ข้ามไปเนื้อหา

heinävuosi

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

heinä +‎ vuosi

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

heinävuosi

  1. ปีแห่งฟาง (มักใช้เมื่อกล่าวถึงปีที่ดีหรือแย่ในการผลิตฟาง)

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ heinävuosi (Kotus type 27*F/käsi, t-d gradation)
กรรตุการก heinävuosi heinävuodet
สัมพันธการก heinävuoden heinävuosien
ภาคยการก heinävuotta heinävuosia
illative heinävuoteen heinävuosiin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก heinävuosi heinävuodet
กรรมการก nom. heinävuosi heinävuodet
gen. heinävuoden
สัมพันธการก heinävuoden heinävuosien
heinävuottenrare
ภาคยการก heinävuotta heinävuosia
inessive heinävuodessa heinävuosissa
elative heinävuodesta heinävuosista
illative heinävuoteen heinävuosiin
adessive heinävuodella heinävuosilla
อปาทานการก heinävuodelta heinävuosilta
allative heinävuodelle heinävuosille
essive heinävuotena heinävuosina
translative heinävuodeksi heinävuosiksi
abessive heinävuodetta heinävuositta
instructive heinävuosin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ heinävuosi (Kotus type 27*F/käsi, t-d gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก heinävuoteni heinävuoteni
กรรมการก nom. heinävuoteni heinävuoteni
gen. heinävuoteni
สัมพันธการก heinävuoteni heinävuosieni
heinävuottenirare
ภาคยการก heinävuottani heinävuosiani
inessive heinävuodessani heinävuosissani
elative heinävuodestani heinävuosistani
illative heinävuoteeni heinävuosiini
adessive heinävuodellani heinävuosillani
อปาทานการก heinävuodeltani heinävuosiltani
allative heinävuodelleni heinävuosilleni
essive heinävuotenani heinävuosinani
translative heinävuodekseni heinävuosikseni
abessive heinävuodettani heinävuosittani
instructive
comitative heinävuosineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก heinävuotesi heinävuotesi
กรรมการก nom. heinävuotesi heinävuotesi
gen. heinävuotesi
สัมพันธการก heinävuotesi heinävuosiesi
heinävuottesirare
ภาคยการก heinävuottasi heinävuosiasi
inessive heinävuodessasi heinävuosissasi
elative heinävuodestasi heinävuosistasi
illative heinävuoteesi heinävuosiisi
adessive heinävuodellasi heinävuosillasi
อปาทานการก heinävuodeltasi heinävuosiltasi
allative heinävuodellesi heinävuosillesi
essive heinävuotenasi heinävuosinasi
translative heinävuodeksesi heinävuosiksesi
abessive heinävuodettasi heinävuosittasi
instructive
comitative heinävuosinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก heinävuotemme heinävuotemme
กรรมการก nom. heinävuotemme heinävuotemme
gen. heinävuotemme
สัมพันธการก heinävuotemme heinävuosiemme
heinävuottemmerare
ภาคยการก heinävuottamme heinävuosiamme
inessive heinävuodessamme heinävuosissamme
elative heinävuodestamme heinävuosistamme
illative heinävuoteemme heinävuosiimme
adessive heinävuodellamme heinävuosillamme
อปาทานการก heinävuodeltamme heinävuosiltamme
allative heinävuodellemme heinävuosillemme
essive heinävuotenamme heinävuosinamme
translative heinävuodeksemme heinävuosiksemme
abessive heinävuodettamme heinävuosittamme
instructive
comitative heinävuosinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก heinävuotenne heinävuotenne
กรรมการก nom. heinävuotenne heinävuotenne
gen. heinävuotenne
สัมพันธการก heinävuotenne heinävuosienne
heinävuottennerare
ภาคยการก heinävuottanne heinävuosianne
inessive heinävuodessanne heinävuosissanne
elative heinävuodestanne heinävuosistanne
illative heinävuoteenne heinävuosiinne
adessive heinävuodellanne heinävuosillanne
อปาทานการก heinävuodeltanne heinävuosiltanne
allative heinävuodellenne heinävuosillenne
essive heinävuotenanne heinävuosinanne
translative heinävuodeksenne heinävuosiksenne
abessive heinävuodettanne heinävuosittanne
instructive
comitative heinävuosinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก heinävuotensa heinävuotensa
กรรมการก nom. heinävuotensa heinävuotensa
gen. heinävuotensa
สัมพันธการก heinävuotensa heinävuosiensa
heinävuottensarare
ภาคยการก heinävuottaan
heinävuottansa
heinävuosiaan
heinävuosiansa
inessive heinävuodessaan
heinävuodessansa
heinävuosissaan
heinävuosissansa
elative heinävuodestaan
heinävuodestansa
heinävuosistaan
heinävuosistansa
illative heinävuoteensa heinävuosiinsa
adessive heinävuodellaan
heinävuodellansa
heinävuosillaan
heinävuosillansa
อปาทานการก heinävuodeltaan
heinävuodeltansa
heinävuosiltaan
heinävuosiltansa
allative heinävuodelleen
heinävuodellensa
heinävuosilleen
heinävuosillensa
essive heinävuotenaan
heinävuotenansa
heinävuosinaan
heinävuosinansa
translative heinävuodekseen
heinävuodeksensa
heinävuosikseen
heinävuosiksensa
abessive heinävuodettaan
heinävuodettansa
heinävuosittaan
heinävuosittansa
instructive
comitative heinävuosineen
heinävuosinensa