ดัชนี:ภาษาจ้วง/s

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, r, s, u, v, w, y

S / s[แก้ไข]

 1. sa
 2. saceij
 3. sacienz
 4. sacueng
 5. sacungj
 6. sadan
 7. sadungh
 8. saei
 9. sagieng
 10. sa'gvamqgyaeq
 11. sahoi
 12. sahueng
 13. salaenz
 14. samoeg
 15. samuengx
 16. sa'nganx
 17. sarwz
 18. sayanx
 19. saz
 20. saj
 21. sajlanz
 22. sajlwt
 23. sajrix
 24. sax
 25. saq
 26. sah
 27. sahbaz
 28. sahcau
 29. sahdenzyou
 30. sab
 31. sabbit
 32. sad
 33. sae
 34. saebaek
 35. saebat
 36. saebujlo
 37. sae'bya
 38. saecaej
 39. saeceij
 40. saecij
 41. saefouh
 42. saegiuj
 43. saegoeng
 44. sae'gva
 45. saehaexma
 46. saehaij
 47. saenaz
 48. sae'ndiq
 49. saenengq
 50. sae'ngoj
 51. saeyez
 52. saeyienz
 53. saez
 54. saej
 55. saejbak
 56. saejbe
 57. saejdaeuz
 58. saejdai
 59. saejgah
 60. saejgeq
 61. saejgungz
 62. saejgyoenj
 63. saejhaemz
 64. saejheiq
 65. saejiq
 66. saejinniuj
 67. saejlaet
 68. saejlaux
 69. saejleg
 70. saejlwed
 71. saejlwg
 72. saejndw
 73. saejnengh
 74. saejngaq
 75. sacjngeiq
 76. saejonq
 77. saejsaeq
 78. saejswg
 79. saex
 80. saeq
 81. saeqcij
 82. saeqdoj
 83. saeqfaenj
 84. saeqnaeh
 85. saeqnaengh
 86. saeqndwn
 87. saeqngaeh
 88. saeqsim
 89. saeh
 90. saehcaeg
 91. saehcingz
 92. saehganq
 93. saehgienh
 94. saehgonq
 95. saehhangh
 96. saehnaz
 97. saehndei
 98. saehnieb
 99. saehsaed
 100. saeb
 101. saed
 102. saedcaih
 103. saedceij
 104. saedgienz
 105. saedhengz
 106. saedsaeh
 107. saedyienh
 108. saeg
 109. saeggvaq
 110. saegndang
 111. saegsaeux
 112. saegsaeuh
 113. saek
 114. saekcaem
 115. saekgim
 116. saeklaeuq
 117. saeklaih
 118. saekliemq
 119. saeknaj
 120. saekndaek
 121. saekngoenz
 122. saeknyaek
 123. saekset
 124. saeksiengq
 125. saekrim
 126. saekwk
 127. saemciz
 128. saemnet
 129. saemsienh
 130. saemz
 131. saemzsez
 132. saemzsonx
 133. saemj
 134. saemjbuenq
 135. saemjcaz
 136. saemjcam
 137. saemjdingh
 138. saemjhaed
 139. saemxsax
 140. saemxsaemx saxsax
 141. saemq
 142. saemqgeq
 143. saemqmbwn
 144. saemh
 145. saemhnomj
 146. saen
 147. saencax
 148. saenqdoengh
 149. saenqfung
 150. saenqhauh
 151. saenqmaet
 152. saenqnaw
 153. saenqniemh
 154. saenqriri
 155. saenqsawq
 156. saenqsieng
 157. saenqsig
 158. saenqsim
 159. saenqyoux
 160. saenqyungh
 161. saeng
 162. saengdaemh
 163. saengmuengx
 164. saengz
 165. saencik
 166. saengya
 167. saengyaq
 168. saenhwet
 169. saenlig
 170. saenseiz
 171. saenz
 172. saenzcingz
 173. saenzdedded
 174. saenzdiengdieng
 175. saenzdoengz
 176. saenzdwddwd
 177. saenzfaenfaen
 178. saenzgaek
 179. saenzgoekgoek
 180. saenzgywggywg
 181. saenzheiq
 182. saenzmaet
 183. saenznit
 184. saenzriengrieng
 185. saenzsied
 186. saenzsien
 187. saenzvih
 188. saenj
 189. saenjgiuj
 190. saenxgwg
 191. saenxsim
 192. saenxswx
 193. saenq
 194. saenqcoengz
 195. saenqdaenh
 196. saenqdedded
 197. saengj
 198. saengx
 199. saengxsanxranj
 200. saengq
