ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/臼

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

臼 (รากอักษรจีนที่ 134)

[แก้ไข]

+0 ขีด

[แก้ไข]

𦥑𦥒𦥓

+1 ขีด

[แก้ไข]

𦥔

+2 ขีด

[แก้ไข]

𦥕𦥖𦥙𮍥

+3 ขีด

[แก้ไข]

𦥗𦥘𦥚𦥛𦥜𦥧𬛸𬛹𱼭

+4 ขีด

[แก้ไข]

𦥝𦥞𦥟𦥠𦥡𦥢𦥣𦥤𮍦𮍧

+5 ขีด

[แก้ไข]

𦥥𦥦𦥨𦥩𦥪𦥫𦥬

+6 ขีด

[แก้ไข]

𦥭𦥮𦥯𦥰𦥱𦥲𫟋𮍨𮍩𮍪𮍫𮍬𱼮𱼯

+7 ขีด

[แก้ไข]

𦥳𦥴𦥵𦥶𦥷𦥸𦥹𦥺𬛺𮍭𮍮

+8 ขีด

[แก้ไข]

𦥻𦥼𦥽𦥾𦥿𦦀𦦁𦦂𦦃𦦄𮍯𰯸𰯹𱼰

+9 ขีด

[แก้ไข]

𦦅𦦆𦦇𦦈𦦉𦦊𦦋𦦌𦦍𦦎𬛻𮍰𮍱𰯺

+10 ขีด

[แก้ไข]

𦦏𦦐𦦑𦦒𦦓𦦕𦦖𦦗𬛼

+11 ขีด

[แก้ไข]

𦦘𦦙𦦚𦦛𦦜𦦝𦦞𦦟𦦠𬛽

+12 ขีด

[แก้ไข]

𦦡𦦢𦦣𦦤𦦥𦦦𦦧𫇒𬛾𰯻

+13 ขีด

[แก้ไข]

𠤫𦦩𦦪𦦫𦦬𦦯𬛿𬜀

+14 ขีด

[แก้ไข]

𦦭𦦮𦦰𦦱𦦲𦦳𦦴𦦵

+15 ขีด

[แก้ไข]

𦦶𦦷𦦸

+16 ขีด

[แก้ไข]

𦦹𰯼

+17 ขีด

[แก้ไข]

𦦺𦦻𬜁𱼱

+18 ขีด

[แก้ไข]

𤓟𦦼𬜂

+19 ขีด

[แก้ไข]

𦦽𦦾𦦿𮍲

+20 ขีด

[แก้ไข]

𦧀𫇓𬜃

+21 ขีด

[แก้ไข]

𦧁𦧂𮍳

+22 ขีด

[แก้ไข]

𬜄

+24 ขีด

[แก้ไข]

𦧃

+28 ขีด

[แก้ไข]

𱼲

+36 ขีด

[แก้ไข]

𦧄

+42 ขีด

[แก้ไข]

𦧅

+58 ขีด

[แก้ไข]

𠔻