ดัชนี:รากอักษรจีน/鳥

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

鳥 (รากอักษรจีนที่ 196)[แก้ไข]

−3 ขีด[แก้ไข]

𫠓

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𩾏𩾐𩾑𫚮𬷻𱉇

+2 ขีด[แก้ไข]

𩾒𩾓𩾔𩾕𩾖𩾗𩾘𩾙𩾚𩾛𩾜𬶼𮬥𱈝𬷼𬷽𱉈𱉉

+3 ขีด[แก้ไข]

𩾝𩾞𩾟𩾠𩾡𩾢𩾣𩾤𩾥𩾦𩾧𩾨𩾩𩾪𩾫𩾬𩾭𩾮𩾯𬶽𬶾𬶿𮬦𮬧𮬨𮬩𮬪𲍚𬷾𱉊𱉋𱉌𲍫𲍬

+4 ขีด[แก้ไข]

鳿𩾰𩾱𩾲𩾳𩾴𩾵𩾶𩾷𩾸𩾹𩾺𩾻𩾼𩾽𩾾𩾿𩿀𩿁𩿂𩿃𩿄𩿅𩿆𩿇𩿈𩿉𩿊𩿋𩿌𩿍𩿎𩿏𩿐𩿑𩿒𩿓𩿔𩿕𩿖𩿗𩿘𩿙𩿚𩿛𫚯𫚰𫚱𫚲𬷀𬷁𬷂𬷃𬷄𮬫𮬬𮬭𮬮𮬯𱈞𱈟𲍛𲍜𪉁𪉂𪉃𫛚𫛛𫛜𫛝𫛞𫠖𬷿𬸀𮭡𮭢𮭣𱉍𱉎𱉏𱉐𱉑𱉒𱉓𱉔𲍭𲍮

+5 ขีด[แก้ไข]

䲿𩿜𩿝𩿞𩿟𩿠𩿡𩿢𩿣𩿤𩿥𩿦𩿧𩿨𩿩𩿪𩿫𩿬𩿭𩿮𩿯𩿰𩿱𩿲𩿳𩿴𩿵𩿶𩿷𩿸𩿹𩿺𩿻𩿼𩿽𩿾𩿿𪀀𪀁𪀂𪀃𪀄𪀅𪀆𪀇𪀈𪀉𪀊𪀋𪀌𪀍𪀎𪀏𪀐𪀑𫚳𫚴𫚵𫚶𫚷𫠔𬷅𬷆𬷇𬷈𬷉𬷊𬷋𬷌𮬰𮬱𮬲𱈠𱈡𱈢𱈣𱈤𱈥𲍝𲍞𪉄𫛟𫛠𫛡𫛢𫛣𫛤𬸁𬸂𬸃𬸄𬸅𬸆𬸇𮭤𱉕𱉖𱉗𱉘𱉙𱉚𱉛𱉜𱉝𱉞𱉟𱉠𱉡𱉢𲍯𲍰𲍱𲍲

+6 ขีด[แก้ไข]

鴿𪀒𪀓𪀔𪀕𪀖𪀗𪀘𪀙𪀚𪀛𪀜𪀝𪀞𪀟𪀠𪀡𪀢𪀣𪀤𪀥𪀦𪀧𪀨𪀩𪀪𪀫𪀬𪀭𪀮𪀯𪀰𪀱𪀲𪀳𪀴𪀵𪀶𪀷𪀸𪀹𪀺𪀻𪀼𪀽𪀾𪀿𪁀𪁁𪁂𪁃𪁄𪁅𪁆𪁇𪁈𪁉𫚸𫚹𫚺𫚻𬷍𬷎𬷏𬷐𬷑𬷒𮬳𮬴𮬵𮬶𮬷𮬸𱈦𱈧鸿𪉅𪉆𪉇𪉈𪉉𪉊𪉋𫛥𫛦𫛧𫛨𫛩𫛪𬸈𬸉𬸊𬸋𬸌𮭥𱉣𱉤𱉥𱉦𱉧𱉨𱉩𱉪𱉫𱉬𱉭𱉮𱉯𱉰𱉱𱉲𱉳𲍳𲍴𲍵𲍶𪁠

+7 ขีด[แก้ไข]