 201. saengqgaeq
 202. saengh
 203. saep
 204. saepnaep
 205. saepsangsang
 206. saepsatsat
 207. saepsoiq
 208. saepsonj
 209. saet
 210. saetbaih
 211. saetbak
 212. saetcienz
 213. saetdin
 214. saetdiuq
 215. saetfeiz
 216. saetfwngz
 217. saetgvaengz
 218. saetgyauq
 219. saetlaex
 220. saetlaeuh
 221. saetmuengh
 222. saetnaj
 223. saetnoengnoeng
 224. saetred
 225. saetsaenq
 226. saetsanq
 227. saetsing
 228. saetsou
 229. saetsuenq
 230. saetyauq
 231. saetyekyek
 232. saeu
 233. saeumwnz
 234. saeuj
 235. saeujgaemh
 236. saeujgeng
 237. saeujranz
 238. saeujsak
 239. saeujsawq
 240. saeux
 241. saeuxndai
 242. saeuq
 243. saeuqyaeuz
 244. sag
 245. sagroq
 246. sagrongh
 247. sagyag
 248. sai
 249. saidox
 250. saidoengz
 251. saigvaq
 252. saigyaeq
 253. saigyoeng
 254. saiheux
 255. saihoz
 256. saihong
 257. saihwet
 258. sailoz
 259. saimaecik
 260. saimba
 261. saindw
 262. sainyouh
 263. sairaemx
 264. saisengj
 265. saivaq
 266. saiyaix
 267. saiz
 268. saizsag
 269. saix
 270. saiq
 271. saiqnaj
 272. saih
 273. sak
 274. sakcungq
 275. sam
 276. samca
 277. samcaj
 278. samcaet
 279. samfug
 280. samgak
 281. samndaen
 282. samseng
 283. samj
 284. samq
 285. samh
 286. san
 287. sandauz
 288. sandauzgawq
 289. sangi
 290. sanranz
 291. sanj
 292. sanq
 293. sanqnyaengnyaeng
 294. sanqsaksak
 295. sanhsuij
 296. sang
 297. sangdaemq
 298. sanggvanggyang
 299. sanglaex
 300. sangnengneng
 301. sangngaungau
 302. sangsaeh
 303. sangsatsat
 304. sangvidvid
 305. sang'yeu
 306. sangz
 307. sangzci
 308. sangj
 309. sangjbak
 310. sangjswtswt
 311. sangx
 312. sangq
 313. sap
 314. sapbit
 315. sat
 316. satbyai
 317. satciet
 318. satgvat
 319. satlaj
 320. satlo
 321. satmeix
 322. satsoq
 323. sau
 324. saufueng
 325. saundei
 326. sausenhdui
 327. sauyak
 328. sauyaux
 329. sauz
 330. sauzndang
 331. sauzsag
 332. sauj
 333. saujdang
 334. saujmangz
 335. saujrangrang
 336. saujsak
 337. saujsatsat
 338. saujseuq
 339. saux
 340. sauxgei
 341. sauq
 342. sauqbaet
 343. sauqbaetcah
 344. sauqbaetnyengz
 345. sauqbak
 346. sauqbing
 347. sauqcah
 348. sauqcungz
 349. sauqgvat
 350. sauqmoh
 351. sauqnyungz
 352. sauqrieng
 353. sauqsan
 354. sauqsangh
 355. sauqset
 356. sauh
 357. sauhndei
 358. sauhneix
 359. saw
 360. sawciuhgonq
 361. sawcuenh
 362. Sawcuengh
 363. sawdikdik
 364. sawfuengz
 365. sawgauj
 366. sawgeq
 367. sawging
 368. sawheiq
 369. sawhingz
 370. sawlaeg
 371. sawlig
 372. sawloih
 373. sawmaeg
 374. sawmingh
 375. sawndip
 376. sawraeh
 377. sawraiz
 378. sawsienz
 379. sawsuemj
 380. sawyauyau
 381. sawyw
 382. sawz
 383. sawzcienz
 384. sawzguh
 385. sawzgyaeq
 386. sawzleux
 387. sawzliengz
 388. sawzmaenz
 389. sawj
 390. sawjyungh
 391. sawq
 392. sawqbanh
 393. sawqbek
 394. sawqdamh
 395. sawqhengz
 396. sawqmwh
 397. sawqniemh
 398. sawqyungh
 399. sawqyupyup
 400. sawh
 401. sawhsaw
 402. se
 403. secangj
 404. selwn
 405. sevei
