนับสนุนหรือขัดแย้งจนเห็นได้ชัด โดยแสดงทุกมุมมองอย่างเสมอภาค นโยบายนี้มักถูกเข้าใจผิด นโยบายนี้ไม่ได้อ้างว่าการเขียนบทความที่มีมุมมองเดียว ปราศจากอคติ และเป็นวัตถุพิสัยนั้น เป็นสิ่งที่กระทำได้ เพียงแต่ระบุว่าทุกๆ มุมของการโต้เถียงจะต้องได้รับการนำเสนออย่างเสมอภาค และบทความจะต้องไม่ระบุ หรือทำให้สรุปได้ว่า มุมมองใดมุมมองหนึ่งนั้นถูกต้อง เป็นเรื่องสำคัญทีจะต้องช่วยกันทำงานเพื่อทำให้บทความปราศจากอคติ นี่เป็นหนึ่งในคุณค่าสำคัญของวิกิพจนานุกรม

การเขียนงานในวิกิ สามารถช่วยเพิ่มให้บทความเป็นกลางมากขึ้น โดยการช่วยกันเขียนของบุคคลหลายๆ คน ซึ่งจะทำให้บทความนั้นๆ มีความเป็นกลางและมีประโยชน์ต่อทุกคน