⁕、𪁊𪁋𪁌𪁍𪁎𪁏𪁐𪁑𪁒𪁓𪁔𪁕𪁖𪁗𪁘𪁙𪁚𪁛𪁜𪁝𪁞𪁟𪁠⁕、𪁡𪁢𪁣𪁤𪁥𪁦𪁧𪁨𪁩𪁪𪁫𪁬𪁭𪁮𪁯𪁰𪁱𪁲𪁳𪁴𪁵𪁶𫚼𫚽𫚾𫚿𫛀𬷓𬷔𬷖𬷗𬷘𬷙𬷚𬷛𮬹𮬺𮬻𱈨𱈩𱈪𱈫𱈬𲍟𲍠𲍡𲍢𪉌𪉍𫛫𫛬𫛭𫛮𫛯𬷕𬸍𬸎𬸏𬸐𬸑𮭦𮭧𱉴𱉵𱉶𱉷𱉸𱉹𱉺𱉻𱉼𱉽𱉾𱉿𲍷𲍸𲍹𲍺𲍻𲍼

+8 ขีด[แก้ไข]

鵿𪁷𪁸𪁹𪁺𪁻𪁼𪁽𪁾𪁿𪂀𪂁𪂂𪂃𪂄𪂅𪂆𪂇𪂈𪂉𪂊𪂋𪂌𪂍𪂎𪂏𪂐𪂑𪂒𪂓𪂔𪂕𪂖𪂗𪂘𪂙𪂚𪂛𪂜𪂝𪂞𪂟𪂠𪂡𪂢𪂣𪂤𪂥𪂦𪂧𪂨𪂩𪂪𪂫𪂬𪂭𪂮𪂯𪂰𪂱𪂲𪂳𪂴𪂵𫛁𫛂𫛃𫛄𫛅𫛆𫛇𫛈𬷜𬷝𬷞𬷟𬷠𬷡𮬼𮬽𮬾𮬿𮭀𮭁𮭂𮭃𱈭𱈮𱈯𱈰𪉎𫛰𫛱𫛲𫛳𫛴𫛵𬸒𬸓𬸔𬸕𬸖𬸗𱊀𱊁𱊂𱊃𱊄𱊅𱊆𱊇𱊈𱊉𱊊𱊋𱊌𱊍𱊎𲍽𲍾𲍿

+9 ขีด[แก้ไข]

𪂶𪂷𪂸𪂹𪂺𪂻𪂼𪂽𪂾𪂿𪃀𪃁𪃂𪃃𪃄𪃅𪃆𪃇𪃈𪃉𪃊𪃋𪃌𪃍𪃎𪃏𪃐𪃑𪃒𪃓𪃔𪃕𪃖𪃗𪃘𪃙𪃚𪃛𪃜𪃝𪃞𪃟𪃠𪃡𪃢𪃣𪃤𪃥𪃦𪃧𪃨𪃩𪃪𪃫𪃬𪃭𪃮𪃯𪃰𪃱𪃲𪃳𪃴𪃵𪃶𪃷𪃸𪃹𫛉𫛊𫛋𬷢𬷣𬷤𬷥𬷦𬷧𮭄𮭅𮭆𮭇𱈱𱈲𱈳𲍣𪉏𪉐𫛶𫛷𫛸𫛹𫛺𫛻𫛼𬸘𬸙𬸚𬸛𬸜𬸝𬸞𬸟𱊏𱊐𱊑𱊒𱊓𱊔𱊕𱊖𱊗𱊘𲎀

+10 ขีด[แก้ไข]

鶿𪃺𪃻𪃼𪃽𪃾𪃿𪄀𪄁𪄂𪄃𪄄𪄅𪄆𪄇𪄈𪄉𪄊𪄋𪄌𪄍𪄎𪄏𪄐𪄑𪄒𪄓𪄔𪄕𪄖𪄗𪄘𪄙𪄚𪄛𪄜𪄝𪄞𪄟𪄠𪄡𪄢𪄣𪄤𪄥𪄦𪄧𪄨𪄩𪄪𪄫𪄬𫛌𫛍𫛎𫛏𬷨𬷩𬷪𬷫𬷬𬷭𮭈𮭉𮭊𮭋𮭌𮭍𮭎𮭏𱈴𱈵𱈶𱈷𱈸𲍤𪉑𪉒𪉓𪉔𫛽𫛾𬸠𬸡𬸢𬸣𮭨𮭩𱊙𱊚𱊛𱊜𱊝𱊞𱊟𲎁𲎂

+11 ขีด[แก้ไข]