 406. seveicujyi
 407. seyenz
 408. sez
 409. sezswd
 410. sej
 411. seibeiz
 412. sejcueng
 413. sejcungq
 414. sejgyon
 415. sejliengj
 416. seq
 417. seqsaengq
 418. seqvuengz
 419. seh
 420. seb
 421. sed
 422. seg
 423. sei
 424. seicingz
 425. seicouz
 426. seigungqgyau
 427. seigyang
 428. sei'gyau
 429. seihaeuxdaeq
 430. semaiz
 431. seihoj
 432. seilaeb
 433. seileih
 434. seimiz
 435. seireh
 436. seiroen
 437. seisaeh
 438. seisim
 439. seivunz
 440. seiz
 441. seizbienh
 442. seizciet
 443. seizcin
 444. seizcou
 445. seizdaih
 446. seizdamh
 447. seizde
 448. seizdoeng
 449. seizfwn
 450. seizgan
 451. seizgoeng
 452. seizgonq
 453. seizhah
 454. seizhaenx
 455. seizhaeuh
 456. seizheiq
 457. seizhoengq
 458. seizhoengh
 459. seizhong
 460. seizhwng
 461. seizhwngq
 462. seizlawz
 463. seizndat
 464. seizndeu
 465. seizndwi
 466. seizneix
 467. seiznit
 468. seiznyaengq
 469. seizoem
 470. seizrengx
 471. seizsaenz
 472. seizseiz
 473. seizseiq
 474. seijli
 475. seijmuh
 476. seiq
 477. seiqcawz
 478. seiqcawq
 479. seiqcingq
 480. seiqfaenj
 481. seiqfueng
 482. seiqgeiq
 483. seiqgonq
 484. seiqguengq
 485. seiqgyaiq
 486. seiqhenz
 487. seiqlaeng
 488. seiqlengq
 489. seiqlig
 490. seiqmienh
 491. seiqneix
 492. seiqseiz
 493. seiqsimz
 494. seiqveiq
 495. seiqviz
 496. seiqvunz
 497. seih
 498. seihfei
 499. sek
 500. seksak
 501. semz
 502. semq
 503. sen
 504. sendou
 505. sensezbu
 506. senz
 507. senj
 508. senjaeu
 509. senjdeih
 510. senjgij
 511. senjgijfaz
 512. senjgijgenz
 513. senjminz
 514. senjndaem
 515. senjranz
 516. senjsoengq
 517. senjsouj
 518. senjyungh
 519. senq
 520. senqsi
 521. senhban
 522. senhcan
 523. senhcin
 524. senhconz
 525. senhfungh
 526. senhgau
 527. senhlez
 528. senhsi
 529. senhyangz
 530. senhyenz
 531. seng
 532. sengcingz
 533. sengdoengh
 534. seng'eiq
 535. sengmingh
 536. sengnaj
 537. sengsanj
 538. sengseng
 539. sengsingz
 540. sengsouj
 541. sengsuh
 542. sengj
 543. sengx
 544. sengxdou
 545. sep
 546. sepbyawbyaw
 547. sepmuengx
 548. sepyanyan
 549. set
 550. setfouz
 551. seu
 552. seuz
 553. seuj
 554. seuq
 555. seuqdangq
 556. seuqsag
 557. seuqsat
 558. seuqset
 559. si
 560. sicaz
 561. sicang
 562. sicangjcau
 563. siciz
 564. sicung
 565. sifan
 566. sigin
 567. si'gyau
 568. si'gyauhau
 569. sihoj
 570. siliz
 571. silid
 572. siliengz
 573. sisi
 574. siyiz
 575. siz
 576. sizci
 577. sizgenh
 578. sizhiq
 579. sizhingz
 580. sizsi
 581. sizyen
 582. sij
 583. sijci
 584. sijdaeuj
 585. sijdungx
 586. sijfap
 587. sijhoq
 588. sijhaiz
 589. sijngaenz
 590. sijsaeq
 591. sijsak
 592. siisiuq
 593. sijsu
 594. six
 595. sixmaenx
 596. siq
 597. siqbak
 598. siqgyaiq
 599. siqliengh
 600. sih
 601. sihgvah
 602. sihyau
 603. sibdaej
 604. sieb
 605. sied
 606. siedbonj
 607. siedcingz
 608. sieddaej
 609. siedlex
 610. siednaj
 611. siedsou
 612. siedvi
 613. sieg
 614. sieghaet
 615. siegmax
 616. siemz
