วิธีใช้:สัทอักษรสากลสำหรับภาษาไทยและภาษาลาว

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พยัญชนะ
IPA ไทย ลาว เทียบกับภาษาอังกฤษ
b abash
d ฎ,ด ado
f ฝ,ฟ ຝ,ຟ food
h ห,ฮ ຫ,ຮ head
j ญ,ย,อย,หย yak
k scan
ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ ຂ,ຄ can
l ล,ฬ,หล ລ,ຫຼ leaf
m ม,หม ມ,ໝ much
n ณ,น,หน ນ,ໜ not
ŋ ง,หง ງ,ຫງ bang
ɲ[1] ຍ,ຫຍ canyon
p span
ผ,พ,ภ ຜ,ພ pan
r ร,หร ຣ,ຫຼ ,ຫຣ roughly like water (American English)
s ซ,ศ,ษ,ส ສ,ຊ sue
t ฏ,ต stable
ฐ,ฑ,ฒ,ถ,ท,ธ ຖ,ທ table
t͡ɕ question
t͡ɕʰ[2] ฉ, ช, ฌ cheese
w ว,หว ວ,ຫວ way
ʔ อ, ะ the catch in uh-oh
 
วรรณยุกต์
สัทอักษรสากล คำอธิบาย
= āː mid สัทอักษรสากล(No language code specified.): [aː˧]
àː low สัทอักษรสากล(No language code specified.): [aː˨˩] or สัทอักษรสากล(No language code specified.): [aː˩]
âː falling สัทอักษรสากล(No language code specified.): [aː˥˩] (Thai), high falling สัทอักษรสากล(No language code specified.): [aː˥˧] (Lao)
a᷆ː low falling สัทอักษรสากล(No language code specified.): [aː˧˩] (Lao only)
áː high สัทอักษรสากล(No language code specified.): [aː˦˥] or สัทอักษรสากล(No language code specified.): [aː˥]
ǎː rising สัทอักษรสากล(No language code specified.): [aː˩˩˦] or สัทอักษรสากล(No language code specified.): [aː˩˦]
สระ
สัทอักษรสากล ไทย[3] ลาว เทียบกับภาษาอังกฤษ
สระสั้น
a ◌ะ, ◌ั◌ ◌ະ, ◌ັ◌ cut
e เ◌ะ, เ◌็◌ ເ◌ະ, ເ◌ັ◌ roughly like say
ɛ แ◌ะ, แ◌็◌ ແ◌ະ, ແ◌ັ◌ roughly like bat
i ◌ิ, ◌ิ◌ ◌ິ happy
o โ◌ะ, ◌◌ ໂ◌ະ, ◌ົ◌ go without u sound (shorter)
ɔ เ◌าะ, ◌็อ◌ ◌ໍ lot
u ◌ุ, ◌ุ◌ ◌ຸ loot (shorter)
ɯ ◌ึ, ◌ึ◌ ◌ຶ good
ɤ เ◌อะ ເ◌ິະ, ເ◌ິ◌ roughly like hurt (shorter)
สระยาว
◌า, ◌า◌ ◌າ bra
เ◌, เ◌◌ ເ◌ play
ɛː แ◌, แ◌◌ ແ◌ roughly like man
◌ี, ◌ี◌ ◌ີ green
โ◌, โ◌◌ ໂ◌ go without u sound
ɔː ◌อ, ◌อ◌ ◌ໍ, ◌ອ lawn
◌ู, ◌ู, ◌ູ moon
ɯː ◌ือ, ◌ื◌ ◌ື good (longer)
ɤː เ◌อ, เ◌ิ◌ ເ◌ີ roughly like fur
สระผสม[4][5]
iaʔ, iəʔ เ◌ียะ ເ◌ັຽະ No English equivalent
ia, iə เ◌ีย, เ◌ีย◌ ເ◌ັຽ idea
uaʔ, uəʔ ◌ัวะ ◌ົວະ No English equivalent
ua, uə ◌ัว, ◌ว◌ ◌ົວ poor (British English)
ɯaʔ, ɯəʔ เ◌ือะ ເ◌ຶອະ No English equivalent
ɯa, ɯə เ◌ือ, เ◌ือ◌ ເ◌ຶອ No English equivalent

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  1. Not present in Standard and Southern Thai
  2. Standard and Southern Thai only
  3. Vowels diacritics are shown on a dotted circle "◌".
  4. More diphthongs occur in the pattern สัทอักษรสากล(No language code specified.): /Vw/ invalid IPA characters (V) or สัทอักษรสากล(No language code specified.): /Vj/ invalid IPA characters (V): สัทอักษรสากล(No language code specified.): /aj, aːj, aw, aːw, iw, uj, uːj, ew, eːw, ɛːw, ɤːj, oːj, ɔːj, iow, uɛj, ɯɛj/.
  5. Thai pronunciation follows the former listing, with สัทอักษรสากล(No language code specified.): /a/ as the ending vowel (according to แม่แบบ:cite journal).