𪄭𪄮𪄯𪄰𪄱𪄲𪄳𪄴𪄵𪄶𪄷𪄸𪄹𪄺𪄻𪄼𪄽𪄾𪄿𪅀𪅁𪅂𪅃𪅄𪅅𪅆𪅇𪅈𪅉𪅊𪅋𪅌𪅍𪅎𪅏𪅐𪅑𪅒𪅓𪅔𪅕𪅖𪅗𪅘𪅙𪅚𪅛𪅜𪅝𪅞𪅟𪅠𪅡𪅢𪅣𪅤𪅥𪅦𪅧𪅨𪅩𪅪𪅫𪅬𪅭𪅮𫛐𫠕𬷮𬷯𬷰𮭐𮭑𮭒𮭓𮭔𮭕𱈹𲍥𫛿𫜀𫜁𫜂𬸤𬸥𬸦𮭪𱊠𱊡𱊢𱊣𱊤𱊥𲎃𲎄

+12 ขีด[แก้ไข]

䳿𪅯𪅰𪅱𪅲𪅳𪅴𪅵𪅶𪅷𪅸𪅹𪅺𪅻𪅼𪅽𪅾𪅿𪆀𪆁𪆂𪆃𪆄𪆅𪆆𪆇𪆈𪆉𪆊𪆋𪆌𪆍𪆎𪆏𪆐𪆑𪆒𪆓𪆔𪆕𪆖𪆗𪆘𪆙𪆚𪆛𪆜𪆝𪆞𪆟𪆠𪆡𪆢𪆣𪆤𪆥𪆦𪆧𪆨𪆩𪆪𪆫𪆭𫛑𫛒𫛓𫛔𫛕𬷱𬷲𬷳𮭖𱈺𱈻𱈼𱈽𲍦𫜃𫜄𬸧𬸨𬸩𬸪𬸫𱊦𱊧𱊨𱊩𲎅𲎆

+13 ขีด[แก้ไข]

鷿𪆬𪆮𪆯𪆰𪆱𪆲𪆳𪆴𪆵𪆶𪆷𪆸𪆹𪆺𪆻𪆼𪆽𪆾𪆿𪇀𪇁𪇂𪇃𪇄𪇅𪇆𪇇𪇈𪇉𪇊𪇋𪇌𪇍𪇎𪇏𪇐𫛖𬷴𬷵𬷶𮭗𮭘𱈾𱈿𱉀𱉁𱉂𲍧𫜅𬸬𬸭𬸮𬸯𱊪𱊫𱊬𱊭𱊮𱊯𱊰𲎇

+14 ขีด[แก้ไข]

𪇑𪇒𪇓𪇔𪇕𪇖𪇗𪇘𪇙𪇚𪇛𪇜𪇝𪇟𪇠𪇡𪇢𪇣𪇤𪇥𪇦𪇧𪇨𪇩𪇪𪇫𪇬𫛗𬷷𮭙𮭚𱉃𫜆𱊱𲎈

+15 ขีด[แก้ไข]

𪇭𪇮𪇯𪇰𪇱𪇲𪇳𪇴𪇵𪇶𪇷𪇸𪇹𪇺𪇻𪇼𪇽𪇾𪇿𪈀𪈁𪈂𫛘𬷸𮭛𮭜𱉄𲍨𲍩𪉕𱊲𱊳

+16 ขีด[แก้ไข]

𪈃𪈄𪈅𪈆𪈇𪈈𪈉𪈊𪈋𪈌𪈍𪈎𪈏𪈐𪈑𪈒𪈓𪈔𪈕𪈖𪈗𬷹𮭝𮭞𱉅𱉆𬸰𱊴𲎉

+17 ขีด[แก้ไข]

𪈘𪈙𪈚𪈛𪈜𪈝𪈞𪈟𪈠𪈡𪈢𪈣𪈤𱊵

+18 ขีด[แก้ไข]

𪈥𪈦𪈧𪈨𪈩𪈪𪈫𪈬𪈭𮭟𲍪𬸱

+19 ขีด[แก้ไข]

𧖠𪈮𪈯𪈰𪈱𪈲𪈳𫛙

+20 ขีด[แก้ไข]

𩖔𪈴𪈵𪈶𪈷𬷺

+21 ขีด[แก้ไข]

𪈸𪈹𪈺

+22 ขีด[แก้ไข]

𪈻𪈼𪈽𮭠

+23 ขีด[แก้ไข]

+24 ขีด[แก้ไข]

𪈾

+25 ขีด[แก้ไข]

𪈿𪉀