 617. siemj
 618. sien
 619. siendan
 620. siendingh
 621. sienduenq
 622. sienfung
 623. sienhaeuh
 624. sienlaeh
 625. sienseng
 626. sienz
 627. sienzgak
 628. siengjmeihmwd
 629. sienx
 630. sienxsubsub
 631. sienq
 632. sienqdiuz
 633. sienqdoengj
 634. sienqmbat
 635. sienqndei
 636. sienqranz
 637. sienqsoh
 638. sienh
 639. sienhsoh
 640. sieng
 641. siengbing
 642. siengcwngh
 643. sienggyaq
 644. sienghaih
 645. sienghanz
 646. siengheiq
 647. siengliengz
 648. siengngeix
 649. siengsaem
 650. siengsaenq
 651. siengsim
 652. siengz
 653. siengzgwq
 654. siengzhaez
 655. siengj
 656. siengjdauq
 657. siengjfap
 658. siengjgyaez
 659. siengjhoengq
 660. siengjmaez
 661. siengjmih
 662. siengjmuengh
 663. siengjndwi
 664. siengjngaezngwd
 665. siengjniemh
 666. siengjnumnum
 667. siengx
 668. siengxngeix
 669. siengq
 670. siengqdaej
 671. siengqfaet
 672. siengqgeq
 673. siengqgya
 674. siengqmauh
 675. siengqngawh
 676. siengh
 677. siep
 678. siet
 679. sietfeiz
 680. sietgva
 681. sietsawz
 682. sig
 683. sigbei
 684. sigdaengx
 685. sigdiengz
 686. sigdiuz
 687. siggau
 688. signienj
 689. sigsienq
 690. sik
 691. sikdang
 692. sikgengq
 693. sikhaek
 694. siksak
 695. sikyiengh
 696. sim
 697. sim'angq
 698. simbwn
 699. simcab
 700. simcaeg
 701. simcieg
 702. simciengz
 703. simcingz
 704. simcit
 705. simco
 706. simconh
 707. simcuk
 708. simdaeuz
 709. simdingh
 710. simdiuq
 711. simdoeg
 712. sim'eiq
 713. simfanz
 714. simfouz
 715. simfug
 716. simgaeh
 717. simgaek
 718. simgaenj
 719. simgam
 720. simgei
 721. simgeng
 722. simgit
 723. simgoeg
 724. simhaed
 725. simhai
 726. simhamz
 727. simhaw
 728. simhoengz
 729. simhoiz
 730. sim'in
 731. simlaemx
 732. simlai
 733. simleix
 734. simliengz
 735. simluenh
 736. simluenhsaebsaeb
 737. simmaez
 738. simmaeuz
 739. simmiet
 740. simmuh
 741. simmuengh
 742. simmyok
 743. simnaiq
 744. simnet
 745. simndaem
 746. simndei
 747. simnduk
 748. simndum
 749. simngaix
 750. simnyaenq
 751. simnyamx
 752. simnyap
 753. simnyied
 754. simnyungq
 755. simroengz
 756. simrwix
 757. simsaeq
 758. simsaeh
 759. simsenz
 760. simsingq
 761. simsoz
 762. simsoh
 763. simsoeng
 764. simsuem
 765. simswiz
 766. sim'unq
 767. simva
 768. simvei
 769. simvueng
 770. simyin
 771. simyou
 772. simyued
 773. simz
 774. simj
 775. simjcaz
 776. simjsauj
 777. simh
 778. sin
 779. sinhoj
 780. sinsien
 781. sinsiengh
 782. sinyangj
 783. sinz
 784. sinzheiq
 785. sinjdin
 786. sinjgaiz
 787. sinx
 788. sinhsenh
 789. sing
 790. singcaengh
 791. singciz
 792. singcingz
 793. singhoz
 794. singmeh
 795. singz
 796. singzbonj
 797. singj
 798. singjgaeh
 799. singjsag
 800. singjsagsag
 801. singjsak
 802. singjsien
 803. singq
 804. singqgaenj
 805. singqgaep
 806. singqmingz
 807. singqsad
 808. singhgiz
 809. singhgiuz
 810. singhsangj
 811. singhsoengh
 812. sip
 813. siphaz
 814. siphawz
 815. sipndangj
 816. siprongh
 817. sipvaiz
 818. sitnamj
 819. siu
 820. siubae
 821. siucaiz
 822. siudoeg
 823. siufuengz
 824. siuhaex
 825. siuhaemz
 826. siuleix
 827. siuliuh
 828. siuloh
 829. siumied
 830. siusanq
 831. siusik
 832. siusoq
 833. siuswg
 834. siuyeh
 835. siuyieng
 836. siuj
 837. siujcoengmingz
 838. siujcuj
 839. siujcwq
 840. siujdauh
 841. siujgvij
 842. siujhanz
 843. siujheiq
 844. siujhiq
 845. siujliengh
 846. siujliuh
 847. siujmuenx
 848. siujnungz
 849. siujsawq
 850. siujsiengq
 851. siujsiet
 852. siujsim
 853. siujsimsisi
 854. siujsoq
 855. siujyaep
 856. siujyoz
 857. siux
 858. siuq
 859. siuqrumz
 860. siuh
 861. Siuh
 862. siuhfei
 863. siuhgiz
 864. siuhhau
 865. siuhmez
 866. sozsing
 867. sojlaiz
 868. sojmiz
 869. sojvix
 870. sojyij
 871. sox
 872. soq
 873. soqgyaj
 874. soqhoj
 875. soqlaiz
 876. soqliengh
 877. soqlw
 878. soqmaz
 879. soqmoeg
 880. soqsanq
 881. soh
 882. sohndaej
 883. sohnoengnoeng
 884. sohnoengh
 885. sohnupnup
 886. sohrangrang
 887. sohrengreng
 888. sohrwdrwd
 889. soeb
 890. soed
 891. soeg
 892. soegbak
 893. soegnaeuz
 894. soek
 895. soeksaenq
 896. soem
 897. soemnuq
 898. soemsengseng
 899. soemsetset
 900. soemsuq
 901. soemz
 902. soemj
 903. soemjgad
 904. soemjget
 905. soemjsat
 906. soemjsatsat
 907. soemjsingj
 908. soemjux
 909. soemjungj
 910. soemx
 911. soemq
 912. soemqraez
 913. soemh
 914. soemhdin
 915. soemhyiemj
 916. soen
 917. soenj
 918. soenx
 919. soeng
 920. soengdoengh
 921. soengheiq
 922. soenghoz
 923. soengsa
 924. soengsaiq
 925. soengsanq
 926. soengsangq
 927. soengse
 928. soengsetset
 929. soengsup
 930. soengsupsup
 931. soengswtswt
 932. soengyungz
 933. soengz
 934. soengj
 935. soengx
 936. soengxfeiz
 937. soengq
 938. soengqcauq
 939. soengqfangz
 940. soengqfiz
 941. soengqlaex
 942. soengqlaeuj
 943. soengqva
 944. soengh
 945. soi
 946. soisienz
 947. soiz
 948. soij
 949. sok
 950. sokruz
 951. somx
 952. son
 953. sonhag
 954. sonj
 955. sonjsaet
 956. sonx
 957. sonqswt
 958. sonh
 959. song
 960. songlaux
 961. songseng
 962. songzdenz
 963. songzfiz
 964. songzfwngz
 965. songzmoeg
 966. songzmou
 967. songzswiz
 968. songh
 969. sot
 970. sou
 971. soucawx
 972. souciengz
 973. soucinz
 974. soucingz
 975. soucomz
 976. soucou
 977. soudauq
 978. soudingq
 979. soudiuz
 980. soufat
 981. souhong
 982. souliemx
 983. soulouz
 984. souma
 985. sousaeb
 986. sousib
 987. souyouz
 988. souj
 989. soujbaq
 990. soujdauh
 991. soujduenh
 992. soujfap
 993. soujfuj
 994. soujgaen
 995. soujgaenbwn
 996. soujgaen'gyaeuj
 997. soujgaenhauq
 998. soujgaennaj
 999. soujgaeuq
 1000. soujgoeng
 1001. soujhaemh
 1002. soujhauq
 1003. soujliuzdan
 1004. soujmaiq
 1005. soujmoh
 1006. soujngaeh
 1007. soujred
 1008. soujsauq
 1009. soujyeh
 1010. souh
 1011. souhcai
 1012. souhcoih
 1013. souhgou
 1014. souhhaemz
 1015. souhheiq
 1016. souhhoj
 1017. souhlaux
 1018. souhmingh
 1019. souhnanh
 1020. souhromh
 1021. souhyienz
 1022. su
 1023. suguj
 1024. suz
 1025. suzcingh
 1026. suzcungq
 1027. suzdoh
 1028. suzgij
 1029. suzhoz
 1030. suzhu
 1031. suzlaeuh
 1032. suj
 1033. sujbaq
 1034. sujbaqbwn
 1035. sujbaqgyaeuj
 1036. sujbaqhauq
 1037. sujbaqnaj
 1038. sujbaqswiz
 1039. sujranz
 1040. sujrin
 1041. sujsaj
 1042. sujsak
 1043. sujseiz
 1044. sux
 1045. suqgoj
 1046. suh
 1047. suhgim
 1048. sud
 1049. sueb
 1050. sued
 1051. suek
 1052. suemj
 1053. suemhbi
 1054. suen
 1055. suenva
 1056. suenq
 1057. suenqbuenz
 1058. suenqcwx
 1059. suenqgaeq
 1060. suenqmboek
 1061. suenqmingh
 1062. suenqrin
 1063. suenqsiz
 1064. suenh
 1065. sueng
 1066. suenggangq
 1067. suenghaeuz
 1068. suengliuh
 1069. suengz
 1070. suengzcangjcau
 1071. suengzgae
 1072. suengzgaeuj
 1073. suengzgyaeq
 1074. suengzmeg
 1075. suengzmienh
 1076. suengj
 1077. suep
 1078. suet
 1079. sug
 1080. sugdeih
 1081. sughangz
 1082. suglienh
 1083. sugmou
 1084. sugnaj
 1085. sugsouj
 1086. sugvah
 1087. sui
 1088. suiz
 1089. suijbingz
 1090. Suijcuz
 1091. suijgu
 1092. suijhaiz
 1093. suijniz
 1094. suijnienj
 1095. suijyenz
 1096. suiq
 1097. suk
 1098. sukdinj
 1099. sukgaen
 1100. sukiq
 1101. sukingj
 1102. sukndoenq
 1103. sukraemx
 1104. suksaenq
 1105. suksaeuq
 1106. suksiemj
 1107. suksouj
 1108. suksuk siemjsiemj
 1109. sumh
 1110. sumhlaep
 1111. sumhndaem
 1112. sung
 1113. sung'yungz
 1114. sungh
 1115. sunghmonq
 1116. sunghsingj
 1117. sup
 1118. supbit
 1119. supfwngz
 1120. supgenhon
 1121. supsuq
 1122. sut
 1123. sw
 1124. swbeuq
 1125. swcigih
 1126. swciyen
 1127. swdaihban
 1128. swyouz
 1129. swz
 1130. swzdangz
 1131. swzdenj
 1132. swzliu
 1133. swzmangz
 1134. swzveiz
 1135. swj
 1136. swjaem
 1137. swjcan
 1138. swjdap
 1139. swjding
 1140. swjgoeb
 1141. swjlaengj
 1142. swjmbwt
 1143. swjndaw
 1144. swjnog
 1145. swx
 1146. swxgoeb
 1147. swxlaz
 1148. swxva
 1149. swqsaiq
 1150. swh
 1151. swhbwnjcujyi
 1152. swhcoih
 1153. swhgeij
 1154. swhgvah
 1155. swhliu
 1156. swhmuenx
 1157. swhsiengj
 1158. swhyenz
 1159. swhyienz
 1160. swhyiengh
 1161. swd
 1162. swenz
 1163. swenzgvang
 1164. swenzmehdai
 1165. swenj
 1166. swenjdai
 1167. swenjdaej
 1168. swenjoen'oen
 1169. swenjyatyat
 1170. swenjyauyau
 1171. swenx
 1172. swenq
 1173. swenqhong
 1174. swiz
 1175. swizva
 1176. swix
 1177. swiq
 1178. swiqfwngz
 1179. swiqnaj
 1180. swiqndang
 1181. swiqsak
 1182. swiqviq
 1183. swk
 1184. swnzsienh
 1185. swnj
 1186. swnjhaiz
 1187. swnjndok
 1188. swnjsak
 1189. swnx
 1190. swnxsabsab
 1191. swnh
 1192. swnhbak
 1193. swnhbienh
 1194. swnhcaeux
 1195. swnhda
 1196. swnhfwngz
 1197. swnhmonq
 1198. swnhraemx
 1199. swnhroen
 1200. swnhrumz
 1201. swnhrwz
 1202. swnhsim
 1203. swnhsouj
 1204. swng
 1205. swnggaep
 1206. swngguen
 1207. swnghag
 1208. swngz
 1209. swngzgei
 1210. swngzseiq
 1211. swngj
 1212. swnghcanj
 1213. swnghdiu
 1214. swnghhoz
 1215. swt
 1216. swtsai